Zateplenie podlahových konštrukcií

02. 02. 2010
Zdieľať

Správne a kvalitne zaizolovať podlahové konštrukcie znamená znížiť energetickú spotrebu budovy o 8 až 10 %. Významným momentom je aj eliminácia krokového a iného hluku z podlahy do ostatných častí objektu.


Zateplenie podlahových konštrukcií

241946

Základným kritériom výberu vhodného izolačného materiálu do podlahových konštrukcií sú zaťažovacie podmienky, ktoré sú odlišné pre obytné, spoločenské a prevádzkové, prípadne športové priestory. Výrobky určené na izoláciu podlahových konštrukcií majú výborné tepelnoizolačné, akustické aj protipožiarne vlastnosti. Najdôležitejšia je však dostatočná pevnosť podlahovej konštrukcie, aby prenášala bodové a plošné zaťaženia  na podlahu.

Konštrukčné zásady

Základnou zásadou pri realizácii podlahových konštrukcií je aplikovať odporúčané typy izolačných výrobkov na jednotlivé druhy podláh. Ich výber závisí od prevádzkového zaťaženia a statických požiadaviek na podlahovú konštrukciu. Optimálna hrúbka tepelnej izolácie sa určí na základe tepelnotechnického výpočtu. Izoláciu treba ukladať na suchý a vyrovnaný podklad. Mala by byť položená súvislo v rovnakej hrúbke a kvalite na celej ploche podlahy. Izoláciu treba zabudovať len v suchom stave. Pred betónovaním roznášacej vrstvy sa na izoláciu ukladá ochranná PE fólia alebo asfaltovaný pás – musia mať v mieste styku presah aspoň 100 mm. Na konštrukciu podláh treba použiť betón triedy B 20 s frakciou štrku maximálne do 20 mm. Betónová zmes má byť len vlhšia, nie však mokrá. Pri použití montovaných veľkoplošných roznášacích dosiek (namiesto betónovej vrstvy) treba zabezpečiť vzájomné pevné pospájanie (poldrážka, pero a drážka) a zlepenie týchto stykov.

Izolácia roštových podláh


Zateplenie podlahových konštrukcií

241942

Roštové podlahy sa realizujú suchým procesom ako montované. Uplatňujú sa najmä v montovaných stavbách, obytných podkroviach a pri dodatočne zatepľovaných podlahách. Sú vhodné tam, kde sa vyžaduje rýchla realizácia a minimálne priťaženie stropnej konštrukcie. Základným nosným prvkom celej konštrukcie sú drevené hranoly. Osová vzdialenosť medzi nimi závisí od hrúbky a pevnosti roznášacej vrstvy, ktorá sa osadzuje na hranoly. Z hľadiska tlmenia hluku je dôležité dať pod nosné hranoly izolačné pásy, ktoré zabránia vzniku akustických mostov. Je dôležité, aby sa všetky drevené časti podlahy ošetrili konzervačnými nátermi ešte pred uložením izolačného materiálu. Tepelnoizolačný materiál sa vkladá medzi nosné hranoly s tým, že hrúbka izolácie je identická s výškou hranolov. Izoláciu treba ukladať natesno. Po uložení tepelnej izolácie sa osadí roznášacia plocha podlahy s ukotvením o hranoly. Nášľapná vrstva podlahy sa ukladá alebo lepí na ukotvenú roznášaciu plochu. Prednosti realizácie podláh suchou technológiou sú takéto:
• suchý stavebný proces,
• technológiu možno realizovať aj v zimnom období,
• konštrukciu možno väčšinou ihneď zaťažiť a môžu sa na nej robiť ďalšie úpravy,
• nižšia spotreba materiálu a času pri montáži,
• možnosť prípadnej dodatočnej úpravy,
• hmotnostne ľahká konštrukcia,
• rýchlejšia realizácia.

Izolácia plávajúcich podláh


Zateplenie podlahových konštrukcií

241945

Izolácia sa môže ukladať len na suchý, vyrovnaný a tvrdý podklad. Na celej ploche podlahy musí byť uložená súvislo v rovnakej hrúbke. Celá podlahová konštrukcia je od stien oddelená izolačným okrajovým pásikom z rovnakého materiálu, ako je hlavná izolácia. Okrajový pás zabraňuje prenosu hluku z podlahy do obvodových stien. Na uloženú tepelnú izoláciu treba pred betonážou roznášacej betónovej vrstvy položiť PE fóliu alebo asfaltovaný pás ako ochranu tepelnej izolácie pred vlhkosťou z betónovej vrstvy. Presah fólie a pásov v mieste styku je minimálne 100 mm. Betónová vrstva musí mať kvalitu minimálne B 20 a hrúbku minimálne 40 mm. Podlahová krytina sa ukladá až po vytvrdnutí betónovej vrstvy. Pri betonáži treba zabezpečiť, aby sa rozvoz betónovej zmesi nerobil priamo po uloženej izolácii, ale napríklad po drevených dielcoch. Tento druh podlahy a typy izolácie sa používajú aj pri podlahovom vykurovaní, keď sú v roznášacej betónovej doske umiestnené aj rozvody vykurovacieho systému. Pri realizácii tohto typu podlahových konštrukcií treba zabrániť prístupu akejkoľvek vlhkosti do tepelnej izolácie. Tepelná izolácia sa musí chrániť zo všetkých strán, kde je predpoklad možného prístupu vlhkosti, a to spomínanými PE fóliami s dostatočným presahom pri ich stykovaní. Podlahové konštrukcie sa môžu realizovať len na rovné, suché, čisté a dostatočne nosné podklady. Na celkovú kvalitu vyhotovenia podlahovej konštrukcie má rozhodujúci vplyv rovnosť nosného podkladu v tolerancii ±4 mm. Ak podklad nespĺňa požadované parametre rovnosti, je nevyhnutné vyrovnať ho buď mokrým (samonivelizačné potery), alebo suchým spôsobom (piesková vrstva).

Na vhodný podklad možno ukladať izoláciu v jednej alebo vo viacerých vrstvách. Tepelnoizolačné dosky sa v zásade majú ukladať od rohu miestnosti smerom k východu z nej. Izolačné dosky sa ukladajú na doraz a do plošnej väzby medzi doskami. Veľmi podstatný vplyv na zvukovoizolačné vlastnosti podlahovej konštrukcie má obvodový izolačný pásik, ktorý oddeľuje podlahovú konštrukciu od zvislých stien. Tento pásik zároveň plní funkciu dilatácie medzi stenami a konštrukciou podlahy. Roznášacie plochy ľahkých plávajúcich podláh z montovaných veľkoplošných materiálov musia mať dostatočnú hrúbku a kvalitu spojov. Ich hrúbka, prípadne vrstvenie, či spojenie musia zabezpečiť pevnosť a neohybnosť tejto vrstvy. Hrúbka tejto vrstvy vychádza s typu dosiek, pričom by mala byť minimálne 20 mm, minimálna plocha jednej dosky je 1,0 m2. Spojovanie dosiek musí byť pevné, súvislé a na všetkých hranách dosiek. Styky dosiek sa vytvárajú spojmi poldrážka alebo pero a drážka vzájomným zlepením. Uvedené typy spojov zabezpečujú spolupôsobenie všetkých dosiek ako jedného celku a dostatočnú tuhosť a rovinnosť celej roznášacej plochy podlahy. Pri predpokladanom väčšom zaťažení sa môže roznášacia vrstva zdvojnásobiť. Roznášacie dosky začíname ukladať v rovnakom mieste (rohu) miestnosti ako tepelnoizolačné dosky, vždy krížom na smer ukladania poslednej izolačnej vrstvy. Dosky montujeme vždy do vzájomnej väzby s minimálnym presahom tretiny dĺžky dosky, aby sme získali kvalitné plošné spojenie, rovnosť a únosnosť roznášacej vrstvy.

Najčastejšie chyby pri realizácii podláh

Často sa vyskytujúcim problémom je poddimenzovaná hrúbka izolačnej vrstvy. Pri vytváraní tepelno- a zvukovoizolačnej vrstvy sa treba vyvarovať aj netesností pri ukladaní jednotlivých dosiek izolácie, ktoré podporujú vznik tepelných mostov. Vynechanie izolačných pásov pri styku steny s podlahou spôsobuje, že hluk vznikajúci na podlahe sa neeliminuje, ale šíri sa do stien. Veľmi častý problém je, že po uloženej tepelnej izolácii sa chodí, prepravuje sa materiál, a to bez pevnej ochrany povrchu izolácie. V procese návrhu treba vždy voliť vhodné typy materiálov a odborne navrhnúť vhodnú konštrukciu podlahy.

Kategória: Podlaha, dlažba Stavba a rekonštrukcia
Tagy: zateplenie podlahy
Zdieľať článok

Diskusia