Plochá strecha môže byť aj dobrá

Plochá strecha môže byť aj dobrá

14. 12. 2005
Zdieľať

Plochá strecha je veľmi dôležitou stavebnou konštrukciou nad posledným podlažím objektu. Patrí medzi obalové konštrukcie, ktoré oddeľujú vnútorné prostredie od vonkajšieho a podieľajú sa na vytváraní vhodnej klímy v interiéroch. Hlavnou funkciou strechy je zabrániť prenikaniu vody do vnútorného prostredia. Okrem vodonepriepustnosti musí táto konštrukcia spĺňať aj ďalšie kritériá – tepelnotechnické (tepelný odpor, súčiniteľ prechodu tepla, minimálna povrchová teplota a pod.), tepelno-vlhkostné (ročná vlhkostná bilancia), akustické, protipožiarne, statické, estetické a iné.

Strešnú konštrukciu plochej strechy tvorí strešný plášť a nosná konštrukcia, ktorej sklon je menší ako 10°. Nosnú konštrukciu plochých striech v súčasnosti tvorí zväčša železobetónová doska alebo keramický strop. V minulosti sa používali najmä drevené alebo oceľové trámové stropy, pórobetónové stropné prefabrikáty alebo iné konštrukcie. Strešný plášť sa skladá z niekoľkých vrstiev – zo spádovej, z parotesnej, tepelnoizolačnej, hydroizolačnej a ochrannej vrstvy.

Spádová vrstva

Úlohou spádovej vrstvy je zabezpečiť požadovaný spád strechy, ktorý umožní bezproblémový odtok vody. V súčasnosti sa na zhotovenie spádovej vrstvy najčastejšie používajú materiály z ľahčených betónov – keramzitbetón, perlitbetón či polystyrolbetón. Môžu sa použiť aj spádové tepelnoizolačné dosky.

Parotesná vrstva


Plochá strecha môže byť aj dobrá

38280

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Hlavnou funkciou parotesnej vrstvy je zabrániť šíreniu vlhkosti v strešnom plášti. Zároveň táto vrstva vytvára poistnú hydroizoláciu pre prípad poškodenia hlavného hydroizolačného systému. Ako parotesná vrstva slúžia materiály na báze plastov – fólie alebo asfaltované pásy s hliníkovou vložkou.

Tepelnoizolačná vrstva

Tepelnoizolačná vrstva zabezpečuje požadované tepelnoizolačné parametre strechy. Minimálna hodnota tepelného odporu pre ploché strechy R = 3,2 (m2 . K)/W a odporúčaná hodnota R = 4,9 (m2 . K)/W. V súčasnosti sa ako tepelnoizolačné vrstvy používajú dosky z minerálnych vlákien (niektoré druhy sa môžu použiť aj v požiarne nebezpečných priestoroch), expandovaný a extrudovaný (pri konštrukciách obrátených striech) polystyrén, penové sklo (majú vysokú pevnosť v tlaku a sú parotesné) alebo polyuretánová pena.

Hydroizolačná vrstva a jej ochrana


Plochá strecha môže byť aj dobrá

38279

Hydroizolačnú vrstvu tvorí povlaková krytina, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečiť vodotesnosť strešnej konštrukcie. V súčasnosti sa na jej zhotovenie používajú asfaltované pásy, fólie alebo tmely a stierky. Najpoužívanejšie sú asfaltované pásy, ktoré sa ukladajú v dvoch vrstvách. V spodnej vrstve sa používajú pásy s vložkami zo sklených vlákien. Horný pás má vložku z polyesterovej rohože s minerálnym posypom. Oba pásy sú z modifikovaného SBS asfaltu. Spodný asfaltovaný pás môže byť nakašírovaný priamo na tepelnej izolácii. V súčasnosti existujú aj jednovrstvové systémy. Ich sklon je minimálne tri stupne. Asfaltované pásy sú vhodné aj do požiarne nebezpečných priestorov, pretože obsahujú retardéry horenia. Druhým najpoužívanejším materiálom sú fóliové povlakové krytiny. Tvorí ich jedna hydroizolačná fólia, ktorá sa zvyčajne kladie na separačnú geotextíliu. Na rozdiel od asfaltovaných pásov sa fólie zväčša nespájajú celoplošne s podkladom, ale kladú sa voľne a fixujú kotvami alebo sa zaťažia. Na stabilizáciu pri fóliách sa používajú kotviace profily z fóliového plechu. Fóliové systémy sa vyrábajú najmä z mPVC, EPDM, mPE alebo ako polyolefínické, pryžové, polyolefínové fólie, PEC, POCB, ECB, PIB a iné. Ako ochranná vrstva sa najčastejšie používa štrkový posyp s frakciou 16 až 32 mm, náter, vodná hladina, zeleň, účelová plocha a pod. Funkciou tejto vrstvy je ochrana povlakovej krytiny najmä pred priamym slnečným žiarením.

K skladbe vrstiev účelových a bezúčelových plochých striech

Pri voľbe jednotlivých vrstiev a skladby strešného plášťa treba zohľadniť všetky vplyvy, ktoré na strechu pôsobia, ako aj požiadavky kladené na strechu. Ploché strechy sa podľa využitia rozdeľujú na účelové a bez ďalšieho využitia.

Ploché strechy bez ďalšieho využitia

Medzi ploché strechy bez ďalšieho využitia patrí klasická jednoplášťová plochá strecha s parozábranou, obrátená plochá strecha, dvojplášťová, duo a plus strecha. Klasickú jednoplášťovú plochú strechu bez parozábrany sa v súčasnosti už neodporúča používať, pretože vo väčšine prípadov nevyhovuje z hľadiska ročnej bilancie vodných pár. Poradie vrstiev pri jednoplášťovej plochej streche s parozábranou je takéto (zdola nahor): nosná strešná konštrukcia, spádová vrstva, parotesná vrstva s expanznou vrstvou, tepelná izolácia, povlaková krytina s expanznou vrstvou alebo bez nej a ochranná vrstva.


Plochá strecha môže byť aj dobrá

38277

V súčasnosti najpoužívanejšou plochou strechou na Slovensku je obrátená plochá strecha, známa aj ako plochá strecha s opačným poradím vrstiev alebo inverzná plochá strecha. V tomto prípade si tepelná izolácia vymenila miesto s povlakovou krytinou. Poradie vrstiev je potom takéto: nosná strešná konštrukcia, spádová vrstva, povlaková krytina s expanznou vrstvou, separačná a drenážna vrstva, tepelná izolácia (extrudovaný polystyrén), separačná vrstva a ochranná vrstva. V tejto skladbe je povlaková krytina dobre chránená a zároveň sa eliminuje problém s kondenzáciou vodných pár v tepelnej izolácii. Tepelná izolácia pritom musí byť nenasiakavá, najlepšie z extrudovaného polystyrénu. S duo strechou sa stretávame najmä pri rekonštrukciách plochých striech. Ak pôvodný strešný plášť nespĺňa požiadavky z hľadiska tepelného odporu, ale inak je v dobrom stave, na pôvodnú povlakovú krytinu môžeme položiť novú nenasiakavú tepelnú izoláciu z extrudovaného polystryrénu, separačnú vrstvu a ochrannú vrstvu. Ak je pôvodná povlaková krytina poškodená, zhotoví sa plus strecha. Na pôvodnú povlakovú krytinu sa položí nová tepelnoizolačná vrstva, povlaková krytina a ochranná vrstva. Pôvodná povlaková krytina sa perforuje, aby sa nahromadená vlhkosť mohla odparovať (nová povlaková krytina musí byť paropriepustná). V minulosti sa používali aj dvojplášťové ploché strechy. Dnes sa s nimi stretneme už iba zriedka.

Účelové ploché strechy

Účelové ploché strechy sa udomácnili už aj u nás. Ich veľkou prednosťou je estetický vzhľad. Farebne a vizuálne dotvárajú obytné prostredie a umožňujú spoločenské využitie inak nevyužitej plochej strechy. Medzi účelové ploché strechy patria terasy, parkoviská, bazény, športové ihriská, vegetačné strechy a iné. Najčastejšie sa plochá strecha využíva ako terasa. Skladba strechy musí zohľadňovať väčšie zaťaženie a celkovú prevádzku. Povrchová úprava musí chrániť povlakovú krytinu pred poveternostným a mechanickým poškodením. Finálna úprava terás môže byť zhotovená z liatych vrstiev (betón, asfalt), sypaných vrstiev (štrk, zemina), tvarovaných výrobkov (dlažba, guma), z rohoží (štrk zlepený plastom) a ich kombináciou.

Medzi najpoužívanejšie povrchy patrí dlažba. Jej tvar a veľkosť môžu byť ľubovolné. Vyrába sa z keramiky, betónu, prírodného kameňa, mramoru, plastického betónu, plastov a kovov. Dlažba sa môže ukladať do maltového lôžka. Jednotlivé vrstvy musia byť dilatované, betónová mazanina oddelená od povlakovej krytiny klznou vrstvou a dlažby oddilatované od atík. Dlažbu možno klásť aj do štrkovej vrstvy. Novším riešením je ukladanie dlažby do plastických podložiek (terčov), ktoré sú výškovo nastaviteľné alebo rektifikovateľné, čo umožňuje vyrovnávať tolerancie podkladu aj platní. Dlažbové platne musia mať minimálne rozmery 400 × 400 × 50 mm a hmotnosť 12 kg (z dôvodu vetra). Škáry medzi platňami musia byť 5 mm.

Strešná konštrukcia môže slúžiť aj ako parkovisko. Z hľadiska skladby vrstiev ide o jednoplášťovú strechu so spádom a s parotesnou vrstvou. Parkovisko musí byť riadne odvodnené, aby na ňom nevznikali kaluže a v zime ľad. Poradie vrstiev takejto strechy je nasledujúce: nosná strešná konštrukcia, spádová vrstva, parotesná vrstva, tepelná izolácia (vhodné je penové sklo), expanzná vrstva, povlaková krytina (s vysokou elasticitou, regeneráciou, odolná proti ropným látkam), ochranná vrstva (geotextília), ochrana proti účinkom brzdiacich síl (fólie), separačná vrstva, mechanická ochrana (betón, dlažba), separačná vrstva (piesok, kamenná drvina), pojazdná vrstva (dlažba). Výrobcovia ponúkajú materiály, v ktorých sú niektoré vrstvy integrované do jednej (povlaková krytina odolná proti účinkom brzdiacich síl a pod.).

V zahraničí majú dlhé roky svoje pevné miesto pri riešení strešných konštrukcií aj vegetačné strechy. Výhodné sú z mnohých dôvodov. Príjemne dotvárajú životné prostredie pre ľudí, zvieratá aj rastliny, zlepšujú mikroklímu, zadržujú prach a CO2. Chránia povlakovú krytinu pred slnečným žiarením, čím zvyšujú jej životnosť, zvyšujú relatívnu vlhkosť, znižujú teplotu vzduchu v letných mesiacoch, využívajú atmosférické zrážky, zlepšujú vnútornú teplotu, eliminujú teplotné výkyvy, pohlcujú hluk, chránia strechu pred účinkami vonkajšieho prostredia a v neposlednom rade zvyšujú tepelnú a zvukovú izoláciu. Vegetácia sa delí na intenzívnu (stromy, kríky nad 50 mm) a extenzívnu (machy, tráva do 50 mm). Skladba strešného plášťa by mala obsahovať odvodnenú povlakovú krytinu aj parotesnú vrstvu spolu s expanznými podkladmi. Povlaková krytina musí mať nenasiakavú vložku a musí byť odolná proti prerastaniu koreňov. Poradie vrstiev pri intenzívnej vegetácii je takéto: nosná strešná konštrukcia, spádová vrstva, parotesná vrstva s expanznou vrstvou, tepelná izolácia, povlaková krytina s expanznou vrstvou, ochrana proti prerastaniu koreňov (ak nie je odolná povlaková krytina), drenážna vrstva (štrk, polystyrén max. 100 mm), filtračná vrstva (sklená vata asi 50 mm), hydroakumulačná vrstva (rašelina asi 50 mm), pletivo (stabilita koreňov), zemný substrát (podľa vegetácie 15 až 80 mm), vegetácia. Pri vegetačných strechách treba počítať so zavlažovacím systémom a s osvetlením.

Výrobcovia strešných systémov v súčasnosti ponúkajú kompletné skladby strešných plášťov s riešeniami detailov a celkovým servisom a poradenstvom pri voľbe strešného plášťa. Konečný návrh skladby a detailov by mal riešiť projektant, aby sa predišlo chybám a nedostatkom. Realizáciu sa odporúča zveriť odborne zaškolenej firme. Počas životnosti strechy netreba zabúdať ani na jej priebežnú údržbu.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: plochá strecha plostre ps
Zdieľať článok

Diskusia