Strešný plášť je základ kvalitnej strechy

Strešný plášť je základ kvalitnej strechy

05. 10. 2007
Zdieľať

Medzi základné kritériá kvalitného strešného plášťa patria dostatočný tepelný odpor, zvukovoizolačné vlastnosti a spoľahlivá ochrana proti vode. Riešenie skladby strešného plášťa a výber vhodného materiálu patrí k najnáročnejším otázkam pri realizácii šikmých striech, pretože nie každý materiál sa môže použiť do jednotlivých druhov strešného plášťa. Malý prehľad vrstiev strešného plášťa vám určite pomôže pri výbere správneho riešenia.




Strešný plášť je základ kvalitnej strechy

108561

Teplo a ticho v podkroví zaistia správny druh, hrúbka a poloha tepelnej izolácie. Kvalitnú ochranu pred vlhkosťou, či už vonkajšou, alebo vnútornou, a poveternostnými vplyvmi zaručuje hydroizolácia. Z vnútornej strany vrstveného plášťa sa používa parozábrana a vhodne volená a kotvená vnútorná povrchová úprava, t. j. latovanie a drevený doskový podhľad alebo sadrokartónové dosky, na nich tapety alebo omietka.

Vonkajšiu ochranu plášťa pred pôsobiacimi poveternostnými vplyvmi tvorí krytina, ktorá sa volí podľa sklonu strechy, podľa predstáv architekta alebo užívateľa, podľa miestnych zvykov a požiadaviek stavebného zákona. Pre správne fungovanie strešného plášťa sú dôležité aj kvalitne vyhotovené detaily, napojenia a klampiarske konštrukcie, teda žľaby, odpady a zvody.

Nesmie sa zabúdať ani na zachytávače snehu, nachádzajúce sa na spodnom okraji strechy, bez ktorých by mala strecha veľmi krátku životnosť. Výber materiálov a konštrukcií strešného plášťa závisí od projektanta a užívateľa. Je dôležité, aby boli kvalitné, spĺňali všetky potrebné požiadavky a ich životnosť bola úmerná životnosti ostatných konštrukcií v podkroví.



Strešný plášť je základ kvalitnej strechy

108565

Tepelná izolácia


Najdôležitejšiu funkciu v strešnom plášti má tepelná izolácia, lebo zabezpečuje vnútornú tepelnú pohodu, minimalizuje tepelné straty, šetrí energiou vynaloženou na kúrenie v zime a chráni pred horúčavami v lete. Druh a hrúbka izolácie sa vyberajú na základe tepelnotechnického posúdenia, ktoré vykoná projektant alebo oslovený špecialista. Tepelná izolácia je jednou z mála investícií, ktoré sa počas životnosti domu mnohonásobne vrátia.


Vetraná vzduchová dutina


Funkciou vetranej vzduchovej dutiny je okrem iného aj vysušovanie zabudovanej vlhkosti, aby sa zabránilo vzniku plesní a degradácii materiálov. Vzduchová vetraná dutina slúži aj na vysušovanie vlhkosti vzniknutej jej kondenzáciou vo vrstvách pri nesprávnom dimenzovaní tepelnej izolácie, prípadne aj vlhkosti, ktorá prenikne infiltráciou z interiéru do tepelnej izolácie, ak je parozábrana nesprávne položená alebo chýba.


Strešný plášť je základ kvalitnej strechy

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

108556

Pri jednoplášťových strechách sa vzduchová dutina nachádza medzi latovaním a nie je prevetrávaná. Pri dvojplášťových strechách sa vzduchová dutina prevetráva medzi latovaním a nad poistnou hydroizoláciou. Trojplášťové strechy majú dve vetrané vzduchové dutiny – jednu medzi latovaním ako dvojplášťové strechy a druhú medzi krokvami a nad tepelnou izoláciou.

Dimenzovanie vzduchovej dutiny, t. j. výška a veľkosť vetracích otvorov, vyplýva zo sklonu strechy a z dĺžky strešnej roviny v smere spádu, teda zo vzdialenosti medzi prívodom a odvodom vzduchu (vzduch sa privádza na najnižšom mieste pri žľabe a odchádza pri hrebeni strechy). Účinnosť dutiny sa niekedy nežiaduco zvýši pri prúdení silného vetra do prívodného otvoru. Vtedy sa vnútorný povrch plášťa a celý interiér veľmi ochladia, preto sa užívatelia bytu alebo domu usilujú znížiť ochladzovanie vzduchu prekurovaním.


Parozábrana


Parozábrana musí tvoriť vzduchotesnú plochu, aby nestratila svoju funkciu, a to zabrániť prieniku teplého vlhkého vzduchu a vodných pár z interiéru do strešných vrstiev. Osadzuje a spája sa prekrývaním a lepením spojov pomocou špeciálnych pások, tesnením stykov s krokvami, prienikov inštalácií cez ňu a pod. Musí byť zhotovená zo špeciálnej fólie, ktorá zamedzí prestup parám, nenahradia ju iné, obyčajné lacné stavebné fólie. Vrstva parozábrany by sa mala nachádzať nad finálnou úpravou podhľadu strešného plášťa, teda nad jeho vnútorným povrchom.



Strešný plášť je základ kvalitnej strechy

108559

Poistná hydroizolácia


Strechy z krytiny zloženej z menších prvkov sú pri väčšom vetre, na náveterných stranách striech alebo pri ich menších sklonoch, náchylné na prepúšťanie dažďa, snehu a prachu. Na eliminovanie tohoto nežiaduceho javu slúži poistná hydroizolácia, ktorá sa umiestňuje pod krytinu a vetranú vzduchovú dutinu. Jej ďalšou funkciou, aj keď krátkodobou, je ochrana spodných vrstiev strešného plášťa pred navlhnutím, kým nie je položená strešná krytina.

Po dokončení a počas prevádzky v podkroví poistná hydroizolácia prepúšťa vlhkosť vzniknutú v strešnom plášti do exteriéru; umožňuje to jej malý difúzny odpor proti prieniku pár a vlhkosti zdola nahor. Poistná hydroizolácia musí byť aj dostatočne odolná proti hydrostatickému tlaku pôsobiacemu opačným smerom. Pri jej použití v dvojplášťovej streche stačí iba jedna vetracia vrstva umiestnená pod hydroizoláciou.


Strešná krytina


Strešný plášť je základ kvalitnej strechy

108560

Strešná krytina ovplyvňuje architektonické členenie a farebné riešenie priečelia, štruktúru a farebnosť strešnej roviny. Výber strešnej krytiny je ovplyvnený okrem celkového architektonického štýlu budovy, najmä sklonom, druhom a tvarom konštrukcie zastrešenia.

Na trhu jestvuje množstvo materiálových, tvarových, formátových typov a druhov strešnej krytiny s niekoľkými druhmi povrchových a farebných úprav. Tradičným materiálom sú keramické a betónové škridle, použiť však môžete aj rôzne prírodné materiály (slama, trstina, drevené šindle, bridlicové a pieskovcové šindle), plechové krytiny, krytiny zo sklených tvaroviek alebo bitúmenové krytiny.


Strešný plášť je základ kvalitnej strechy

108562

Pri výbere krytiny nie sú dôležité len jej druh, štruktúra a farebnosť, ale aj doplnkový sortiment, ktorý je potrebný z hľadiska funkčnosti, životnosti, estetického vzhľadu a pod. Medzi doplnkový sortiment patria rozličné lemovania strešných prestupov, vetráky, krytie odvetrávacích štrbín, riešenie odkvapov, žľabov, hrebeňov, zachytávačov snehu a pod. Odporúča sa použiť ich aj za cenu vyšších nákladov, lebo predĺžia životnosť krytiny a celej strechy.

Výber druhu a farby krytiny ovplyvňuje množstvo činiteľov, počnúc klimatickými podmienkami regiónu, architektonickým a historickým koloritom lokality, regionálnymi zvyklosťami cez požadovaný sklon strechy, druh stavby (rekonštrukcia alebo novostavba), typologický druh obytnej budovy (rodinný dom, bytový dom), výšku objektu a, samozrejme, aj podľa ekonomických možností budúceho užívateľa.


Podhľad a jeho povrchová úprava


Strešný plášť je základ kvalitnej strechy

108557

Z vnútornej strany ohraničuje strešný plášť šikmý podhľad , ktorý môže v podkrovnom priestore stúpať až k hrebeňu strechy. Pohľad môže prebehnúť v jednej rovine, ak sa vytvorí obklad sadrokartónom celej šikmej plochy pod krokvami. Druhou možnosťou je priznať v interiéri krokvy nosnej strešnej konštrukcie, a to s viditeľnou štruktúrou dreva alebo obložené a omietnuté. Šikmý podhľad až k hrebeňu je vhodné nechať v halách, obývacích izbách alebo jedálňach, v iných miestnostiach sa odporúča znížiť ho a zalomiť.

Lomený pohľad tvoria dve časti. Prvá je šikmá a je súčasťou strešného plášťa.

Druhá časť je horizontálna a vzniká zalomením podhľadu v mieste napojenia krokvy a hambálka, respektíve v mieste vloženého stropu tam, kde je dodržaná odporúčaná podchodná výška. Nad časťou podkrovného priestoru je potom rovný zateplený podhľad.


Strešný plášť je základ kvalitnej strechy

108558

Tak ako krytina predstavuje finálnu úpravu exteriérového riešenia domu, podhľad ako rovnocenná súčasť strešného plášťa predstavuje zakončujúci prvok interiéru každej miestnosti. Materiál, farebnosť, štruktúru povrchu a štýl zvolenej vnútornej povrchovej úpravy šikmého strešného plášťa si najlepšie vyberie každý užívateľ sám alebo sa môže poradiť s projektantom.

Vybraté materiály by mali byť v súlade so štýlom zariadenia v budúcom podkrovnom byte. Napríklad k historizujúcemu štýlovému nábytku sa hodia sadrové podhľady, omietky, prípadne ukončujúce ozdobné lišty a fabióny stien a stropov. Atmosféru rodinného bývania umocnia drevené podhľady kombinované s vhodne ladenými rámami okien a dverí. Svetlými farbami zošikmeného podhľadu sa určite nič nepokazí. Biely podhľad podkrovie opticky zväčší a presvetlí a vyniknú zaujímavé, hoci aj kontrastujúce nábytkové solitéry.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: strecha strešný plášť
Zdieľať článok

Diskusia