Stavajte alebo rekonštruujte chatu bez problémov

16. 02. 2010
Zdieľať

Jeden zo spôsobov, ako sa zbaviť voľného času, je stavba chaty v rekreačnej oblasti – v lese, pri vodnej nádrži, v záhradkárskej osade. Treba si pamätať, že v týchto lokalitách platia iné regulácie ako pri výstavbe domu v zastavaných častiach obce. Preto ako prvé odporúčame zistiť si, aké obmedzenia a zákonné normy platia v oblasti, v ktorej ste sa rozhodli investovať do výstavby vášho druhého domova.

Ako to zistiť?


Najprv si zistite, pod akú obec daný pozemok katastrálne patrí. Vaše ďalšie kroky by mali viesť na príslušný obecný úrad, kde vám poskytnú kompletné informácie o všetkých obmedzeniach a reguláciách v oblasti. Úlohou referenta životného prostredia je dať vám informácie týkajúce sa vybavovania stavebného povolenia. Ak sa vaše zámery nerozchádzajú s nariadeniami a podmienkami úradov, môžete začať.


Krok prvý – majetkovo-právne vyrovnanie pozemku


Aby ste získali stavebné povolenie, musíte mať vyrovnaný vlastnícky či nájomný vzťah k pozemku. Vlastnícky vzťah sa preukazuje listom vlastníctva, nájomný takisto listom vlastníctva a aj nájomnou zmluvou podpísanou pred notárom.


Ďalšie kroky


Nasledujú ďalšie kroky smerujúce k vybaveniu stavebného povolenia:


• zabezpečenie projektu stavby na stavebné povolenie,
• vyjadrenia k projektu na stavebné povolenie od úradov a orgánov, ktorých zoznam vám poskytne príslušný stavebný úrad,
• prerokovanie projektu s majiteľmi susedných pozemkov – toto možno ponechať na vybavenie stavebnému úradu, ale pre rýchlosť a bezkonfliktovosť celého procesu vybavovania je lepšie, ak sa so susedmi o projekte v pokoji porozprávate a vysvetlíte si prípadné vplyvy novej stavby na okolie,
• podanie žiadosti o stavebné povolenie.Stavajte alebo rekonštruujte chatu bez problémov

244082
E. Bobeková

Žiadosť o stavebné povolenie a prílohy


Musí obsahovať:


• meno, priezvisko a adresu stavebníka,
• druh, účel a miesto stavby – tieto údaje obsahuje projekt na stavebné povolenie,
• predpokladaný termín dokončenia stavby,
• parcelné čísla stavebného pozemku s uvedením vlastníckych práv – tieto údaje obsahuje list vlastníctva, ktorý bude prílohou žiadosti. Ak je pozemok prenajatý, treba doložiť nájomnú zmluvu,
• meno, priezvisko a adresu projektanta,
• údaj, či sa stavba realizuje dodávateľsky, alebo svojpomocne,
• základné údaje o stavbe – tieto údaje obsahuje projekt stavby,
• zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.


K žiadosti o vydanie stavebného povolenia treba priložiť nasledovné prílohy:


• doklady o vlastníckom alebo inom vzťahu stavebníka k pozemku (v každom prípade treba priložiť list vlastníctva ku všetkým parcelám dotknutým stavbou alebo prípojkami),
• projekt stavby na stavebné povolenie v troch vyhotoveniach. Projektant, ktorý je oprávnený vykonávať takéto projekty, ovláda, aký má byť obsah projektu. Dohodnite sa s projektantom na tom, že všetky vyjadrenia potrebné k projektu vám obstará on – je totiž zodpovedný za správne a komplexné vypracovanie projektu,
• rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce – ide o vyjadrenia správcov sietí (ak vám ich zabezpečí projektant, sú súčasťou projektu), kominárov, hasičov, hygienikov, súhlas obce. Ak ste v ochrannej zóne, aj súhlas príslušného ochranárskeho združenia,
• doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
• kópia všeobecného záväzného nariadenia o schválení územného plánu rekreačnej zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
• ak ide o stavbu vykonávanú svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude vykonávať odborné vedenie stavebných prác.


Stavebné povolenie


Ak stavebné konanie prebieha kladne, stavebný úrad vydá stavebné povolenie, ktorého právoplatnosť vám potvrdí po uplynutí 14 dní (v priebehu tohto obdobia sa účastníci konania môžu proti stavebnému povoleniu odvolať). Súčasne s potvrdením právoplatnosti stavebného povolenia vydá úrad v jednom vyhotovení projektovú dokumentáciu s pečiatkou stavebného úradu, ktorú ste povinní mať na stavbe od začiatku do konca výstavby a pri kolaudácii ju predložiť.


Čo potrebujete na rekonštrukciu chaty?


Rozsah rekonštrukcie chaty môže byť rôzny. Keď však berieme do úvahy samotný pojem rekonštrukcia, v zásade hovoríme o veľkom zásahu. Rekonštrukcia sa môže týkať len vybavenia objektu (napríklad výmeny povrchov, zariaďovacích predmetov, rušenia nenosných priečok, vytvárania nových a podobne), ale môže sa týkať aj rozšírenia priestorov objektu nadstavbou, prístavbou, zásahmi do nosných konštrukcií a do rozvodov vody, elektriny, tepla či plynu.Stavajte alebo rekonštruujte chatu bez problémov

244081
E. Bobeková

Stavebné ohlásenie


Ste presvedčení, že pri rekonštrukcii nezasiahnete do práv iných osôb, neurobíte zásahy do nosných konštrukcií, nezasiahnete a nezmeníte rozvody médií a podstatne tiež nezmeníte vzhľad objektu? V takom prípade postačí, ak svoj zámer ohlásite na stavebnom úrade ako drobnú stavbu. Stavebný úrad posúdi na základe vami predložených podkladov, či spĺňate podmienky na ohlásenie drobnej stavby – ak áno, do mesiaca vydá kladné stanovisko. Potom môžete realizovať váš zámer. Ohlásená drobná stavba sa nekolauduje.


Stavebné povolenie pri rekonštrukcii


Ak stavebný úrad rozhodne, že rekonštrukcia bude mať vplyv na okolité stavby a pozemky, vydá nariadenie o stavebnom konaní. Stavba sa potom nesmie vykonať bez stavebného povolenia.
Väčšie rekonštrukcie a rekonštrukcie, pri ktorých sa nariadilo stavebné konanie, musíte pripraviť zodpovednejšie a detailnejšie. Musíte preukázať, že vaša rekonštrukcia nebude mať vplyv na zhoršenie životného prostredia, na opodstatnené práva susedov či na celkové zásobovanie chaty médiami. Pri takejto rekonštrukcii počítajte s projektom, v ktorom zdokumentujete všetky skutočnosti, ktorými sa nový stav odlišuje od starého. Dobrý architekt dokáže v projekte nájsť kompromis medzi vašimi želaniami a platnými normami a predpismi. Nasledovný postup je podobný ako pri výstavbe nového objektu.
 
Po dokončení rekonštrukcie nezabudnite ešte raz navštíviť stavebný úrad a podať návrh na kolaudačné rozhodnutie, ktoré je zároveň povolením na užívanie celej stavby.
Ak plánujete rozšíriť objekt tak, že jeho budúca veľkosť nebude v súlade s územným plánom rekreačnej zóny, stavebný úrad vás vyzve na vybavenie územného rozhodnutia. Ak máte takéto zámery, poraďte sa najprv s architektom na spoločnom postupe. Zabránite tak zbytočným investíciám do projektu, ktorý by sa musel celý prerobiť.


Dívajte sa očami susedov


Pri rekonštrukcii objektu berte do úvahy aj pohľad vašich susedov. Zamyslite sa nad tým, ako by na vás pôsobil nový objekt, keby ste boli na ich mieste. Uvidíte, že takýto prístup vám zjednoduší riešenie vzťahu vašej stavby k okoliu. Skúste uhádnuť, prípadne sa porozprávať so susedmi, čo im na súčasnom stave vášho pozemku prekáža a predložte im riešenie, v ktorom budú tieto problémy odstránené – často ide o maličkosti. Nepísané pravidlo hovorí, že ak niet konfliktov (najmä susedských) alebo sú minimalizované, tak vybavovanie na úradoch prebieha oveľa rýchlejšie.Povedzme si úprimne – vybavovanie na úradoch v mnohých ohľadoch väčšine z nás pripomína nočnú moru. Na túto činnosť si však môžete najať odborníka, ktorý všetky formality vybaví za vás. Navyše, odborne vám pomôže už aj pri príprave stavby a takisto môže zastávať funkciu odborného stavebného dozoru.


Zdroj: Všetko o chatách a záhradkách


 

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: chata financie
Zdieľať článok

Diskusia