27. 06. 2008
Zdieľať

Takmer všetky strechy budov, ktoré sú dnes chalupami, sú zakryté šikmými strechami, pritom prevažná väčšina krovov, ktoré sa nad chalupami nachádzajú, má hambálkovú konštrukciu – s krokvovým rámom, spojeným v hornej časti priečnym hambálkom a uloženým na dvoch pomúrniciach, alebo krokevniciach. Menšia časť budov je zastrešená stolicovými sústavami – najmä stojatou, ale aj ležatou stolicou a okrajovo sa vyskytujú aj iné sústavy (najmä na najstarších budovách).

Krovy bývajú poškodené predovšetkým v dôsledku dlhodobého zatekania cez krytinu, ktoré spôsobí rozvoj hubovej infekcie v dreve, prípadne napadnutie slabšieho dreva drevokazným hmyzom. V každom prípade je oveľa ľahšie udržiavať a opravovať otvorené strešné konštrukcie – t. j. konštrukcie striech, ktoré tvorí len nosný krov a krytina na latovaní, než uzavreté strešné konštrukcie, pri ktorých je nosná konštrukcia (predovšetkým krokvy) skrytá v tepelnej izolácii podkrovia. Ak nastane takýto prípad (pri zobytňovaní podkrovia) treba strešné drevené konštrukcie ochrániť aj chemicky.

Pri posudzovaní stavu starších drevených krovov je veľmi dôležité správne zatriedenie dreva do príslušnej triedy odborníkom. Pri mnohých posudkoch drevených konštrukcií historických stavieb sa drevo – pre vek – zaraďuje do nižšej triedy, alebo sa pri statickom posúdení zohľadňujú rôzne redukčné koeficienty, ktorými sa prepočítavajú mechanické vlastnosti dreva. Pritom drevo (najmä dubové, tisové a z červeného smreka), ktoré sa v minulosti používalo na stavby, malo vysokú kvalitu (danú už charakteristikami drevnej hmoty, ako aj spôsobmi ťažby, životným prostredím a pod.) a pri správnom udržiavaní si vysoké úžitkové vlastnosti zachovalo dodnes.

Najčastejším miestom poškodenia krovov býva vrcholový spoj krokiev a tiež nábeh k odkvapu. Rizikovými miestami sú aj úžľabia a komínové priestupy. Napokon kdekoľvek v ploche krytiny v krytine môže prísť k poškodeniu jej vodoizolačnej funkcie a následnému zatekaniu krovu. Tieto poruchy sa však zvyčajne vyskytujú len v pomerne malom rozsahu – za predpokladu, že chalupa sa priebežne opravuje a udržiava. Viac rokov neudržiavaná chalupa má strechu zvyčajne perforovanú (prederavenú) na viacerých miestach a v takých prípadoch treba často počítať s výmenou celého krovu za nový.

Výmena poškodeného trámu


Obnovujeme krov

154473

Pri lokálnej výmene treba najprv zabezpečiť krov pred deštrukciou následkom sanačného zásahu. Po uvoľnení spojov trámov (ktoré sa v minulosti realizovali predovšetkým rozoberateľne) sa vymieňaný prvok konštrukcie oddelí od zvyšku. Ak sú nad prvkom ďalšie trámy, treba ich zodvihnúť – napr. zdvihákmi (hydraulickými, mechanickými) približne o 5 až 15 cm, aby vznikol dostatočný priestor na uvoľnenie a vybratie poškodeného prvku. Pri umiestňovaní zdvihákov pod konštrukcie treba dbať nielen na prenos zaťaženia z krovu na podklad (väčšinou povalový strop) roznášacími doskami, ale aj na vytvorenie dostatočného manipulačného priestoru na vybratie starého a vloženie nového trámu na určené miesto.

Pri poškodených detailoch konštrukcie, ktoré súvisia s novým prvkom (napríklad nerovný podklad koruny muriva alebo uvoľnené a posunuté väzby krovu), treba príslušné časti vopred upraviť, prípadne zámky niektorých väzieb primerať priamo na vkladanom prvku. Po opatrnom vybratí trámu sa nový prvok vloží na správne miesto. Niekedy sa nemožno vyhnúť niekoľkokrát opakovanému vkladaniu, primeriavaniu, vyberaniu a opracovaniu a opätovnému vloženiu novej časti konštrukcie.

Po osadení nového prvku sa ostatná konštrukcia spustí na pôvodné miesto – pritom však treba neustále kontrolovať jej tvar a pohyby tak, aby neprišlo k nežiaducej deštrukcii alebo deformácii – a nový prvok sa s ňou pevne spojí (tesárskymi spojmi, klincami, svorníkmi a podobne).


Obnovujeme krov

154475

Odstránenie väzných trámov

Staršie konštrukcie krovu (predovšetkým stolicové alebo aj hambálkové, posilnené väznými trámami) často neposkytujú dostatočnú priechodnú výšku naprieč podkrovím, čo limituje jeho prestavbu na obytné či inak využívané podkrovie. Vtedy možno zvýšiť svetlú priechodnú výšku podkrovia odstránením väzných trámov a ich nahradením sústavou, ktorá je uložená v strope posledného podlažia. Pri takýchto výmenách treba zabezpečiť dostatočnú tuhosť stropnej konštrukcie, aby bol možný prenos dodatočného zaťaženia zo strechy.

Realizuje sa to tak, že sa do konštrukcie stropu pod podlahu podkrovia vloží oceľová výstuž, ktorá sa prepojí s koncami bývalého väzného trámu (napríklad pásovou oceľou), alebo sa strop posledného podlažia realizuje zo železobetónu, prípadne sa pod pomúrnicami zrealizuje železobetónový veniec, ku ktorému sa pomocou príslušnej výstuže privarí prepojenie na konce väzných trámov. Odpíliť väzný trám možno až po prenesení zaťaženia na novú konštrukciu, inak hrozí deštrukcia celej strechy. Väzný trám sa zvyčajne neodstraňuje celý, jeho konce sa ponechajú na pôvodnom mieste, v pôvodnej väzbe s pomúrnicami a krokvami – čiže sa odpíli asi 10 až 20 cm pred väzbou.

Výmena krovu


Obnovujeme krov

154474

Dnešné zmenené nároky na využívanie budov môžu byť príčinou náhrady pôvodnej drevenej trámovej krovovej konštrukcie inou – napríklad drevenými lepenými trámami alebo oceľovou konštrukciou. Takéto riešenie vytvorí rozsiahle podkrovie bez vnútorných prekážok, ktoré tvoria trámy krovovej konštrukcie, avšak je náročné na obvodové stuženie budovy. Niekedy je nová konštrukcia z lepených trámov ťažšia ako pôvodná, čo si vyžaduje celkové zosilnenie nosných konštrukcií budovy. Zo skúsenosti však možno povedať, že prevažnú väčšinu krovov možno opraviť lokálnymi opravami a ich celková výmena objekt zbytočne ochudobňuje o autentickú konštrukciu.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: strecha výmena krovu
Zdieľať článok

Diskusia