Plochá strecha – cesta k úsporám

Plochá strecha – cesta k úsporám

25. 08. 2009
Zdieľať

Plochá strecha môže byť optimálnou voľbou na zabezpečenie požadovaných prevádzkových úspor domu. Nevyžaduje si ani realizáciu špeciálneho hydroizolačného systému. Jedinou podmienkou je zabudovanie dostatočnej zatepľovacej vrstvy.

Ploché strechy sú pre užívateľov atraktívne nielen pre svoj tvar, vďaka ktorému prepožičiavajú domu nadčasový charakter. Plochou strechou možno získať plnohodnotný priestor na život pod strechou bez dispozičných obmedzení a zároveň možno pomerne ľahko napomôcť znižovanie prevádzkových nákladov domu.

Variabilné riešenia


Plochá strecha – cesta k úsporám

213848

Samozrejmosťou súčasných striech je, že spĺňajú svoju prvoradú úlohu – ochranu interiéru pred atmosférickými zrážkami. Z architektonického hľadiska umožňujú ploché strechy nápadité a variabilné riešenia. Nevšedné rozmery stavby, atypické pôdorysy domov či netradičný terén pozemku sú pre tvorbu strechy výzvou. Použitím plochej strechy sa elegantne odkrýva jedinečný priestor na jej využitie na viacúrovňové bývanie s terasami a strešnými záhradami. Zazeleňovanie plochých striech má svoje opodstatnenie aj z hľadiska ekológie a zdravej klímy v dome. Vegetačné strechy podporujú zdravú klímu, tlmia hluk a chránia strechu aj celú stavbu. Plochá strecha ponúka svojim užívateľom pri jednoduchej a rýchlej realizácii všetky dostupné variabilné možnosti povrchových úprav (od pochôdznosti cez pojazdnosť až po vegetačné strechy).

Tvar a sklon plochej strechy ocenia užívatelia, ktorí sa rozhodli pre maximalizáciu ziskov zo slnečnej energie a zvolia si možnosť energeticky úspornej výroby teplej vody či využitia obnoviteľných zdrojov tepla prostredníctvom solárnych kolektorov. Solárne kolektory sa na streche umiestňujú jednoducho. Rovnako bezproblémová je vďaka pohodlnému prístupu k nim aj ich údržba.

Ploché strechy z hľadiska ekonomiky
Domy, ktoré šetria energiou, si vyžadujú realizáciu takých konštrukcií, ktoré podporia cieľ znižovať úniky tepla. Napríklad v nízkoenergetických domoch, kde sa spotreba tepla pohybuje pod 50 kWh/m2 by mala strecha dosahovať tepelnoizolačné parametre U = 0,15 W/(m2 . K). Prednosťou plochej strechy je efektívna eliminácia tepelných únikov. Zateplenie plochej strechy s miernym sklonom (do 10°) je výhodnejšie. Plochá strecha sa zatepľuje v jednej rovine, čo významne eliminuje tepelné mosty.

Spoľahlivú plochú strechu s požadovanými vlastnosťami pre energeticky úsporné a nízkoenergetické domy možno zrealizovať aj v prijateľných cenových úrovniach. V minulosti vyvažovala ekonomickú dostupnosť plochých striech ich nižšia životnosť. Dnes to už neplatí. Vďaka technickým parametrom moderných materiálov a ich starostlivo skombinovanej skladbe bude plochá strecha funkčná a zachová si pôvodný vzhľad počas celej životnosti. Tá môže byť viac než 30 rokov. Budúci užívateľ tiež nemusí realizovať špeciálnu strešnú konštrukciu – krov, čo znamená významnú úsporu nákladov. V konečnom dôsledku možno finančne zhodnotiť aj premenu strechy na veľkorysú terasu či záhradu. Výsledná cena konštrukcie plochej strechy závisí nielen od konštrukčného systému, množstva a druhu aplikovaných vrstiev, ale aj od náročnosti realizácie.
 

Ak plochú strechu pomocou kvalitných materiálov realizuje zručná spoločnosť so skúsenosťami, možno odhadnúť životnosť plochej strechy na minimálne 30 rokov. Netreba však zabúdať ani na pravidelnú údržbu strechy. Aspoň raz do roka treba strechu skontrolovať vizuálne a vyčistiť vpusty.

Kroky ku kvalitnej plochej strechePlochá strecha sa môže zhotoviť s klasickým poradím týchto vrstiev:
• parozábrana – zabraňuje prenikaniu vodných pár do strešného plášťa;
• tepelná izolácia – zabezpečuje dostatočný tepelný odpor strešnej konštrukcie, účinne bráni úniku tepla z domu a podporuje tepelnú pohodu bývania. V domoch, ktoré šetria energiou, je táto vrstva mimoriadne dôležitá;
• povlaková krytina – hlavná hydroizolačná vrstva.
Ďalšou možnosťou je realizácia strechy s obráteným poradím vrstiev, ktorá si nevyžaduje aplikáciu parozábrany, čo predstavuje ušetrenie financií. Súčasťou tejto konštrukcie je extrudovaný polystyrén, ktorý stojí o niečo viac ako penový polystyrén. Nevýhodou je to, že sa voda dostane až na hydroizoláciu, čo zvyšuje riziko väčších tepelných strát. S vodou často prichádza nános semien, ktoré v miestach medzi hydroizoláciou a tepelnou izoláciu môžu začať klíčiť. Ak nie je hydroizolácia dostatočne odolná proti prerastaniu koreňov, môže sa porušiť. Výhodou strechy s obráteným poradím vrstiev je, že v nej nedochádza ku kondenzácii vodnej pary. Do energeticky úsporných domov je vhodnejšia strecha s klasickým poradím vrstiev.


Plochá strecha – cesta k úsporám

213847

Vhodný hydroizolačný systém
V energeticky úsporných domoch sa kladie dôraz predovšetkým na správnu hrúbku tepelnej izolácie, ktorá musí byť navrhnutá tak, aby zodpovedala tepelnotechnickým požiadavkám pre daný typ domu (energeticky úsporný, nízkoenergetický, pasívny dom). Zabezpečiť dokonalú ochranu pred prenikaním vlhkosti možno iba aplikáciou kvalitnej hydroizolačnej vrstvy – povlakovej krytiny. Hydroizolačný systém pri rozličných typoch stavieb sa svojou kvalitou či spôsobom realizácie nelíši od bežnej stavby. V súčasnosti sa na strechách našich domov objavujú hydroizolácie v podobe PVC fólií, prírodných polyolefínových fólií alebo modifikovaných asfaltových pásov, ktoré majú, na rozdiel od svojich oxidovaných predchodcov, lepšiu teplotnú aj technickú použiteľnosť.

Výhodou asfaltových pásov je možnosť ich realizácie v dvojvrstvovom hydroizolačnom systéme. Dvojvrstvový systém poskytuje investorom i realizačným spoločnostiam výraznú istotu, že strecha bude dlhodobo funkčná. V praxi však, najmä z finančných dôvodov, ľudia často siahajú po jednovrstvovom hydroizolačnom systéme, ktorý možno realizovať PVC fóliami i asfaltovými pásmi. V tom prípadne je však nevyhnutné klásť dôraz na profesionalitu realizačnej spoločnosti. Významnou výhodou asfaltových pásov, ktorú užívatelia domu ocenia najmä v budúcnosti, je možnosť ich aplikácie na pôvodnú krytinu.

Povlakové krytiny plochej strechy
Pred aplikáciou jednotlivých vrstiev sa odporúča aj na novostavbách zhodnotiť vlhkosť a rovinatosť podkladu. Na realizáciu hydroizolačnej vrstvy možno použiť viaceré materiály.

PVC fólie
Čistú a jednoduchú realizáciu hydroizolačného systému strechy umožňuje PVC fólia, ktorá sa na strešný plášť ukladá v jednej vrstve s odporúčanou hrúbkou 1,5 mm a viac. V ponuke výrobcov sú aj fólie s hrúbkou 1,2 mm, ktoré sa v praxi používajú menej, keďže, že sú náchylnejšie na poškodenie. Fólia musí byť od ostatných vrstiev oddelená geotextíliou. Nesmie prísť do priameho kontaktu s polystyrénom alebo asfaltom. Z hľadiska vplyvu na životné prostredie sú PVC fólie problematickým materiálom.

Termoplastické fólie
Ďalšou možnosťou sú prírodné polyolefínopolymérbitúmenové pásy (POCB). Ide o materiál, ktorý je kompromisom medzi vlastnosťami fólií a asfaltových pásov. Polyolefínová fólia s nízkym obsahom asfaltu je zaradená do kategórie jednovrstvových hydroizolačných systémov. Táto termoplastická fólia s hrúbkou okolo 3 mm sa spája horúcim vzduchom. Ak bude zaťažená štrkom, možno ju voľne položiť, v ostatných prípadoch ju treba mechanicky kotviť. Je kompatibilná s polystyrénom i asfaltom, takže ju netreba oddeľovať geotextíliami. Výhodou tohto materiálu oproti PVC fóliám je, že si nevyžaduje klampiarske plechy na kotvenie v miestach detailov. Možno ju priamo napojiť na konštrukcie, čo znižuje náklady na realizáciu detailov strechy. Zároveň predstavuje aj bezpečnejšiu voľbu z hľadiska odolnosti hydroizolačnej vrstvy. Výroba aj vlastnosti týchto fólií sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

Modifikované asfaltové pásy
Po dlhý čas boli asfaltové pásy predmetom kritiky. Nespoľahlivosť oxidovaných hydroizolačných materiálov už nahradili zlepšené modifkované asfaltové pásy, ktoré sa vyrábajú z asfaltu, ku ktorému sa pridávajú vhodné elastoméry (SBS modifikácia) alebo plastoméry (APP modifikácia). Súčasné asfaltové pásy sa vyrábajú v rôznych šírkach, s rozličnými profiláciami na spodnej strane či s rôznymi farebnosťami povrchov, môžu mať už vo výrobe nakašírované geotextílie. To všetko uľahčuje prácu s nimi a prispieva k zvyšovaniu kvality plochej strechy.

Oproti fóliám majú modifikované asfaltové pásy výhodu dvojvrstvového systému, ktorý sa odporúča z hľadiska vyššieho zaťaženia, bezpečnosti i následnosti prác. V takomto prípade sa ako parozábrana aplikuje asfaltový pás s hrúbkou 3 až 4 mm s hliníkovou nosnou vložkou. Na tepelnú izoláciu sa umiestni spodný pás s hrúbkou 4 mm s jemným posypom a horný pás sa nataví na spodný s hrúbkou 4,2 mm s hrubozrnným posypom. Pre jednovrstvový systém, ktorý investori volia vzhľadom na nižšie náklady, sa odporúča hrúbka 5,2 mm. Asfaltové pásy sú ľahko opracovateľné, čo zjednodušuje realizáciu detailov.
V prípade, že sa ako tepelná izolácia uplatnia polystyrény, sa z hľadiska bezpečnosti používa spodný samolepiaci asfaltový pás a horný pás s hrubozrnným posypom sa natavuje.

Hrubozrnný posyp, ktorý tvorí vonkajšiu vrstvu asfaltových pásov, má funkciu nielen z estetického hľadiska, ale aj z hľadiska životnosti materiálu. Chráni povlakovú krytinu pred UV žiarením a poškodením. Zároveň vďaka svojej vhodnej farebnosti prispieva k šetreniu energiou najmä počas letných dní. Farebnosť finálnej vrstvy strechy ovplyvňuje do určitej miery teplotu povrchu strechy.
 

Dlhodobá životnosť
V súčasnosti sa na realizáciu plochých striech používajú kvalitné materiály, ktoré ak sú dôkladne zapracované realizačnou spoločnosťou, zabezpečia dokonalú ochranu strešnej konštrukcie pred nežiaducou vlhkosťou počas celej životnosti plochej strechy. Na zabezpečenie dostatočného tepelného odporu strechy, a tým aj tepelnotechnických parametrov, je nevyhnutný správny návrh a zabudovanie kvalitnej tepelnej izolácie do konštrukcie strechy. Ďalším predpokladom bezproblémovej prevádzky je precízne zvládnutie detailov strechy.

V cenových ponukách realizačných spoločností treba dbať na to, aby sa do nich započítalo aj prespádovanie strechy. Minimálny sklon strechy musí byť 1°, čo zabezpečuje odtok zrážkovej vody do vpustov. Ak by sa strecha nevyspádovala, mohlo by to mať za následok nerovnomerné namáhanie hydroizolácie stojatou vodou na viacerých miestach. Zmrazovacie cykly spolu s UV žiarením tak môžu výrazne znížiť životnosť povlakovej krytiny.

Článok bol uverejnený v časopise Eko dom.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: plochá strecha stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia