7 krokov k plynovej prípojke

31. 10. 2013 Zdieľať

Informácie o procese pripojenia k plynárenskej distribučnej sieti pre rodinné domy


7 krokov k plynovej prípojke

1265726

​​

1. Žiadosť o pripojenie

Vyplníte žiadosť o pripojenie a spolu s prílohami ju zašlete vo dvoch exemplároch poštou alebo ju osobne odovzdáte na kontaktných miestach SPP – distribúcia, a. s. Potrebné tlačivá a kontaktné miesta nájdete na www.spp-distribucia.sk. Naša spoločnosť  Vám následne zašle návrh zmluvy o pripojení s technickými podmienkami pripojenia k distribučnej sieti.

2. Zmluva o pripojení

V prípade, ak súhlasíte s návrhom zmluvy o pripojení, podpíšete zaslané návrhy zmluvy o pripojení a doručíte ich do 30 dní od prevzatia na adresu, ktorá bude uvedená v sprievodnom liste. Po doručenípodpísaných návrhov zmluvy o pripojení vám SPP – distribúcia, a. s., zašle jeden originál uzavretej zmluvy o pripojení a faktúru na úhradu poplatku za pripojenie.

3. Projektová dokumentácia

Po doručení podpísanej zmluvy o pripojení si v ďalšom kroku zabezpečíte vypracovanie projektovej dokumentácie pripojovacieho plynovodu (plynovej prípojky) a odberného plynového zariadenia (kotol, sporák atd.). Projektovú dokumentáciu pripojovacieho plynovodu potom predložíte vy, Váš projektant, prípadne váš budúci zhotovovateľ pripojovacieho plynovodu na vyjadrenie SPP – distribúcia, a. s.

4. Realizácia výstavby

Po doručení vyjadrenia k projektovej dokumentácii si vyhľadáte zhotovovateľa nájdete na www.spp-distribucia.sk), prostredníctvom ktorého zrealizujete výstavbu pripojovacieho plynovodu, ako aj odberného plynového zariadenia.
Pred realizáciou výstavby požiadate vy alebo váš zhotovovateľ spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., o vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu a po ukončení výstavby o kontrolu realizácie výstavby pripojovacieho plynovodu. Ak je výsledok kontroly vyhovujúci, predložíte vy alebo váš zhotovovateľ technickú dokumentáciu pripojovacieho plynovodu do príslušnej podateľne alebo na kontaktné miesta našej spoločnosti.

5. Žiadosť o realizáciu pripojenia

Po odovzdaní technickej dokumentácie pripojovacieho plynovodu a zrealizovaní odberného plynového zariadenia predložíte na kontaktné miesta našej spoločnosti vyplnenú žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla. Prílohou žiadosti bude kópia správy o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia, nie staršia ako 5 mesiacov. Potrebné tlačivá a kontaktné miesta nájdete na www.spp-distribucia.sk.

6. Zmluva o dodávke plynu

V tomto kroku si vyberiete dodávateľa plynu a uzatvoríte s ním zmluvu o dodávke plynu, a to minimálne 30 dní pred požadovaným začiatkom odberu plynu. Váš dodávateľ plynu požiada spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., o pridelenie distribučnej kapacity do vášho odberného miesta.

7. Montáž meradla

SPP – distribúcia, a. s., vám po splnení všetkých technických a obchodných podmienok uvedených v zmluve o pripojení zabezpečí montáž meradla.


7 krokov k plynovej prípojke

1265606
SPP – distribúcia, a.s.

Slovník základných plynárenských pojmov

Pripojovací plynovod (plynová prípojka) – zariadenie určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na distribučný plynovod. Začína sa pripojením na distribučný plynovod a končí sa hlavným uzáverom plynu.

Odberné plynové zariadenie (OPZ) – zariadenie určené na odber plynu v rodinnom dome. Ide o vonkajšie a vnútorné rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče.

Domová regulačná zostava/skrinka – pozostáva z typizovanej skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu, meradla zemného plynu a ostatných montážnych komponentov. Skrinka býva umiestnená zvyčajne v oplotení na hranici verejného priestranstva a súkromného pozemku žiadateľa a je prístupná z verejného priestranstva.

Distribučný plynovod – uličný rozvod plynu, ktorý slúži na distribúciu plynu.

Máte otázky? Neváhajte a kontaktujte nás na Zákazníckej linke pre pripájanie k distribučnej sieti na telefónnom čísle 0850 269 269 (pracovné dni 7.00 h – 20.00 h) alebo prostredníctvom e-mailu pripajanie@distribuciaplynu.sk.

Kategória: Aktuality Energia
Zdieľať článok