Úrady, úrady, úrady (1. časť)

04. 10. 2005
Zdieľať

Vybavovanie na úradoch – to je strašiak každého človeka nezasväteného do kolotoča úradníckej mašinérie, ktorá sa zdá v mnohom zbytočná a prehnaná. Nebuďme však nespravodliví voči tým poctivým úradníkom, ktorí sa nám snažia pomôcť a ktorí na druhej strane musia chrániť záujmy ostatných ľudí. Aj pri vybavovaní úradných záležitostí okolo výstavby domu či jeho rozsiahlejšej rekonštrukcie určujú zákony veľa podmienok, na ktorých plnenie dohliada úrad.

V súvislosti so stavebnou činnosťou budeme hovoriť o stavebnom úrade, ktorý je súčasťou miestneho úradu. Niektoré obce sa dohodli a zriadili si spoločný stavebný úrad, jednak aby šetrili prostriedky a jednak preto, lebo nemajú dostatok odborne zdatných pracovníkov. Informáciu, kde sa stavebný úrad nachádza, dostanete na príslušnom miestnom úrade. Stavebný úrad je miesto, kam treba adresovať žiadosť o územné rozhodnutie či stavebné povolenie. Mnohé stavebné úrady majú pre stavebníkov pripravené zoznamy všetkých úradných listín a potvrdení potrebných k tejto žiadosti. Počet vyjadrení, ktoré budete potrebovať, závisí od veľkosti obce, jej vybavenia inžinierskymi sieťami, polohy vzhľadom na prírodné lokality, dopravné objekty a pod. Verte či nie, aj v prípade stavby na svojom pozemku budete musieť rešpektovať rad obmedzení. Na svojom pozemku síce môžete robiť, čo chcete, ale nesmiete sa dotknúť práv susedov a ostatných účastníkov stavebného konania. A tieto práva chráni stavebný zákon.

Ak chcete na svojom pozemku stavať dom, vaše prvé kroky by mali smerovať na stavebný úrad, kde vám predložia územný plán obce. Je to vlastne mapa, v ktorej sú vyznačené stavebné parcely a na nich je určený druh, veľkosť, niekedy približný tvar stavebných objektov a ich umiestnenie na tzv. stavebnú čiaru. Ak vám dané podmienky územného plánu vyhovujú, máte o problém menej. Nemusíte sa zaoberať územným rozhodnutím. Váš projekt na stavebné povolenie však musí tieto podmienky rešpektovať.

Ak váš pozemok nie je v územnom pláne zahrnutý alebo máte na stavbu iné nároky, ako vám dovoľuje schválený územný plán, musíte si dať vypracovať projekt na územné rozhodnutie a ten dať spolu s návrhom na vydanie územného rozhodnutia prerokovať stavebnému úradu.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia treba priložiť:


 • list vlastníctva, teda doklad o vašom vzťahu k pozemku (vyzdvihnete si ho na katastrálnom úrade) alebo zmluvu o prenájme pozemku a aj list vlastníctva prenajímateľa (na územné rozhodnutie stačí aj písomný súhlas majiteľa s výstavbou spolu s listom vlastníctva),


 • projekt na územné rozhodnutie (v dvoch vyhotoveniach) a situačný výkres súčasného stavu územia (zvyčajne je súčasťou projektu na územné rozhodnutie),


 • vyjadrenia všetkých správcov inžinierskych sietí (samozrejme, len tých sietí, ktoré sú v mieste stavby a možno sa na ne napojiť),


 • vyjadrenia všetkých majiteľov pozemkov, cez ktoré sa budú budovať inžinierske siete (prípojky vody, elektriny, plynu, kanalizácie a pod.),


 • vyjadrenie správcu cesty, na ktorú sa bude napájať prístup k pozemku (ak už nie je vybudovaný),


 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania (ak sa konali pred podaním návrhu).
Prerokovať zamýšľané stavebné dielo odporúčame najmä so susedmi. Ak totiž nadobudnú pocit, že im chcete niečo robiť za chrbtom, práve oni môžu vaše zámery najviac brzdiť. V prípade, že majú susedia námietky proti stavbe, najmä vzhľadom na zatienenie ich pozemku a domu, ešte máte čas dať si vypracovať svetlo-technickú štúdiu. Tá preukáže, či budú zákonné nároky susedov dotknuté. Autorizovaný projektant vie, aké náležitosti má obsahovať projekt na územné rozhodnutie, preto ich nebudeme uvádzať. Treba však pripomenúť, že dokumentácia musí obsahovať návrh ochrany stavby pred škodlivými vonkajšími účinkami vrátane žiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov. Mnohí stavebníci tomuto problému vôbec nevenujú pozornosť, ale dom, ktorý je postavený v nevhodnom prostredí a nie je chránený proti vonkajším vplyvom, môže byť v budúcnosti nepredajný. Nebude mať teda nijakú hodnotu, resp. hodnota domu bude veľmi malá, neprimeraná obstarávacím nákladom.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje:

 • meno, priezvisko a adresu navrhovateľa,


 • predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a jeho doterajšieho využitia,


 • zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,


 • druhy a parcelové čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, ďalej parcelové čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,


 • údaje o splnení podmienok určených príslušnými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu,


 • súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ vlastnícke alebo iné právo na pozemok.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: legislatíva stavba domu urady
Zdieľať článok

Diskusia