27. 07. 2009
Zdieľať

Neoddeliteľnou súčasťou každej stavby je strecha, ktorá v súčinnosti so všetkými nosnými prvkami výrazne vplýva nielen na estetický charakter, ale aj na kvalitu a trvácnosť každej stavby. Strechy patria medzi konštrukčné systémy, pri výstavbe ktorých sa neoplatí šetriť. V našich podmienkach je tradičným tvarom šikmá strecha, preto sa na ňu pozrime bližšie – aj z pohľadu nových možností.

Šikmou strechou sa nazýva stavebná konštrukcia so sklonom od 10° do 45°, ktorá chráni vnútorné prostredie a zároveň je vystavená priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov. Pre dobrú šikmú strechu je charakteristický súlad správne zvolenej staticky nadimenzovanej nosnej časti – krovu, kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov, správnej skladby vrstiev strechy a dôkladnej montáže s prepracovanými detailmi.


Bez čapice to nepôjde

210054

Aký tvar strechy zvoliť?

Pri rozhodovaní treba zobrať do úvahy estetické, funkčné a tiež ekonomické hľadisko. Na tvar šikmej strechy vplývajú tiež klimatické podmienky konkrétneho miesta. Napríklad v horských oblastiach, kde je predpoklad väčšieho množstva snehu, sú vhodnejšie strechy s väčším sklonom. Šikmé strechy odjakživa patria na vidiek, do horského prostredia a do historickej zástavby miest. V zásade možno šikmé strechy rozdeliť podľa tvaru na:
pultovú strechu – najjednoduchšia a najmenej nákladná strecha s jednou šikmou rovinou,
sedlovú strechu – konštrukčne a finančne o čosi náročnejšia strecha s dvoma proti sebe naklonenými rovinami,
valbovú strechu – jej konštrukcia vychádza zo sedlovej, ale je ukončená šikmým skosením a napriek nákladnejšiemu a prácnejšiemu vyhotoveniu ako pri sedlovej je u nás veľmi obľúbená,
stanovú strechu – má tvar ihlana, nad štvorcovým alebo polygónovým pôdorysom a pri rodinných domoch získava na popularite vo svojej nízkej podobe ako alternatíva k plochej streche,
manzardovú strechu – šikmina strechy je zalomená, pričom spodná časť má väčší sklon ako vrchná, čím sa zväčší podkrovný priestor; konštrukčne je zložitejšia, teda aj finančne zložitejšia ,a preto sa častejšie využíva sedlová alebo valbová strecha,
kombinovanú strechu – napríklad sedlová s prístavkom s valbovou alebo pultovou.
 

Dôležité je vedieť, že čím väčší je pomer plochy strešného plášťa k obstavanému priestoru, tým vyššie sú tepelné straty. Naopak, čím menší sklon strechy a menšia členitosť strechy, tým menšie sú úbytky tepla. Z tohto pohľadu je najvýhodnejší tvar sedlovej strechy v radovej zástavbe bez vikierov.


 


Bez čapice to nepôjde

210050

Nosná konštrukcia šikmej strechy – krov

Konštrukcia krovu závisí od sklonu strešných rovín, rozponu, materiálového vyhotovenia, hmotnosti krytiny a podobne. Po materiálovej stránke sa zhotovujú z dreva, niekedy z ocele, prípadne ich vzájomnej kombinácie. Drevená konštrukcia krovu je vyskúšaná už niekoľko storočí a patrí k stabilným prvkom v stavebníctve. Dôležité je kvalitné, vysušené a nenapadnuté drevo, ktoré je ošetrené proti drevokazným hubám, mikroorganizmom a drobným škodcom.
Vývoj však priniesol aj nové materiály a konštrukčné systémy, ktoré sú pre mnohé strechy vhodnejšie – zjednodušujú a skracujú výstavbu alebo umožňujú použiť nové tvary striech. Sú to napríklad:
• drevené konštrukcie z priehradových väzníkov,
• ľahký oceľový konštrukčný systém,
• masívna strešná konštrukcia z pórobetónových alebo betónových prvkov
 

Pre obytné podkrovie sa uplatňuje najmä sklon strechy od 35° do 55°, ideálny je sklon 45°, pretože umožňuje maximálne využiť plochu podkrovia na zobytnenie. Pravidelná trojuholníková konštrukcia hambálku ponúka širokú škálu možností na dispozičné riešenie obytného podkrovia. Minimálna svetlá výška obytných miestností podkrovia v rodinných domoch má byť 2,3 m. Znížená časť stropu môže mať najmenej 1,6 m. Túto výšku možno zmenšiť až na 1,3 m tam, kde spôsob zariadenia nábytkom vylučuje bezprostredný prístup k stene zníženej časti.

Medzi najpoužívanejšie konštrukčné systémy šikmých striech rodinných domov však stále patria drevený krovy a to hambálok, ktorý nevyužíva vertikálne nosné prvky, takže vytvára voľnejší priestor v podkroví a nespotrebuje sa naň toľko dreva, Dôležité sú správne navrhnuté a zhotovené osadenia krokiev na nosnú stenu, pretože tu pôsobia výrazné priečne sily. Pri krovoch s väčším rozponom je táto horizontálna zložka síl značná, a preto je zvlášť dôležité mať dostatočne nadimenzovaný železobetónový veniec. K prioritám drevených krovov patrí aj ich dokonalé zavetrenie. Odporúča sa aj celoplošné debnenie, ktoré má okrem iných funkcií aj statický význam. Tradičné nosné sústavy, ako sú stojatá a ležatá stolica, sa teraz v rodinných domoch používajú menej, pretože nosné prvky krovu výrazne ovplyvňujú dispozíciu podkrovia.
 


Bez čapice to nepôjde

210065

Tepelná izolácia

Dôležité je, aby jeho druh, hrúbku a spôsob uloženia navrhol odborník. U nás sa ako tepelnoizolačné materiály používajú rohože alebo dosky z minerálnych alebo sklených vláken, dosky z penového polystyrénu a polyuretánu. Tepelná izolácia musí byť aj nehorľavá, ľahká, mala by mať dlhú životnosť a dobré zvukovoizolačné vlastnosti. Ukladá sa medzi krokvy, popod krokvy aj nad krokvy. Vhodným spôsobom je ukladanie izolácie vo dvoch vrstvách – prvá vrstva sa vkladá medzi krokvy a druhá priečne popod krokvy. Takto sa eliminujú tepelné mosty v oblasti krokiev. Aby tepelná izolácia stopercentne plnila svoju úlohu, treba ju chrániť pred vodou, vodnými parami a vzdušnou vlhkosťou, pretože ak navlhne, stráca svoju tepelnoizolačnú schopnosť a po čase môže začať hniť. Nad tepelnú izoláciu väčšinou treba uložiť špeciálnu strešnú fóliu (pozor, často sa zamieňa s parozábranou, ktorá neprepúšťa vodnú paru), ktorá má zabrániť prenikaniu vody do tepelnej izolácie zvonku a zároveň prepúšťať prípadnú vodnú paru von zo strešnej konštrukcie. V našich klimatických podmienkach sa odporúčajú odvetrané strechy, čo znamená, že medzi tepelnou izoláciou a hydroizolačnou vrstvou je vzduchová medzera, lebo pri tomto systéme sa intenzívnejšie odvádzajú vodné pary obsiahnuté v tepelnej izolácii do vonkajšieho prostredia.
 

Pozor na:
• nesprávny výber typu difúznej, resp. extrémne difúznej fólie v závislosti od použitej krytiny,
• zámenu difúznej fólie s parozábranovou fóliou, resp. opačne,
• poddimenzovanie celkovej hrúbky tepelnej izolácie, ktorá by mala byť minimálne 200 mm,
• medzery medzi jednotlivými časťami tepelnej izoláci,e a tým aj na vznik tepelných mostov; vhodnejšie sú viaceré vrstvy izolácie,
• voľné napojenie jednotlivých pásov parozábrany bez prelepenia.


Bez čapice to nepôjde

210056

Strešná krytina

Musí byť pevná, kvalitná a trvácna a mala by mať aj primeranú hmotnosť s ohľadom na konštrukciu krovu. Medzi ľahké krytiny patria:
asfaltované (bitúmenové) pásy a tvarovky z nich (bitúmenový šindeľ) – majú nízku hmotnosť a dobrú tvarovateľnosť, preto si nájde uplatnenie najmä pri  pri členitých strechách. Sú vhodné na strechy so sklonom od 10° do 85°.
plastové krytiny – pre nízku hmotnosť, každý kus sa musí pri kladení na strechu pripevňovať skrutkou. Fólie na báze PVC sa používajú najmä na ploché strechy, ale možno ich použiť aj na strechy so sklonom až do 85°.
plechové krytiny (medené, pozinkované, hliníkové, titánzinkové a podobne) – je vhodná v niektorých prípadoch už od 8° až 10°. K hladkým alebo trapézovým plechovým platniam používaným v minulosti, dnes pribudli platne v tvare profilovanej krytiny, ktorá svojím vzhľadom pripomína škridle.

Medzi stredné a ťažké krytiny patria napríklad:
betónové škridle – sú vhodné do oblastí bohatých na sneh, odolávajú aj silnému náporovému dažďu, vetru a krupobitiu. Výhodou betónovej krytiny je jej dlhá životnosť a vysoká pevnosť, samozrejme, pri pravidelnej údržbe. Škridlu možno zvyčajne použiť na šikmé a strmé strechy so sklonom 22° až 60°, ale napríklad pri plnom debnení sa môže použiť už pri sklone 15°;
keramické škridle – sú odolné aj proti kyslým dažďom, tlaku snehu, krupobitiu či vysokým alebo nízkym teplotám. Charakterizujú ich tieto vlastnosti: malá pórovitosť, farebná stálosť a mrazuvzdornosť. Môžu mať glazovaný sklovitý povrch, ktorý zabraňuje usádzaniu nečistôt, machov, rias a podobne. Pálená keramická krytina so spojitou vodnou drážkou sa môže použiť na strechu so sklonom od 17°;
krytina z prírodnej bridlice – môže byť z prírodného alebo umelého kameňa a môžu sa použiť od sklonu 30°. Znovuobjavená krytina sa nepoužíva často, ale keďže má zaujímavý vzhľad, architekti po nej radi siahnu, aby docielili dnes už nekonvenčný vzhľad strechy;
krytina z vláknocementových dosiek – je vhodná na sklon od 15°.
 

Čo sa treba opýtať predajcov, ak si potrebujete vybrať krytinu?
• Akú má strešná krytina životnosť, odolnosť a trvanlivosť? Dokáže odolať kyslým dažďom, zásaditým látkam, vtáčiemu trusu, sadziam a špine z komínov bez následkov? Odolá krytina silným náporom vetra, zaťaženiu snehom či napríklad pádu konára zo stromu?
• Vie vám predajca podložiť laboratórne potvrdené testy na životnosť aj konkrétnymi skúsenosťami z praxe?
• Akú záruku poskytuje výrobca a na čo sa vzťahuje, na ktoré časti strešného systému? Súvisí záruka aj so stálofarebnosťou? Koľko rokov zostane vaša strecha bez farebných zmien. Dá sa prípadná zmena dodatočne opraviť a aké sú náklady s tým spojené?
• Sú materiály, z ktorých je krytina vyrobená, zdraviu neškodné?
• Mrazuvzdornosť je termín, ktorý sa v súvislosti s krytinami často spomína. Preto sa pýtajte, ako je zabezpečená schopnosť krytiny odolávať mrazu.
• Veľmi dôležitým faktorom je aj akustika. Pomôže krytina k akustickej pohode v interiéri, nebudete sa v noci budiť pri silnom daždi alebo vetre?
• Aká je hmotnosť krytiny?
• Dôležitá je, samozrejme, aj cena. Preto sa pýtajte, čo v ich prípade znamená bezúdržbovosť strešného systému. S akými dodatočnými nákladmi musíte rátať?
• A keďže strešná krytina nie sú iba samotné škridle, šindle či platne, informujte sa, čo výrobca ponúka ako kompletný strešný systém, aké doplnky a príslušenstvo ku konkrétnej krytine patria, aby strecha dokázala dokonale plniť svoju funkciu.


Bez čapice to nepôjde

210081

Doplnky a detaily

Aby ste nemuseli v krátkom čase riešiť problémy so strechou, dbajte aj na bezchybné a dôsledné riešenie detailov. Bez dobre urobenej „klampiarčiny“, ako sa hovorí detailom v miestach napojenia, prepojenia a odvodnenia strechy, vám bude kvapkať do taniera aj pri najdrahšej streche. Súčasťou klampiarskych prác sú napríklad aj odkvapy a zvody dažďovej vody. Najpoužívanejším materiálom pri klampiarskych prácach je pozinkovaný ,,oceľový, hliníkový, medený a zinkový plech. Z novších materiálov sa uplatňujú plast, hliník chránený odolným lakom a aluzinok, čo je zliatina hliníka a zinku. K doplnkovým konštrukciám strechy patria rôzne priestupy strešnou rovinou, strešné otvory, poklopy, výstupy, prevetrávanie, odvetranie či lapače snehu.

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: krov krytina parozábrana stavba domu strecha
Zdieľať článok

Diskusia