26. 06. 2006
Zdieľať

Sanácia je liečbou stavby, a preto ju nemožno sanovať / liečiť bez dokonalej znalosti príčin vlhnutia i stavby samej. Tak, ako chorých lieči lekár, i sanácia stavby by sa mala zveriť do rúk odborníkom. Tí urobia prieskum objektu, na základe ktorého určia presné príčiny vniku vlhkosti. Na základe príčin potom stanovia najvhodnejšie druhy sanácie. Pretože sa iba málokedy stane, že stavba vlhne iba z jedného dôvodu, kombinovať treba aj spôsoby sanácie.

Prieskum


Sanácia muriva

57112

Jedným z prvých je prieskum vzoriek muriva, dôležité je aj štúdium pôvodnej dokumentácie a jeho porovnávanie so skutočnosťou. Stavba objektu, dostavby a rekonštrukcie môžu napomôcť zisteniu príčin vlhnutia. Sondami sa zisťuje stav a zloženie nadzemnej i základovej konštrukcie a stav hydroizolácie. Takisto je potrebné zistiť množstvo vlhkosti, prítomnosť solí, prípadne mikroorganizmov v murive.

Prieskum možno považovať za skončený až po dôkladnej obhliadke stavby vrátane strechy, klampiarskych konštrukcií, terénnych úprav a pod. Samostatnou oblasťou je kontrola stavu nosných častí krovu, drevenej stolice a jej ukotvenia v nosnom murive.

Analýza a výber spôsobu sanácie


Sanácia muriva

57114

Vyhodnotenie prieskumov je najdôležitejším krokom sanácie stavby, na základe ktorého sa určia príčiny porúch a následne i spôsob sanácie. Rozhodovanie, ktorou metódou a v akom rozsahu objekt sanovať, ovplyvňujú viaceré faktory. Využitie objektu má vplyv na rozhodnutie, či je potrebný zásadný zásah do muriva, prevádzka budovy môže použitie niektorých metód obmedziť alebo znemožniť a pod. Historické stavby majú na spôsob sanovania odlišné nároky. Nemožno v nich znehodnotiť stavebné detaily, maľby, štuky…

Vzduchové sanačné systémy

Princípom je prúdenie vzduchu okolo a aj vo vnútri zavlhnutého múru, ktoré zabezpečí jeho dodatočné vysychanie.

Medzi stenou a izoláciou sa vytvorí medzera, ktorá umožňuje prevetrávanie steny. Omietka sa nanáša na predsadenú konštrukciu. V každom prípade sa musí vzduchová medzera odvetrávať. Prúdenie vzduchu by sa malo zabezpečiť medzi medzerou a exteriérom, ak toto riešenie nie je možné, môže sa (za istých podmienok) medzera odvetrávať aj do interiéru. Oboma riešeniami sa však zmenšuje vnútorná plocha miestností. Tento problém rieši odvetranie muriva pod úrovňou terénu vytvorením vzduchovej dutiny z exteriéru.

Vzduchové sanačné systémy výrazne zasahujú do stavebných konštrukcií, sú vhodné najmä na režné murivo, prípadne všade tam, kde sú nevyhnutné bezproblémové stavebné zásahy, avšak ich účinnosť je ohraničená.

Vkladanie vodorovných izolácií do muriva

Nazýva sa tiež podrezanie muriva a spočíva v prerezaní muriva po celej šírke zväčša lanovou alebo reťazovou pílou. Do prerezanej a vyčistenej škáry sa postupne po úsekoch vkladá hydroizolácia. Proti sadnutiu muriva sa úsek zabezpečí klinmi, do škáry sa vložia plastové rúrky a omietne sa. Nakoniec sa vyplní škára cez plastové rúrky zálievkovou cementovou maltou. Obdobou tejto metódy je vtĺkanie vlnitého plechu do muriva.

Podrezanie muriva znamená zásadný zásah do stavebnej konštrukcie. Pretože je prácne, na izoláciu je potrebné používať kvalitné a trvácne materiály.

Postup pri podrezávaní muriva


Sanácia muriva

57115


Sanácia muriva

57116


Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou


Vkladanie izolácie do prerezanej škáry

Vyklinovanie muriva Podrezané a zaizolované murivo


Sanácia muriva

57117Sanácia muriva

57118

 


Chemická injektáž


Sanácia muriva

57126

Jej princípom je podobne ako pri podrezaní muriva náhrada nefunkčnej plošnej izolácie hydrofobizovaním a utesňovaním pórovitej štruktúry materiálu múru. Do muriva sa kolmo alebo pod uhlom, ktorý zväčša udáva výrobca injektážnej zmesi, navŕtajú diery. Dĺžka vrtov by mala byť o niekoľko centimetrov kratšia, ako je hrúbka muriva. Tlakovým vzduchom sa diery vyčistia. Napĺňať otvory možno pomocou hadičky z kalibrovaných nádob alebo voľným napúšťaním priamo z nádoby.

Účinnosť tohto spôsobu sanácie závisí od chemickej zmesi použitej na injektáž.


Sanácia muriva

57129

Elektrofyzikálne sanačné systémy

Tieto systémy sú založené na pohybe molekúl vody v elektromagnetickom poli. Do muriva sa zavedú kladné a záporné elektródy. Kladné náboje spolu s molekulami vody sa pohybujú k zápornej elektróde, ktorá je umiestnená v zemi. Výsledkom je „sťahovanie“ vlhkosti z muriva do zeme, a tým aj vysúšanie muriva. Riešenie elektrofyzikálnymi metódami nijako neovplyvňuje statiku objektu. Alternatívnym systémom vysúšania z hľadiska polarizácie kvapalnej vlhkosti v murive je magnetokinéza.

Izolovanie muriva z interiéru


Sanácia muriva

57128

Na prvý pohľad sa môže zdať, že toto riešenie je ideálne, pretože nevyžaduje veľké stavebné zásahy. Žiaľ, nie je to pravda, pretože pred vlhkosťou nechráni obvodovú konštrukciu a ani neodstraňuje vlhkosť v murive, ale naopak umožňuje jej hromadiť sa, zároveň nebráni možnej kondenzácii hromadiť sa na vnútornom povrchu.

Napriek negatívam sa izolovanie z interiéru používa – buď ako doplnkové, alebo v prípade, že iné riešenie nie je možné. Súčasné možnosti prinášajú nové metódy a materiály, ktorými možno za určitých podmienok riešenia kondenzácie na vnútornom povrchu obvodových konštrukcií zvládnuť i zo strany interiéru.

Sanačné omietky

Aj keď omietky samy neriešia problém vlhnutia, tvoria ako doplnkový systém neoddeliteľnú súčasť každej komplexnej sanácie.


Sanácia muriva

57113

Po odstránení príčin vlhnutia, zabezpečení proti ďalšiemu navĺhaniu a aspoň čiastočnom preschnutí možno pristúpiť k aplikácii sanačnej omietky. Postihnuté murivo treba očistiť od napadnutých častí obitím až za hranicu oblasti poškodenia. Maltu z ložných škár treba vyškrabať, zvyšky odstrániť z dosahu muriva a poškodené prvky muriva podľa potreby nahradiť novými. Na takto pripravený podklad možno nanášať podkladovú vrstvu. Druhou časťou je jadrová omietka sanačného systému, ktorá prepúšťa vodnú paru. Povrchovú časť tvorí štuková vrstva a náter.

Sanačné omietky sú paropriepustné, môžu byť aj čiastočne tepelnoizolačné. Majú veľké množstvo pórov a nízku kapilárnu nasiakavosť, teda zabraňujú vode preniknúť až na povrch. Sú účinné aj v prípade rozsiahlejšieho zasolenia objektu.


Nesprávne rozhodnutie


Sanácia muriva

57127

Vlhkosť v bytoch je nebezpečná, ale ešte väčšou hrozbou je rozhodnutie sa pre nesprávny sanačný systém, nesprávne zhotovenie sanácie či rôzne provizórne riešenia. Každý predsa vie, že nesprávna liečba alebo „samoliečba“ chorého mu môžu uškodiť viac, ako keby sa ponechal chorobe „napospas“.

Riešením, ktoré minimalizuje tieto riziká, je zveriť sanáciu odbornej firme (o odbornosti ktorej by ste mali byť presvedčení), ktorá poskytuje kompletné služby – od obhliadky objektu až po realizáciu.
Sanácia muriva

57119


Účinnosť sanačných metód…

1 … vzduchovou dutinou
2 … drenážou
3 … podrezaním
4 … infúznou clonou
5 … utesňovacími povlakmi (izolovaním povrchu konštrukcie)
6 … sanačnými omietkami
7 … elektroosmózou


Sanácia muriva

57120


Sanácia muriva

57121


Sanácia muriva

57122


Sanácia muriva

57123


Sanácia muriva

57124


Sanácia muriva

57125

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: sanácia muriva sanačné omietky
Zdieľať článok

Diskusia