14. 08. 2006
Zdieľať

Mať strechu nad hlavou – to sa nevraví len tak. Bývanie predsa patrí medzi základné ľudské potreby. Akú strechu si však vybrať? Aké sú plusy či mínusy jednotlivých konštrukcií? Strecha má totiž zásadný vplyv pri rozhodovaní o celej architektúre domu...

Hneď na začiatku treba povedať, že ako plochá, tak aj šikmá strecha je schopná spĺňať svoju základnú funkciu – chrániť interiér domu pred vonkajšími vplyvmi a vrtochmi počasia. Z tohto pohľadu teda niet rozdielu medzi týmito dvoma konštrukciami. Záleží len na architektovi a investorovi, pre ktorú z nich sa rozhodne.


Ploché verzus šikmé

61267

Rovnako kvalitne, ale i nekvalitne môže byť vyhotovená strecha šikmá aj plochá, čo platí pre strechy nové aj staré. Všeobecne tiež platí, že po istom čase vykazuje takmer každá strešná konštrukcia menšie či väčšie nedostatky. Na vytvorenie kvalitných podmienok pod strechou je dôležitá skladba strešného plášťa, pričom musia byť splnené najmä tepelnotechnické požiadavky. Treba myslieť aj na to, že dobrá strecha má chrániť nielen pred zimou, ale aj pred horúčavou. Podľa toho je potrebné vždy si vybrať dobrú konštrukciu strechy a vhodné strešné materiály. A nie je to všetko len o krytine…

Ploché strechy

Za plochú strechu sa považujú strechy so spádom do 10°. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia prišli do módy šikmé strechy. Snaha nahradiť ploché strechy sa objavila najmä preto, lebo medzi ľuďmi sa vžila predstava, že konštrukcie plochých striech sú tie, ktoré neustále, i po opravách, zatekajú. Preto mnohí obyvatelia domov s plochými strechami začali nadstavovať obytné podkrovia a tí, ktorí dovtedy nebývali, uprednostňovali domy so šikmými strechami. Povesť poruchovosti, ktorá sprevádzala ploché strechy, mala viacero príčin – prvou bol nekvalitný projekčný návrh, ďalšou používanie nedokonalých povlakových krytín a nakoniec i nekvalitná realizácia klampiarskych prác a povlakových krytín.
Ploché verzus šikmé

61270


Ploché verzus šikmé

61260

Plochá strecha so správne vyhotovenými detailmi môže byť veľmi estetická a vzhľadná. Plochú strechu možno pri rekonštrukcii zmeniť na šikmú pomocou konštrukcie prídavného krovu.


Ploché verzus šikmé

61265


Ploché verzus šikmé

61263

Plochá strecha s krytinou z asfaltových pásov Štrkový zásyp chráni strechu pred slnečným žiarením a priamym pôsobením ostatných poveternostných vplyvov.


Veľká časť striech z pred deväťdesiatych rokov sa totiž navrhovala ako úplne vodorovná, to znamená bez akejkoľvek spádovej vrstvy. V určitom období sa tak v hromadnej bytovej výstavbe riadenej štátom dialo na základe vládneho nariadenia, samozrejme, v mene racionalizácie a optimalizácie. Dôvodom bolo, že ktosi kdesi vypočítal, že ak sa spádová vrstva vynechá, použije sa menej stavebných hmôt a v rámci celého stavebníctva sa ušetria značné finančné prostriedky. Dôsledky tohto nezmyselného nariadenia sa prejavujú dodnes. Na takýchto strechách stoja kaluže vody, často hlboké i niekoľko centimetrov, a krytina sa narúša kyselinami z kyslých dažďov a značnými teplotnými rozdielmi. Opravy takýchto striech sú veľmi náročné – pomáha jedine celoplošná oprava špeciálnymi kvalitnými asfaltovými pásmi alebo fóliovými krytinami, ktoré odolávajú kyselinám.

Druhým častým mínusom plochých striech bola v minulosti príliš zjednodušená architektúra – známe kocky bez ríms či vystupujúcich atík sa v tomto smere stali takmer synonymom nevydarenej socialistickej architektúry rodinných domov. Dnes je situácia celkom iná – práve objekty s plochými strechami (rodinné domy nevynímajúc) zbierajú ocenenia za architektonické riešenie. Využíva sa tvarová členitosť fasád i odstupňovanie výškových úrovní striech a ďalšie zaujímavé architektonické prvky. Takáto architektúra je však vhodnejšia do mestského prostredia a mestskej zástavby.

Ploché verzus šikmé

61262


Ploché verzus šikmé

61258


Na rozdiel od minulosti, kedy rodinné domy s plochou strechou nepatrili k architektonickým skvostom, dnes sa medzi nimi nájdu naozaj skvelé a nápadité realizácie, ktoré zbierajú prestížne architektonické ocenenia. (Vľavo známa Vila Linea od architekta Jána Bahnu, vpravo rodinný dom pod lesom, od architektov Juraja Molnára a Ľubomíra Peráčka)V poslednom desaťročí dvadsiateho storočia prišli na náš trh nové, kvalitnejšie technológie, ktorých pomocou možno nielen stavať novostavby s dokonalými plochými strechami, ale aj rekonštruovať staršie ploché strechy tak, aby vydržali bez údržby i niekoľko desaťročí.

Jednou z hlavných príčinou nekvality plochých striech je nesprávne navrhnutá skladba strešného plášťa. Dôležité je dodržať správne poradie vrstiev a nijakú z nich nevynechať. Rovnako dôležité je použiť kvalitné osvedčené materiály a technológie. Práve zámena poradia vrstiev by mohla spôsobiť chybnú funkčnosť strechy, čo sa môže prejaviť napríklad vlhnutím stropov a stien interiéru vďaka kondenzácii vodných pár, vlhkosť môže znehodnotiť tepelnú izoláciu, vyvolať drevokazný proces v drevených konštrukciách a pod.

Dôležitou zásadou je zabudovať vrstvy strešného plášťa v suchom stave. Zabudovaná vlhkosť rovnako ako dažďová voda prenikajúca cez porušenú krytinu a neskôr vo forme pary spôsobuje na asfaltových krytinách tvorbu pľuzgierov. V zime pri mínusových teplotách potom krytina popraská.

Príčinou mnohých porúch sú aj nedôsledne vyhotovené detaily. Typickou chybou je napríklad nedostatočné utesnenie hydroizolácie na povrch fasády, ktorá by na nej mala byť ukončená minimálne 15 cm nad poslednou konštrukčnou vrstvou strechy. Problematické býva aj napojenie asfaltových pásov natavením priamo na kovové oplechovania či ukončenia do strešných vpustov (prelepením viacerých vrstiev vznikne vyvýšenina a voda nemôže riadne odtekať zo strechy).

Ploché verzus šikmé

61264

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Ploché verzus šikmé

61261

Nesprávne uložená krytina býva jednou z príčin porúch strešnej konštrukcie tak pri plochých, ako aj pri šikmých strechách.


Poruchy plochých striech však nevznikajú len nesprávnym výberom materiálov a technológií, ale aj neprofesionálnou montážou a realizáciou. Preto je pri výbere dodávateľa strechy (či už jej stavby, alebo rekonštrukcie) dôležité nehľadieť len na najnižšiu cenu, ale zvažovať, aký kvalifikovaný je návrh, aké referencie má firma, či má firma vybudovaný systém kontroly vykonávaných prác, či má svojho stavbyvedúceho na riadenie prác, či je firma organizovaná v profesiových organizáciách a či už podobné alebo rovnaké práce vykonávala. To sú kritériá, ktoré jednoznačne hovoria o kvalite či nekvalite firmy.


Najčastejšie poruchy plochých striech a ich príčiny: • poruchy povlakovej krytiny z asfaltových pásov, spôsobované kyslou dažďovou vodou v kalužiach na streche;


 • netesnosti v spojoch povlakových krytín všetkých druhov, spôsobené nekvalitnou realizáciou všetkých druhov prác;


 • zabudovanie vody z mokrých procesov do fragmentu strechy nad parozábranou;


 • netesnosti asfaltových krytín v natavovaní na oplechovania z pozinkovaného plechu (pretože majú rozdielnu rozťažnosť pri zmenách teploty);


 • nedokonalé zateplenie konštrukcií vo fasáde, spôsobujúce kondenzáciu vodných pár v konštrukcii a neskoršie vlhnutie stropov a stien interiérov;


 • nevyriešené odvetranie strešného plášťa plochej strechy, vytvoreného drevenými priehradovými väzníkmi, ktoré spôsobuje zamokanie celej konštrukcie.

Šikmé strechy


Ploché verzus šikmé

61278

Šikmé strechy zažili boom v deväťdesiatych rokoch, keď boli príjemným osviežením architektúry na vidieku a vítaným protikladom k strohým kockám, navyše predstavovali návrat k tradíciám. Šikmé strechy tradične patria nielen na vidiek, ale aj do horského prostredia, kde ráz krajiny, reliéf vrchov, ale aj klíma ovplyvňujú architektúru nielen rodinných domov. Ako zaujímavosť možno uviesť, že v niektorých alpských oblastiach je predpísaný presný sklon strechy, aby budovy obce mali jednotný architektonický charakter. Sklon striech je však na rozdiel od sklonov používaných u nás pomerne malý. Napadaný sneh tak na nich ostáva a vytvára prídavnú tepelnú izoláciu. Samozrejme, nie je problém ani s tým, kam odstrániť sneh spadnutý zo strechy. Boli sme svedkami, že u nás i v zahraničí cez zimu padali strechy. Väčšinou to boli veľkorozponové strechy, kde zrejme došlo k chybe pri statickom posúdení strechy alebo bola chybne realizovaná strešná konštrukcia. I to dokazuje, aké je dôležité vybrať si kvalitného projektanta i realizátora strešných konštrukcií.


Ploché verzus šikmé

61273

Aj pri šikmých strechách býva hlavnou príčinou problémov nekvalitný návrh strešného plášťa. Veľkou chybou je, že stavby sa často realizujú len podľa projektu na stavebné povolenie, a tak stavebné detaily nie sú nikde zdokumentované. Nechávajú sa na realizačnú dokumentáciu dodávateľa strechy. Zo skúsenosti však vieme, že takých realizačných firiem, ktoré si vedia navrhnúť a nakresliť kompletné výkresy celého strešného plášťa, je veľmi málo. Ideálne by bolo, keby sa podľa projektu na stavebné povolenie naozaj vybavovalo len stavebné povolenie a realizácia prác by bola povolená až po vypracovaní riadneho vykonávacieho projektu.


Ploché verzus šikmé

61276

Technológie už dnes ponúkajú veľmi kvalitné riešenia i materiály strešných krytín, avšak problémy striech už nevznikajú väčšinou v strešnej krytine, ale skôr v skladbe strechy. Hlavnými problémami pri šikmých strechách sú prevetrávanie plášťa, poistná izolácia, parozábrana a konzervácia použitého reziva na krovy. Ak sa napríklad nesprávne zhotoví parozábrana, stráca vzduchotesnosť a neplní svoju funkciu. Potom dochádza k prestupu vodných pár do tepelnej izolácie a konštrukcií nad tepelnou izoláciu, kde para skondenzuje a spôsobuje vlhnutie celého strešného plášťa. Správne zrealizovaná parozábrana musí byť celoplošne nepriedušná, teda na okrajoch pritmelená alebo prilepená k stenám, stĺpom a všetkým prestupom cez parozábranu. Poruchy vznikajú najmä okolo neutesnených otvorov na elektroinštaláciu alebo pri stenách, kde parozábrana len voľne visí bez vzduchotesného upevnenia.


Ploché verzus šikmé

61266

Dôležitá je aj konštrukčná medzera na prevetrávanie dreveného krovu, vďaka ktorej sa vodné pary odvádzajú z konštrukcie strešného plášťa. Stáva sa, že medzera je nedostatočná, vetracie otvory vedúce k nej neexistujú alebo sú primalé. Skondenzované vodné pary sú zdrojom vlhkosti v konštrukcii, krokvy či stĺpiky napadnú huby a plesne, čo môže viesť až k deštrukcii strechy. Možnou príčinou poruchy strechy môže byť aj nefunkčná poistná izolácia, a to aj napriek kvalitám deklarovaným výrobcom. Dobrá poistná hydroizolácia musí udržať mokrý sneh viac než 24 hodín. Okrem toho poistná izolácia musí odolávať vetru, to znamená, že jej spoje nemožno klásť nasucho, ale musia byť prilepené obojstranne lepiacou páskou alebo lepiacim tmelom.


Ploché verzus šikmé

61268

Pomerne častou chybou je aj nevhodná hrúbka tepelnej izolácie. Izolácia sa ukladá na stropnú konštrukciu alebo pomedzi krokvy. Jej hrúbka sa niekedy nesprávne obmedzí iba na výšku krokvy, čo je v mnohých prípadoch nedostačujúce. Aby sa pri streche dosiahol tepelný odpor stanovený normou, tepelná izolácia by mala byť hrubá minimálne 20 cm. Nie je pritom rozumné šetriť na hrúbke tepelnej izolácie strechy, či už plochej, alebo šikmej, ba práve naopak – energie sú čím ďalej drahšie a tepelné straty pri slabom zateplení sú, samozrejme, väčšie.

Plus či mínus…

Okrem poruchovosti však pri rozhodovaní treba zvážiť aj iné výhody a nevýhody principiálne odlišných konštrukcií strechy.


Ploché verzus šikmé

61259

Plochá strecha okrem svojej základnej funkcie – chrániť vnútornú klímu proti vplyvom počasia – môže byť využitá napríklad aj ako terasa, parkovisko, vegetačná strecha, ihrisko či iné miesta na oddych. Každému druhu takejto strechy však musí zodpovedať aj skladba strešného plášťa. U nás zatiaľ len málo rozšíreným, v zahraničí však celkom známym trendom je strecha vegetačná. Predstavuje riešenie, pri ktorom časť dažďových zrážok zo strechy odoberá vegetačný substrát a vegetácia zasadená priamo v ňom. Takto sa zmierňuje povrchová teplota strechy, zlepšujú tepelnotechnické pomery v strešnom plášti a strecha je chránená proti priamemu pôsobeniu poveternostných podmienok. Medzi ďalšie plusy plochej strechy patrí najmä architektonická atraktivita pri vhodnom tvarovaní striech, menšie obstarávacie náklady ako pri šikmej streche, viacúčelovosť a pomerne rýchla montáž.


Ploché verzus šikmé

61271

Šikmé strechy predstavujú pri rodinných domoch tradičné riešenie. Ich hlavnou výhodou oproti plochým strechám, na ktorých je použitá napríklad asfaltová povrchová krytina, je relatívna bezúdržbovosť. Vďaka odolným materiálom (keramické alebo betónové krytiny, plechové klampiarske krytiny) má strešná krytina podstatne dlhšiu životnosť. Nevýhodou oproti plochej streche sú však niekedy až dvojnásobne vyššie náklady na vyhotovenie nad rovnakou pôdorysnou plochou. Pre šikmú strechu treba vybudovať zvyčajne navyše krov a konštrukčne je takéto riešenie väčšinou náročnejšie.

… rovná sa

Vďaka vyspelým technológiám, ktoré sú dnes dostupné na našom trhu, sa nedá jednoznačne určiť, ktorá zo striech je lepšia. Rozhodovanie, či postavíte dom so šikmou, alebo plochou strechou, teda už nie je o poruchovosti. Plochá strecha s modernými povlakovými krytinami môže vydržať rovnako dlho ako skladaná krytina na šikmej streche. Dnes už ide skôr o to, aký štýl či vzhľad domu viac vyhovuje vašim predstavám, čo sa hodí do konkrétnej lokality alebo harmonizuje s okolitou prírodou. Konečnú správnu funkciu strešnej konštrukcie však najviac ovplyvní projekt a samotná realizácia, takže rovnako dôležitý ako výber typu konštrukcie je aj výber dobrého projektanta a realizačnej firmy.


Najčastejšie poruchy šikmých striech a ich príčiny: • kondenzácia vodnej pary vo fragmente strechy pre nedostatočnú hrúbku tepelnej izolácie;


 • zatekanie z topiaceho sa snehu alebo náporového dažďa pre neutesnenú alebo nefunkčnú poistnú izoláciu;


 • chýbajúca vetracia medzera alebo jej nedostatočná šírka;


 • nedostatočne veľké alebo chýbajúce nasávacie a odvetrávacie otvory na prevetrávanie;


 • chybný druh, prípadne neutesnená alebo deravá parozábrana.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: izolácia konštrukcia krytina plochá strecha šikmá strecha
Zdieľať článok

Diskusia