Konštrukcie komínov

22. 07. 2005
Zdieľať

Pred vyhotovením komína by mal jeho dokumentáciu odsúhlasiť odborný pracovník (revízny technik), ktorý bude komín, dymovod a spôsob pripojenia spotrebiča schvaľovať. Jednoduchšie je pozmeniť alebo upraviť konštrukciu komína v dokumentácii ako na dokončenom stavebnom objekte.

Najrozšírenejšou konštrukciou komínov na tuhé palivo bol jednoznačne jednovrstvový komín. V ostatných rokoch ho nahrádza viacvrstvový keramický komín. Prieduch jednovrstvového komína tvorí komínový plášť z tehlového muriva. Môže mať vytvorený komínový prieduch aj ochranné puzdro, ktoré má obvykle rovnaké materiálové vlastnosti ako komínová vložka, ale konštrukčne je pevne spojený s komínovým plášťom. Toto ochranné puzdro v jednovrstvovom komíne je výhodné použiť tam, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo požiaru (v drevených objektoch alebo chatách). Na odvod spalín od spotrebičov na kvapalné alebo plynné palivo sa jednovrstvové komíny nesmú používať. Pri zmene vykurovacieho média z tuhého na plynné alebo kvapalné palivo je nutné tieto komíny rekonštruovať komínovou vložkou.

Viacvrstvový komín má prieduch vytvorený komínovou vložkou, ktorá je dilatačne a tepelne oddelená od komínového plášťa. Komínové vložky môžu byť z keramických, kovových alebo iných materiálov. Keramické vložky sú vhodné pre všetky druhy palív s teplotou spalín nad 40 °C. Sú bezpečné z hľadiska vznietenia spalín v prieduchu komína, odolné proti kyselinám v kondenzátoch spalín, nenasiakavé a odolávajú vlhkosti.

Viacvrstvové kovové komíny, ktoré majú kovovú komínovú vložku izolovanú vláknitou izoláciou a sú vybavené kovovým plášťom, sú vhodné predovšetkým ako vonkajšie komíny na odvod spalín zo spotrebičov na plynné a kvapalné palivá. Ich výhodou je menšia hmotnosť, rýchla montáž, menšia priestorová náročnosť pri rovnakej svetlosti komínového prieduchu a okamžitá použiteľnosť po montáži na odvod spalín. Komínové vložky možno vyrábať aj z iných materiálov, ak spĺňajú základné podmienky pre komínové vložky, najmä z hľadiska požiarnej bezpečnosti – nehorľavosť, odolnosť proti účinkom spalín, malú nasiakavosť a odolnosť proti mrazu. V zahraničí sa vyrábajú napríklad trojvrstvové komíny s vložkami z ľahkého betónu s kamenivom z islandskej lávy.

Pretlakový komín odvádza spaliny v časti od sopúcha po ústie komína pod pretlakom. Pretlakové komíny sú určené najmä pre kondenzačné kotly na plynné palivá s nízkou výstupnou teplotou spalín, ktorá sa pohybuje (podľa konštrukcie a typu kotla) v rozmedzí od 40 do 80 °C. Pri nízkej teplote spalín možno podporiť ich odvod spalinovým ventilátorom za kotlom (ak ide o pretlakový horák). Keďže spaliny sa odvádzajú do dymovej cesty pretlakom, musí byť dymová cesta po celej dĺžke tesná. Problematike odvodu spalín na fasádu budov sa nebudeme venovať, pretože toto riešenie při novostavbách od 1. Januára 2004 nie je prípustné.

Veľkou chybou pri zabezpečovaní vykurovania v nových objektoch sú názory niektorých zástupcov firiem, ktorí v snahe predať svoj výrobok za každú cenu presviedčajú svojich potenciálnych zákazníkov o výhodách výrobku tým, že spaliny z ich kotlov možno odvádzať na fasádu budovy alebo výfukom cez strechu a tým ušetriť na komínovej konštrukcii. Nevysvetlia však, že výfuky sa po určitom čase stanú nevýhodou, čím vlastne investora neinformujú o platných predpisoch – při kolaudácii nastane problém čo s takým riešením. Legislatíva upravila podmienky pre takýto odvod spalín z dôvodu poškodzovania omietky, nehygienického odvodu spalín – znemožňujú vetranie budovy otvoreným oknami, zamorujú okolie spalinami a nemožno opomenúť , že pri výmene kotla si majiteľ budovy bude musieť opäť kúpiť kotol s vývodom na fasádu alebo dodatočne a nákladne vybudovať komínovú konštrukciu v prípade, že bude chcieť zmeniť typ paliva vzhľadom na rastúce náklady. Stavebné náklady na kvalitný viacvrstvový keramický komín pritom tvoria asi 0,7 až 1 % celkových stavebných nákladov na objekt.

Kategória: Energia
Tagy: ko komín konštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia