Dajte si skontrolovať kotol

Dajte si skontrolovať kotol

09. 11. 2007
Zdieľať

Ak si v dome alebo byte sami kúrite a ohrievate vodu, a teda máte kotol – nezáleží na tom, či je starší, alebo nový –, prípadne vás v lete chladí slušnejší klimatizačný systém, od januára 2008 vám pribudne povinnosť pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov.

 Od 1. januára 2008 pribudne majiteľom väčšiny rodinných domov a niektorých bytov povinnosť pravidelne si nechať skontrolovať kotol a vykurovaciu sústavu. Upravuje ju samostatný zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov. Na ktoré zariadenia sa bude vzťahovať povinnosť pravidelnej kontroly Pravidelná kontrola sa bude týkať nevýrobných budov, a teda aj rodinných domov, bytov a obytných domov. Vzťahovať sa bude na:

 

 • kotly s menovitým výkonom od 20 kW vrátane, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn a sú určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody,
 • vykurovacie sústavy, ktorých súčasťou je vyššie uvedený kotol starší ako 15 rokov,
 • klimatizačné systémy s menovitým výkonom od 12 kW vrátane. Ak ste majiteľom rodinného domu, zrejme sa kontrole nevyhnete. Kontrola klimatizačných systémov sa však bude dotýkať najmä zdravotníckych, administratívnych a kultúrnych budov.


Dajte si skontrolovať kotol

115604

Kotol je podľa uvedeného zákona teplovodný kotol, horúcovodný kotol, parný kotol a ohrievač vzduchu vrátane jeho súčastí, najmä systému spaľovania. Vykurovacia sústava je časť vykurovacieho systému určená iba na vykurovanie. Tvorí ju najmä kotol, potrubný rozvod a vykurovacie telesá. Vykurovacia sústava prostredníctvom vykurovacích telies alebo iných zariadení na odovzdávanie tepla zabezpečuje v jednotlivých miestnostiach predpísanú teplotu vnútorného prostredia. Klimatizačný systém je kombinácia všetkých zložiek potrebných na zabezpečenie úpravy vzduchu, pri ktorej sa kontroluje alebo znižuje jeho teplota. Môže byť skombinovaná aj s kontrolou vetrania, vlhkosti a čistoty vzduchu.

Kto bude kontrolu zabezpečovať a vykonávať

Pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov bude musieť zabezpečovať vlastník budovy, v ktorej je zariadenie umiestnené. Vykonávať ju bude oprávnená osoba, u ktorej si vlastník budovy kontrolu objedná. Objednať si v tomto prípade budete môcť len takú osobu (fyzickú alebo právnickú), ktorá má živnosť s osvedčením na vykonávanie pravidelnej kontroly týchto zariadení. Zoznam oprávnených osôb bude viesť príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR, ktorá bude osvedčenia aj vydávať. Vlastník budovy bude povinný:

 • uchovávať správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej kontroly,
 • pri predaji budovy odovzdať správu z poslednej kontroly novému vlastníkovi,
 • pri prenájme budovy alebo zariadenia odovzdať osvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.

Potešiť vás môže skutočnosť, že uvedené povinnosti budete môcť ako vlastník budovy previesť zmluvou na správcu budovy alebo správcu zariadenia.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Aké budú intervaly pravidelnej kontroly

Intervaly pravidelnej kontroly kotlov budú závisieť od ich menovitého výkonu, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy. Vo všeobecnosti platí, že pri vyšších výkonoch a menej ekologických palivách sa intervaly skracujú. Ak ste napríklad majiteľom rodinného domu s kotlom s menovitým výkonom od 20 do 30 kW a kúrite v ňom fosílnym tuhým alebo tekutým palivom, budete povinní nechať kotol skontrolovať každých desať rokov, ale len raz za 15 rokov, ak ide o kotol na zemný plyn.

Raz za šesť rokov bude potrebné kontrolovať plynový kotol s menovitým výkonom od 30 do 100 kW, zariadenie s rovnakým menovitým výkonom na fosílne tuhé alebo tekuté palivo bude musieť absolvovať pravidelnú kontrolu každé štyri roky. Ak máte kotol starší ako 15 rokov, budete musieť spolu s pravidelnou kontrolou kotla zabezpečiť aj individuálnu špeciálnu kontrolu vykurovacej sústavy. Intervaly pravidelnej kontroly klimatizačných systémov budú závisieť od ich menovitého výkonu. Tu platí celkom jednoznačne, že čím je menovitý výkon vyšší, tým je interval pravidelnej kontroly kratší. Zákon rozdeľuje menovité výkony klimatizačných systémov do štyroch skupín, pričom k nim určuje príslušné intervaly kontroly od ôsmich do dvoch rokov.
 

Kontrola kotlov sa bude v SR ročne týkať asi:

 • 825 000 rodinných domov,
 • 6 500 bytových domov,
 • 3 400 školských budov,
 • 1 000 administratívnych budov,
 • 760 zdravotníckych budov,
 • 250 kultúrnych budov.

Kontrola klimatizačných systémov sa bude v SR ročne týkať odhadom 72 500 zariadení v zdravotníckych, administratívnych a kultúrnych budovách.

 

Čo bude výsledkom kontroly

Výsledkom kontroly bude správa, ktorú vyhotoví oprávnená osoba, pričom dva rovnopisy zašle vlastníkovi alebo správcovi budovy a jeden rovnopis a elektronickú formu zašle príspevkovej organizácii Ministerstva hospodárstva SR. Okrem toho by mala byť výsledkom kontroly aj vaša spokojnosť, ak bude všetko v poriadku. A ak náhodou nie, zákon sa neurčito zmieňuje o návrhoch a odporúčaniach zo strany oprávnenej osoby…

 

 

 

Užitočné stránky
www.zbierka.sk
www.economy.gov.sk
www.build.gov.sk
www.sksi.sk

 

 

Kategória: Energia
Tagy: energia kotol vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia