O balkónoch a terasách

28. 05. 2007
Zdieľať

Balkóny, lodžie a terasy sú vhodnými prvkami rodinných a obytných domov – zväčšujú využiteľnú obytnú plochu, umožňujú kontakt s prírodou. Spolu s terasami, pavlačami, vikiermi a rímsami patria medzi tzv. malé previsnuté konštrukcie.

Balkóny

Možno ich definovať ako vodorovné plošné konštrukcie, ktoré sú konzolovito vyložené z obvodovej alebo vnútornej nosnej konštrukcie stavby. Z troch strán sú zvyčajne voľné a prístupné sú z interiéru budovy.

Z konštrukčného hľadiska je balkón dokonale ukotvený do hlavnej nosnej konštrukcie. Na voľných koncoch má ukotvené zábradlie do výšky minimálne 1 100 mm.


O balkónoch a terasách

94614

Tvoria ho stĺpiky z vhodného materiálu. Výplň môže byť zo skla, pletiva, plechu a pod. Veľkosť a tvar balkóna závisia od konštrukcie budovy, vzdialenosti okolitých budov, architektonického riešenia, použitého materiálu a pod.

Lodžie

Vyvinuli sa z klasických balkónov. Ich nosná konštrukcia je podobná balkónu, len sa úplne alebo čiastočne zasúva do pôdorysu budovy. Môže byť aj predsadená pred líce budovy. Prístupná je z interiéru budovy. Má charakter plošnej vodorovnej dosky. Z troch strán ju ohraničujú steny a na voľnej strane zábradlie.

Konštrukčné riešenia balkónov a lodžií

Z hľadiska použitého materiálu môžu byť drevené, kamenné, traverzové, železobetónové monolitické alebo montované:

• Drevené – v súčasnosti sa používajú zriedkavo. Stretávame sa s nimi najmä pri rekonštrukciách historických objektov, kde treba dbať aj na ochranu nosných prvkov proti poveternostným vplyvom. Ich nosnú konštrukciu tvoria previsnuté konce drevených stropníc. Vyčnievajú z líca obvodovej steny a sú podopreté šikmými vzperami.

• Kamenné – ich nosnú konštrukciu tvorí kamenná doska, ktorá musí byť dokonale ukotvená v nosnej konštrukcii. Zvyčajne je na okrajoch podopretá profilovanými bočnými koncovými konzolami, ktoré sa taktiež kotvia do nosnej konštrukcie.

• Traverzové – ich nosnú konštrukciu tvoria nosné oceľové traverzy. Kotvia sa do nosnej konštrukcie budovy. Traverzové nosníky sú zvyčajne z oceľových valcovaných profilov v tvare I. Nosnú konštrukciu oceľobetónového balkóna alebo lodžie tvorí monolitická alebo prefabrikovaná oceľobetónová doska, ktorá je vsunutím upevnená do obvodovej, prípadne do stropnej konštrukcie. Monolitická doska sa zhotovuje priamo na stavbe a spája sa s oceľobetónovým monolitickým stropom príslušného podlažia. Prefabrikovaná oceľobetónová konštrukcia sa zhotoví vo výrobni a dopraví sa na stavenisko, kde sa namontuje do nosnej konštrukcie a zmonolitní sa s ňou.


O balkónoch a terasách

94615

Terasy

Pojmom terasa sa označuje plošne väčšia alternatíva balkónu s hĺbkou viac ako 1 500 mm; nachádza sa na ktorejkoľvek úrovni bytového i rodinného domu. Často je priestor terasy, balkóna alebo lodžie akýmsi pokračovaním alebo predĺžením interiéru do exteriéru.
Terasy v obytných domoch sú nákladné a technicky náročnejšie konštrukcie. Sú to vlastne pochôdzne ploché strechy, musia sa konštruovať ako ploché strechy a pri ich návrhu a vyhotovení treba postupovať podľa zásad platných pre ploché strechy.

Zábradlie

Súčasťou balkónov, lodžií a terás je zábradlie, ktoré môže výrazne dotvoriť architektonické riešenie fasády. Na konštrukciu a výplň zábradlí sa používajú rozličné materiály, napr. drevo, ľahký betón, kov, sklo, sklené tvarovky, plast a pod.

Kategória: Okná
Tagy: balkón terasa
Zdieľať článok

Diskusia