25. 10. 2005
Zdieľať

Vlastný dom je zhmotnením vašich snov, predstáv či spomienok. Roky ste o ňom snívali a svoje predstavy ste postupne pretvárali do podoby svojho domova. Šetrili ste, zadlžili ste sa na mnoho rokov. Hodnota vášho domu pre vás sa často nedá vyjadriť peniazmi. Čo by sa však stalo, keby ho úplne zničil požiar, výbuch alebo povodeň? Radšej na to nemyslieť! Alebo... predsa len myslieť?

Ekonomická istota spočíva aj v schopnosti predvídať. Ale ako najlepšie ochrániť to, o čo ste sa celé roky usilovali, čo ste roky budovali, skrášľovali, vylepšovali, na čo ste mnoho rokov šetrili alebo čo budete ešte mnoho rokov splácať? Jednou z možných odpovedí na tieto otázky je uzavretie kvalitného poistenia nehnuteľnosti pre prípad náhlej, neočakávanej, nepríjemnej a – povedzme si pravdu – aj nechcenej udalosti.


Poistenie stavby

32943

Čo znamená kvalitné poistenie? Je to najmä také poistenie, ktoré vám v prípade nečakanej udalosti umožní opraviť dom alebo ho dokonca znova postaviť. Takéto poistenie sa nazýva poistenie na novú hodnotu. Aj keď hodnota budovy vekom klesá, poistenie na novú hodnotu vám umožní, aby ste si v prípade poistnej udalosti mohli dnes, prípadne o päť či desať rokov postaviť rovnaký dom, aký máte alebo ešte len staviate. Poisťovňa vám teda nebude krátiť poistné plnenie v závislosti od veku alebo opotrebovania stavby, ale vyplatí vám sto percent škody, ktorú utrpíte.

Určenie poistnej sumy

Základom spokojnosti je správne určenie poistnej sumy. Tá by mala zodpovedať hodnote, za ktorú si dnes môžete dom znova postaviť. Pri jej určovaní vám pomôže buď posudok súdneho znalca v odbore stavebníctva, alebo zástupcovia poisťovní, ktorí majú na to vypracované zjednodušené postupy. Súdny znalec musí byť skúsený v tvorbe rozpočtov stavieb a na základe projektovej dokumentácie, vlastných meraní a posúdenia konštrukčného a materiálového riešenia musí vedieť odhadnúť rozpočet na váš dom pri súčasných cenách. Nezabúdajte však, že za správnosť zvolenej poistnej sumy zodpovedá vždy poistený, teda vy. Vy sa v konečnom dôsledku rozhodnete, či vám poistná suma navrhovaná poisťovňou vyhovuje. Poistiť sa dá aj dom, ktorý práve staviate alebo ste ešte len začali stavať. V takomto prípade si poistnú sumu určíte podľa predpokladanej hodnoty dokončenej stavby, ktorá sa uvádza v projektovej dokumentácii.

Niektoré poisťovne ponúkajú tzv. indexáciu poistnej sumy a poistného, čo v praxi znamená, že sa poistná suma a poistné sa každý rok upravia (zvýšia) v závislosti od zmeny cien stavebných prác a stavebných materiálov, ktoré každoročne zverejňuje Štatistický úrad SR. Ak má poisťovňa indexáciu správne nastavenú, nemusí to byť na škodu. V takomto prípade máte istotu, že aj po niekoľkých rokoch bude poistná suma stále zodpovedať nákladom na znovupostavenie vášho domu.

Čo sa dá poistiť


Poistenie stavby

32944

Poistenie domu či bytu sa zvyčajne nevzťahuje len na samotný dom či byt vrátane všetkých stavebných častí, ale aj na ďalšie stavby patriace k domu. Sú to stavby nachádzajúce sa na tom istom pozemku, napr. garáž, rôzne drobné stavby plniace doplnkovú funkciu k vášmu domu, plot, septik, žumpa, studňa, bazén a pod. Niektoré poisťovne tieto vedľajšie či drobné stavby zahrnú do poistenia automaticky spolu s rodinným domom, v iných ich treba osobitne pripoistiť. Proti poškodeniu živelnou udalosťou alebo proti krádeži sa dá poistiť aj stavebný materiál, ktorý slúži na výstavbu, opravu alebo údržbu poisteného domu. Limity odškodnenia sú však v tomto prípade zväčša dosť nízke.

Proti čomu sa poistiť

Poistenie rodinného domu či bytu v bytovom dome kryje tieto možné riziká:

 • požiar, úder blesku, výbuch, náraz alebo zrútenie lietadla,


 • záplava, povodeň,


 • víchrica, krupobitie,


 • zosuv pôdy,


 • zrútenie skál alebo zemín,


 • pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov,


 • tiaž snehu,


 • lavína,


 • zemetrasenie.
Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené vodou vytekajúcou z vodovodných zariadení a na škody spôsobené pretlakom kvapaliny alebo pary či zamrznutím vody.


Poistenie stavby

32945

Poistenie možno dojednať aj pre prípad krádeže stavebných častí (napr. kotol, bojler, elektromotor poháňajúci stroje, ktoré tvoria príslušenstvo domu, zabezpečovacie zariadenie) a stavebného materiálu. V prípade krádeže však treba preukázať prekonanie prekážky, ktorá mala krádeži zabrániť. Poisťovne väčšinou určujú potrebné minimálne zabezpečenie poistených vecí pre prípad krádeže.

Rodinný dom možno pripoistiť aj proti poškodeniu vandalizmom. Problémom nie je ani osobitné poistenie skiel pre prípad poškodenia akoukoľvek udalosťou (teda napr. aj rozbitie okna či sklenej výplne dverí pri náhodnom zabuchnutí prievanom). Naopak poistenie skleníka je väčšinou z poistenia vylúčené. Niektoré poisťovne hradia aj stratu na nájomnom, ak je dom po poistnej udalosti dlhší čas neobývateľný.

Medzi základné produkty niektorých poisťovní patrí riziko záplavy a povodne. Naopak, ak bývate v záplavovej oblasti, môže sa vám stať, že vás poisťovne nebudú chcieť proti týmto rizikám poistiť. V takom prípade totiž záplava nemôže byť považovaná za náhodnú a nepredvídateľnú udalosť, čo je základný charakteristický znak poistnej udalosti.

Poistenie rodinného domu či bytu v bytovom dome je vhodné kombinovať aj s poistením zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Poisťovňa potom za vás uhradí škody, ktoré neúmyselne spôsobíte iným osobám, napr. škody v dôsledku uvoľnenej strešnej krytiny, vytopenie susedov z prasknutého radiátora vo vašom byte, úraz na zamrznutom chodníku pred vaším domom a pod. Toto poistenie zvyčajne kryje aj škody, ktoré spôsobíte niekomu inému (susedom, okoloidúcim, majiteľom zaparkovaných áut pred domom a pod.) pri svojpomocnom vykonávaní drobných stavebných prác alebo opráv, na ktorých vykonanie sa nevyžaduje stavebné povolenie.

Varianty poistenia


Poistenie stavby

32947

Poisťovne väčšinou ponúkajú možnosť vybrať si z niekoľkých variantov poistenia, ktoré tvoria tzv. balíky krytých rizík. Tieto produkty majú rôzne názvy a sú zvyčajne odstupňované od základného poistného krytia obsahujúceho iba niektoré riziká až po tzv. exkluzívne, optimálne či luxusné krytie. Z ponúkaných štandardných balíkov poistného krytia sa nedá vyčleniť jednotlivé riziko, o ktorého poistenie nemáte záujem, pretože ste si istí, že vám nehrozí. Je to napr. povodeň, ak bývate na kopci alebo v horách, ktoré si ako poslednú pamätajú hádam potopu sveta, či náraz dopravného prostriedku, ak bývate na samote alebo v paneláku na desiatom poschodí. Ak si vyberiete niektorý z ponúkaných variantov, musíte, žiaľ, platiť aj za poistenie rizík, ktoré vám nehrozia. Preto si ponúkaný rozsah rizík vždy pozorne preštudujte a zvážte, aké nebezpečenstvo pre vás predstavujú a koľko budete za takéto „luxusné“ poistenie doplácať.

V každom prípade by ste si mali vybrať aspoň tieto riziká: • požiar, úder blesku, výbuch, náraz alebo zrútenie lietadla, ktoré sa ponúkajú zvyčajne všetky spolu a nedá sa z nich vylúčiť napr. zrútenie lietadla, aj keby sa vám zdalo akokoľvek nepravdepodobné,


 • riziko vody vytekajúcej z vodovodných zariadení, ktoré sa vzťahuje aj na škody spôsobené napr. prasknutým radiátorom alebo bojlerom, ale aj hasiacim médiom z protipožiarnych sprinklerov (pozor, poistenie sa nevzťahuje na vytečenie vody z práčky pri praní ani na vodu uniknutú pri sprchovaní alebo kúpaní),


 • riziko víchrice, krupobitia.

Postup pri uzatváraní poistenia

Treba sa pripraviť na to, že pri uzavretí poistenia môžu od vás poisťovne vyžadovať preukázanie vlastníctva nehnuteľnosti listom vlastníctva alebo aspoň prijatím návrhu na zápis do katastra nehnuteľností či predložením kúpno-predajnej zmluvy. Niektoré poisťovne váš dom alebo byt naopak poistia aj bez takéhoto dokladu a vlastníctvo budete musieť preukázať až pri poistnej udalosti. Podľa Občianskeho zákonníka a poistnej zmluvy má totiž na poistné plnenie nárok len ten, na koho majetok alebo zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje. Nemôžete teda poistiť susedov dom, a keď mu zhorí, pýtať si od poisťovne odškodnenie. Niektoré poisťovne podmieňujú uzavretie poistenia vykonaním obhliadky nehnuteľnosti, prípadne zabezpečením aktuálnej fotodokumentácie, iné vás poistia priamo na svojich pracoviskách bez toho, aby sa presvedčili, či váš dom ešte stojí. Výnimkou sú mimoriadne vysoké poistné sumy.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: fin poistav poistenie stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia