04. 02. 2009
Zdieľať

Schodisko tvorí funkčné, ale aj kompozičné prepojenie vertikálneho a horizontálneho priestoru. Svojím architektonickým, konštrukčným a materiálovým riešením by malo dotvárať štýl interiéru. Zvlášť drevené schodisko znamená najvyššiu mieru zhodnotenia dreva, tak ekonomického, ako aj architektonického – estetického a funkčného. Dá sa povedať, že interiér s pekne navrhnutým schodiskom nepotrebuje ďalšie umelecké dielo.

Základná terminológia a požiadavky na drevené schodiská


Drevené schodiská

179449

Schodisko je stupňovitá stavebná konštrukcia určená na prekonávanie rozdielu výškových úrovní chôdze. Skladá sa zo schodišťových ramien a schodišťových odpočívadiel. Schodisko má byť vzhľadom na vstup do miestnosti umiestnené tak, aby po otvorení dvier bolo ihneď jasné, ako sa dostaneme na vyššie poschodie. Šikmá rampa je sklonená stavebná konštrukcia, určená na prekonávanie výškových úrovní chôdzou. Tvorí ju nášľapná plocha alebo zakrivená rovina. Schodiskové rameno je súvislá zostava schodiskových stupňov a podpernej konštrukcie, v ktorej sú najmenej tri a maximálne 18 schodiskových stupňov. Veľkosť schodiskového ramena určuje dĺžka ramena (dĺžka schodiskového ramena v pôdoryse), šírka ramena (šírka schodiskového ramena v pôdoryse) a sklon schodiskového ramena α (uhol medzi vodorovnou rovinou a výstupnou čiarou, vyjadruje sa aj podielom výšky a šírky schodišťového stupňa). Výstupná čiara je myslená čiara spájajúca predné hrany schodiskových stupňov v teoretickej osi výstupu. Začína na hrane prvého (nástupného) stupňa a končí na hrane posledného (výstupného) stupňa schodiska.

Schodiskový stupeň, schod je prvok schodiskového ramena určený na prekonávanie rozličných výškových úrovní. Jeho rozmer vychádza z dĺžky jedného ľudského kroku. Rozoznávame stupeň:

• nástupný – prvý dolný stupeň v schodiskovom ramene nad úrovňou podesty,
• výstupný – posledný horný stupeň v schodiskovom ramene so stupnicou v úrovni hornej podesty (môže mať inú šírku ako ostatné stupne),
• jalový – stupeň so stupnicou v úrovni dolnej podesty, ktorým sa neprekonáva výškový rozdiel,
• bežný – stupeň v schodišťovom ramene medzi stupňom jalovým, prípadne nástupným a stupňom výstupným.


Drevené schodiská

179452

Odpočívadlo alebo podesta je vodorovná plošina, spájajúca alebo ukončujúca schodiskové rameno. Podľa výškového umiestnenia, vzhľadom na podlažia, sa rozoznávajú odpočívadla podlažné (hlavné) a medzipodlažné (vedľajšie). Schodnica je šikmý nosník, podporujúci schodiskové rameno alebo schodiskové stupne. Stupnica je horná vodorovná plocha schodiskového stupňa, na ktorú sa našľapuje. Podstupnica je predná, približne zvislá plocha schodiskového stupňa. Zábradlie je súvislá ochranná konštrukcia na zaistenie voľnej strany schodiskových ramien a odpočívadiel. Dôležitá časť zábradlia je držadlo – prvok slúžiaci na pridržiavanie pri chôdzi po schodisku. Môže byť súčasťou zábradlia alebo samostatne osadené na konštrukcii ohraničujúcej schodisko, napríklad na stene. Aj keď je schodisko obojstranne obmurované, musí byť aspoň na jednej stene osadené držadlo.

Vreteno je nosná konštrukcia uprostred schodiskového priestoru točitých schodísk, do ktorej sú votknuté stupne.

Schodiskové zrkadlo je voľný priestor ohraničený schodiskovými ramenami a odpočívadlami schodíšť.

Konštrukčné prvky a materiál drevených schodísk

Celodrevené schodištia, pri ktorých sú drevené nielen schodnice, ale aj jednotlivé stupne, patria k jedinečným stavebnotechnickým konštrukciám. Zväčša sa dajú nájsť na chatách, chalupách alebo v rekonštruovaných objektoch. V súčasnosti sa drevo pri výrobe schodísk najviac uplatní ako obklad stupňov. Hrúbka schodníc sa odporúča okolo 4 cm, pri podstupniciach ide o asi 2 cm. Do železobetónového základu sa drevený obklad pripevňuje pomocou drevených osadzovacích klátikov umiestnených do stupňa počas betonáže. Pre lepšie osadenie a tlmenie nárazov sa môžu drevené časti klásť na pružné izolačné dosky. Vlastná montáž sa realizuje pomocou skrutiek so zapustenou hlavou. V žiadnom prípade sa nesmú nad úrovňou stupnice objaviť žiadne výstupky.


Drevené schodiská

179453
Daniel Veselský

Konštrukcia a typ schodiska závisí od stavebných okolností na mieste stavby, tvaru pôdorysu schodiska, tvarových a finančných požiadaviek na zhotovenie schodiska.

Stupnice sa zhotovujú z masívu alebo z veľkoplošných materiálov – škárovka, preglejka, MDF surová s pigmentovým náterom, MDF s nalepenou fóliou, dýhovaná laťovka (na úkor kvality) alebo zlepené vlysy nižšej akostnej triedy dýhované kvalitnou dýhou (ekonomické riešenie). Pre stupnice z masívu je najvhodnejšie tvrdé drevo ako dub, buk, javor a jaseň. V niektorých prípadoch aj breza, čerešňa alebo orech. Pri zohľadnení špecifických požiadaviek možno použiť aj mäkšie drevo ako napríklad smrekovec, smrek, jedľa, borovica. Nie je vylúčené aj využitie cudzokrajných drevín mahagón a oliva. Pri použití masívu na výrobu stupňov je vhodnejšie rezivo s radiálnym rezom, aby sa zabezpečilo minimálne zosychanie a krútenie materiálu. Všetky stupne z masívu musia byť zlepené na šírku z vlysov, čo taktiež zamedzí zmenu tvaru a praskanie. Vlysy sa šírkovo nadpájajú na tupo, výnimočne na mikroozub. Ako nášľapná plocha sa používa pravá strana dreva.

Konštrukcia schodnice

Pre drevené schody je charakteristická schodnicová konštrukcia. Najčastejšie sa používajú konštrukcie schodníc plné alebo segmentové. Plné schodnice môžu byť vyrobené z vlysov spájaných na šírku (na tupo alebo mikroozub), zo škárovky, z vrstvených dýh alebo z kombinácie vlysov (neohýbaná časť) a vrstvených dýh (ohýbaná časť). Segmentové schodnice sa najčastejšie používajú ako povrchová vrstva na kovových stredových schodniciach, čím vznikne schodisko na kombinovanej materiálovej báze.

Rozvoj stupňov

Pre bezpečný výstup a zostup je na zmiešanočiarych schodiskách potrebné šírky stupňov rozvinúť smerom k vonkajšej hrane schodiska tak, aby sa plynule zahusťovali smerom k zlomovej vnútornej hrane. Schodisko musí byť nadimenzované tak, aby bola konštrukcia schopná prenášať skutočné prevádzkové zaťaženie. Jednoduchšie drevené schodiská sa zvyčajne dimenzujú na základe empiricky overených pravidiel, uvedených v tabuľkách 1 až 3.

Podľa pôdorysného tvaru poznáme schodiská:


Drevené schodiská

179450

• priamočiare – schodišťové ramená sú zostavené po celej dĺžke z rovných stupňov so stálou šírkou stupnice

• krivočiare – schodišťové ramená sú zostavené po celej dĺžke zo stupňov skosených s premenlivou šírkou stupnice

• zmiešanočiare – schodišťové ramená sú zostavené z rovných i skosených stupňov

Z hľadiska bezpečnosti a pohodlia sa na drevené schodištia kladú nasledujúce požiadavky:

• konštrukcia schodiska, druh dreva, rozmery a spoje musia byť prispôsobené namáhaniu schodiska

• konštrukcia musí brať do úvahy bezpečnosť pri chôdzi po schodisku

• z hľadiska pohodlia a bezpečnosti chôdze je dôležitý druh, počet a dĺžka jednotlivých ramien

• schodiskové zábradlie musí odpovedať predpisom – musí byť dostatočné a bezpečne upevnené

• schodisko má byť dostatočne osvetlené prirodzeným alebo umelým osvetlením

Základné technické požiadavky z pohľadu konštrukcie drevených schodov sú:

• prechodná šírka schodiskového ramena má byť násobkom 550 mm, čo je šírka potrebná pre prechod jedného dospelého človeka

• všetky schodiskové stupne v jednom schodiskovom ramene musia mať zhodnú výšku a šírku

• kosé a zvláštne stupne musia mať vo svojom najužšom mieste šírku najmenej 130 mm

• počet schodiskových stupňov v jednom schodiskovom ramene smie byť najviac 16, pri pomocných schodištiach v rodinných domoch a schodištiach vo vnútri bytov 18. Ak pri návrhu vychádza v jednom ramene viac schodiskových stupňov ako je prístupné, treba schodiskové rameno rozdeliť podestou (podestami) na dve alebo viac ramien

Pre rebríkové schodište navyše platí:

• stupne rebríkových schodov nesmú mať podstupnice,

• najmenšia dovolená šírka schodiskového stupňa je 150 mm,

• stupnice nesmú byť zhotovené z príliš klzkého materiálu.
 

Návrh dreveného schodiska

• zvolíme výšku stupňa (maximálne 190 mm)

• zistíme približný počet výšok n pomocou jednoduchého podielu: konštrukčná výška schodiska/výška stupňa

• vypočítame presnú výšku stupňa podielom: konštrukčná výška schodiska/počet stupňov

• vyrátame šírku stupňa na základe ergonomického vzorca: 2 × výška stupňa + šírka stupňa = 630 mm

• zistíme dĺžku ramena L ako súčin: šírka stupňa × počet šírok (počet šírok v ramene je o 1 menší ako počet stupňov)

Zdroj: Všetko o dreve v interiéri a exteriéri

Kategória: Navrhovanie interiéru
Tagy: drevené schodiská schody
Zdieľať článok

Diskusia