Kto dozerá na stavbu individuálneho stavebníka?

24. 01. 2006
Zdieľať

Ak sa chystáte stavať dom, stojíte pred niekoľkými možnosťami: dáte si ho postaviť stavebnej firme, postavíte ho svojpomocou, prípadne zadávate čiastkové úlohy stavebným firmám. Stavať sám pre seba svojpomocou môžete jednoduché stavby, ale musíte na vedenie výstavby zabezpečiť stavebný dozor, ktorý bude spolu s vami zodpovedať za dodržanie podmienok stavebného povolenia. To isté platí, ak stavebník zadáva stavebným firmám iba čiastkové úlohy. Na stavbách, ktoré si dáte postaviť stavebnej firme, má podľa zákona ona povinnosť zabezpečiť stavebný dozor. V takom prípade však nemusí byť stavebný dozor objektívny, preto je rozumné, keď stavebník zabezpečí stavebný dozor sám.

Povinnosti stavebného dozoru  • Stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení;


  • sleduje vedenie stavebného denníka;


  • je zodpovedný za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu;


  • spoluzodpovedá za dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia;


  • vplýva na odstránenie chýb, ktoré na stavbe zistil. Ak ich nemožno odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Vedenie výstavby


Kto dozerá na stavbu individuálneho stavebníka?

42599

Výstavbu jednoduchých a drobných stavieb (alebo ich zmenu) musí viesť stavebný dozor alebo iná kvalifikovaná osoba (v prípade, že stavebný dozor vykonáva iná odborne spôsobilá osoba). Rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a podkrovím je jednoduchou stavbou, no ak má aj podzemné podlažie (pivnicu), už ňou nie je a podľa zákona musí jej výstavbu viesť stavbyvedúci a dozerať na správnosť musí stavebný dozor.


Kto dozerá na stavbu individuálneho stavebníka?

42600

Keď sa stavebník rozhodne stavať alebo uskutočňovať zmeny na svojej nehnuteľnosti, potom si na základe cenovej ponuky, termínu zhotovenia a referencií vyberie a zmluvne zabezpečí právnickú alebo fyzickú osobu oprávnenú na vykonávanie stavebných prác. V zmluve sa okrem iných podmienok zhotovenia zakotví meno odborne spôsobilého stavbyvedúceho, teda v prípade jednoduchej stavby stavebného dozoru. Stavebník je povinný predložiť overenú kópiu potvrdenia o oprávnení vybratého stavbyvedúceho na vykonávanie stavebných prác (potrebný doklad k žiadosti o stavebné povolenie).

Ako získať stavebný dozor?


Kto dozerá na stavbu individuálneho stavebníka?

42597

Stavebník môže požiadať stavebný úrad alebo Slovenskú komoru stavebných inžinierov o meno vhodnej osoby oprávnenej na výkon stavebného dozoru. Stavebný úrad možno požiadať aj o zoznam stavieb, na ktorých vybratá osoba už vykonávala stavebný dozor v minulosti, aby si stavebník mohol zohnať referencie. Stavebný úrad poskytne stavebníkovi tlačivo Vyhlásenie o stavebnom dozore a stavebník ho vyplnené priloží k žiadosti o stavebné povolenie. V prípade, keď na vedenie stavby stačí kvalifikovaná osoba, stavebník predloží stavebnému úradu overené kópie dokladov, ktoré jednoznačne dokazujú splnenie odborných predpokladov kvalifikovanej osoby.

Zmluva medzi stavebníkom a stavebným dozorom

Stavebník so stavebným dozorom spisuje Príkaznú zmluvu na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva, ktorá má tieto časti:

I. Zmluvné strany (stavebník a stavebný dozor) s plnými menami a rodnými číslami zmluvných strán a s uvedením bankového spojenia, čísla účtu, IČO a DIČ stavebného dozoru.
II. Predmet zmluvy, v ktorom sa uvádza záväzok stavebného dozoru vykonávať dozor a odborné poradenstvo, rozsah stavby a záväzok príkazcu uhradiť dohodnutú cenu, ako aj poskytnúť dohodnuté spolupôsobenie.
III. Spôsob uskutočňovania prác, v ktorom sa určí frekvencia výkonu dozoru na stavbe a zoznam dokumentov či predpisov, ktoré musí stavebný dozor dodržiavať.
IV. Čas plnenia, v ktorom sa uvedie dátum začiatku a konca vykonávania dozoru.
V. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa, v ktorých sa vymenujú dokumenty, ktoré stavebník poskytne stavebnému dozoru na výkon jeho úlohy.
VI. Cena plnenia (spravidla cena dohodou) a spôsob splácania. Uvedie sa, či je stavebný dozor platiteľom dane z pridanej hodnoty.
VII. Podmienky na fakturáciu a platenie – ako bude stavebný dozor fakturovať svoje služby, termín splatnosti faktúr a čo sa stane v prípade omeškania stavebníka s úhradou faktúr.
VIII. Zodpovednosť stavebníka za splnenie podmienok uvedených v zmluve.
IX. Záväzok pristúpiť na zmenu zmluvy, ak sa zásadne zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy.
X. Všeobecné dohody – počet kópií zmluvy, začiatok platnosti zmluvy (spravidla moment jej podpísania), prehlásenie, že zmluva zodpovedá slobodnej vôli účastníkov zmluvy a vyhlásenie príkazcu o splnomocnení stavebníka pri zabezpečovaní prác a výkonov potrebných na splnenie úlohy.

Význam stavebného dozoru


Kto dozerá na stavbu individuálneho stavebníka?

42598

Výber vhodnej osoby na stavebný dozor alebo kvalifikovanej osoby je veľmi dôležitý. Odborne zdatná a skúsená osoba môže stavebníkovi ušetriť veľa zbytočných nákladov. Vie zvoliť výhodné zdroje materiálu, spoľahlivé pracovné sily a zhotoviteľov prác, ktoré sa spravidla nedajú uskutočniť svojpomocou (elektroinštalácia, vykurovanie, plynová a vodovodná inštalácia a pod.).


Slovníček pojmov


 


Stavbyvedúciorganizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavbe a vedie o nich stavebný denník. Je oprávnený určovať začiatok a ukončenie prác, dávať pokyny na vykonanie prác, preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a vykázať cudziu osobu zo stavby.


Stavebný dozor – kvalifikovaná osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru, prípadne odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore.


Jednoduchá stavba – stavba na bývanie, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a ktorá má jedno nadzemné podlažie, prípadne aj podkrovie, stavba na individuálnu rekreáciu, prízemná stavba a stavba zariadenia staveniska, ak jej zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, oporný múr, podzemná stavba, ak jej zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.


Drobná stavba


a) prízemná stavba, ak jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlňa, práčovňa, letná kuchyňa, prístrešok, zariadenie na nádoby na odpadky, stavba na chov drobného zvieratstva, sauna, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení;


b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice a žumpy;


c) oplotenie, prípojka stavby na verejnú rozvodnú sieť a kanalizáciu, na pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, priechod cez chodník a na susedný pozemok.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: stadoz stavba domu stavebný dozor stavenisko
Zdieľať článok

Diskusia