30. 11. 2006
Zdieľať

Aby realizácia vášho stavebného zámeru mala úspešný priebeh a vaše očakávania boli splnené, treba sa obrátiť na odbornú firmu, ktorá má dostatok skúseností s rekonštrukciou či stavbou striech. Je nutné si uvedomiť, že strecha je jeden z najdôležitejších prvkov domu – závisí od nej nielen kvalita bývania, ale aj životnosť celého domu.

Z dostupných zdrojov si ako prvé zistite, ktoré firmy sa zaoberajú stavbami striech. Pritom treba uviesť do súladu veľkosť vášho stavebného zámeru (rekonštrukcie, nadstavby či opravy) s veľkosťou budúcej oslovenej firmy. Je nezmyselné (a finančne aj zbytočne nákladné), aby ste na rekonštrukciu strechy rodinného domu oslovili firmu, ktorá realizuje veľké stavebné komplexy.

Prvé kroky


Vyberáme stavebnú firmu

71973

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Po výbere možných dodávateľov zašlite na ich adresu dopyt. Ten by mal obsahovať základné informácie o technických údajoch (veľkosť strechy, navrhovanú technológiu, druh stavebnej konštrukcie) a o požiadavkách na čas realizácie. Od oslovenej firmy požadujte:  • odpoveď na otázku, či na zákazku reflektuje;


  • zaslanie informácií o firme s referenciami o dokončených a rozpracovaných zákazkách podobného druhu;


  • informácie o spôsobilosti firmy na takúto činnosť, ako aj informácie o spôsobilosti pracovníkov vykonávajúcich stavebnú činnosť pre firmu.
Z kladných odpovedí si vyberte tie, ktoré sa vám zdajú seriózne, ktoré majú v predmete činnosti stavebnú činnosť – uskutočňovanie stavieb. To zistíte z výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra, ktoré nájdete aj na internetových stránkach www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk.

Cenová ponuka

Vybraným firmám pošlite projekt strechy (nadstavby), najlepšie realizačný, a písomne vyhotovené podmienky, na ktorých budete v zmluve o dielo trvať. Ide o najmä o podmienky, ktoré súvisia s tvorbou ceny (spôsob uskutočňovania platieb, ustanovenia o pevnosti ceny, lehoty splatnosti faktúr, zádržné zábezpeky, záručná lehota, skontá a pod.).


Vyberáme stavebnú firmu

71974

Je to dôležité ako prevencia, aby v budúcnosti pri podpise zmluvy nedochádzalo k nedorozumeniam o tom, čo bolo a čo nebolo ocenené. Čím viac je takých nepresností, tým viac má dodávateľ otvorené dvere pri zvyšovaní ceny. Presnosť stanovenia ceny pri výberovom konaní závisí aj od toho, aký podrobný je projekt. Často stavebník požaduje ocenenie budúcej stavby podľa projektovej dokumentácie určenej na stavebné povolenie. Takáto projektová dokumentácia má v detailoch veľa neznámych a neznáme veci, ako sami uznáte, sa dajú len ťažko oceniť. Je pravda, že sa môžete odvolávať na odbornosť firmy a jej povinnosť vedieť navrhnúť vhodné detaily, ale firmou navrhnuté riešenie, aj keď technicky správne, nemusí spĺňať vaše požiadavky.

V požiadavke na ocenenie predmetu diela – strechy, nadstavby a pod. – je dobré stanoviť si aj spôsob ocenenia. Môžete si vytvoriť vlastnú tabuľku, najlepšie podľa jednotlivých technologických etáp, napríklad:  • búracie práce,


  • murárske práce,


  • tesárske práce – krov,


  • pokrývačské práce – krytina,


  • klampiarske práce,


  • elektroinštalácie, vodoinštalácie, kúrenie.
Samozrejme, korektnú ponuku podmienite tým, že celková cena musí vyjadrovať všetky práce potrebné na bezchybné užívanie strechy (nadstavby).

Najjednoduchšie v podmienkach našej republiky je vyžadovať ocenenie niektorým cenníkom – napr. CENKROS, ODIS, ÚEOS Komercia a ďalších, ktoré používajú vo svojich programoch jednotný triednik stavebných konštrukcií a prác. Firmy sa totiž zväčša riadia týmito cenníkmi a akékoľvek iné triedenie ich zavádza. Takto dostanete cenové ponuky, kde budete môcť porovnať nielen celkové ceny, ale môžete si urobiť obraz o obsahu a reálnosti cenovej ponuky. Teda dostanete viaceré ponuky v rovnakom členení a môžete pri vyhodnotení urobiť výslednú porovnávaciu tabuľku.


Vyberáme stavebnú firmu

71975

Skôr než začnete vyhodnocovať cenové ponuky, môžete ešte diskutovať s príslušnou firmou o cene niektorého stavebného dielu, ktorý sa vám zdá byť oproti ostatným ponukám príliš nadhodnotený alebo podhodnotený. Po vyjasnení nezrovnalostí môžete uzavrieť vyhodnotenie ponúk z hľadiska ceny – teda najdôležitejšej časti ponuky. Zväčša sa to robí tak, že sa vypočíta priemerná cena, s ktorou sa potom jednotlivé ponuky porovnávajú. Bežné rozpätie ceny je 10 %. Ak je rozdiel vyšší alebo nižší, cena je buď premrštená, alebo nereálna. Nedajte sa zlákať takou cenou a presvedčením, že podpísaná zmluva je zárukou toho, že dodávateľ dielo za uvedenú sumu naozaj dokončí. Za nereálnou cenou sa vždy skrýva nebezpečenstvo, že zákazka nebude dokončená alebo bude realizovaná s chybami, čo sa napokon prejaví aj na kvalite.

Dôveruj, ale preveruj

Po stanovení rebríčka cenových ponúk treba hodnotenie doplniť z hľadiska referencií a ďalších výhod, ktoré jednotlivé firmy ponúkajú. Malé cenové rozdiely nemajú takú váhu pri rozhodovaní ako práve referencie a záruky úspešne dokončeného diela. Pri rozhodovaní o referenciách býva zvykom navštíviť už zrealizované diela daného dodávateľa. Na vlastné oči sa môžete presvedčiť o kvalite vykonávaných prác, prípadne sa porozprávať so zákazníkmi a zistiť, ako boli spokojní s realizáciou.

Záverečnou časťou výberu dodávateľa je uzavretie zmluvy o dielo. Mali by v nej byť zakotvené podmienky z výberového konania bez zmeny, najmä čo sa týka ceny diela, lehoty výstavby, záručných lehôt a garancií. Ako sa pri výbere rozhodnete, je na vás. Uvedené postupy, hoci môžu budiť dojem prehnanosti, sú opodstatnené – majú chrániť vaše finančné prostriedky pred zneužitím a, samozrejme, zabezpečiť vám strechu nad hlavou.

Kategória: Legislatíva a financovanie Strecha, podkrovie
Tagy: realizácia stavba strecha
Zdieľať článok

Diskusia