Riziko uzatvorenia dvoch kúpnych zmlúv

Riziko uzatvorenia dvoch kúpnych zmlúv

01. 08. 2005
Zdieľať

Akému riziku by sa vystavil kupujúci rodinného domu, ak by s predávajúcim uzatvoril dve kúpne zmluvy s dvoma rôznymi cenami?

Hneď v úvode vás musím upozorniť na to, že takéto riešenie je v rozpore s naším právnym poriadkom, ktorý hovorí, že na jeden predmet prevodu (v tomto prípade predaj rodinného domu) sa môže uzatvárať len jedna platná zmluva. Z vašej otázky predpokladám, keďže by išlo o zmluvy s rôznymi cenami, že ich cieľom by bol vlastne daňový únik, t. j. neodvedenie dane z príjmu z vyplatenej kúpnej ceny, ale z ceny nižšej.

Keďže ide o prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, k nadobudnutiu vlastníckeho práva na kupujúceho dochádza dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia vkladu do katastra nehnuteľností. To znamená, že bude možné predložiť jednu kúpnu zmluvu len s jednou kúpnou cenou v potrebnom počte exemplárov s návrhom na vklad vlastníckeho práva spolu s príslušnými prílohami. Druhá kúpna zmluva nenadobudne účinnosť a bude mať len hodnotu obyčajného papiera. Riziko kupujúceho spočíva v tom, že ak by nastala situácia, že z akéhokoľvek dôvodu by príslušná správa katastra zastavila katastrálne konanie a nedošlo by k nadobudnutiu vlastníckeho práva kupujúcim, vzhľadom na to, že ide o synalagmatickú zmluvu, musela by každá strana vrátiť druhej to, čo si vzájomne plnili. Z uvedeného teda vyplýva, že kupujúci by vrátil rodinný dom a predávajúci by vrátil kupujúcemu kúpnu cenu uvedenú v kúpnej zmluve, ktorá bola predložená príslušnej správe katastra. Ďalším možným negatívnym dôsledkom pre kupujúceho v prípade použitia nižšej kúpnej ceny v kúpnej zmluve, ako bola naozaj vyplatená, by mohla byť skutočnosť súvisiaca s daňou z príjmu. V prípade úmyslu predať predmetný rodinný dom následne inému záujemcovi v období, keď by kupujúci nebol oslobodený od dane z príjmov, čiastkovým základom dane z príjmu by bol rozdiel medzi prijatou kúpnou cenou a kúpnou cenou uvedenou v kúpnej zmluve (po odpočítaní aj uhradenej dane z prevodu), ktorou bol rodinný dom nadobudnutý.

Kategória: Nezaradené
Tagy: otázky a odpovede por poradenstvo poradna
Zdieľať článok

Diskusia