Čo so strechou, ktorá zateká?

24. 10. 2005
Zdieľať

Strecha stavebného objektu je jednou z jeho najviac namáhaných konštrukcií. Je vystavená účinkom UV žiarenia, ktoré ničí hydroizolačné materiály a nátery, striedaniu teplôt v rozsahu presahujúcom 100 °C a náporom vetra. Konštrukciou strešného plášťa prestupujú vodné pary, ktoré pri určitých podmienkach kondenzujú. Strecha chráni stavebný objekt pred účinkami vody a tiež vytvára bariéru na prechod tepla oboma smermi. Pri návrhu strechy v rámci novostavby i opravy strešného plášť, treba mať všetky tieto faktory stále napamäti.

Stav súčasných striech poznačil nielen zub času, ale aj chýbajúce alebo nevhodné projektové riešenia, a rovnako snaha investorov ušetriť. Používal sa nekvalifikovaný návrh, menej kvalitné alebo nevhodné materiály, úroveň remeselnej práce bola nízka. Výsledkom bola strecha, ktorá plnila svoj cieľ len krátko a čoskoro postavila svojho majiteľa pred naliehavú úlohu – opravu strechy. Tú si však vyžadujú aj správne navrhnuté a remeselne dobre zvládnuté strechy, avšak obmedzená životnosť materiálov núti majiteľov strechu rekonštruovať.

Ako postupovať pri oprave strechy?

Aby sa majiteľ strechy v budúcnosti vyhol nepríjemným prekvapeniam, pri príprave a realizácii opravy strešného plášťa treba dodržať správny postup:
1. analýza stavu a určenie príčin porúch strechy;
2. návrh sanácie;
3. výber materiálov;
4. výber dodávateľa prác;
5. realizácia;
6. údržba strešného plášťa.
Vynechanie, podcenenie alebo nezvládnutie čo iba jedného kroku výrazne zvyšuje riziko neúspešnej stavby alebo opravy strešného plášťa.

Analýza stavu a určenie príčin porúch strechy


Čo so strechou, ktorá zateká?

32847

Súčasný stav strechy sa analyzuje z hľadiska tepelného odporu a kondenzácie vodnej pary v konštrukcii, stanoví sa ročná bilancia skondenzovanej a odparenej vody. Posúdi sa stav použitých materiálov z pohľadu ich dlhodobej životnosti, funkčnosti a z ekologického hľadiska. Dôležité je posúdiť aj stav a funkčnosť jednotlivých detailov strechy, a ich nadväznosť na okolité konštrukcie. Vzápätí sa zvážia požiadavky majiteľa na funkciu strechy. Aj pôvodne nepochôdzna strecha sa môže rekonštrukciou upraviť na pochôdznu, vegetačnú, či šikmú strechu s využiteľným podkrovím.

Pretože analýza veľmi úzko súvisí aj s druhým krokom – návrhom opravy, treba dať obe tieto úlohy kvalifikovanému projektantovi, ktorý má skúsenosti s problematikou navrhovania strešných plášťov. Výber projektanta je jednou z kľúčových úloh, od ktorých závisí neskorší spôsob zvládnutia opravy strechy. V nijakom prípade neodporúčam laické návrhy a posudzovanie takých technických riešení, ktoré navrhli ľudia, bez skúseností a odborných znalostí v tejto problematike.

Návrh sanácie (opravy) strechy

Na základe zistených skutočností s prihliadnutím na požiadavky majiteľa navrhne kvalifikovaný projektant spôsob opravy strechy a určí jej rozsah. Ako príklad uvádzam základné spôsoby opráv strešných plášťov.

Oprava hydroizolačnej vrstvy


Čo so strechou, ktorá zateká?

32848

Pri oprave hydroizolačnej vrstvy sa podľa druhu pôvodnej hydroizolácie najčastejšie používajú hydroizolačné pásy z modifikovaných asfaltov, ktoré sú vystužené polyesterovými nosnými vložkami, vložkami zo sklených rohoží, prípadne kombinovanými nosnými vložkami. Na hydroizolačné súvrstvia sa používajú aj rôzne druhy fólií, ktoré bývajú najčastejšie vyrobené na báze PVC, EPDM alebo ECB.

Jednoduchá oprava hydroizolácie plochej strechy však splní vaše očakávania iba vtedy, ak bude strešná konštrukcia ako celok funkčná a nebude mať iné závažné poruchy. Pri výbere materiálu na opravu treba posúdiť jeho priľnavosť a znášanlivosť s podkladom.

Oprava hydroizolačnej vrstvy s dodatočným zateplením

Takáto oprava sa navrhuje vtedy, ak treba z akéhokoľvek dôvodu zvýšiť tepelný odpor strešného plášťa. Najjednoduchšie je pridať novú tepelnoizolačnú vrstvu na exteriérovú stranu starej strechy a nad ňou vytvoriť novú hydroizolačnú vrstvu. Pôvodnú hydroizoláciu možno využiť ako parozábranu. Výpočtom treba zistiť, či nie je potrebné znížiť difúzny odpor pôvodnej hydroizolácie jej perforáciou. Tepelnou izoláciou strechy sú najčastejšie dosky z minerálnej plsti, polystyrénu alebo polyuretánu. Ak treba zmeniť spád strechy, možno použiť penobetón alebo polystyrénbetón prekladaný polystyrénovými doskami.


Čo so strechou, ktorá zateká?

32844

Nákladnejším spôsobom opravy je vytvorenie strechy s tzv. obráteným poradím vrstiev. Po oprave hydroizolácie sa strešné súvrstvie doplní tepelnoizolačnou vrstvou zo špeciálneho extrudovaného polystyrénu, ktorý treba zaťažiť (napr. premývaným štrkom). Takto zrekonštruovaná strecha má hneď niekoľko výhod – hydroizolácia je chránená pred mechanickým poškodením a UV žiarením, nie je vystavená zmenám teplôt v priebehu roka a oblasť kondenzácie vodných pár je až nad hydroizoláciou.

Strechu s obráteným poradím vrstiev možno po doplnení drenážnou vrstvou a potrebnou pôdou využívať ako tzv. vegetačnú strechu. Hydroizolačné súvrstvie (najmä jej vrchná vrstva) však musí byť z materiálov, ktoré odolávajú prerastaniu korienkami rastlín.

Vytvorenie dvojplášťovej strechy


Čo so strechou, ktorá zateká?

32850

Dvojplášťovú strechu tvorí najčastejšie drevená konštrukcia, ktorá nesie drevený záklop s hydroizoláciou. Podľa výsledkov výpočtu využijeme pôvodnú hydroizoláciu ako parozábranu, alebo ju perforujeme a umožníme tak vodným parám voľný prestup cez ňu. Strechu doplníme tepelnou izoláciou v potrebnej hrúbke. Takáto strecha sa musí v priestore medzi starou a novou konštrukciou prevetrávať, inak by v nej kondenzovalo priveľa vodnej pary. Prevetrávanie, a tým znižovanie vlhkosti, má priaznivý vplyv aj na životnosť drevených častí konštrukcie.

Vytvorenie využiteľnej nadstavby

Najzložitejším a najdrahším spôsobom sanácie plochej strechy je nadstavba so šikmou strechou, avšak pri tomto riešení môžete získať aj nové obytné priestory. Podobné stavebno-fyzikálne problémy, aké sme popísali pri plochej streche, sa vyskytujú aj pri šikmých strechách. Konštrukciou strechy prestupuje vodná para z vnútorného prostredia a v mieste, kde teplota dosiahne teplotu rosného bodu, kondenzuje. Pri návrhu strešného plášťa je preto dôležité venovať pozornosť jeho skladbe, dostatočnej hrúbke tepelnej izolácie, prevetrávaniu a výberu vhodných paronepriepustných a paropriepustných fólií. Kritériom výber materiálov musí byť nielen ich cena, ale hlavne vhodné vlastnosti a kvalita. Pri akejkoľvek oprave strešného plášťa sú strop i ostatné nosné konštrukcie stavby dodatočne zaťažené, čo musí brať projektant do úvahy.

Výber materiálov


Čo so strechou, ktorá zateká?

32845

Investor by mal od projektanta vyžadovať v projekte výpis materiálov s ich požadovanými technickými parametrami bez obchodných názvov a mien výrobcov. Predíde tak nepríjemným zisteniam, že dotyčný projektant má za odporúčané výrobky províziu. V spolupráci s technickým dozorom a projektantom môže potom konkrétne sám určiť dodávateľovi stavebných prác materiály investor, alebo sa v ponuke trhu aspoň zorientovať a voľbu nechať na dodávateľov v ponukovom konaní.

Výber dodávateľa prác

Podkladom pre výber dodávateľa prác je projekt spĺňajúci uvedené požiadavky. Jeho súčasťou je výkaz výmer spracovaný podľa všeobecne platných cenníkov. Slúži investorovi na reálny odhad nákladov a ako pomôcka pri výbere realizačnej firmy.


Čo so strechou, ktorá zateká?

32846

Investor vyzve na výber niekoľko firiem, ktoré majú s podobnými prácami skúsenosti. Poskytne všetkým projekt a výkaz výmer bez jednotkových cien. Na základe poskytnutých podkladov spracujú oslovené firmy cenovú ponuku, v ktorej okrem ceny popíšu výber konkrétnych materiálov a ponúknu lehotu potrebnú na uskutočnenie zákazky, platobné podmienky, lehotu záruky a uvedú prípadné ďalšie údaje. Odporúča sa najnižšiu a najvyššiu cenovú ponuku zo súťaže vylúčiť, o čom treba firmy informovať ešte pred prevzatím podkladov. Donúti to spracovateľov cien čo najviac priblížiť sa k reálnej cene. Pri výbere potom prihliadame nielen na cenu, ale aj na stabilitu firmy, na jej odbornú technickú spôsobilosť a vybavenie. Dôležité sú aj referencie firmy, ktoré si treba prezrieť, a majiteľov referenčných striech sa treba spýtať na ich skúsenosti.

O dodávke stavebných prác odporúčam vždy uzatvoriť písomnú zmluvu. Jej prípravu by sme mali zveriť advokátovi alebo komerčnému právnikovi, ktorý má s prípravou podobných zmlúv dostatčné skúsenosti. Ak sa opravuje strešný plášť komplexne, treba túto skutočnosť vyjadriť v predmete zmluvy. Tak bude dodávateľ stavebných prác počas záručnej lehoty ručiť aj za jeho komplexnú funkčnosť.

Realizácia prác


Čo so strechou, ktorá zateká?

32851

Odporúčam pri nej kontrolovať, či je postup prác v súlade s projektom a uzatvorenou zmluvou o dodávke stavebných prác. Kontroluje sa dodržiavanie technologického postupu, použitie dohodnutých a predpísaných materiálov v projektovaných množstvách a kvalite. Je vhodné, ak stavebník využije autorský dozor projektanta a objedná si u oprávnenej osoby aj výkon technického dozoru. Práce treba odovzdať písomne – v zápise jednoznačne uviesť dátum, kedy sa práce prebrali a či sa zrealizovali v súlade s projektovou dokumentáciou. Uvedú sa aj chyby, nedorobky a termíny ich odstránenia. Odovzdávaniu a preberaniu prác je nevyhnutné venovať veľkú pozornosť, pretože pri reklamácii sa obvykle akceptujú iba skryté poruchy.

Údržba

Aby bola životnosť strešného plášťa čo najdlhšia, je veľmi dôležitá údržba a pravidelné prehliadky jeho stavu. Zabráni sa tak nepredvídaným škodám, ktoré sa dajú často odstrániť v záručnej lehote dodávateľskou firmou. Do strešného plášťa v záručnej lehote nezasahujte bez písomného súhlasu dodávateľa, alebo zverte práce jemu. Akýkoľvek zásah do dodaného diela vás totiž zbaví možnosti toto dielo alebo aj jeho skryté chyby neskôr reklamovať. Reklamáciu oznamujte vždy písomne. Ak je to potrebné, svojho práva sa domáhajte i prostredníctvom súdu.

Spôsob údržby je predpísaný výrobcami jednotlivých materiálov. Stavebník by mal trvať na tom, aby bol popísaný nielen v technickej správe k projektovej dokumentácii, ale aj v zmluve o dodávke stavebných prác s realizačnou firmou. Na záver ešte dôležitá poznámka: Nezabúdajte na dodržanie príslušných ustanovení stavebného zákona (zákon č. 50/1976), ktorý sa týka stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: hydroizolácia oprava plochá strecha ps sanácia
Zdieľať článok

Diskusia