Čo treba vedieť o komíne

Čo treba vedieť o komíne

05. 12. 2005
Zdieľať

Stavba domu nie je jednoduchá záležitosť. Ani finančne, ani remeselne. Kvalitne postavený dom nám ušetrí peniaze aj v budúcnosti. Veľa vecí zvládneme na stavbe svojpomocne, ale je aj veľa takých, ktoré treba radšej nechať na odborníkov. Stavba komína je jednou z nich. No predsa len sa zíde niekoľko základných informácií o komíne samotnom.

Povedzme si na rovinu: kto z nás si už len všíma komíny na strechách? Okrem ľudí, ktorí s nimi pracujú, alebo detí, im takmer nikto vo víre svojich povinností nevenuje pozornosť. Dokonca aj keď stretneme kominára, viac ako na komín myslíme na svoje gombíky a prinesené šťastie. Na súčasný komín sa však musíme pozerať ako na veľmi dôležitú súčasť bytového objektu a v nijakom prípade nesmieme podceňovať proces jeho návrhu a výstavby.

Krok prvý: odborníci sa oplatia


Čo treba vedieť o komíne

37194

Prvoradou úlohou komínového systému je odviesť spaliny nad strechu, kde sa rozptýlia do ovzdušia tak, aby sa zabránilo akejkoľvek ujme na zdraví obyvateľov domu. Zle navrhnutý alebo zle zhotovený komínový systém môže zapríčiniť nesprávnu prevádzku kotla, poškodenie komínovej konštrukcie, ohrozenie budovy požiarom a v krajnom prípade aj ohrozenie života. Návrh komínového telesa je dôležité prediskutovať s projektantom, so stavebnou firmou a stavebným dozorom. Projektant by mal naprojektovať komínový systém, ktorý vyhovie nielen všetkým súčasným požiadavkám, ale aj požiadavkám užívateľa v budúcnosti. Stavebná firma by zasa mala venovať pozornosť dodržaniu projektu a pri výstavbe dodržaniu montážneho návodu. To by malo vylúčiť neskoršie reklamácie. Stavebný dozor je ten prvok, ktorý by mal zachytiť už prvé chyby a zabezpečiť správnu montáž.

 

 

Lexikón základných pojmov pri bežných typoch komínov

Komínový plášť – obal, ktorý vytvára ochrannú vrstvu pre vnútornú vložku a plní statickú funkciu. Musí byť nehorľavý a odolný proti účinkom spalín.
Komínový prieduch – vertikálny otvor v telese komína, ktorý je ohraničený komínovým plášťom. Jeho veľkosť závisí od typu a množstva napojených spotrebičov. Ideálny prierez prieduchu má tvar kruhu.
Dymovod – spája spotrebič a komín. Napojenie by malo byť čo najkratšie. Do vzdialenosti 250 mm môže byť napojený vodorovne, ale zväčšovaním vzdialenosti napojenia sa musí zabezpečiť stúpajúci sklon dymovodu.

 

 

Krok druhý: to si teda rozmyslím


Čo treba vedieť o komíne

37192

Ďalším krokom je výber správneho komínového systému. Ten treba vyberať na základe pripojeného spotrebiča – kotla, ktorý sa na komín napojí. V slovenských podmienkach sa popri inštalácii primárneho zdroja tepla – plynového kotla – zväčša inštalujú aj spotrebiče na tuhé palivo. Požiadavky na komín pre plynové spotrebiče sú jasné: musí byť tesný a odolný. Tesný tak, aby kondenzát (skondenzovaná vodná para), ktorý vzniká pri ochladení spalín v prieduchu komína, nemal možnosť poškodiť ho. Veľkú pozornosť treba venovať aj komínom pre spotrebiče na tuhé palivá. Teplota pri vyhorení sadzí v takomto komíne dosahuje 1 000 až 1 300 °C a nekvalitne zhotovenému komínu môže spôsobiť nezvratné škody.

Krok tretí: musíte mať ideálne miery

Každý dobre navrhnutý komín musí mať potrebný komínový ťah. Ten docielime výškou komína, jeho prierezom a vyústením. Výška komína je daná predpismi. Vo všeobecnosti platí požiadavka, aby akékoľvek vyústenie spalín bolo 0,5 m nad hrebeňom strechy. Táto požiadavka vychádza zo skúsenosti, ktorá má zabrániť tomu, aby spaliny vnikli cez okná späť do interiéru.


Čo treba vedieť o komíne

37191

Ideálny tvar komínového prieduchu je kruh. Historicky existuje len jeden dôvod, prečo sa pôvodne stavali štvorcové alebo pravouhlé komíny. Východiskový materiál – pálená tehla – je pravouhlý, preto bolo pri murovaní relatívne jednoduché vytvoriť obdĺžnikové alebo štvorcové diery. Dokonca aj prvé šamotové (keramické) rúry boli štvorcové, keďže sa tak mohli obmurovať bežnými tehlami. Okrúhly prierez má však lepšiu statiku a čo je dôležité, jeho trecia plocha o stenu komína je pri úniku spalín najmenšia. Často sa stretávame s názorom – čím väčší priemer prieduchu, tým lepšie. Opak je pravda. Ak priemer prieduchu nezodpovedá výkonu spotrebiča, stráca spotrebič účinnosť, a tým sa zvyšujú náklady na vykurovanie. Pretože komínový prieduch nemá dostatočný ťah, dochádza k nadbytočnej tvorbe kondenzátu, ktorý môže komínové teleso poškodiť. Výpočet priemeru prieduchu je úlohou projektanta. Pri centrálnom plynovom vykurovaní rodinných domov v 95 % stačí priemer 14 cm. Pre spotrebiče na tuhé palivá a otvorené kozuby sa odporúča priemer 20 cm.
 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

V jednom komínovom telese môže byť viac prieduchov pre rôzne druhy paliva, doplnených vetracím prieduchom alebo bez neho. Najčastejšou kombináciou rozmerov prieduchov je 20 a 14 cm. Väčší sa použije pri kozube a menší pri plynovom kotle centrálneho vykurovania.

Krok štvrtý: viac je niekedy viac


Čo treba vedieť o komíne

37195

Z konštrukčného hľadiska poznáme komíny jednovrstvové a viacvrstvové. Jednovrstvové sú charakteristické tým, že komínový plášť tvorí priamo komínový prieduch. V súčasnosti sa môžu navrhovať len v občas užívaných stavbách, napríklad v chatách či hospodárskych budovách. Viacvrstvové komíny pozostávajú zo špeciálnych komínových tvaroviek, izolácie a šamotovej vložky. Tvarovky sú z ľahčeného betónu, sú mrazuvzdorné, môžu sa omietať, stierkovať, tapetovať, práca s nimi je nenáročná a rýchla. Izolácia komína z minerálnych vláken zabraňuje úniku tepla a zabezpečuje optimálnu prevádzkovú teplotu v komíne, aby nedochádzalo k výraznému ochladzovaniu spalín, a teda ku kondenzácii. Technickú konštrukciu komína dopĺňa šamotová vložka.


Čo treba vedieť o komíne

37197

Okrem šamotových (keramických) materiálov môžu byť komínové vložky aj z kovových alebo iných materiálov a navrhujú sa podľa typu paliva. Napríklad hliníkové vložky v komíne pre plynový spotrebič majú obmedzenú životnosť – dva až päť rokov, v komíne pre spotrebiče na tuhé palivo sú zakázané. Vložka z nehrdzavejúcej ocele je povolená pre tuhé a plynné palivo a má niekoľkonásobne dlhšiu životnosť ako hliník. Pre všetky typy palív však vyhovujú šamotové vložky. Ich životnosť je najdlhšia (takmer neobmedzená), odolávajú vysokým teplotám, sú bezpečné z hľadiska vznietenia spalín, nenasiakavé a odolávajú agresívnym zložkám kondenzátu.

Krok piaty: čo je nad strechou, to sa počíta


Čo treba vedieť o komíne

37196

Časť komína vyčnievajúca nad strechou by mala okrem technických, technologických a ekonomických požiadaviek spĺňať aj požiadavky estetické. Mala by ladiť s ostatným výrazom stavby. V súčasnosti sú aj iné možnosti ukončenia ako len klasické murované. Elegantným riešením je komínový prefabrikát z nehorľavého vláknitého betónu, ktorý sa ku komínu pripevňuje pomocou skrutiek. Je veľmi odolný proti poveternostným vplyvom a má dlhú životnosť. Iné riešenie predstavuje stavebnica, ktorú tvoria betónové segmenty s povrchovou úpravou imitujúcou tradičnú tehlu. Jej montáž trvá iba niekoľko hodín a má veľmi dlhú životnosť. Trendom posledných rokov sú komínové hlavice z nehrdzavejúcej ocele. Správne fungovanie oceľového nadstavca zabezpečuje trojvrstvový plášť komína s vloženou tepelnou izoláciou medzi vnútorným a vonkajším plášťom.

 

 

Kritériá, ktoré musí spĺňať kvalitný komín

Nenasiakavosť – pri horení vzniká vlhkosť, ktorá sa po dosiahnutí kondenzačnej teploty začne zrážať na stenách komína.
Dobrý komínový ťah – závisí od vhodne navrhnutého komínového prierezu.
Bezpečnosť pri vyhorení sadzí – závisí od konštrukcie a materiálu komínovej vložky.
Odolnosť proti kyselinám – pri horení spalín vzniká v spojení s vodou agresívny kondenzát obsahujúci kyseliny.
Kvalitná izolácia a úspora energie
Dlhá životnosť
Perspektíva do budúcnosti
– možnosť zmeny paliva bez dodatočných a finančne náročných úprav.
Dobrá statika a splnenie príslušných noriem
Jednoduchá montáž

 

 

Krok šiesty: dajte ho čistiť


Čo treba vedieť o komíne

37193

Tak ako sa staráte o svoje auto a absolvujete servisné prehliadky, aby ste sa bezpečne dostali tam, kam potrebujete, mali by ste sa starať aj o svoj komín. Legislatíva (vyhl. 95/2004) predpisuje tieto lehoty na kontrolu a čistenie komínov: komín pre plynový kotol i pre tuhé palivá treba skontrolovať pred kolaudáciou a požiadať o jeho uvedenie do činnosti odborne spôsobilú osobu. Komín pre plynový kotol treba nechať skontrolovať každých dvanásť mesiacov a komín pre tuhé palivá každé štyri mesiace. Dobrá rada nad zlato: túto náročnú prácu prenechajte na odborníkov – kominárov. Oni totiž najlepšie vedia, ako môžu sadze pri vyhorení pôsobiť na komínové teleso a hlavne vedia, ako čistiť tak, aby sa komín nepoškodil.

Za spoluprácu ďakujem Ing. Marošovi Plškovi, technickému riaditeľovi spoločnosti Schiedel Slovensko spol. s r.o.

Kategória: Energia
Tagy: ko kom komín
Zdieľať článok

Diskusia