Aké sú možnosti poistenia majetku a ako sa vyvarovať chýb, aby ste neplatili zbytočne?

11. 12. 2015
Zdieľať

Domov by mal byť miestom, ktoré nám poskytne nielen súkromie a pohodlie, ale najmä zázemie a bezpečie. K tomu patrí aj istota, že ak sa niečo stane, neostaneme bez možnosti napraviť škody.

Do budovania domova obvykle vkladáme nemálo námahy, času aj finančných prostriedkov, snaha svoju investíciu chrániť je teda prirodzená. Môžu totiž nastať situácie, pri ktorých sa náš majetok poškodí, alebo dokonca úplne zničí. Aby sme neostali  bez možnosti obnoviť ho, je namieste uvažovať o jeho poistení. Aké sú vlastne možnosti poistenia majetku a akých chýb by ste sa mali vyvarovať, aby ste neplatili zbytočne?

Dom alebo domácnosť?

V prvom rade by ste si mali premyslieť, ktoré časti majetku chcete poistiť. Pri poistení domu, bytu alebo rekreačnej chaty totiž pripadajú do úvahy dva základné typy poistení – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. V niektorých poisťovniach pritom môže byť oboje v rámci jednej zmluvy, v iných potrebujete na domácnosť aj nehnuteľnosť samostatnú zmluvu. Často sa tiež stáva, že si majiteľ bytu neuvedomí rozdiel medzi poistením celého domu, teda budovy, ktorá obsahuje viacero bytov, a poistením bytu samotného.

Ak je poistený celý dom, ešte to automaticky neznamená, že sú chránené aj jednotlivé byty. Tie je obvykle potrebné poistiť zvlášť. Poistenie celého bytového domu sa totiž vzťahuje na „vonkajší obal“ a spravidla aj stavebné súčasti domu, ako sú napríklad výťah či kotol, nevzťahuje sa však na zabudované vybavenie bytu, sporák či radiátory.

Aj do poistenia bytového domu možno zahrnúť jednotlivé byty, na to je ale potrebný súhlas všetkých vlastníkov bytov.

Poistenie nehnuteľnosti

Pod pojmom nehnuteľnosť sa tu rozumie trvalo obývaný dom, byt a jeho stavebné súčasti a vedľajšie stavby. Taktiež je možné poistiť rekreačne obývanú nehnuteľnosť. Poistenie bytu v osobnom vlastníctve pritom môže zahŕňať nielen stavebné súčasti bytu, ale aj napríklad pivnicu alebo garáž, ktorá k bytu prislúcha.

Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na všetky predmety pevne zabudované alebo s budovou (vedľajšou stavbou) pevne spojené, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Ide napríklad o dvere, okná vrátane žalúzií, roliet a zabudovaných markíz, zasklenie lodžií, vonkajšie a vnútorné parapety, zábradlia, dlažby, obklady a podlahy, maľovky, nátery, tapety a pod.

Patrí sem aj technické vybavenie budovy alebo vedľajšej stavby zabudované v stenách (inštalácie a rozvody elektriny, vody, plynu, kúrenia, kanalizácie, klimatizácie, elektronického zabezpečovacieho systému, kamerového systému, protipožiarnej signalizácie a pod.) a tiež technické zariadenia a predmety určené na prevádzku budovy alebo vedľajšej stavby, ktoré sú pevne zabudované alebo pevne pripojené (čerpadlá, ohrievače alebo zásobníky vody, kotly, vykurovacie telesá, klimatizačné jednotky, kamerové systémy, výťahy, trezory, plynové sporáky, zariaďovacie predmety kúpeľní a WC, kuchynské drezy, vodovodné batérie).

Neopakujte chyby iných

Pri každom poistení je dôležité správne nastaviť poistnú sumu. Veľmi častou chybou je totiž neaktuálnosť poistenia – majiteľ ho v minulosti založil a ďalej už len platí. Ceny nehnuteľností sa však v čase vyvíjajú a hodnotu domu alebo bytu môžu zvýšiť aj prípadné rekonštrukčné práce. Ak sa poistenie nehnuteľnosti adekvátne neaktualizuje, môžete sa pri poistnom plnení dostať do nepríjemnej situácie – tzv. podpoistenie, teda rozdiel medzi skutočnou cenou nehnuteľnosti a poistnou sumou – sa odzrkadlí na nižšom poistnom plnení. Pravidelnú aktualizáciu poistenia teda netreba podceňovať. 

K bežným chybám patrí tiež to, že na zmluve chýba pripoistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Keďže vo väčšine poisťovní nie je zodpovednosť za škodu v základe zmluvy, bez pripoistenia nemôžete počítať s krytím takých udalostí, ako je vytopenie susedov alebo ak vám z balkóna či parapetnej dosky spadne kvetináč na cudzie auto. Toto pripoistenie nestojí veľa, rádovo ide v závislosti od poisťovne o niekoľko eur ročne, v prípade poistnej udalosti vám však môže ušetriť tisíce eur.

Kedy vám dom nepoistia

Môže sa stať, že poisťovňa odmietne nehnuteľnosť poistiť alebo uplatní v zmluve výluky, v rámci ktorých nebude v prípade niektorej poistnej udalosti plniť. Ak ide napríklad o stavbu, ktorá je schátraná, je v zlom technickom stave, prípadne nemá platné stavebné povolenie alebo je postavená načierno. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v povodňovej oblasti, poisťovňa môže dať na poistenie pre prípad povodní prirážku alebo uplatniť pre tento prípad v zmluve výluku.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie bytu, domu alebo trvalo obývanej rekreačnej budovy a slúžia na prevádzku domácnosti alebo uspokojovanie potrieb poisteného a osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti. Poistené sú pritom len veci, ku ktorým má poistený preukázateľné vlastnícke alebo užívacie právo.

Okrem nábytku a bežného zariadenia sem patria aj peniaze, cennosti a cenné papiere, veci umeleckej, historickej či zberateľskej hodnoty, bicykle, spotrebná elektronika, výpočtová a audiovizuálna technika a tiež domáce zvieratá. Niektoré predmety, napríklad ceniny či elektroniku, je pritom dobré v rámci poistenia domácnosti dodatočne pripoistiť na vyššiu sumu.

Dôležité je pamätať aj na poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti, v ktorom sú zahrnuté udalosti, pri ktorých člen domácnosti spôsobí škodu tretej osobe, napríklad zhodí regál či predmet v obchode. Aj takéto pripoistenie vám totiž môže ušetriť nemalé peniaze.

Bicykle a špeciálne prípady

K bežným veciam nie je potrebné uchovávať účty, k drahej elektronike, starožitnostiam či ceninám s vyššou hodnotou sa však odporúča odložiť si doklad o kúpe alebo znalecký posudok. V prípade pripoistenia starožitností alebo cenín na vyššie sumy si môže poisťovňa vyžiadať aj fotodokumentáciu.

Športovcom odporúčam dobre si preštudovať poistné podmienky – poistenie športových potrieb, napríklad poistenie bicyklov alebo lyží, sa posudzuje individuálne, podľa toho, či sú uložené v byte alebo v priestoroch mimo bytu na to určených (napr. pivnica alebo garáž). V každom prípade pamätajte pri stanovení celkovej poistnej sumy na drahšie bicykle, pretože z nej bude za ukradnutý bicykel poisťovňa plniť len do stanoveného limitu. Na trhu sú však aj poisťovne, kde si môžete na vyššiu sumu pripoistiť veci vrátane športových potrieb uložené mimo bytu, napríklad v garáži alebo v pivnici.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti nie je spojené s veľkými nákladmi, v prípade poistnej udalosti vám však môže ušetriť nemalé finančné prostriedky. Dôležité je pritom pravidelne ho aktualizovať. 

Tomáš Dányi, finančný sprostredkovateľ

TEXT TOMÁŠ DÁNYI
FOTO thinkstock.com
ZDROJ časopis Môj dom 11/2015

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: poistenie domácnosti poistenie majetku poistenie nehnuteľnosti
Zdieľať článok

Diskusia