Rekonštrukcia a legislatívny labyrint

Rekonštrukcia a legislatívny labyrint

03. 04. 2006
Zdieľať

Skôr ako pôjdete vybavovať záležitosti rekonštrukcie na stavebný úrad, objasnite si niektoré ustanovenia legislatívnych predpisov, ktoré sa týkajú rekonštrukcií domov. Ako sa hovorí, istota je guľomet.

Stavebná činnosť v našej republike sa riadi tzv. stavebným zákonom – je to zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Už viackrát bol novelizovaný. Preto, ak sa chcete oboznámiť s týmto zákonom v celom rozsahu, obstarajte si „úplné znenie zákona v znení neskorších predpisov“. K stavebnému zákonu bola vydaná vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Z týchto dvoch záväzných predpisov budeme vychádzať aj pri posudzovaní daného stavebného zámeru.

Stavebný zákon v § 54 hovorí:
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Rekonštrukcie veľkého rozsahu spadajú pod povinnosť stavebného povolenia. Aby sme sa vedeli lepšie orientovať, kedy stačí stavbu ohlásiť a kedy požiadať o stavebné povolenie, prečítajme si, čo hovorí zákon ďalej. § 55 stavebného zákona znie:

1. Stavebné povolenie sa vyžaduje, ak tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania, stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä prístavbe, nadstavbe, a pri stavebných úpravách.

2. Ohlásenie stavebnému úradu postačí:
b) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje do nosných konštrukcií stavby, nemení spôsob užívania stavby a neohrozujú záujmy spoločnosti;

c) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.


To znamená, že pri vašom zámere budete vychádzať z toho, aký veľký bude zásah do súčasného stavu z hľadiska:

a) zásahov do nosných konštrukcií objektu:  • búranie nenosných priečok je zásahom do úžitkových vlastností domu, preto je potrebné ohlásenie na stavebnom úrade, väčšinou netreba stavebné povolenie, pretože sa nezasahuje do nosných konštrukcií, a teda sa neohrozuje stabilita objektu;


  • búranie nosných deliacich stien alebo vytváranie otvorov v nich obyčajne si vyžaduje stavebné povolenie z dôvodu možnej straty stability objektu a následného všeobecného ohrozenia okolia;

b) zmeny užívania objektu alebo jeho častí:  • ak chcete vytvoriť z niektorej časti domu podnikateľské priestory, je to zásah do spôsobu užívania a na to treba stavebné povolenie;


  • ak chcete z dvoch detských izieb odstránením nenosnej priečky vytvoriť jednu izbu, napríklad jedáleň, nie je to zásah do spôsobu užívania, väčšinou stačí ohlásenie na stavebnom úrade;

c) zásahov do práv iných občanov:  • do tejto kategórie úprav patrí najmä vytváranie nových otvorov vo fasáde, ktoré môžu narúšať intimitu prostredia susedných nehnuteľností alebo ovplyvniť požiarnu bezpečnosť susedných domov; v podstate však stačí váš zámer ohlásiť a zdokumentovať, že k nežiaducim zásahom do práv iných osôb nedochádza, prípadne priložiť k ohláseniu súhlas dotknutej osoby;

d) zásahov do kultúrneho bohatstva:  • to sa týka len domov, ktoré boli vyhlásené za kultúrnu pamiatku a sú v evidencii pamiatkového úradu – vtedy treba ohlásiť aj najmenšiu úpravu, napríklad výmenu obkladov a pod. Také prípady sa vždy riešia osobitne a majitelia sú oboznámení s povinnosťami týkajúcimi sa príslušných povolení.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: stavba
Zdieľať článok

Diskusia