Vnútorné priečky (1. časť)

Vnútorné priečky (1. časť)

09. 01. 2006
Zdieľať

Dispozičné riešenie vnútorných obytných priestorov rodinného domu či bytu sa vytvára pomocou vnútorných zvislých nenosných deliacich konštrukcií, medzi ktoré patria aj priečky. Tie plnia viacero funkcií. Ich prvoradou a základnou úlohou je priestor funkčne a logicky členiť a rozdeľovať.

Vnútorné priečky sa členia do niekoľkých skupín – na priečky deliace opticky, akusticky a tepelnoizolačne, na priečky, ktoré odolávajú mechanickému namáhaniu, a priečky, ktoré spĺňajú špeciálne požiadavky. Opticky deliace priečky oddeľujú dva priestory s rovnakou tepelnou a akustickou mikroklímou a vytvárajú vizuálnu bariéru. Sú nepriehľadné, ale môžu byť priesvitné. Môžu to byť napríklad textilné závesy, pevné alebo ľahké skladacie steny z dreva, drevených materiálov a pod. Akusticky deliace priečky oddeľujú dva priestory s rôznou akustickou mikroklímou (s rôznou hladinou hluku). Ich hlavnou funkciou je zabrániť prenikaniu hluku alebo zvuku do chráneného priestoru. Tepelnoizolačné priečky oddeľujú dva priestory s rôznou vnútornou teplotou. Zabraňujú úniku tepla a zabezpečujú tepelnú pohodu miestnosti. Priečky odolávajúce mechanickému namáhaniu rozdeľujú skladovacie priestory materiálov, ktoré spôsobujú tlaky alebo nárazy na konštrukciu. Medzi priečky, ktoré spĺňajú špeciálne požiadavky, zaraďujeme napr. dekoračné alebo výtvarné spôsoby delenia priestoru.

Požiadavky na funkčné vlastnosti priečok

Priečky musia okrem deliacej funkcie spĺňať aj požiadavky používateľov. To znamená, že musia vyhovovať z hľadiska požiadaviek mechanického namáhania a spôsobu zaťaženia. Priečky sú počas svojej existencie vystavené namáhaniu, ktoré spôsobujú napr. prudký náraz predmetov, opretie človeka, náraz pri sťahovaní nábytku a pod. Musia odolávať aj excentrickému namáhaniu, t. j. namáhaniu, ktoré spôsobuje zavesený nábytok na priečku (napr. nástenné skrinky, úložné police, ťažké obrazy, rozličné interiérové doplnky a pod.). Murované priečky z tehál, pórobetónových tvárnic alebo sadrových tvaroviek majú najvyššiu únosnosť, a preto umožňujú zavesenie pomerne ťažkých predmetov. Na ľahké montované priečky, napr. sadrokartónové, možno zavesiť len ľahké predmety, pričom je nutné kotvenie pomocou špeciálnych rozperiek.


Vnútorné priečky (1. časť)

40820

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Pri osadzovaní ťažkých predmetov treba už počas montáže zosilniť konštrukciu priečky prídavnými nosnými profilmi do požadovaného miesta. Požiadavky užívateľov kladené na vnútorné priečky z hľadiska pohody prostredia zahŕňajú tepelnoizolačné vlastnosti, akustickú a svetelnú pohodu prostredia a estetické kvality deliacich konštrukcií. Akustická pohoda prostredia deliacich konštrukcií je jedným z prvoradých kritérií. Priečky majú zabrániť šíreniu akustickej energie materiálom, ktorý konštrukciu ohraničuje (podlahy, stropy, steny). Musia vytvoriť bariéru proti prenikaniu hluku a zabrániť šíreniu zvuku vo vzduchu. To znamená, že musia mať dostatočnú vzduchovú nepriezvučnosť. Zvukovoizolačné vlastnosti deliacich stien závisia od konštrukcie priečok, od ich predpokladaného dokonalého vyhotovenia bez škár a trhlín. Z akustického hľadiska delíme priečky na jednoduché a násobné. Vnútorné priečky musia odolať aj vplyvu prostredia, t. j. nežiaducim biologickým vplyvom prostredia, vysokým teplotám, zvýšenej vlhkosti, chemickým látkam, hluku, otrasom a pod. V miestnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru musia deliace steny zabrániť šíreniu ohňa.

Stupeň odolnosti priečky proti ohňu sa vyjadruje časom v minútach, počas ktorého stena nesmie stratiť stabilitu, príp. nosnosť. Teplota povrchu steny na strane odvrátenej od ohňa nesmie presiahnuť 150 °C a pritom na nej nesmú vzniknúť trhliny, ktorými by sa požiar šíril ďalej. Priečky musia spĺňať dispozično-technické parametre, t. j. na technickej úrovni konštrukcie musia z hľadiska prevádzkových podmienok spĺňať nároky variability, ktoré vyplývajú z predpokladaných dispozičných zmien v dôsledku zmien prevádzky alebo užívateľa, z požiadaviek na zabudovateľnosť inštalačných rozvodov a pod., a reagovať na ne.


Vnútorné priečky (1. časť)

40823

Priečky musia spĺňať aj požiadavky na údržbu, obnovu, hygienu a životnosť, ako aj na náročnosť ich realizácie, na jednoduché očistenie povrchu, životnosť prispôsobenú na konkrétnym podmienkam prevádzky. Priečkové konštrukcie musia mať také vlastnosti, aby sa zabezpečila ich životnosť úmerná životnosti ostatných konštrukcií stavby. Tieto požiadavky spĺňajú takmer všetky druhy anorganických, príp. aj organických stavebných materiálov s príslušnou úpravou. Konštrukčné a materiálové riešenie nosných a deliacich stien a všetky uvedené požiadavky podľa potrieb sa určia v stavebnom projekte po vzájomnej konzultácii projektanta s investorom.

Konštrukcie priečok

Priečky delíme do skupín z rôznych hľadísk, napríklad podľa technológie výroby, použitých stavebných materiálov a zaťaženia podpornej konštrukcie. Podľa technológie výroby rozoznávame priečky murované z kusových stavív, montované a monolitické. Podľa použitých stavebných materiálov delíme priečky na tehlové, tvarovkové, betónové, sadrové, sklené, sadrokartónové, z drevovláknitých materiálov, z minerálnych vlákien a pod. Podľa zaťaženia podpernej konštrukcie delíme priečky na nesené, samonosné (visuté) a čiastočne samonosné.


Vnútorné priečky (1. časť)

40824

Nesené priečky zaťažujú podpernú konštrukciu stropu alebo podkladový betón, prípadne základ celou svojou hmotnosťou. Samonosné priečky prenášajú svoju hmostnosť do bočných zvislých stien, o ktoré sú opreté tak, že nezaťažujú strop. Podľa technológie výroby delíme priečky na priečky zhotovené mokrou technológiou z menších prvkov (murované z tehál a tvaroviek, keramických blokov, pórobetónových tvárnic, sklobetónové priečky zo sklených tvaroviek, monolitické – celistvé priečky) a na priečky montované čiastočne mokrou alebo suchou technológiou (pevné panelové priečky – jednoduché, dvojité a kombinované, ľahké panelové priečky – jednovrstvové, vrstvené, sklené montované priečky – zasklené steny, sklené priečky, pohyblivé priečky – skladacie, žalúziové, padacie a zdvíhacie, skriňové priečky, špeciálne druhy priečok – dojmové, optické, dekoračné).

Pokračovanie zajtra.

Kategória: Steny a fasády
Tagy: interiér materiál posuvná stena posuvné dvere vnup vnútorná priečka
Zdieľať článok

Diskusia