Zatepľovanie chaty a chalupy

Zatepľovanie chaty a chalupy

28. 08. 2008
Zdieľať

Dodatočné kontaktné zatepľovanie rodinných domov a objektov s celoročným užívaním predstavuje pomerne vysokú jednorázovú investíciu. Pri objektoch s občasným využívaním, ako sú víkendové domy a chalupy, je situácia diametrálne iná. Tu sa návratnosť vynaloženej investície na zateplenie prejaví podstatne neskôr.

Ako pokračovať ďalej

Ak si chceme zatepliť existujúci víkendový dom, potrebujeme na získanie stavebného povolenia spracovaný projekt zateplenia, ktorý môže spracovať autorizovaný inžinier. Tento pripraví súhrnnú technickú a stavebnú správu, doloží dôležité tepelnotechnické vlastností obvodových konštrukcií, projekt požiarnej ochrany, projekt statiky a výkresovú dokumentáciu zateplenia.

 

 

Realizácia základnej vrstvy na zateplenie

Základná vrstva pozostáva z lepiacej hmoty a výstužnej sieťky. Pred realizáciou základnej vrstvy prebrúsime polystyrén tak, aby sme eliminovali prípadné nerovnosti v styku jednotlivých polystyrénových dosák. Pripravíme lepiacu hmotu podľa návodu výrobcu. Do tejto hmoty sa nesmú pridávať ďalšie prísady a prímesy, ak to projektant nepredpíše inak. Pred nanášaním základnej vrstvy je nutné uskutočniť také opatrenia, ktoré zabránia znečisteniu susedných konštrukcií. Pred plošným nanesením lepiacej hmoty je nutné v mieste rohov okenných výplní naniesť lepiacu hmotu a do nej vtlačiť a zahladiť výstužnú sieťku pod uhlom 45° s rozmermi 300/200 mm. Tento detail je potrebné kontrolovať. Zároveň v tejto fáze realizácie treba zatepliť ostenia okenných otvorov.


Zatepľovanie chaty a chalupy

160891
Ing. Jozef Bizub, PhD.

Lepiacu hmotu nanášame ručne alebo strojom na čistý, ale hlavne suchý izolant bez výstupkov. Zosilnenie základnej vrstvy dosiahneme zatlačením výstužnej sieťky predpísanej kvality do vopred nanesenej lepiacej hmoty. Lepiacu hmotu, ktorá prestúpi cez oká sieťky, zarovnáme hladidlom. V styku dvoch rozdielnych izolantov výstužnú sieťku prekryjeme v dĺžke minimálne 150 mm. Základná vrstva sa robí v hrúbke 3 až 5 mm. Kontrolu hrúbky základnej vrstvy vykonáme po jej zatvrdnutí. Pozostáva z vyrezania kontrolnej vzorky 50/50 mm a zmerania posuvným meradlom. Požiadavka na rovinnosť je daná druhom omietky, čiže konečnej povrchovej úpravy zateplenia. Dĺžku technologickej prestávky schnutia základnej vrstvy (minimálne 24 hodín) určuje dodávateľ systému a projekt zateplenia.

Lepenie dosák tepelnej izolácie

Do plastového vedra nalejeme asi 6 až 7 litrov čistej studenej vody, nasypeme výrobcom stanovené množstvo suchej zmesi lepidla a premiešame miešadlom upnutým v ručnej vŕtačke s plynulou reguláciou otáčok. Tie nesmú byť vyššie ako 800 ot./min. Premiešanú lepiacu hmotu necháme v plastovom vedre asi 5 min. odstáť. Potom upravíme jej konzistenciu pridaním vody alebo suchej zmesi a znova ju premiešame. Takto pripravenú hmotu musíme asi do 1,5 hodiny naniesť na fasádu, pretože v nádobe, v ktorej sme ju pripravili, zatvrdne. Do lepiacej hmoty sa nesmú pridávať ďalšie zložky (napr. vápno, piesok, Duvilax a pod.).

Zakladanie sokla pomocou ukončovacej lišty

Pred lepením dosák tepelnej izolácie je nutné hliníkovú ukončovaciu lištu vsadiť do správnej vodorovnej polohy. Na vyrovnanie lokálnych nerovností pri kotvení ukončovacieho profilu, môžeme pod soklové profily použiť vyrovnávacie podložky. Na zjednodušenie práce v rohu použijeme rohové ukončovacie profily. Ak ich nepoužijeme, musíme hrany ukončovacích profilov v mieste styku na rohu zrezať pod uhlom 45°.

Na spájanie jednotlivých kusov soklových profilov môžeme na soklové profily použiť spojovacie kusy. Druh lepiacej hmoty, ako aj hrúbku tepelnej izolácie, určuje projekt. Pri aplikácii tepelnej izolácie z minerálnej vaty je dobré plochu podkladu vybaviť tenkou vrstvou lepidla. Lepiacu hmotu nanášame na celú plochu tepelnej izolácie ručne alebo strojom. Môžeme ju naniesť aj po obvode dosky izolantu vo forme pásu so šírkou asi 100 mm na výšku 30 až 40 mm. Lepiaca hmota nesmie ostávať na bočných plochách dosák izolantu. Takýto spôsob lepenia umožní eliminovať nerovnosti podkladu.

Priložením a pritlačením dosky na stenu sa vytvorí lepený spoj s veľkosťou asi 40 až 60 % plochy izolačnej dosky. Dosky tepelnej izolácie osadzujeme na plochu obvodovej konštrukcie zospodu smerom hore, od ukončovacej lišty a sprava doľava. Ak je styčná medzera medzi doskami väčšia ako 2 mm vyplníme ju izolačným materiálom (tenkým pásikom dĺžky polystyrénovej dosky). Ak je však do 4 mm, potom medzeru vyplníme izolačnou penou. Jej typ určí projektant. Spravidla ide o penu s malým stupňom rozpínavosti. Ak je medzera medzi doskami polystyrénu väčšia ako 4 mm, dosku polystyrénu nahradíme novou, ktorá bude lícovať so susednou doskou izolantu. Ak sa takýto prípad stane, treba žiadať výmenu polystyrénovej dosky. V nárožiach objektu sa izolačné dosky kladú na väzbu.

Pokiaľ to rozmery izolovaných plôch dovoľujú, používame na ukončovanie celé dosky, nie odrezky. Minimálna dĺžka dosky pri ukončení je 150 mm. Pri kladení dosák na nárožiach budovy, na okenných parapetách, na atike a pod. je potrebné dodržať predpísané konštrukčné detaily, ktoré sú súčasťou projektu zateplenia. Zvislosť uloženia polystyrénových dosák kontrolujeme dvojmetrovou vodováhou. Všeobecne pre rovinnosť platí medzná odchýlka 4 mm pri 1,5 m meracej late. V prípade, že zatepľovací systém siaha až na terén, treba do výšky minimálne 300 mm nad terénom aplikovať ako izolant extrudovaný polystyrén, s obojstranne zdrsneným povrchom. Na lepenie a stierkovanie použijeme klasickú lepiacu hmotu.
 


Zatepľovanie chaty a chalupy

160894
Ing. Jozef Bizub, PhD.

 

Zatepľovanie chaty a chalupy

160896
Ing. Jozef Bizub, PhD.

Detail zateplenia hornej hrany okna   Detail zateplenia vnútorného rohu

 

 

Kotvenie tepelnej izolácie tanierovými príchytkami

Druh tanierových príchytiek (nespr. hmoždiniek), ich počet a rozmiestnenie po ploche tepelnej izolácie, určuje projekt statiky v projektovej dokumentácii kontaktného zatepľovacieho systému. Tanierové príchytky sa osádzajú 1 až 3 dni po nalepení dosák tepelnej izolácie (polystyrén, extrudovaný polystyrén, minerálna vlna). Nesmieme veriť tzv. odborníkom, že pri jednopodlažných objektoch sa tanierové príchytky (kotvy) nemusia aplikovať. Vyvarujeme sa poruchám zateplenia v budúcnosti.

 

 

Prebrúsenie polystyrénových dosák

Po dokonalom zatuhnutí lepiacej hmoty (po 1 až 2 dňoch) prebrúsime styky izolačnych dosák. Zlepšíme tým ich rovinnosť a z polystyrénu odstránime drobné nerovnosti a výstupky. Prebrúsením izolantu dosiahneme rovnú plochu fasády, pretože ďalšími pracovnými postupmi sa dosiahnutá rovinnosť len kopíruje. Brúsime brúsnou doskou so skleným papierom, rovinnosť kontrolujeme dvojmetrovou latou. Maximálna odchýlka od geometrického parametra meraného 2-metrovou latou je 5 mm. Pred realizáciou ďalších vrstiev kontaktného zatepľovacieho systému dôkladne odstránime z fasády zbrúsený polystyrénový prach najskôr 24 hodín po prebrúsení izolačných dosák, najlepšie priemyselným vysávačom.

Detaily pri zatepľovaní ostenia okien

Pri realizácii kontaktného zatepľovacieho systému detailov okolo okenných otvorov dochádzalo často k sporom. Aby sa v plnej miere zabezpečila kvalita a funkčnosť spoja zateplenia s okenným rámom, prípadne parapetnou doskou, vyriešili dodávatelia kontaktných zatepľovacich systémov tento problém doplnkovými parapetnými lištami.
 


Zatepľovanie chaty a chalupy

160895
Ing. Jozef Bizub, PhD.

 

Zatepľovanie chaty a chalupy

160897
Ing. Jozef Bizub, PhD.

Detail zateplenia v mieste dilatácie   Detail zateplenia vonkajšieho rohu

 

 

Detail zateplenia ostenia začisťovacou lištou

Na zvislú časť okenného rámu po nalepení polystyrénu a po sňatí krycej pásky pritlačíme samolepiacu lištu s výstužnou sieťkou 100 mm. Následne na to ju zatlačíme do lepidla základnej vrstvy. Druhá časť lišty je vybavená ochrannou fóliou, ktorú po aplikácií všetkých vrstiev zateplenia odpojíme od začisťovacej lišty. Takto riešený spoj zateplenia a okenného rámu zabráni vstupu dažďovej vody do ostenia.

 

 

Konečná povrchová úprava

Konečnú povrchovú úpravu tvorí farebná omietka alebo omietka s náterom. Druh, štruktúru a farebný odtieň predpisuje stavebná dokumentácia. Konečná povrchová úprava plní nielen estetickú, ale aj ochrannú funkciu. Výrobcovia prísad dodávajú omietke ďalšie vlastnosti, ako je napríklad vodoodpudivosť, odolnosť proti tvorbe plesní a rias na fasáde, alebo schopnosť zabránenia šírenia plameňa po ploche. Preto by mal stavebník pri výbere omietky na konečnú povrchovú úpravu brať do úvahy aj tieto vlastnosti.

Vnútorné zatepľovanie chalúp a dreveníc

Chalupu alebo drevenicu možno zatepliť aj vnútorne. Ak sa však rozhodneme pre zateplenie obvodových konštrukcií, musíme dodržať nasledovné zásady:

  • Pred začatím zatepľovania sa musíme poradiť s odborníkom, ktorý navrhne budúcu skladbu obvodovej konštrukcie a spočíta teplotný tok tak, aby sa rosný bod nenachádzal na vnútornej ploche obvodovej konštrukcie.
  • V prípade, že by sa rosný bod nachádzal na vnútornej ploche obvodovej konštrukcie, mohlo by dôjsť k vlhnutiu steny a následne k tvorbe plesní.
  • Odporúčaná skladba vnútorného zateplenia by mohla byť smerom do exteriéru nasledovná:
  1. sadrokartónové platne s hrúbkou 12,5 mm vybavené maľbou, priskrutkované na drevený alebo oceľový rošt, ktoré budú po výške ukotvené príchytkami na pôvodný obvodový plášť,
  2. parozábrana dôkladne utesnená (všetky styky a prierazy prelepené páskou PVC, parozábrana je v novej skladbe bezpodmienečne potrebná),
  3. tepelná izolácia (polystyrén, nobasil) s hrúbkou asi 100 mm,
  4. vnútorné zateplenie aplikujeme iba na obvodové konštrukcie.

Pri takomto zateplení nie je potrebný projekt pre stavebné povolenie. Avšak znovu pripomíname, že pri takomto spôsobe zateplenia je nutný tepelnotechnický prepočet budúcej skladby obvodového plášťa odborníkom.

Článok vyšiel v publikácii Všetko o chatách a chalupách, JAGA GROUP 2007

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: chalupy rekonštrukcia chaty zateplenie
Zdieľať článok

Diskusia