05. 02. 2009
Zdieľať

Drevený nábytok je tradičnou súčasťou záhrad a parkov a jeho trvalá hodnota je preverená už stovkami rokov. Naše potreby napĺňa skromne a dôstojne tak, ako je to vlastné pre tento jedinečný materiál – drevo.

Drevený nábytok tvorí tradičnú prirodzenú a nevyzývavú súčasť terás, oddychových miest v parkoch a v záhradách. Prirodzene zapadá do vonkajšieho prostredia a krajiny. Drevo v porovnaní s ostatnými materiálmi používanými pri výrobe exteriérového nábytku vytvára príjemný a teplý pocit pri samotnom kontakte.

Výber materiálu


Drevený nábytok v exteriéri

179459

Prostredie, v ktorom sa exteriérový nábytok používa, ovplyvňuje výber materiálu aj spôsob konštrukcie nábytku. V exteriéri pôsobí na nábytok najmä kombinácia vody, slnečného žiarenia, vetra a prachu. Vhodná kombinácia týchto faktorov vytvára životné podmienky pre ďalších biologických škodcov. Vonkajšie prostredie kladie vysoké nároky na poveternostnú odolnosť celej konštrukcie. Okrem samotného prostredia životnosť nábytku ovplyvňuje aj intenzita expozície poveternostným podmienkam. To, či je nábytok vystavený poveternostnej záťaži len pri používaní (keď sa nepoužíva, má byť vhodne uskladnený), alebo je, naopak, vystavený celoročne, výrazne pôsobí na dĺžku jeho životnosti.


Drevený nábytok v exteriéri

179461

Z našich bežne používaných domácich drevín tieto vysoké nároky spĺňajú dub, borovica (najmä jej jadrové drevo) a agát (má veľmi dobrú trvanlivosť, ale používa sa menej). Medzi vysokoodolné dreviny vhodné na výrobu exteriérového nábytku patria tropické dreviny (balata rouge zvaná massaranduba, meranti, ipé, iroko, izombé atď.). K tradičnému materiálu používanému na výrobu záhradného nábytku už stovky rokov patrí tík, ktorý v sebe zahŕňa značné množstvo ochranných látok zabraňujúcich napadnutiu dreva biologickými škodcami. Podľa literárnych prameňov sa však drevo vypestované na plantážach vyznačuje značne nižšou odolnosťou než drevo z prirodzene rastúcich stromov. Tropické dreviny sa okrem vysokej odolnosti a mechanicko-fyzikálnych vlastností vyznačujú aj vyššími cenami.

Konštrukcia

Samotná konštrukcia exteriérového nábytku sa od konštrukcie interiérového nábytku odlišuje tým, že v každom detaile zohľadňuje charakteristiku prostredia a pôsobenie vody. Jednotlivé detaily konštrukcie by mali predchádzať hromadeniu vody vo vnútri, nevytvárať miesta so zlým prístupom vzduchu, a tak predchádzať napadnutiu hubami. V prípade nevhodného riešenia sa môže každý spoj stať zdrojom budúcich problémov. Ak sa použijú spoje, ktorých kvalita závisí od pevnosti lepidla, mal by sa spoj zlepiť lepidlom preukázateľne vhodným na vonkajšie použitie. Väčšina spojov sa zhotovuje kovovými spojovacími prostriedkami, pri ktorých sa kladie dôraz na ich odolnosť proti korózii.


Drevený nábytok v exteriéri

179458

Pri nábytku určenom do exteriéru sa odporúča nevytvárať súvislé neprerušené plochy (napr. stolové dosky, sedáky), kde by mohlo dochádzať k hromadeniu dažďovej vody a nečistôt. Tieto plochy sú často vytvorené zo samostatných vlysov, medzi ktorými sú dostatočne veľké medzery na to, aby odviedli nečistoty. Tomu sa prispôsobuje aj výber čalúnenia – najmä pri sedacom nábytku sa používajú odnímateľné vankúše. Záhradný nábytok sa často vyrába ako rozkladací; v tom prípade dbáme na dostatočnú pevnosť rozkladacích častí nábytku (pohyblivé časti nábytku sú značne zaťažované) a odolnosť proti korózii kovových mechanizmov. Na odolnosti nábytku do exteriéru sa podieľa aj kvalita opracovania povrchu. Neopracovaný povrch absorbuje viac vody a v jeho nerovnostiach sa usadzuje viac nečistôt, čím sa vytvárajú podmienky na vývoj drevokazných húb.

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta


Drevený nábytok v exteriéri

179457

Úprava povrchu

Ochrana povrchu nábytku pred poveternostnými vplyvmi zohráva významnú rolu v životnosti vonkajšieho nábytku. Primárnym faktorom v jeho životnosti, ako už bolo uvedené, však zostáva samotná odolnosť materiálu. Medzi možnosti povrchovej úpravy patria úprava transparentným lakom, lazúrovacím lakom, olejom. Všetky prípravky musia byť jednoznačne určené na použitie v exteriéri. Niektoré z týchto prípravkov môžu obsahovať UV filtre predlžujúce životnosť povrchovej úpravy výrobku. Základnú ochranu najmä menej odolných drevín možno zlepšiť ich napustením impregnačnými látkami. Niektoré z ponúkaných impregnačných látok sa ľahšie vylúhujú, napríklad pri daždi, čím sa stráca ich ochranný účinok. Napriek tomu pri špecifickom spôsobe použitia nábytku môže byť táto ochrana dostačujúca. Pri odolných filmotvorných látkach určených na povrchovú úpravu do exteriéru je garantovaná životnosť približne sedem a viac rokov. Laky vytvárajú ochrannú vrstvu na povrchu, zabraňujú prieniku vody cez povrch dreva.


Drevený nábytok v exteriéri

179464

Niektorí výrobcovia pred samotnou aplikáciou laku napúšťajú povrch, čím zlepšujú ochranné účinky, pretože drevo ako prírodný materiál reaguje na vlhkostné zmeny zmenami svojich rozmerov a tvaru, čo spôsobuje porušenie vrstvy laku v spojoch. Lazúrovacie laky obsahujú nielen napúšťaciu zložku, ktorá môže mať zvýšené ochranné účinky, ale aj filmotvornú zložku. Na zvýšenie mechanickej odolnosti ich povrchu sa môže ako konečná vrstva na výrobok aplikovať vrstva laku. Pri renovácii povrchu upraveného filmotvornými látkami sa pred aplikáciou novej náterovej látky musia odstrániť zvyšky predchádzajúceho filmu. Pri napúšťacích prípravkoch, ako sú oleje a podobne, je povrch dreva napustený ochrannými látkami. Táto ochrana z hľadiska poveternostných vplyvov je dostatočná. Dobrý základ trvanlivosti aj v tomto prípade tvorí odolný materiál – drevo. Povrchy upravené olejmi sa v porovnaní s lakmi pri vysokom zaťažení častejšie renovujú. Ich renovácia je však menej náročná. Spočíva v očistení povrchu výrobku od nečistôt a v opätovnej aplikácii oleja.


Drevený nábytok v exteriéri

179460

Údržba

Pri exteriérovom nábytku sa viac než pri interiérovom nábytku podieľa na jeho životnosti spôsob zaobchádzania a jeho údržba. Už zmieňovaná intenzita expozície nábytku poveternostným podmienkam nevypovedá o zraniteľnosti drevených výrobkov, ale dôvody uschovávania nábytku možno prirovnať k dôvodom garážovania automobilov. Vhodné je záhradný nábytok uschovávať najmä mimo sezóny v suchých nevykurovaných priestoroch s dostatočným prúdením vzduchu. Nábytok nie je vhodné uschovávať zabalený v plastických nepriedušných fóliách – to môže viesť k vytvoreniu životných podmienok pre plesne a drevokazné huby. Čistenie je vhodné vykonávať citlivým spôsobom bez používania nadmerného množstva vody. Neodporúča sa používať prúd vody z hadice alebo z tlakového čističa ani príliš hrubé kefy. Oba spôsoby zdrsňujú povrch nábytku, a tak zvyšujú jeho absorpčné schopnosti.

Niektorí výrobcovia dodávajú na čistenie vonkajšieho nábytku špeciálne prípravky. Pri nábytku s povrchovou úpravou olejom sa po jeho očistení na suchý nábytok aplikuje olej na povrchovú úpravu. Ten jednak oživí farbu dreva, jednak zvýši odolnosť. Špeciálnym prípadom je nábytok z vysokoodolných driev, ktoré sú vďaka prirodzenému vysokému obsahu ochranných látok dostatočne odolné samy osebe. V týchto prípadoch sa povrchová úprava robí skôr z dôvodu oživenia farby a textúry dreva. Napríklad výrobcovia tíkového nábytku odporúčajú zákazníkom aplikovať olej vtedy, keď dažďová voda začne vsakovať do dreva. Väčšina druhov driev získa bez akejkoľvek povrchovej úpravy po dlhšej expozícii vo vonkajšom prostredí striebrosivú patinu, ktorú možno odstrániť prebrúsením povrchu. Pre správnu údržbu je vhodné vždy dodržiavať rady výrobcu, ktoré zohľadňujú špecifiká použitého materiálu i povrchovej úpravy.

Zdroj: Všetko o dreve v interiéri a exteriéri

Kategória: Nábytok Záhrada a exteriér Záhradný nábytok
Tagy: drevený nábytok záhradný nábytok
Zdieľať článok

Diskusia