22. 07. 2005
Zdieľať

Jednou zo základných funkcií oplotenia je jasné vymedzenie vlastníckej hranice. Najčastejšie ide o hranicu medzi súkromným priestorom vlastníka a inými typmi prostredí, ako sú napríklad verejná komunikácia, susedný pozemok alebo nezastavané územie. Dobre navrhnutý plot by mal rešpektovať obe prostredia, ktoré oddeľuje.

Pri návrhu oplotenia je dôležité sledovať jeho vzťah k hlavnej stavbe a k okoliu. Tento vzťah má svoje špecifiká v závislosti od polohy oplotenia. Najväčšie nároky sa kladú na úsek oplotenia orientovaný do ulice. V jeho návrhu si hneď na začiatku treba ujasniť polohu vstupu a vjazdu na pozemok. Najmä vjazd pre osobné automobily musí umožňovať bezkonfliktný prístup ku garáži, resp. parkovaciemu miestu na pozemku a bezproblémové napojenie na verejnú komunikáciu. Tomu prispôsobujeme aj šírku vjazdu, ktorá by optimálne mala byť 3 m, ale záleží aj na smere vjazdu. Poloha hlavného vchodu do domu zasa ovplyvňuje situovanie vstupu pre peších v oplotení. Jeho šírka by sa mala pohybovať okolo 1,2 m. K ďalším súčastiam oplotenia, s ktorými treba v návrhu počítať, patria najmä meracie zariadenia prípojok inžinierskych sietí. Tie svojimi rozmermi predstavujú pomerne výrazný prvok, ktorý dokáže pokaziť dojem aj z inak dobre riešeného oplotenia. Je lepšie, ak sú meracie zariadenia sústredené do jedného bloku. Vopred zvážme, aké ďalšie doplnky bude mať náš plot a čo si vyžaduje ich umiestnenie. Najmä podmienky montáže zariadení, ako je napríklad elektrický vrátnik s diaľkovým ovládaním bránky z rodinného domu, bezpečnostný kamerový systém či automatické systémy otvárania brán, je vhodné vopred prekonzultovať s ich dodávateľmi. Ak to dovolí šírka pozemku, pokúsme sa začleniť do uličného oplotenia aj miesto na nádobu na komunálny odpad. Môže mať napríklad podobu obojstranne prístupného výklenku, ale vyhnime sa situovaniu tohto miesta v blízkosti hlavných vstupov na pozemok. Dobré riešenie spočíva v dobre zvládnutých detailoch, a preto aj na pohľad možno nepodstatná záležitosť, akou je poloha poštovej schránky, čísla domu, menovky či zvončeka, stojí za úvahu.

Trochu iný charakter má oplotenie na hranici dvoch susedných pozemkov. Práve tu vzniká množstvo vlastníckych sporov súvisiacich práve s polohou oplotenia, jeho tvarom, údržbou a pod. Často sa stáva, že majitelia sa v snahe vytvoriť na vlastnom pozemku intímne prostredie chránené pred pohľadmi susedov rozhodnú pre nepriehľadné oplotenie vo forme plnej steny. Neuvedomujú si však, že táto stavba môže výrazným spôsobom ovplyvniť mikroklímu na ich aj susednom pozemku, a to v závislosti od jeho orientácie vzhľadom na svetové strany, prevládajúceho prúdenia vzduchu a pod. Môže byť prekážkou pre slnečné svetlo, čím výrazne obmedzí možnosť využívať tú časť pozemku, ktorej sa zmena dotkla. Veľmi obozretne treba postupovať aj v prípade živých plotov, kde sa často používajú dreviny, ktorých koreňový systém môže výrazne ovplyvniť vlhkostné pomery v pôde, a to v rozsahu presahujúcom hranicu pozemku. Ak sa v ich blízkosti nachádza iná stavba, bývajú príčinou jej porúch. Preto je veľmi dôležité pred realizáciou oplotenia predvídať jej možný vplyv na okolie.

Kategória: Záhradné stavby
Tagy: bp návrh interiéru oplotenie plot
Zdieľať článok

Diskusia