02. 06. 2006
Zdieľať

Na tému úprava podkrovia na obytné účely sa už napísalo nespočetné množstvo populárnych aj odborných článkov, a takmer všetky sa zhodujú v tom, že ako najvhodnejší materiál na obklad podkrovia oporúčajú práve sadrokartón. Jeho prednosťami sú predovšetkým ľahkosť, elegancia a čistota detailu na jednej strane, a jednoduchá realizácia na strane druhej.

Obklad šikmých stien podkrovia

Čo vlastne tvorí sadrokartónový obklad? Pri sadrokartónových konštrukciách ide v princípe vždy o nosnú – podkladovú konštrukciu, ktorá je opláštená sadrokartónovými doskami. Podkladová konštrukcia je v podstate drevený alebo kovový rošt, ktorý je nadimenzovaný podľa určitých zásad a vytvára ideálnu rovinu na montáž sadrokartónových dosiek. Pokiaľ hovoríme o podkroví, drevený rošt by mali tvoriť presné hobľované hranoly 5 x 3 cm, ktoré sú ošetrené minimálne náterom proti škodcom či plesniam. Častejšie sa však používa kovový rošt z tenkostenných pozinkovaných „CD“ profilov (60 x 27 x 4000), pomocou ktorých sa dá dosiahnuť oveľa vyššia presnosť, resp. rovinnosť roštu. Hranoly či profily sa pripevňujú priečne na krokvy pomocou tzv. priamych závesov, ktoré umožnia potrebnú rektifikáciu. Osová vzdialenosť nosných profilov (resp. hranolov) prvkov by mala byť 40 cm. Na takto pripravený rošt sa môžu začať montovať sadrokartónové dosky.

Všestranný sadrokartón

55135


Všestranný sadrokartón

55138


Všestranný sadrokartón

55136


Všestranný sadrokartón

55139


Všestranný sadrokartón

55137


Montáž sadrokartónového obkladu šikmých stien podkrovia:

Na nosnú drevenú konštrukciu z presných hobľovaných hranolov alebo kovovú konštrukciu z tenkostenných pozinkovaných “CD” profilov sa priskrutkujú sadrokartónové (alebo sadrovláknité) dosky potrebných rozmerov a škáry medzi nimi sa vytmelia tak, aby vznikol hladký povrch. Sadrokartónové dosky sa kladú kolmo na nosníky. Zo sadrokartónu možno vytvarovať aj oblúkové steny a stropy.


Sadrokartónovú dosku tvorí sadrové jadro, ktoré je obojstranne opláštené vrstvou kartónu – papiera. Toto zloženie zabezpečuje dostatočnú pružnosť a pevnosť, v prípade potreby sa dá pomocou špeciálnych prísad dosiahnuť napr. zvýšená požiarna odolnosť alebo vyššia odolnosť proti vlhkosti. Sadrokartónové dosky sa vyrábajú v šírkach 120 alebo 125 cm a v rôznych dĺžkach (od 200 do 300 cm), avšak vďaka jednoduchému deleniu či rezaniu dosiek nie je výrobný rozmer z hľadiska montáže vôbec dôležitý. Štandardná hrúbka dosky je 12,5 mm, 15 mm alebo 18 mm a výber vhodnej hrúbky závisí od účelu použitia. Pokiaľ hovoríme o podkroví, jednoznačne možno odporúčať použitie protipožiarnych sadrokartónových dosiek s hrúbkou 15 mm (označenie GKF 15). Len tie totiž dokážu zabezpečiť v podkroví potrebnú tuhosť, pevnosť, ale aj akustickú či požiarnu odolnosť opláštenia. Sadrokartónové dosky kladieme na pripravený rošt v smere kolmom na nosníky a pripevňujeme ich pomocou špeciálnych samorezných skrutiek TN 25 (3,5×25) každých 17 cm.


Všestranný sadrokartón

55147

Po pripevnení sadrokartónových dosiek nasleduje tmelenie škár medzi jednotlivými platňami, ktorému treba venovať maximálnu pozornosť. Od kvality tmelenia totiž závisí jednak tuhosť celej konštrukcie, ale predovšetkým jej estetický vzhľad. Tmelenie samé sa robí obvykle v dvoch, resp. troch pracovných krokoch. Najprv sa dokonale zatmelí styk platní tak, aby tmel úplne vyplnil celú hĺbku škáry. Ešte do čerstvého tmelu sa vtlačí bandážna papierová alebo sklotextilná páska, ktorá stuží celý spoj a zabráni prípadnému vzniku trhlín. V následných krokoch sa spoj len povrchovo pretmeľuje tak, aby sa dosiahlo maximálne vyrovnanie povrchu v mieste styku platní. Prípadný prebytočný tmel sa môže zľahka prebrúsiť brúsnou mriežkou alebo brúsnym papierom.

Pred akoukoľvek ďalšou úpravou povrchu sa musí na sadrokartónový obklad celoplošne aplikovať penetračný náter, ktorý zabezpečí rovnomernú nasiakavosť celého povrchu. Potom ho možno natierať bežnými disperznými maliarskymi hmotami, resp. sa naň môže lepiť pomocou flexibilných lepidiel keramický obklad. Samozrejme, na sadrokartónový povrch sa dajú lepiť aj tapety či montovať rôzne dekoračné obklady.

Ďalšie možnosti sadrokartónu

Doposiaľ sme si dosť podrobne popísali postup pri montáži sadrokartónového obkladu šikmín či stropov v podkroví. Podkrovie je však priestor, kde sa dá použiť sadrokartón aj napríklad na deliace konštrukcie – priečky, na obklad murovaných konštrukcií spôsobom priameho lepenia, ale aj na zhotovenie pevnej podlahovej vrstvy ako náhrady za betónový poter. Vo všetkých týchto prípadoch hovorí pre sadrokartónovú konštrukciu jej nízka hmotnosť a tiež suchý spôsob výstavby. Nízka hmotnosť sadrokartónových priečok sa oceňuje najmä pri rekonštrukciách a zobytňovaní starších podkroví, kde sa nepočítalo s dodatočným zaťažením stropov priečkami, a vystavať tu klasické murované steny by bolo zo statického a bezpečnostného hľadiska neúnosné. Okrem toho v podkrovných priestoroch bez výťahu záleží aj na hmotnosti materiálu, ktorý treba vynosiť až pod krov.


Všestranný sadrokartón

55142


Všestranný sadrokartón

55143


Všestranný sadrokartón

55144


Konštrukcia sadrokartónových priečok sa podobá obkladu podkrovia, len s tým rozdielom, že tu používané stojkové profily sú o niečo masívnejšie, a sú oplášťované obojstranne. Medzi profily nosnej konštrukcie sa ešte pred obložením sadrokartónom umiestni zvuková izolácia (napr. minerálna vlna) a tiež všetky požadované rozvody.Konštrukcia sadrokartónových priečok je veľmi blízka obkladu podkrovia, len s tým rozdielom, že tu používané stojkové profily CW sú o niečo masívnejšie ako spomínané CD profily a sú oplášťované obojstranne. Na murované konštrukcie (štítové steny, nadmurovka) môžeme lepiť sadrokartón priamo, pomocou špeciálnej sadrovej malty (napr. Perlfix) – vtedy hovoríme o tzv. suchej omietke.

Možno trochu menej známou, ale veľmi perspektívnou oblasťou použitia sadrokartónu je zhotovenie podláh, teda plávajúcej nosnej vrstvy podlahy určenej pod akúkoľvek nášľapnú vrstvu (napríklad parkety či dlažbu). S obľubou sa tento systém používa tam, kde subtílnosť nosného stropu nedovolí použiť ťažký betónový poter, alebo tam, kde je jednoznačne vylúčené použitie akýchkoľvek mokrých procesov (napr. ak sú nižšie poschodia obývané). Pri sadrokartónových podlahách teda vstupujú do hry okrem ich nižšej celkovej hmotnosti aj výhody suchého spôsobu výstavby. Akékoľvek mokré procesy (napríklad betónovanie roznášacích vrstiev podláh alebo samonivelizačné potery) totiž vnášajú do drevených konštrukcií stropov nežiaducu vlhkosť a predlžujú celý proces výstavby (na položenie nášľapnej vrstvy je nevyhnutné nielen stuhnutie betónu či poteru, ale aj dosiahnutie určitého stupňa vlhkosti). Suchá výstavba je pomerne čistá a rýchla práca, čo ocenia najmä tí, ktorí rekonštruujú len istú časť obývaného domu či bytu.
Všestranný sadrokartón

55131


Všestranný sadrokartón

55132


Všestranný sadrokartón

55133


Všestranný sadrokartón

55134


Suchá podlaha zo sadrokartónu môže tvoriť nosnú vrstvu pod akoukoľvek nášľapnou vrstvou podlahy (napr. dlažby či parkety) a môže nahradiť napríklad betónovú mazaninu. Dá sa vytvoriť tak, že na vrstvu kročajovej izolácie plošne nalepíte dve alebo tri vrstvy podlahového sadrokartónu (dosky hrúbky 12,5 mm alebo 8 mm, tak, aby celková hrúbky sadrokartónu bola cca 25 mm) alebo sadrovlákna. Alternatívu k tomuto spôsobu tvoria hotové podlahové dielce z vrstveného sadrokartónu alebo sadrovlákna, ktoré môžu mať zospodu nalepenú izoláciu (polystyrén, alebo dosky z minerálnej vlny). Sadrovláknové dosky sú výrobok veľmi podobný sadrokartónu, sú však tuhšie a pevnejšie, a pre svoje vlastnosti sú vhodné práve na podlahy. Pokládka takejto podlahy je naozaj veľmi rýchla a čistá práca a prakticky ihneď na ňu možno ukladať povrchovú vrstvu – napríklad parkety či dlažbu.Pri výstavbe suchej podlahy ide v podstate o vytvorenie tuhej sadrokartónovej plávajúcej dosky s hrúbkou 25 mm zo špeciálnych sadrokartónových dosiek alebo prvkov. Takáto doska musí ležať na vyrovnanom, plnoplošne únosnom podklade. Napr. na pôvodný drevený záklop stropu sa rozprestrie suchý vyrovnávajúci podsyp (na vyrovnanie nerovností), na ktorý sa môže položiť napr. kročajová izolácia z minerálnej vlny alebo polystyrénu. Toto je dostatočný podklad na položenie podlahových dielcov či dosiek (napr. systémy KNAUF F141, F142, F146), ktoré sa navzájom spájajú lepením, resp. spinkovaním. Na takýto povrch možno klásť v podstate akúkoľvek povrchovú vrstvu – napríklad parkety, dlažbu či koberce.

Sadrokartón poskytuje skutočne nekonečné množstvo originálnych riešení nielen v podkrovných priestoroch, ale všeobecne pri výstavbe akýchkoľvek obytných objektov. Keď k tomu pripočítame ešte absolútnu čistotu a ekologickú neškodlivosť tohto stavebného materiálu, máme v rukách produkt, ktorý sa o svoju budúcnosť rozhodne nemusí báť.

Kategória: Materiály Strecha, podkrovie
Tagy: obklad omietka podkrovie sadrokartón
Zdieľať článok

Diskusia