26. 01. 2006
Zdieľať

2. časť článku na tému "Prieskum krovu" podrobnejšie rozoberá statický prieskum, prieskum objektu z hľadiska požiarnej ochrany, prieskum exponovaných prvkov podkrovia, technického zariadenia budov, exteriérového a interiérového životného prostredia a okolia domu.

Statický prieskum

Týka sa stability zvislej nosnej konštrukcie a stropov domu, statickej bezpečnosti, životnosti a stupňa degradácie drevených prvkov krovu v dôsledku veku, nepriaznivého prostredia alebo chybne vyprojektovaného či realizovaného pôvodného krovu a jeho detailov. Realizuje ho statik budúcej nadstavby alebo vstavby.

Statický prieskum budovy musí vyhľadať a zhodnotiť všetky jestvujúce trhliny v nosnom systéme budovy a prípadné deštrukcie v podzákladí.

Jeho úlohou je: • porovnať projektové požiadavky a skutočnú realizáciu, zhodnotiť všetky predchádzajúce prestavby a úpravy v dome, na krove a v bytoch posledného podlažia;


 • urobiť na problémových miestach sondy a analýzu získaných vzoriek a navrhnúť sanáciu jednotlivých porúch;


 • prezrieť atiky a ich stabilitu, prípadné deštrukcie odstrániť;


 • posúdiť nosnosť stien domu a stropu posledného podlažia alebo väzných trámov (podľa toho, kde sa umiestni budúca podlaha) namáhaných prídavným zaťažením od zatepľujúcich a povrchových úprav v podkroví a od užitočného namáhania v podkroví. Pokiaľ je statická rezerva stropnej konštrukcie posledného podlažia malá, čiastočne pomôže odstránenie všetkých starých podlahových vrstiev, prípadne vytvorenie druhej podlahy na väzných trámoch krovu a prenášanie prídavných zaťažení od vstavby cez väzné trámy do obvodových stien a nie do stropu; • Prieskum krovu (2. časť)

  42786

  zhodnotiť stav pôvodného komína a štítových stien. Ak je nutné vymurovať nové požiarne steny, priradiť nové komínové telesá k pôvodným alebo ich osadiť na strop v iných miestach dispozície, treba posúdiť pôvodné stropy na toto zaťaženie a radšej umiestňovať tieto prvky nad vnútorné nosné steny a blízko prievlakov; • v prípade nutnosti nových komínových prieduchov umiestniť nové montované komíny k pôvodným a tak zlepšiť stabilitu starého komína a celkovú tepelnoizolačnú kvalitu všetkých prieduchov. Spojenie komínových telies znamená úspornejšie práce na demontáži starej krytiny a oplechovania, aako aj vhodnejšie kompozičné riešenie exteriéru.

Statický prieskum drevených prvkov jestvujúceho krovu má určiť, či sú jednotlivé prvky krovu funkčné a majú potrebnú životnosť.

Jeho úlohou je: • navrhnúť spôsob očistenia, povrchovej impregnácie a morenia zostávajúcich prvkov krovu;


 • určiť prvky krovu alebo ich časti, ktoré treba vymeniť. Najčastejšími dôvodmi na výmenu prvkov sú vlhkosť, ktorá znižuje jeho statické schopnosti, plesne, huby a hmyz, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu životného prostredia;


 • zhodnotiť, či krytina alebo latovanie pod krytinou nadmerne nedegradovali a či nie je vhodná ich výmena.


Pri veľkej deštrukcii krovových prvkov a vysokých nákladoch na ich sanovanie, čo výrazne zvýši cenu budúceho podkrovia, sa odporúča vstavbu v danom dome nerealizovať, prípadne navrhnúť úplne novú konštrukciu krovu.
 

Prieskum objektu z hľadiska požiarnej ochrany

Požiarne posúdenie podkrovia a zmenených podmienok v objekte ako celku sa vyžaduje už pri rozhodovaní o možnosti riešenia vstavby, teda v štádiu územného rozhodnutia.


Prieskum krovu (2. časť)

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

42784

Prieskum z hľadiska požiarnej ochrany je nutný pri plánovanej vstavbe v bytovom dome, obytné podkrovie v rodinnom dome ho nevyžaduje. Realizuje ho špecialista na požiarnu ochranu budov, ktorý zisťuje, či sa pridaním jedného obytného podlažia a zvýšením počtu obyvateľov domu nezmenil druh únikovej cesty. Ak sa zmenil, treba posúdiť rozmerové parametre komunikácií, schodiska a únikových ciest, vetranie schodiska, počet únikových východov, počet, druh a kvalitu požiarnych stien, druh povrchových úprav na únikových cestách.

Prieskum exponovaných prvkov podkrovia

Komínové teleso z hľadiska jeho funkčnosti posudzuje projektant ústredného kúrenia (ÚK) a kominár špecialista.

Úlohou prieskumu je: • zistiť, či sa niektorý prieduch komína nevyužíva. V takom prípade naň možno napojiť kotlík ÚK bytu alebo celého podkrovného podlažia. Na podkrovné podlažie s viacerými bytmi sa odporúčajú samostatné kotly pre každý byt, čo sa spája s problémom umiestnenia jednotlivých kotlových prieduchov;


 • kontrola komínového ťahu;


 • zistiť stav starých komínových vložiek, posúdiť nutnosť rekonštrukcie komínových hláv a osadenia komínových nadstavcov.
Pri realizovaní vstavby vzniká problém, že treba rušiť vymetacie otvory komína, ktoré sa nachádzajú v povalovom priestore. To vyžaduje vyjadrenie projektanta ÚK o ich premiestnení alebo o prípadnom umiestnení komínovej lávky nad strešnú rovinu a s tým spojenú realizáciu výstupného otvoru pre kominára cez existujúcu krytinu, čím sa umožní vymetanie komína z hornej strany.

Prieskum pôvodnej krytiny zisťuje stav krytiny, určí príčiny vlhnutia alebo zatekania krytiny a navrhne spôsoby ich odstránenia.

Ak celoplošne zateká vo svojej hmote inak zachovaná krytina, treba ju zvonka očistiť a povrch hydrofobizovať, čím sa zabráni ďalšiemu nasakovaniu a poškodeniu mrazom. Pri celkovom poškodení tašiek krytiny na viac ako 20 percentách treba celú krytinu i oplechovanie vymeniť (výmena iba časti tašiek vedie k farebnej rôznorodosti a neestetickému riešeniu).

Prieskum jestvujúcej podlahy v povalovom priestore zväčša vedie k jej odstráneniu až po nosnú konštrukciu posledného stropu, pretože jej násypy alebo drevené palubovky bývajú veľmi často vlhké, plesnivé a napadnuté hmyzom. Odstránením týchto vrstiev sa zníži zaťaženie stropu a tým sa čiastočne kompenzuje následné zaťaženie novou podlahou.

Prieskum technického zariadenia budov (TZB)

Prieskum realizujú projektanti jednotlivých disciplín TZB, ktorý zároveň zhotovujú projektovú dokumentáciu týchto disciplín na vstavbu. Prieskumu musia predchádzať prehliadka projektovej dokumentácie technického vybavenia existujúceho domu a znalosť kapacity domových prípojok. V rámci prieskumu sa vykoná prehliadka jestvujúcich rozvodov, ich životnosti a porúch. Ak sa zistia problémy, treba určené druhy domových rozvodov alebo odpadov obnoviť.

Elektroinštalácie, kanalizáciu a ostatné rozvody (televízia, telefón a pod.) vstavby možno pripojiť k domovým až po odbornom posúdení a súhlase obyvateľov domu. Na plynové ústredné vykurovanie treba zriadiť novú stúpačku a v podkroví ho riešiť ako individuálne bytové kúrenie alebo spoločné pre všetky podkrovné byty. Na elektrické ústredné vykurovanie bude po náležitom prieskume pravdepodobne potrebný zvýšený elektrický výkon prípojky alebo zriadenie novej samostatnej prípojky. Vetracie prieduchy existujúcich bytov treba rešpektovať, prieduchy z podkrovných bytov sa k ním pridávajú. Porušené pôvodné vetráky a vetracie hlavice v povalovom a nadstrešnom priestore sa musia vymeniť za nové.

Prieskum exteriérového a interiérového životného prostredia a klímy Pred projektovaním vstavby projektant hodnotí polohu objektu, jeho orientáciu na svetové strany, vietor, hlučnú ulicu, a pokiaľ sa to dá, prispôsobuje týmto nepriaznivým vonkajším vplyvom orientáciu a dispozíciu podkrovného podlažia a jeho jednotlivých bytov. Ak sa niektorá zo zložiek vonkajšieho prostredia javí po prieskume ako extrémna, treba odborné posúdenie špecialistu.

Prieskum okolia domu

Prieskum robí zástupca investora a realizačnej firmy. Zisťuje možnosť vertikálnej dopravy materiálu a robotníkov do podkrovia tak, aby nezasahovala do životného prostredia pôvodných obyvateľov (týka sa iba bytových domov). Dôležitá je dopravná situácia okolo domu, vyhľadanie možností na prípadné skladovanie, dočasné uloženie kontajnerov na odpad alebo zásobovanie či prípadná možná výluka ulice z prevádzky, parkovanie zásobovacích áut a pod.

Prieskum z hľadiska dopravy a parkovania musí v predstihu sledovať najmä možnosť parkovania vozidiel nových obyvateľov vstavby, ktoré nesmie narušiť doterajší systém. Projektant po dohode s dopravným oddelením musí so súhlasom kompetentných orgánov pre nových obyvateľov vyhľadať a vyprojektovať parkovacie plochy, miesto na vyšší počet kontajnerov na odpad a pod.

Záverečné zhodnotenie prieskumov

Závery prieskumov krovu môžu odporučiť realizáciu vstavby, ale s podmienkou, že sa splnia určené požiadavky. Prieskum môže konštatovať:


 • danosti krovu sú optimálne, bez väčších konštrukčných zásahov, vstavba sa dá realizovať;


 • prvky a časti krovu alebo domu nevyhovujú, vstavba je možná iba po odstránení nedostatkov alebo po realizácii úprav. Náklady sú zvýšené, ale vstavba sa realizuje;


 • statika domu a jeho technické vybavenie nevyhovujú zmeneným požiadavkám a náklady na ich úpravu alebo výmenu sú také vysoké, že sa vstavba nerealizuje.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: krov priek šikmá strecha
Zdieľať článok

Diskusia