Ťažká šikmá strecha z keramicko-betónových panelov HELUZ
Zdroj: Heluz

Ťažká šikmá strecha, ktorá je odolná, trvanlivá a tepelne aj zvukovo výborne izoluje

02. 09. 2020 Zdieľať

Konštrukcia strechy z odolných masívnych keramicko-betónových panelov HELUZ má vysoký používateľský štandard. Medzi jej prednosti patrí trvanlivosť, výhodné statické priťaženie stavby, zvýšenie tepelnej akumulácie a zlepšenie zvukovej izolácie (Rw > 48 dB). Lepšie sa tiež dosiahne neprievzdušnosť pre energeticky pasívne domy. Kvalita vyhotovenia je vysoká, pretože konštrukcia nepotrebuje fólie zo strany interiéru ani minerálnu vlnu do roštu. Strecha teda má množstvo výhod pre stavby s nízkou energetickou náročnosťou.

Odporúčaný sklon strešnej roviny je 25°, je však možné dosiahnuť aj sklon až 40°. Keramické stropné panely sa kladú na štítové, obvodové a vnútorné nosné steny rovnobežne s odkvapovou hranou. Ťažká strecha môže byť pultová alebo sedlová, jej konštrukcia je ideálna pre obdĺžnikový pôdorys stavby. Panely sa štandardne vyrábajú s jednostranne vyčnievajúcou výstužou s dĺžkou zhruba 100 mm. Keramické stropné panely HELUZ sa používajú najčastejšie v bytových a občianskych stavbách, ale ich použitie je možné aj v priemyselných a poľnohospodárskych objektoch do svetlosti miestností až 7 metrov. Keramické panely HELUZ sú po uložení na steny ihneď únosné. Odporúčaná skladba strešnej konštrukcie: skladaná krytina – laty – kontralaty – poistná hydroizolácia – tepelný izolant – parozábrana (napr. asfaltový pás) – keramicko-betónové panely HELUZ – vnútorná omietka.

Postup pri stavbe

Obvodové a vnútorné steny sa vymurujú do predpísanej výšky, z vnútornej strany sa pripraví debnenie stužujúceho venca. Pozdĺžny veniec sa betónuje v dvoch etapách: v prvej sa do debnenia vloží výstuž, ktorá sa ukotví do priečnych stien. Strmene presahujú do druhej úrovne venca. Nasleduje betonáž a dokončia sa štítové steny – ich koruna vytvorí finálny spád strechy. Predtým, ako sa začnú klásť panely, je potrebné skontrolovať, či je koruna všetkých nosných stien skutočne rovná. Pokiaľ je odchýlka väčšia ako 5 mm na dva metre, alebo je rozdiel medzi najvyšším a najnižším miestom na uloženie panelu väčší ako 10 mm, je potrebné murivo vyrovnať maltou. Steny z nebrúsených tehál sa maltou vyrovnávajú zakaždým. Potom sa na šírku uloženia stropu a stužujúceho venca kladie ťažký asfaltový pás s hrúbkou 3,5 mm. Keramické stropné panely sa kladú pomocou žeriava. Pri objednaní žeriava je potrebné počítať s miestom na jeho zakotvenie a dĺžkou ramena na vykládku a uloženie panelov. Najťažšie panely majú hmotnosť 3,5 tony, takže sa pri ich ukladaní na nosné steny musí dozrieť, že manipulácia bude bezpečná a panely sa nepoškodia.

Keramicko-betónové panely HELUZ sú po uložení na steny ihneď únosné

Keramicko-betónové panely HELUZ tvoria keramické stropné vložky a železobetónové rebrá s nadbetonávkou. Základný panel má šírku 1 200, 900 a 600 mm, doplnkový 1 000 a 700 mm. Panel so zvýšenou únosnosťou má šírku 1 200 mm. Výška panelu je 230 mm, maximálna dĺžka 6 250 mm. Keramicko-betónové panely HELUZ sú po uložení na steny ihneď únosné.

Pri kladení panelov na nosné steny a železobetónový veniec alebo prievlak je potrebné dbať na ich presné uloženie – najlepšie je označiť si ich dĺžku na ťažkom asfaltovom páse. Na vnútorné nosné steny sa panely ukladajú na dĺžku minimálne 125 mm, v priečnom smere je dĺžka ich uloženia 25 až 50 mm. Vyčnievajúca výstuž väčšinou smeruje do stužujúceho venca na obvodovom murive, montážne podpery nie sú pri ukladaní na murivo s dĺžkou uloženia panelu ≥ 125 mm potrebné. Po uložení panelov sa po obvode strešnej roviny vymurujú vencovky. Každú tretiu vencovku sa odporúča zafixovať pomocou ohnutého drôtu k výstuži obvodového venca. Za vencovky sa potom vloží tepelná izolácia. Nasleduje výstuž druhej úrovne pozdĺžneho venca a tiež po obvode strechy. Takto pripravená konštrukcia sa nakoniec zabetónuje.

Dodatočné prestupy v stropných paneloch

Dodatočné prestupy sa do stropných panelov môžu zhotoviť iba v mieste keramických tvaroviek tak, aby sa neporušili nosné betónové rebrá. Tým je šírka prestupu limitovaná na 230 mm. Zároveň platí obmedzenie maximálnej dĺžky prestupu na 300 mm a zákaz umiestnenia prestupu v krajných štvrtinách dĺžky panelu. Pokiaľ by bolo potrebné umiestniť dodatočný prestup v stredných štvrtinách dĺžky panelu a/alebo by bol nutný prestup s väčšou dĺžkou, je potrebná konzultácia so statikom. Na realizáciu prestupov sa odporúča používať špeciálne jadrové vrtáky s priemerom do 230 mm. Môžu sa použiť tiež vrtáky do betónu – nad keramickou tvarovkou sa potom vŕta s príklepom, v tvarovke potom bez príklepu.

O pomoc s návrhom ťažkej šikmej strechy sa obráťte na technických poradcov spoločnosti HELUZ. Iné informácie získate na webovom portáli HELUZ pre projektantov.

Postup pri realizácii

Jedna z prvých ťažkých šikmých striech bola realizovaná na energeticky pasívnom dome HELUZ TRIUMF. Jej nosnú konštrukciu tvoria keramicko-betónové panely HELUZ, ktoré sa ukladajú na štítové a vnútorné nosné steny.

Rovnosť koruny stien

Rovnosť koruny stien Zdroj: Heluz

Rovnosť koruny stien

Rovnosť koruny stien Zdroj: Heluz

1. Skôr, ako začneme ukladať panely, skontrolujeme svetlosť nosných stien a rovinnosť koruny nosných stien. Pokiaľ nie je dokonale rovná, vyrovná sa tepelnoizolačnou maltou. Na vyrovnané murivo sa potom na šírku uloženia stropu a stužujúceho venca ukladá ťažký asfaltový pás s hrúbkou 3,5 mm.

Vykladanie panelov HELUZ

Vykladanie panelov HELUZ Zdroj: Heluz

2. Panely sa kladú pomocou žeriava. Pri vykladaní je potrebné vycentrovať záves, aby pri manipulácii nedošlo k rozhojdaniu panelu a k jeho poškodeniu pri ukladaní.

Kladenie panelov HELUZ

Kladenie panelov HELUZ Zdroj: Heluz

3. Panely sa ukladajú pomocou žeriava od odkvapovej hrany smerom k hrebeňu strechy. Konštrukcia ťažkej šikmej strechy je použiteľná pre obdĺžnikový pôdorys domu a sedlovú alebo pultovú strechu. Maximálna svetlosť miestností je 6,0 m. Hĺbka uloženia je minimálne 125 mm, na vnútorné nosné steny s hĺbkou 240 mm to je potom 120 mm.

Vencovky

Vencovky Zdroj: Heluz

4. Po uložení panelov sa po obvode strechy vymurujú vencovky, za ktoré sa vkladá tepelná izolácia. Potom sa vystuží druhá úroveň pozdĺžneho venca, zhotoví sa tiež výstuž po obvode strechy.

Pred betonážou

Pred betonážou Zdroj: Heluz

5. Styčné škáry medzi panelmi, predovšetkým ich keramická časť, sa dôkladne navlhčia, aby betón dobre priľnul.

Betonáž stropných panelov

Betonáž stropných panelov Zdroj: Heluz

6. Na betonáž škár sa používa betón s kamenivom so zrnitosťou maximálne 4 mm, pevnostnej triedy C16/20 – XC1, mäkkej konzistencie S3. Zároveň sa betónuje tiež stužujúci veniec (betón s kamenivom s veľkosťou zrna 16 mm). Betón sa zhutní.

Ošetrovanie betónu

Ošetrovanie betónu Zdroj: Heluz

7. Betón sa počas prvých dní po betonáži vlhčí vodou. Pred dostatočným zatvrdnutím betónu v škárach je potrebné zamedziť pohybu panelov napr. vplyvom zaťaženia stavebným materiálom.

Hydroizolácia a pomocné krovy

Hydroizolácia a pomocné krovy Zdroj: Heluz

8. Na zabetónované stropné panely sa kladie hydroizolácia vo forme asfaltových pásov, ktorá plní funkciu aj parozábrany a vzduchotesnej vrstvy (pokiaľ sa nezhotovujú vnútorné omietky). Na oceľové profily sa uložia pomocné krokvy, ktorými sa vymedzí priestor na tepelnú izoláciu.

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia Zdroj: Heluz

9. Do priestoru medzi pomocnými krokvami sa ukladá tepelná izolácia vo dvoch vrstvách tak, aby sa pásy vzájomne neprekrývali. Na zateplenie ťažkej šikmej strechy je možné využiť veľké množstvo obdoby nadkrokvových systémov s rôznymi tepelnými izoláciami (napr. systémy od spoločnosti Bramac alebo Rockwool).

Dokončená strecha so skladanou strešnou krytinou

Dokončená strecha so skladanou strešnou krytinou Zdroj: Heluz

10. Na vrstvu tepelnej izolácie sa kladie poistná hydroizolácia. Nasleduje pripevnenie strešných lát a kontralát, na ktoré sa kladie krytina.

Viac na www.heluz.sk

Zdroj: PR článok spoločnosti HELUZ

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: šikmé strechy
Zdieľať článok