Orientačný beh stavebným trhom

Orientačný beh stavebným trhom

22. 04. 2010
Zdieľať

Faktorov, ktoré ovplyvňujú výber stavebného materiálu, je dnes veľa. Rozhodujú nielen reálne kritériá, ako sú cena, dostupnosť, tepelnoizolačné vlastnosti, spotreba materiálu a rýchlosť výstavby, ale aj kritériá skôr emocionálne – odporúčanie známych, projektanta alebo stavebnej firmy či iba dobrý pocit z konkrétneho materiálu.

Mohlo by sa zdať, že už voľba lokality predznamenáva výber stavebného materiálu. Typickým predstaviteľom takéhoto prepojenia je zrub, ktorý je historicky aj z hľadiska vlastností a dostupnosti materiálu spätý skôr s podhorskými oblasťami než s mestskou zástavbou. Historické kritériá však dnes už neplatia – technológie sa vyvíjajú, a tak už nič (možno okrem estetických či urbanistických pohľadov) nebráni využitiu dreva v prímestských lokalitách, a naopak, keramických tvárnic v podhorských oblastiach.

Dnes už nie je rozhodujúce ani kritérium podnebia – naše klimatické podmienky sa v rámci republiky diametrálne nelíšia, iba ak prevládajúcou vzdušnou vlhkosťou či počtom slnečných dní a priemernou teplotou. Rozdiely však nie sú dramatické, mnohé možno navyše ovplyvniť aj orientáciou stavby na pozemku. V zásade platí, že stavebný materiál bežne dostupný na našom trhu možno využiť na stavbu v akýchkoľvek domácich klimatických podmienkach. Svoju úlohu tak hrá skôr dostupnosť technológie na mieste stavby – a to ako dodávateľov materiálu, tak aj skúsenosti stavebných firiem. Treba však rátať s tým, že ak si prizvete na stavbu sendvičovej drevostavby na západnom Slovensku špecializovanú stavebnú firmu z Popradu, náklady na cestovné sa odrazia na vašej faktúre.

Dobrý projekt

Všetko sa začína projektom. Práve ten je rozhodujúcou fázou, v ktorej sa môže urobiť veľa chýb, ale aj naopak, kvalitným riešením sa dá predísť nepríjemnostiam a tak ušetriť nemálo prostriedkov aj energie. Primárnou funkciou domu je poskytnúť prístrešie, ochranu pred vonkajším prostredím či pocit bezpečia a tiež zaistiť potrebné súkromie. Stručne povedané – treba ho postaviť tak, aby nespadol a aby sa v ňom dobre žilo. A už to býva často prvým z kameňov úrazu. „Architekt navrhne dom bez spolupráce so statikom. Alebo architektovi chýba aj základné statické cítenie,“ potvrdzuje autorizovaný statik a konštruktér Ivo Petrášek. Typickým protiargumentom architektov je predpokladaná snaha statika „poistiť sa“, napríklad predimenzovaním nosného systému, čo stavbu predražuje. „Často je však pravda pravý opak – keby architekti cítili viac staticky, ušetrili by všetci,“ poznamenáva Ivo Petrášek. „Statici potom riešia veci, ktoré by sa v projekte vôbec nemali vyskytnúť, navyše, často až v takej fáze realizácie, keď už je nevyhnutné zmieriť sa so zbytočne zvýšenými nákladmi – napríklad na niektorom mieste treba zvýšiť únosnosť piliera, nie je tam však dostatočný základ; inde zas treba uložiť okenný preklad, ale na stĺpiku nie je dostatok miesta, prípadne je stĺpik krovu osadený na strope nad nenosnou priečkou, takže je nutný oceľový prievlak, a tak ďalej…“


Orientačný beh stavebným trhom

258624

Akýkoľvek tepelnotechnický výpočet je zbytočný, ak murári „murujú“ s takouto nezvyčajnou „precíznosťou“…

Podstata problému tkvie už vo fáze projektovania dispozícií domu. „Často sa napríklad stáva, že architekti navrhnú okolo schodiska iba tenké nenosné priečky. Neuvedomia si totiž, že schodisko je zvyčajne najväčší priestup stropom, takže práve tieto miesta sú najnáročnejšie z hľadiska riešenia statiky stropov. Ak tu chýbajú podpory, zvyčajne sú potrebné komplikované oceľové výmeny či zložitejšia výstuž, ktorá znamená náklady zvýšené aj o niekoľko tisíc eur. A pritom by stačilo iba nahradiť nenosné priečky pozdĺž schodiska nosnými stenami, čiže použiť materiál s lepšími statickými vlastnosťami. V prípade keramických výrobkov ide často o zväčšenie hrúbky len o niekoľko milimetrov,“ dodáva statik. Celkovo teda platí, že dôležitou charakteristikou stavebného materiálu by mali byť jeho statické vlastnosti. „Dnes už pre keramické výrobky neplatí, že nosný múr rovná sa hrubý múr. Hrubšie múry sa musia navrhnúť zvyčajne buď pri veľkom zaťažení (viacposchodové objekty, veľké rozpätie stropov a podobne), alebo z iných, napríklad akustických dôvodov. Dnes sa už podľa noriem platných aj u nás, tzv. eurokódov, môže ako nosná použiť stena s hrúbkou už od 14 centimetrov!“ upresňuje Ivo Petrášek. Možno teda povedať, že to, čo ušetríme na cene projektu (a s tým aj obyčajne – nie vždy! – aj na jeho kvalite či detailnosti vypracovania), zvyčajne niekoľkonásobne preplatíme pri realizácii stavby. Všeobecne platí, že najlacnejšia časť stavby je projektová dokumentácia, ktorá však môže zapríčiniť výrazné zvýšenie nákladov pri realizácii.


Orientačný beh stavebným trhom

258628

Správne nastavené parametre

Modernej individuálnej výstavbe vládnu tepelné úspory. Problematika nízkoenergetických (NED) či pasívnych (EPD) stavieb dominuje debatám o stavbe rodinného domu už niekoľko rokov. Nadvláda nízkoenergetického stavania sa však končí zatvorením stránok príslušného časopisu či novín – percento NED a EPD v realizovanej výstavbe je pomerne nízke, nedosahuje ani desiatky percent. Dôvodom je, samozrejme, cena – tepelnotechnický výpočet, ktorý by sa mal urobiť ešte pred rozhodnutím o stavebnom materiáli, by mal pomerne jasne stanoviť nároky užívateľov, zohľadniť ich správanie (napríklad počet členov rodiny a ich typický režim dňa), odporúčať systém vykurovania a prípadne aj vetrania. Projektant by mal aj na základe týchto údajov definovať konštrukčný systém, ktorý bude so systémom vykurovania skôr spolupracovať, než mu prekážať. Možno však zároveň povedať, že murovacie prvky, ktoré sú dnes na trhu, poskytujú dostatočnú variabilitu na to, aby nebolo nevyhnutné prispôsobovať ich voľbu systému vykurovania.


Orientačný beh stavebným trhom

258629

Ďalší príklad lepenia lastovičieho hniezda – na zlé vyhotovenie a použitie materiálov budú užívatelia hromžiť ešte veľa rokov.

Častou témou sú aj tepelnotechnické parametre murovacieho materiálu – tak jeho tepelný odpor (čiže schopnosť neprepúšťať teplo), ako aj napríklad akumulačné vlastnosti (schopnosť teplo nahromadiť a potom ho vyžarovať). V súčasnosti sa bežne riešia zvislé konštrukcie domov ako systém nosný múr + tepelná izolácia. „Ja osobne nie som úplne presvedčený o jeho správnosti, či dokonca nevyhnutnosti. Niet pochýb o tom, že takýmto spôsobom možno ušetriť za vykurovanie, treba si však uvedomiť, že tepelné straty objektu obvodovým murivom tvoria v bežných domoch iba 20 až 25% z celkových strát. Prevažná väčšina tepla uniká cez okná, dvere, strechu a, samozrejme, aj konštrukčnými tepelnými mostmi. Preto je dôležité pracovať na odstránení tepelných mostov správnym zhotovením stavby, najmä využitím systémových prvkov. Obyčajné obalenie stavby tepelnou izoláciou totiž problémy nerieši a v novostavbách neznamená automaticky výrazné zníženie nákladov na vykurovanie,“ opisuje svoje skúsenosti so zateplenou aj nezateplenou konštrukciou Ivo Petrášek. A pokračuje: „Väčšina ľudí si spája nízkoenergetické či energeticky pasívne domy s mohutnou tepelnou izoláciou obvodového plášťa, tá je však len jednou z mnohých požiadaviek. Na zaradenie domu do kategórie pasívnych má oveľa väčší vplyv jeho technologické vybavenie a nadväzujúce konštrukčné úpravy. Nevyhnutnou podmienkou je napríklad riadené vetranie s rekuperáciou tepla – výmena vzduchu sa teda musí realizovať prostredníctvom vhodnej vzduchotechnickej jednotky a rozvodov. Dôležitým parametrom, ktorý výrazne ovplyvní už predpoklady domu na splnenie požiadaviek zaradenia do kategórie EPD, je tiež čo najnižší pomer plochy obvodového plášťa k vykurovanému objemu, a teda aj k podlahovej ploche.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Z toho vyplýva, že na dosiahnutie požadovaných hodnôt bude mať väčšie šance dvojpodlažný dom, pri ktorom postačia obvodové konštrukcie s nižším tepelným odporom než napríklad pri bungalove. To je však len ukážka špecifík, podmienok a požiadaviek pasívnej výstavby. Táto problematika je pomerne náročná a, pravdu povediac, nie je u nás veľa projektantov schopných navrhnúť skutočne pasívny dom. Množstvo kancelárií či stavebných firiem síce ponúka ľuďom „pasívne“ domčeky, pomerne často však ide iba o domy obalené tepelnou izoláciou so snahou ohromiť klienta tepelným odporom, ale bez požadovanej nadväzujúcej technológie, ktorá je však v skutočnosti najdôležitejšia a bez ktorej sa parametre pasívneho domu nedajú dosiahnuť.“

Do ženy, melóna a stavby nevidíš

V niektorých prípadoch vás práve v domoch obalených tepelnou izoláciou môžu prekvapiť neočakávané problémy. Pod zateplením sa dá ukryť veľa nepodarených detailov aj závažných statických chýb, ktoré sa objavia, až keď už je neskoro. Navyše, niekedy možno závažnú poruchu, signalizovanú napríklad vznikom trhlín, zviesť na banálnu chybu zatepľovacieho plášťa. Odborníci preto odporúčajú pravidelne, ale aj náhodne kontrolovať priebeh stavby a zároveň si zhotovovať fotodokumentáciu. A fotiť treba všetko. To minimálne trochu „postraší“ stavebné firmy, pretože stavebník tak má v ruke podklady pre prípadné budúce spory. Investor by mal požadovať, aby sa každá časť stavby prevzala ešte pred zakrytím (výkopy, kanalizácia a ostatné siete, murivo pred omietnutím či tepelnou izoláciou a podobne) – minimalizuje sa tak možnosť nemilých dodatočných prekvapení po odovzdaní a zaplatení stavby.


Orientačný beh stavebným trhom

258633

Referencie si treba preveriť. Sotva si vyberiete murára, ktorý takto zvláda svoj vlastný dom.

Trvalé či dočasné

Vždy treba myslieť na správny pomer ceny a výkonu, respektíve ceny a úžitku. Ak postavíte dom, ktorého parametre zodpovedajú predpokladanej cene energie v horizonte 40 rokov, vaše deti vám budú vďačné. Ak na to však padnú vaše úspory na dôchodok vrátane životného poistenia, relevancia takejto investície sa stáva prinajmenej diskutabilnou. A to aj napriek tomu, že mnohým odborníkom dodnes nie je (celkom oprávnene) tento pohľad vlastný. Túžba postaviť dom, ktorý ma prežije a ostane tu naveky dnes pomaly, ale isto ustupuje do pozadia, oveľa dôležitejším sa stáva okamžitý efekt. Že sa pohľad stavebníkov mení, vidieť aj na popularite drevostavieb či používaní materiálov nepreverených časom – chcem bývať hneď a svoju investíciu si chcem jednoducho užiť!


Orientačný beh stavebným trhom

258634

Dom, ktorý stojí na dierovanej tehle? Niektorým zhotovovateľom to zrejme pripadá ako dobrý nápad.

To, že názory sa menia, potvrdzuje aj zmena prístupu niektorých architektov. Špičkový český architekt profesor Lábus, ktorý má s rekonštrukciami bohaté skúsenosti (mnohým z nich sa dostalo uznania aj ocenení), už v roku 2003 v rozhovore pre časopis Architekt tvrdil: „… mali by sme sa odpútať od myšlienky, že staviame na večnosť. Mne osobne je blízka myšlienka, že po čase niekto príde a moje dielo pretvorí tak, aby lepšie slúžilo svojej dobe.“

Napriek tomu však treba zvážiť trvanlivosť materiálu, jeho schopnosť odolávať poveternostným zmenám a zubu času ako takému. A trebárs práve preto, že ide o životnú investíciu.

ZDROJ: Môj dom marec 2010 JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: plánovanie stavebné materiály
Zdieľať článok

Diskusia