Vykurovanie domu – výber kotla

22. 07. 2005
Zdieľať

Kúpa nového kotla nie je každodenná investícia, jeho životnosť je dve desiatky rokov, a preto je veľmi vhodné dať si pri tom poradiť. Keďže na slovenskom trhu je veľa rôznych typov kotlov od firiem zvučných i menej známych mien a nie každý je odborník na ústredné vykurovanie, je dobré oboznámiť potenciálnych záujemcov so základnými informáciami o tejto problematike.

Základné požiadavky

Pri rozhodovaní stavebníka alebo užívateľa rodinného domu, či má preňho zmysel investovať do nákupu nového kotla, sú najdôležitejšie odpovede na tri základné otázky. Prvou z nich je bezpečnosť kotla. Bezpečnosť prevádzky akéhokoľvek zariadenia, no najmä takého, pri ktorom môže dôjsť v prípade nesprávnej funkcie k požiaru, výbuchu či obareniu užívateľa, je najdôležitejšou požiadavkou. Všetky bezpečnostné zariadenia kotla a vykurovacej sústavy musia byť funkčné. Dôležitá je aj odpoveď na otázku, či kotol pracuje správne a či je spoľahlivý. Počas životnosti by mal byť pri primeranej údržbe funkčný a prevádzkyschopný. Základná životnosť kotla je približne 20 až 25 rokov. Je zrejmé, že kotol, hoci funkčný a udržiavaný, bude mať po tomto období nižšiu účinnosť a horšiu ekonomiku prevádzky ako nové zdroje tepla. Takisto sa môžu prejavovať známky opotrebovania a cena náhradných dielcov do staršieho kotla bude pomerne vysoká. Treťou, nemenej dôležitou otázkou je hospodárnosť prevádzky. Pre životnosť a spoľahlivú funkciu kotla je dôležité zvážiť pomer medzi primeranou kvalitou a cenou kotla. Hospodárnosť a účinnosť kotla treba porovnávať s technickými možnosťami a vlastnosťami aktuálnych moderných výrobkov na trhu, a to aj alternatívnych zdrojov tepla. Pre kotol sú rozhodujúce vlastnosti ako účinnosť, resp. ročný stupeň využitia a možnosti regulácie. Regulácia určuje ekonomiku prevádzky, teda koľko užívateľ zaplatí za vykurovanie a prípravu teplej vody, zabezpečuje optimálne spaľovanie, správne zohľadňovanie požiadaviek užívateľa na tepelnú pohodu v správnom čase a ovplyvňuje aj funkčnosť a životnosť jednotlivých častí, napr. horáka, čerpadla, a potrebu náhradných dielcov.

Konštrukčná charakteristika kotlov

Kotol je vlastne dvojplášťová tlaková nádoba, v ktorej sa teplo prenáša z horúcich spalín cez teplovýmennú plochu do teplonosnej látky (napr. vykurovacej vody). Spaliny vznikajú spálením paliva v horáku alebo spaľovacej komore. Vykurovacia voda sa rozvádza potrubiami do vykurovacích telies alebo plôch, ktoré ohrievajú vzduch v interiéri domu. Podľa prevádzkovej teploty teplonosnej látky sa kotly delia na klasické nízkoteplotné a kondenzačné. V nízkoteplotných je teplota vratnej vody, ktorá vstupuje do kotla, vyššia ako 60 °C. Teplota vratnej vody v kondenzačných kotloch je nižšia než teplota rosného bodu spalín (napr. pri použití zemného plynu približne 58 °C). Ak by teplota vratnej vody v nízkoteplotnom kotle poklesla pod teplotu rosného bodu, na teplovýmennej ploche by mohol vzniknúť agresívny kondenzát, ktorý môže spôsobiť tzv. nízkoteplotnú koróziu. Takýto kotol, ktorý nie je vyrobený z drahších odolných materiálov, sa môže poškodiť.

Výber nového kotla

Prvým kritériom pri rozhodovaní o výbere kotla je informácia, aké palivo je dostupné v blízkosti budovy, kde by sme chceli inštalovať nový kotol. Najrozšírenejším palivom u nás sú plynné palivá – zemný plyn, propán-bután a bioplyn. Zemný plyn predstavuje čistý, spoľahlivý a pružný zdroj energie. Na jeho prívod treba vybudovať prípojku z verejného plynovodu a príslušnú plynoinštaláciu. Propán-bután sa používa najmä v samostatne stojacich budovách, ku ktorým nie je rentabilné postaviť plynovú prípojku. Vykurovanie propán-butánom je vzhľadom na jeho cenu relatívne drahé, skladuje sa v blízkosti budovy v nadzemných alebo podzemných nádržiach. Alternatívnym palivom je bioplyn. Používa sa zriedkavo, najmä v objektoch priemyselného charakteru. Pomerne veľa domácností používa ešte stále tuhé palivá, ako sú koks, hnedé a čierne uhlie a palivové drevo. V ostatnom období sa zvyšuje aj podiel upravenej biomasy, najmä v podobe drevených brikiet, peliet či odpadových štiepok. Výhodou použitia biomasy v akejkoľvek podobe oproti iným tuhým palivám a čiastočne aj v porovnaní s plynom je jej ekologickosť, keďže ide o obnoviteľný zdroj energie. Relatívnou nevýhodou tuhých palív je potreba miesta na ich skladovanie, ale do nových kotlov na biomasu už netreba palivo prikladať ručne; pelety a štiepky možno dodávať do kotla automaticky závitnicovým dopravníkom a takto aj čiastočne regulovať ich výkon. Použitie elektrickej energie na vykurovanie patrí k najčistejším, veľmi komfortným, jednoduchým a pružným, ale aj najdrahším spôsobom vykurovania a nie je vhodné do hocijakého rodinného domu. Kvapalné palivá (ľahký vykurovací olej, nafta) sa používajú zriedka.

Kategória: Energia
Tagy: kotly vkk vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia