Stavenisko a jeho vybavenie

Stavenisko a jeho vybavenie

12. 01. 2009
Zdieľať

Stavenisková prevádzka je celá činnosť na stavenisku, ktorá je zameraná na realizáciu výstavby. Táto prevádzka sa mení postupom výstavby a úlohou zhotovovateľa (niekedy aj stavebníka v jednej osobe) je zabezpečiť všetko potrebné na výstavbu vybudovaním objektov zariadenia staveniska.

Pod pojmom vybavenie staveniska rozumieme vybudovanie objektov zariadenia staveniska, ktoré budú slúžiť na zrealizovanie výstavby. Zariadenie staveniska je zadefinované v odseku 2, § 43i stavebného zákona č. 50/1976 Zb.: „Zariadením staveniska sa rozumejú stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavby, zmeny stavby alebo udržiavacích prác slúžia prevádzkovým účelom, výrobným účelom, skladovacím účelom a sociálnym účelom, týmto účelom slúžia dočasne.“

Stavenisko

Čo je stavenisko a čo musí stavenisko spĺňať, je tiež určené v stavebnom zákone č. 50/1976 Zb. (§ 43i odsek 3 písmeno a až h). Stavenisko je priestor určený počas výstavby na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov, ako aj dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom (dohodnutom) rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti (chodník, susedný pozemok).

Na vybudovanie zariadenia staveniska bude mať vplyv i pôsob výstavby – či si stavebník dá dodávku urobiť dodávateľským spôsobom, t. j. na kľúč, alebo výstavbu organizuje svojpomocne, prípadne si zadáva iba niektoré druhy prác. V prípade dodávok a subdodávok si zhotovovateľ bude riešiť niektoré potreby staveniskovej prevádzky sám (napríklad vybavenie mechanizmami, dopravu materiálu) alebo po dohode so stavebníkom spoločne (MOV, MOE). Vybudovanie zariadenia staveniska sa väčšinou ponecháva na jedného dominantného zhotovovateľa. Pri zriaďovaní a prevádzke stavenísk platia požiadavky ustanovené príslušnými právnymi predpismi, ktoré sú všetci účastníci výstavby povinní rešpektovať.

Stavenisko musí:

  • byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, 
  • mať vyznačené potrebné údaje o stavbe a o účastníkoch výstavby, zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie, 
  • umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov, umiestnenie zariadenia staveniska, bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 
  • mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu, 
  • mať vybavenie, potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce, 
  • byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

Tieto podmienky pre stavenisko (v zmysle stavebného zákona č. 237/2000 Z. z.), všeobecné technické požiadavky na zriadenie a prevádzku staveniska (doplnenie stavebného zákona vyhláškou MŽP SR č. 532/2002), požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce na stavenisku (upravené vyhláškou č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a predpisy o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ustanovuje aj nariadenie vlády SR č.510/2001 Z. z.) sú platné pre každého stavebníka.

Zariadenie staveniska


Stavenisko a jeho vybavenie

178502

Poslaním zariadenia staveniska je zabezpečiť podmienky na hospodárne vykonávanie stavebných prác, vhodnú organizáciu a riadenie týchto prác vrátane dopravy a skladovania stavebných materiálov i výrobkov, ako aj na prácu a uspokojovanie sociálnych a hygienických potrieb. Funkciu zariadenia staveniska môžu plniť jestvujúce objekty a zariadenia stavebníka, zhotovovateľa alebo iných majiteľov (aj formou prenájmu), časti novobudovaného objektu, ktoré sa budú dočasne využívať ako zariadenie staveniska, alebo dočasné objekty zariadenia staveniska budované a využívané len počas realizácie stavby. Odborná literatúra používa členenie objektov zariadenia staveniska z rôznych hľadísk. Objekty zariadenia staveniska sa delia z hľadiska účelu na prevádzkové, výrobné a sociálne.

Medzi prevádzkové zariadenia patria zariadenia na ochranu a bezpečnosť (oplotenia, zariadenia protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podobne), komunikácie a objekty na komunikáciách (dočasné staveniskové cesty, žeriavové dráhy, výťahové veže, provizórne mosty, lávky a podobne), sklady, skládky stavebných materiálov, výrobkov a predmontážne plochy, kancelárie zhotovovateľov, stavebníka, prípadne projektanta (odborný autorský dohľad), stavebného dozoru, údržbárske dielne, garáže, parkoviská, energetické zdroje, zariadenia (elektrická energia, transformačné stanice, voda, kanalizácia) a rozvody.

K výrobným objektom (vrátane strojového vybavenia) zaraďujeme výrobne zmesí (betónová zmes, malta), prípravovne výstuže, tesárske prípravovne a ambulantné výrobne prefabrikátov.

Sociálne objekty zariadenia staveniska sú šatne a umyvárne, prístrešky, dočasné WC, jedálne a kuchyne, ubytovne, ošetrovne lekárskej pomoci a podobne. Samozrejme, pre staviteľa rodinného domu sú niektoré objekty bezpredmetné, preto ich treba z tohto členenia vylúčiť a riešiť iba tie, ktoré sú pre stavebníka nevyhnutné vzhľadom na jeho aktuálne potreby. Z hľadiska technickej charakteristiky objekty zariadenia staveniska môžu byť premiestniteľné (UNIMO bunky), montované alebo tradičné.

Náklady na vybudovanie staveniska

Náklady na vybudovanie zariadenia staveniska sú otázkou zmluvných vzťahov medzi účastníkmi výstavby. Kalkulujú sa ako vedľajšie rozpočtové náklady a z hľadiska rozpočtovania sa určujú pomocou globálnych sadzieb (2 až 3 % zo stavebných nákladov) alebo sa kalkulujú individuálne podľa skutočných nákladov. Náklady na zariadenie staveniska (ďalej len ZS) kryjú náklady na vybudovanie ZS, demontáž objektov ZS, úpravu dočasne využívaných objektov na účely ZS po skončení užívania, náklady na prevádzkovanie a údržbu objektov ZS a ich likvidáciu v určenom termíne.


Stavenisko a jeho vybavenie

178500

Navrhujeme zariadenie staveniska

Pri návrhu objektov ZS treba rešpektovať veľkosť objektu a technologickú charakteristiku rodinného domu, teda z akých materiálov, prípadne akými technológiami sa bude dom zhotovovať (murovaný, železobetónový monolitický alebo montovaný), a práve od toho sa bude odvíjať samotné navrhovanie. Ďalej treba zvážiť veľkosť stavebného pozemku a umiestnenie stavby, lokalitu, v ktorej sa pozemok nachádza, charakteristiku stavebného pozemku, dopravné napojenie z hľadiska zásobovania materiálmi, stavebnými výrobkami a prístupu stavebných strojov.

Dôležité je i napojenie na okolitú zástavbu. Treba zohľadniť aj prístup k zdrojom energie (elektrina, voda), prípadne potrebu odvodnenia pozemku počas výstavby, spôsob výstavby (svojpomocne, dodávateľsky na kľúč, kombináciou predchádzajúcich spôsobov), možnosti zásobovania staveniska materiálmi, výrobkami alebo polotovarmi, možnosti umiestnenia skládok a výroby zmesí na stavenisku, prípadne ich dovozu, predpokladanú etapizáciu výstavby a požadované termíny odovzdávania objektov a ich častí v súlade s časovým plánom výstavby, ako aj individuálne a spoločné potreby účastníkov výstavby. Pri vypracovávaní koncepcie staveniskovej prevádzky riešime najprv výrobnú oblasť, t. j. výrobu betónových a maltových zmesí na stavenisku alebo ich dovoz z centrálnych výrobní, a odberné miesta na stavenisku. Ďalej riešime prevádzkovú oblasť – elektrinu, vodu, sklady a skládky materiálov, komunikácie, spevnené plochy a nakoniec objekty na sociálne účely.

Prevádzkové zariadenie staveniska


Stavenisko a jeho vybavenie

178504

Prevádzkové zariadenie staveniska tvoria objekty, ktoré zabezpečujú ochranu a bezpečnosť na stavenisku a v jeho okolí, komunikácie a zariadenia na dopravu, objekty na skladovanie stavebných materiálov a výrobkov pre stavbu, pre administratívne a údržbárske práce a objekty na odber a rozvod elektrickej energie a vody. Oplotenie staveniska oddeľuje priestor na stavenisku od okolitého priestoru. Buduje sa pred začatím vlastných stavebných prác. Môže byť trvalé, navrhované ako stavebný objekt zahrnutý v časovom pláne, alebo dočasné, ktoré bude slúžiť iba počas výstavby.


Stavenisko a jeho vybavenie

178503

Výška oplotenia v zastavanom území obce musí byť minimálne 1,8 m, pri líniových stavbách (budovanie prípojok) minimálne 1,1 m. Staveniskové oplotenie môže byť z rôznych materiálov. Nosnú časť oplotenia tvoria zvislé stĺpiky vo vzdialenosti asi 300 cm, zakotvené v teréne alebo položené na terén (osadenie stĺpika s pneumatikou). Môžu byť z drevenej guľatiny s priemerom 15 cm, z oceľových rúrok s priemerom 56 mm alebo z oceľobetónových stĺpikov. Na stĺpiky sa prichytáva drôtené pletivo, nepriehľadná sieťovina, vlnitý plech, drevené dosky, prefabrikáty a podobne. Vstupy do ohradených priestorov sa navrhujú v šírke 100 cm pre pracovníkov a 400 cm pre vozidlá. Brány majú byť ľahko otvárateľné a uzamykateľné.

Protipožiarna ochrana staveniska by mala byť zabezpečená prístupom pre požiarne vozidlo, určením hydrantu požiarneho vodovodu, umiestnením prenosného hasiaceho prístroja a dodržiavaním protipožiarnych bezpečnostných opatrení (podľa aktuálnych usmernení príslušných orgánov). Komunikácie a zariadenia na dopravu zabezpečujú vodorovnú, zvislú, prípadne šikmú dopravu. Návrh staveniskových komunikácií pri výstavbe rodinného domu vychádza z konštrukčného systému použitého pri výstavbe. Záleží aj na veľkosti stavebného pozemku, kvalite terénu, období a spôsobe výstavby, ako aj na hmotnosti prvkov, ktoré sa budú zabudovávať.

Dočasné staveniskové komunikácie môžu byť:

  • zemné, pri vhodnom teréne a v suchom počasí, pri krátkodobom používaní,
  • spevnené pomocou drevených fošní alebo guľatiny alebo pomocou stabilizácie (cementová, vápenná, bitúmenová, chemická),
  • štrkové (škvarové, troskové), môžu sa využívať podkladové vrstvy definitívnych komunikácií,
  • panelové, na štrkopieskový urovnaný podklad hrubý minimálne 10 cm sa položia takzvané cestné panely, najčastejšie s rozmermi 200 × 300 cm.

Zvislú dopravu pri výstavbe rodinných domov zabezpečujú najčastejšie automobilové žeriavy, ktoré si vyžadujú spevnenú plochu pri montáži, stavebné výťahy a kladkostroje. Šikmú dopravu predstavujú dopravné pásy, rúrovody a podobne. Sklady, skládky a predmontážne plochy riešime v súlade s výstavbou a možnosťami staveniska. Sklad materiálu je zastrešený a uzatvárateľný priestor. Môže byť drevený alebo oceľový. Používa sa na uskladnenie drobného materiálu, náradia a podobne. Skládka materiálu je otvorený alebo zastrešený priestor na dočasné skladovanie stavebného materiálu alebo dielcov, pričom treba dodržiavať spôsob skladovania, kvalitu pri skladovaní, čas skladovania z hľadiska záručnej lehoty. Ako skládka materiálu sa označuje aj priestor na manipuláciu s materiálmi a prefabrikátmi.

Predmontážna plocha je väčšinou otvorený priestor, ktorý je určený na zostavenie a zváranie oceľových konštrukcií alebo zostavenie drevených konštrukcií, napríklad krovu a podobne. Energetické zdroje – elektrina a voda. Na zabezpečenie elektrickej energie počas výstavby sa požaduje nízke napätie – trojfázové s napätím 400/230 V. Miesto odberu možno zabezpečiť definitívnou prípojkou alebo umiestnením dočasného staveniskového rozvádzača s meraním odberu so súhlasom správcu siete. Voda na odber počas výstavby môže byť zabezpečená z definitívnej prípojky vody napojenej na existujúcu vodovodnú sieť. Vybuduje sa vodovodná šachta s meraním spotrebovanej (odobratej) vody. V prípade absencie verejného vodovodu treba vybudovať studňu alebo dovážať vodu v cisternách.

Výrobné zariadenie staveniska

Výrobné zariadenie staveniska tvoria objekty a zariadenia, v ktorých alebo pomocou ktorých sa vyrábajú polotovary, ako sú betónová zmes a malta, a pripravuje sa výstuž a debnenie. Výrobu polotovarov môžeme zabezpečiť priamo na stavbe (miešačka, potrebný materiál, energie) alebo ich možno doviezť z centrálnych výrobní (odberné miesto, manipulácia s polotovarom). Rozhodnutie závisí aj od dodávateľského spôsobu, cenovej kalkulácie, dostupnosti a možností staveniska a podobne.

Sociálne zariadenie staveniska

Pri výstavbe rodinného domu sa obmedzíme len na hygienickú zložku tohto pojmu a zabezpečíme prezliekanie, umývanie a WC pre pracovníkov. Pri riešení vychádzame z predpokladaného počtu pracovníkov. Ak je to možné, využijeme existujúce zariadenia.

Slovo na záver

Pri výstavbe rodinného domu sa väčšinou nemusí vypracovať projektová dokumentácia objektov zariadenia staveniska a riešenia staveniskovej prevádzky. Niektoré stavebné úrady však požadujú aj pri výstavbe rodinného domu vypracovanie Projektu organizácie výstavby (POV), ktorý rieši koncepciu postupu výstavby s prihliadnutím na elimináciu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Stavebník by si totiž mal uvedomiť, že procesom výstavby do určitej miery ohrozuje svoje okolie, takže by mal zohľadniť negatívne pôsobenie stavebnej výroby a životné prostredie čo najmenej zaťažovať. Medzi zložky životného prostredia, ktorých sa dotýka stavebná výroba a ktoré treba chrániť, patria ovzdušie (prašnosť primárna a sekundárna, plynné exhaláty stavebných motorov), voda (treba zabrániť kontaminácii povrchových i spodných vôd chemickými a ropnými látkami, silikátmi, splaškami a podobne), pôda (ochrana ornice) a zeleň (ochrana existujúcej zelene, ochranné pásma pri budovaní prípojok). Dôležitá je aj ochrana pred hlukom a vibráciami a opatrenia pri tvorbe stavebného odpadu a manipulácii s ním.

Viac informácií: Všetko o hrubej stavbe

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: hrubá stavba stavenisko
Zdieľať článok

Diskusia