(Takmer) bezproblémová likvidácia odpadových vôd

(Takmer) bezproblémová likvidácia odpadových vôd

18. 04. 2006
Zdieľať

Problém odkanalizovania rodinných domov je aktuálny najmä na dedinách, kde nie je vybudovaná rozsiahla verejná kanalizácia ako v mestách. Jedným z dôvodov, ktoré spomaľujú vybudovanie kanalizácie v menších obciach, sú financie. Preto sú viacerí majitelia rodinných domov odkázaní riešiť likvidáciu odpadových vôd svojpomocne – vybudovaním žumpy alebo domovej čističky odpadových vôd.

Podľa zákona platného na Slovensku odpadové vody z rodinných domov možno vypúšťať do verejnej kanalizácie, ak sú pripojené na stokovú sieť. V prípade, že nie je taká možnosť, existujú ďalšie dve riešenia. Jedným je odvádzanie odpadových vôd do žumpy, druhé je spojené s vybudovaním domovej čističky. Obe alternatívy sú majiteľom rodinných domov známe a mnohí sa prikláňajú k žumpe ako k jednoduchšiemu riešeniu. Toto zariadenie odpadovú vodu iba zhromažďuje, čiže nečistí. Ide o prefabrikovanú alebo monolitickú uzatvorenú zbernú nádrž v blízkosti rodinného domu, v ktorej možno skladovať odpadovú vodu až 60 dní. Skladovaním sa však nerieši problém čistenia či zneškodnenia splaškov. Ak sa teda rozhodnete pre realizáciu žumpy, mali by ste okrem počiatočných investícií počítať aj s prevádzkovými nákladmi, ktoré sú spojené s pravidelným vývozom jej obsahu fekálnym vozidlom do regionálnej ČOV. Pravidelnosť odvozov závisí nielen od počtu rodinných príslušníkov, ale aj od veľkosti objemu žumpy. V každom prípade ide o nemalú finančnú položku. Okrem toho treba rátať aj s nepríjemným zápachom, ktorý je sprievodným javom žumpy, a to nielen pri manipulácii s jej obsahom. Ekonomickejším, ekologickejším a tiež čuchovo estetickejším riešením je vybudovanie domovej čističky odpadových vôd.(Takmer) bezproblémová likvidácia odpadových vôd

51414

Investícia s názvom domová čistička odpadových vôd

Bez ohľadu na to, či je osud ekosystému blízky vášmu srdcu, presvedčivým a dôrazným „za“ hovoriacim v prospech domovej čističky odpadových vôd je fakt, že ušetríte. Návratnosť počiatočných nákladov je rýchla. Ako teda postupovať v prípade, že sa rozhodnete pre túto alternatívu likvidácie odpadových vôd?
Keďže vybudovanie domovej čističky je vodohospodárske dielo, treba požiadať príslušný miestny stavebný úrad o stavebné povolenie. Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam pri vybavovaní a zároveň predišli nasledujúcemu rozčarovaniu, treba sa obrátiť na kvalifikovaného projektanta, ktorý vypracuje a pripraví projektovú dokumentáciu nevyhnutnú na vydanie stavebného povolenia. Samozrejme, keď sa povie úrady a legislatíva, treba vždy rátať s menšími nepríjemnosťami, ktoré by však nemali byť dôvodom, aby ste sa dali odradiť od svojho plánu. Taktiež sa nedajte ovplyvniť susedom, ktorý vám pred očami máva povolením na stavbu žumpy, ktoré získa takmer každý, ak uvedie kto a kam bude vyvážať jej obsah.
Pri vypracovaní konkrétneho projektu musí odborník vziať do úvahy viaceré faktory, ako sú veľkosť pozemku, hladina podzemnej vody či sklon terénu. Na základe týchto kritérií a, samozrejme, aj na základe vašich finančných možností a predstáv, vyberie vhodnú technológiu. Čo sa týka objemu alebo veľkosti domovej čističky, rozhodujúce je množstvo a úroveň znečistenia odpadových vôd, ako aj počet obyvateľov rodinného domu a ich časový režim (odchody do práce, večerné príchody domov). To všetko má vplyv na bezchybný chod domovej čističky.(Takmer) bezproblémová likvidácia odpadových vôd

51411


Realizácia

Domové čističky odpadových vôd zaberajú minimálnu plochu na pozemku. Napriek bezzápachovej a nehlučnej prevádzke sa však neodporúča situovať ich do bezprostrednej blízkosti rodinných domov. Pri biologickom čistení totiž vznikajú aerosóly, ktoré v prípade (čistených) splaškových vôd môžu byť zdrojom infekcie. Preto by čistička mala byť vzdialená od domu približne desať metrov, to isté sa týka aj ostatných zdrojov vody, ako je napríklad studňa. Pri samotnom osádzaní zariadenia do zeme zohráva dôležitú úlohu aj hladina podzemnej vody. Ak je vyššia, možno čističku osadiť do oceľobetónovej nádrže. Toto všetko by malo byť zohľadnené v projektovej dokumentácii. Po správnom osadení sa nádrž pripojí na prítokové a odtokové potrubie, vzduchový rozvod a na zdroj elektrickej energie.


Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta


(Takmer) bezproblémová likvidácia odpadových vôd

51412

Ako funguje domáca ČOV

Každá čistiareň by mala mať účinnosť minimálne 95 %, nehlučný chod a mala by byť parotesná (aby sa vylúčil zápach do okolia). Čističky fungujúce na aeróbnom princípe majú tri časti – v hrubom predčistení sa odstránia hrubé nerozpustné časti, pri biologickom čistení potom dochádza k oddeleniu kalu a treťou časťou je priestor na skladovanie produktov čistenia. Ďalším variantom sú mechanicko-biologické čistiarne s aktivovaným kalovým zariadením, ponorným zariadením a biologickými filtrami. Nie sú vhodné do domov s veľkým výkyvom produkcie splaškov (napríklad na chaty), skôr sa oplatia v trvalo obývaných objektoch. Rastlinné čističky sú zasa nenápadné svojím vzhľadom, nezapáchajú, prečistená voda vsakuje do pôdy bez organických látok. Pri anaeróbnych čističkách nie je potrebný prívod vzduchu, ich nevýhodou je horšia kvalita vyčistenej vody, ktorú nemožno vypúšťať ani používať bez dodatočného aeróbneho dočistenia.
Dôležité je, že domová ČOV nie je zariadenie, ktoré si nevyžaduje nijakú obsluhu. Prevádzku čističky môžete zveriť firme, ktorá jej prevádzku vykoná za poplatok. Najdôležitejšia je vizuálna kontrola chodu približne v dvojtýždňových intervaloch – treba skontrolovať prevzdušňovanie, miešanie koša a cirkuláciu kalu. Číra voda bez zápachu a hnilobných procesov je dôkazom správne fungujúcej čistiarne.
Odkalenie tohto zariadenia treba vykonávať maximálne štyrikrát do roka, podľa potreby. Okrem vyčistenej vody je produktom čistenia aj biomasa (má formu tekutého kalu), ktorú treba z čistiarne odobrať a vyviezť do centrálnej ČOV, prípadne použiť do kompostu.(Takmer) bezproblémová likvidácia odpadových vôd

51413

Čo s vyčistenou vodou

Ak príslušný vodohospodársky orgán súhlasí, možno vyčistenú odpadovú vodu vypúšťať do vodných tokov alebo otvorených kanálov. Ak nie je k dispozícii takáto možnosť, zostáva ešte jedno riešenie, a tým je vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do podzemných vôd čiže vsakovanie do podložia. Na vydanie povolenia budete potrebovať odborný hydrogeologický posudok, na ktorého základe vodohospodársky orgán môže, ale aj nemusí povoliť vypúšťanie do podzemných vôd.
Ak sa zamýšľate nad domovou čističkou odpadových vôd, určite neobídete otázku týkajúcu sa možností využitia vyčistenej vody. V prvom rade si netreba stavať vzdušné zámky o výsledkoch čistenia a mať na pamäti, že ide o vyčistenie odpadovej vody so zvyškami mikroorganizmov. Nakoľko je teda voda vyčistená domovou čističkou vhodná na ďalšie použitie a najmä na aké? Recirkulovaná voda je vhodná na polievanie trávnika, krov, stromov či iných porastov. V nijakom prípade nie je vhodná na zalievanie záhradných plodín, ktorých plody by prišli do priameho kontaktu s takou vodou, ide napríklad o jahody či ríbezle. Z hygienických dôvodov je toto riešenie neprípustné.(Takmer) bezproblémová likvidácia odpadových vôd

51415

Na koho sa obrátiť

Firiem, ktoré ponúkajú domové čističky odpadových vôd, je na trhu takmer ako maku. Aby ste však nekúpili, ľudovo povedané, mačku vo vreci a nakoniec neronili aj vlastné slzy do odpadovej vody, treba si žiadať na nahliadnutie povinné certifikáty a povolenia týkajúce sa napríklad prevádzkovej bezpečnosti daného typu čističky. Taktiež je vhodné overiť si, aký záručný a pozáručný servis poskytuje predajca. Nízke ceny môžu byť lákadlom firiem bez minulosti, a ak im predsa len skočíte na lep, môže sa stať, že o niekoľko málo rokov, keď budete potrebovať a márne hľadať pozáručný servis, bude vaša čistička bez budúcnosti. Tým, pravda, nechcem v nijakom prípade maľovať čerta na stenu, práve naopak.
Seriózna firma má na trhu svoje dlhodobé postavenie a meno, s ktorým sa spája overená kvalita produktov aj služieb.
Niektoré firmy dokonca poskytujú možnosť oboznámiť sa so skúsenosťami s konkrétnymi používateľmi. Firmy väčšinou ponúkajú kompletný balík služieb od návrhu riešenia cez vypracovanie projektu (vrátane ekonomických prepočtov) až po dodávku a montáž zariadenia a jeho uvedenia do chodu. Okrem toho vám firmy poskytnú aj krátke zaškolenie na obsluhu zariadenia, ako aj spomínaný záručný a pozáručný servis.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Záhradná technika
Tagy: čističky odpadových vôd
Zdieľať článok

Diskusia