Veľká májová súťaž

Veľká májová súťaž

28. 04. 2008
Zdieľať

Milí naši čitatelia,
keďže je tu čo nevidieť máj – lásky čas, vydavateľstvo JAGA v spolupráci so spoločnosťou Zoznam.sk sa rozhodlo pripraviť pre Vás súťaž o skvelé ceny.
Každých sedem dní počas 4 týždňov budete mať možnosť vyhrať jednu z hodnotných cien.

Jednotlivé kolá budú v týchto termínoch:

1. kolo 28. 4. – 4. 5. 2008
2. kolo 5. 5. – 11. 5. 2008
3. kolo 12. 5. – 18. 5. 2008
4. kolo 19. 5. – 25. 5. 2008


Vaša úloha je jednoduchá – stačí, ak správne odpoviete na aktuálnu súťažnú otázku.

Na záver vyžrebujeme spomedzi všetkých súťažiacich výhercov hlavných cien. Tak neváhajte, zapojte sa a výhra môže byť Vaša.

Výhercovia 1. kola súťaže sú:
1. cena: Mária Belásová, Sabinov
2. cena: Anna Velická, Bratislava
3. cena: Zsolt Kun, Veľký Meder

Výhercovia 2. kola súťaže sú:
1. cena: Emília Tóthová, Levice
2. cena: Juraj Baran, Poprad
3. cena: Anna Rišková, Svidník

Výhercovia 3. kola súťaže sú:
1. cena: Lenka Hruboňová, Pobedim
2. cena: Milan Sajter, Tatranská Štrba
3. cena: Milan Žibrita, Banská Bystrica

Výhercovia 4. kola súťaže sú:
1. cena: Viera Václavíková, Zvolen
2. cena: Karol Cigánik, Krasňany
3. cena: Peter Stach, Hlohovec

Výhercovia záverečného žrebovania:
1. cena: Dominika Mačáková, Spišská Nová Ves
2. cena: František Suchý, Bratislava
3. cena: Silvia Kissová, Váhovce


Zoznam výhier


1. kolo – 28.4 – 4.5. 2008

1. cena: Servírovacie misky guľaté
2. cena: Predplatné časopisu Môj dom
3. cena: Kniha Kúpeľňa na jednotku


Veľká májová súťaž

147257


Veľká májová súťaž

146114


Veľká májová súťaž

146126

2. kolo – 5.5. – 11.5. 2008

1. cena: Tortová forma + Lis a zdobička na cesto
2. cena: Predplatné časopisu Urob si sám
3. cena: Kniha Podkrovia


Veľká májová súťaž

146121


Veľká májová súťaž

146120


Veľká májová súťaž

146115


Veľká májová súťaž

146125

3. kolo – 12.5. – 25.5. 2008

1. cena: 36 dielna súprava na pečenie
2. cena: Predplatné časopisu Môj dom
3. cena: Kniha Kúpeľňa na jednotku


Veľká májová súťaž

146075


Veľká májová súťaž

146114


Veľká májová súťaž

146126

4. kolo – 19.5. – 25.5. 2008

1. cena: Servírovacie misky oválne
2. cena: Predplatné časopisu Urob si sám
3. cena: Kniha Podkrovia


Veľká májová súťaž

147258


Veľká májová súťaž

146115


Veľká májová súťaž

146125


Záverečné žrebovanie:


1. cena: Súprava tlakových hrncov od spoločnosti TESCOMA
2. cena: 6-dielna sada kuchynských pomocníkov od spoločnosti ZEPTER
3. cena: Elektronická kuchynská váha od spoločnosti TESCOMA


Veľká májová súťaž

146079


Veľká májová súťaž

146073


Veľká májová súťaž

146078
Podmienky súťaže:
Internetová súťaž na portáli www.mojdom.sk


1. Na internetovej súťaži na portáli www.mojdom.sk sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou na súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je oprávnený spracovávať ako správca osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové účely. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že usporiadateľ má právo k ich prístupu, ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona.
2. Súťaž je rozdelená na 4 kolá, každé kolo trvá 7 dní. Každý týždeň budú vyžrebovaní 3 výhercovia vecných cien. Po skončení súťaže budú spomedzi všetkých súťažiacich vyžrebovaní 3 výhercovia hlavných cien. Žrebovanie sa uskutoční v sídle vydavateľstva na Svätoplukovej ulici v Bratislave.
3. Podmienkou zapojenia do súťaže je vyplnenie a odoslanie súťažného formulára spolu s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na www.mojdom.sk.
4. Účastníkmi súťaže nemôžu byť zamestnanci vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o., spoločnosti Zoznam.sk a ani ich rodinní príslušníci.
5. Fotografie cien uverejnené na stránke www.mojdom.sk a v časopise Môj dom sú len ilustračné.
6. Mená výhercov budú zverejnené na stránke www.mojdom.sk. Výhercovia budú upovedomení listom odoslaným najneskôr do 14 pracovných dní od zverejnenia.
7. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
8. Výhercovia sú povinní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom do 10 kalendárnych dní súhlas, resp. nesúhlas o prevzatí výhry. Ak výherca neprejaví v stanovenom termíne o cenu záujem, vyžrebuje sa náhradník.
9. Ceny budú výhercom súťaže odovzdávané osobne alebo poštou.
10. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
11. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
12. Výhercovia cien sú povinní pred prevzatím ceny zaplatiť daň z príjmu v prípade, že túto povinnosť za nich nevyrovná spoločnosť JAGA GROUP. O tomto fakte budú upovedomení listom spolu s oznámením o výhre. V prípade, že spoločnosť JAGA GROUP nepreberie povinnosť zaplatiť daň z príjmu z výhry a výherca odmietne zaplatenie dane z príjmu alebo neoznámi súhlas s jej zaplatením, vyžrebuje sa jeho náhradník. Tým zaniká nárok pôvodne vyžrebovaného výhercu na vecnú cenu. Lehota na oznámenie súhlasu výhercu so zaplatením dane z príjmu je 10 kalendárnych dní od dátumu doručenia listu o oznámení výhry.
13. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť preberací protokol spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
14. Náhradník bude vyžrebovaný z účastníkov súťaže, ktorí v prvom žrebovaní nevyhrali nijakú cenu. Pre náhradníka platí rovnaký postup ako pre pôvodne vyžrebovaného výhercu. Mená vyžrebovaných náhradníkov ani oznámenie o žrebovaní náhradníkov nebudú uverejnené na portáli www.mojdom.sk. Vyžrebovaní náhradníci budú o výhre upovedomení listom, pričom pre nich platia tie isté podmienky ako pre pôvodne vyžrebovaných výhercov.
15. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne záujem pôvodný výherca ani ďalší dvaja náhradníci, výhra prepadá v prospech vydavateľstva.
16. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, nárok na cenu zaniká a cena prepadá v prospech spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
17. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou zároveň potvrdzujú, že súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov, a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

Kategória: Bývanie
Tagy: vms
Zdieľať článok

Diskusia