Triedenie surovín

05. 02. 2008
Zdieľať

Každý človek denne vyprodukuje určité množstvo odpadu. Vidíme to podľa vlastných nádob na smeti, ktorých obsah sa pravidelne vyváža, ale ďalej akoby sa nás netýkal. Ide však o množstvo smetí, ktoré sa spaľuje alebo skladuje. Veľký podiel odpadu, ktorý sa na takýchto skládkach nachádza, je po určitých úpravách využiteľný ako zdroj druhotných surovín.

S triedením odpadu treba začať doma, aby sa jednotlivé druhy navzájom neznečistili alebo nezlepili. Množstvo odpadov je významným problémom a hrozbou pre životné prostredie. Odpady ovplyvňujú peňaženky rodín, rozpočty firiem aj štátu (t. j. naše dane a poplatky). Negatíva produkcie odpadov pomáha zmierňovať triedený zber surovín. Triedený zber zabezpečuje, aby sa dali rôzne druhy odpadov zužitkovať. Aby bolo čo recyklovať, musia sa suroviny najskôr roztriediť podľa jednotlivých druhov. Triediť znamená dávať papier, plasty, kovy, sklo, bioodpad zvlášť. Keby sa odpady netriedili, možnosť ich využitia by bola veľmi nízka.

Komunálny odpad


Triedenie surovín

133615

Odpad z domácností vznikajúci pri činnosti fyzických osôb je komunálny odpad. Má veľmi rôznorodé zloženie. Jeho súčasťou je i množstvo nebezpečných látok (chemické riedidlá, batérie, lieky, žiarivky a iné). Do tejto skupiny patria aj odpady z niektorých podnikov, obchodov, smeti z ulíc a odpad z mestskej zelene, pretože majú podobné zloženie ako odpad z domácností. Komunálny odpad si vyžaduje osobitné zaobchádzanie. Produkuje sa vo všetkých mestách a obciach a treba ho bezpečne zneškodňovať. Na životné prostredie vplýva nepriaznivo samotný odpad aj jeho zneškodňovanie. Okrem priameho vplyvu komunálnych odpadov na životné prostredie (regulované skládky, spaľovne odpadu) sa objavujú aj ďalšie problémy. Odvoz vzniknutého odpadu na riadenú skládku alebo do spaľovne si vyžaduje veľké náklady na prepravu. Každá skládka odpadu má svoju určitú kapacitu, a keď ju vyčerpá, treba ju uzavrieť a zrekultivovať. Potom je nutné hľadať lokalitu na výstavbu novej skládky. V priestoroch skládky sa uchytávajú mnohé agresívne druhy rastlín a živočíchov, ktoré môžu ohrozovať aj okolité spoločenstvá rastlín a živočíchov.


Triedenie surovín

133617

Triedený odpad

Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Hlavnými dôvodmi triedenia odpadov sú: zníženie množstva odpadu vyvážaného na skládku, získanie druhotných surovín, a tým šetrenie druhotných zdrojov, predĺženie životnosti skládky odpadov, dosiahnutie ohľaduplnejšieho správania obyvateľov k prírode a životnému prostrediu. Mnohí o význame triedenia odpadu stále pochybujú. Argumentov, prečo netriediť, je po ruke vždy dosť: vytriedený odpad sa aj tak vysype na jednu hromadu, poplatky za odvoz odpadu sa tým neznížia, nikde nie je presne napísané, čo do ktorého kontajnera vlastne patrí, nádob na triedenie odpadu je nedostatok…

Triedenie – ako začať?


Triedenie surovín

133616

Výkup fliaš, kovov či výmena vyzbieraného papiera za zrecyklované suroviny nás inšpirujú asi najviac. Nemali by sme však triedenie odpadu brať iba ako „dobrý obchod“. Každá vec priamo či nepriamo súvisí s prírodou. Ak chceme zanechať prírodu v prijateľnom stave, je najvyšší čas začať sa k nej správať ekologickejšie, bez ohľadu na „honorár“. Triedenie odpadu nie je zložité, ale vyžaduje si určité pravidlá. V prvom rade musíme založiť viac nádob na odpad tak v dome (byte), ako aj v priestoroch verejných smetníkov. Kontajnery na triedený odpad (papier, sklo, plasty, PET fľaše, textil, bioodpad) môžeme bežne nájsť na verejných miestach. Koše na triedený odpad (papier, sklo, plasty, bio) sa dajú už dnes zakúpiť v našich obchodných reťazcoch. Najlepšie je zavádzať triedenie postupne. Najjednoduchšie je asi začať s papierom, sklom a postupne pridávať ďalšie komponenty. Ak začneme už dnes, v roku 2010 (keď nastane povinnosť separovať) bude pre nás triedenie odpadov bežnou súčasťou života.


Triedenie surovín

133619

Rodinný dom alebo byt

Nech už bývame v rodinnom dome alebo v byte, s odpadom sa stretávame denne. Obyvatelia bytov využívajú na triedenie odpadov väčšinou im dostupné kontajnery. Mestá potom zabezpečujú odvoz odpadu. V rodinných domoch triedia odpad do igelitových vriec. V stanovený deň odvozu treba vyložiť vrecia s odpadom pred bránu domu. Obce zabezpečujú pravidelný vývoz separovaného odpadu (papier, sklo, plasty).

Triedené suroviny


Papier

Papier hádžeme do modrej zbernej nádoby alebo do modrého plastového vreca na papier a vyložíme ho v čase zberu papiera pred dom alebo ho zanesieme do najbližšieho zberného dvora. Papier sa lisuje do balíkov a odváža do papierní na spracovanie. Potom sa papier rozomelie na kašu, čistí, bielením sa zbavuje tlačiarenskej farby a špiny a nakoniec sa z neho vyrába nový papier.

Sklo


Triedenie surovín

133621

Sklo hádžeme do zelenej (alebo bielej) nádoby na sklo alebo ho zanesieme do zberného dvora. Zo skla sa oddelia nečistoty a prímesy a odváža sa na spracovanie konečným odberateľom. Sklo sa oplatí recyklovať, ale najlepšie je vracať sklenené fľaše a používať ich toľkokrát, koľkokrát je to len možné. Sklo by sa malo triediť podľa farby, pretože zo zmesi farebných skiel možno vyrobiť len zelené sklo.

Plasty

Plasty hádžeme do žltej zbernej nádoby alebo vložíme do žltého plastového vreca na plasty a vyložíme v čase zberu plastov pred dom (prípadne zanesieme do zberného dvora). Z plastov sa oddelia nečistoty a prímesi. Ďalej sa triedia na jednotlivé komodity (PET fľaše podľa farieb, fólie…). Takto vytriedené sa lisujú do balíkov a dodávajú odberateľom na ďalšie spracovanie. Môžu sa recyklovať len na produkt s nižšou kvalitou – plastová fľaša od malinovky sa môže len vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky a použiť ako vypchávka do kresiel.

Tetrapaky

Odovzdávajú sa odberateľom na spracovanie. Kovy (hliník, železo) Kovy hádžeme do čiernej zbernej nádoby na kovy alebo vkladáme do modrého plastového vreca, prípadne zanesieme do zberného dvora (výkupne). Recyklácia kovov je v porovnaní s plastmi ekonomicky oveľa výhodnejšia. Čím je kov drahší, ako napr. zlato a striebro, tým viac sa ho oplatí recyklovať. To platí aj o hliníku, pretože pri jeho výrobe z bauxitu sa vynakladá obrovské množstvo energie.


Triedenie surovín

133618

Bioodpad

Bioodpad skompostujeme vo svojej záhrade alebo ho zanesieme na mestskú kompostáreň. Vianočné stromčeky položíme vedľa zberných nádob na zmesový odpad, konáre rozrežeme, zviažeme.

Textil

Textil hádžeme do červenej zbernej nádoby alebo ho zviažeme a vyložíme pred dom v čase zberu.

Použité monočlánky a batérie

Monočlánky hádžeme do oranžovej zbernej nádoby na batérie vo vybraných obchodoch s potravinami alebo vyhodíme v čase zberu nebezpečných odpadov pred dom (prípadne zanesieme do zberného dvora).

Domáce spotrebiče

Odvezieme ich do špecializovanej zberne alebo vyložíme pred dom v čase zberu nebezpečného odpadu. Podľa platného zákona o odpadoch môžu občania spotrebiče, ktoré doslúžili, bezplatne odovzdať na miestach spätného odberu. Miesta spätného odberu sú povinné spotrebič prevziať zadarmo bez ohľadu na váš trvalý pobyt. Zoznam zberných miest nájdete aj na adrese www.envidom.sk.

Nebezpečný odpad: ropné látky, organické rozpúšťadlá, náterové hmoty, lepidlá, železo, oceľ.
Zvláštny odpad: z rastlinných a živočíšnych tukových produktov, železničné podvaly, stĺpy.
Ostatný odpad: stavebný odpad, textilný odpad, kozmetické prípravky po záruke.

Využitie triedeného odpadu je široké, z PET fliaš sa vyrábajú vlákna používané ako výplň do spacích vakov, z ďalších plastov sa vyrábajú napr. vrecia na odpadky či záhradný nábytok. Sklo sa k nám vracia v podobe nových fliaš na pivo alebo minerálky a recyklovaný papier poznáte isto zo zošitov, obálok atď. Na trhu dnes existujú firmy, ktoré recyklujú nielen papier, sklo, plasty, ale aj hliník a tetrapaky.

Triedenie odpadov pomáha k lepšiemu spracovaniu odpadov. Väčšia časť triedeného odpadu sa dá využiť druhotne alebo zrecyklovať. Menej sa znečisťuje prostredie spaľovaním, a teda potrebujeme menšie množstvo energie vynaloženej na likvidovanie odpadu. Čiže len takou maličkosťou, ako je triedený odpad, sa dá ušetriť energia. Odpad patrí ku každodennému životu, preto ho tak musíme vnímať aj spracovávať. A ako hovorí známy slogan: Kto netriedi, je triedny nepriateľ!


Kategória: Nezaradené
Tagy: separovaný zber
Zdieľať článok

Diskusia