Prečo si postaviť dom z dreva

26. 06. 2013
Zdieľať

Napriek dobrej dostupnosti dreva u nás (4. miesto v lesnatosti v Európe), podiel drevostavieb nedosahuje čísla z Nemecka (49 %), Rakúska (39 %) či škandinávskych krajín (80 až 90 %). Na Slovensku sa podiel drevostavieb podľa rôznych štatistík pohybuje na úrovni zhruba 10 % z celkového počtu novopostavených budov. Aj keď každoročne stúpa, čo je pozitívne.

Ešte vždy majú potenciálni investori nedôveru k stavbám na báze dreva, ktorá je spôsobená nedostatkom informácií. Často totiž považujú drevostavbu za niečo, čo nevyhnutne po čase zhorí, zhnije alebo odpláva. V dôsledku tejto nedôvery navyše užívatelia zväčša nie sú ochotní zaplatiť za drevostavbu vysokú cenu. Pritom však kvalitná moderná drevostavba môže mať vzhľadom na svoje nízke náklady na vykurovanie, na rýchlosť výstavby, slabú ekologickú stopu a podobne, rovnakú cenu ako napríklad stavba z muriva alebo plynosilikátových tvárnic.

Normami, legislatívou a regulatívmi zo strany štátu sa nepodporuje rozhodovanie potenciálneho investora pre drevostavby. Príkladom je absolútne zastaraná vyhláška o požiarnej ochrane budov, umožňujúca realizovať na Slovensku maximálne 2-podlažné budovy na báze dreva. Na porovnanie – v Rakúsku je to päť podlaží, v Českej republike štyri podlažia.


Prečo si postaviť dom z dreva

1232923
thinkstock.com

Napriek uvedenému aj u nás už existujú a fungujú kvalitní výrobcovia s medzinárodnými skúsenosťami a slušnou zbierkou náročných referenčných stavieb.

Ochrana drevených prvkov

Drevo v stavebnej konštrukcii treba chrániť. Základné pravidlá ochrany sú:

•   Výber správneho dreveného materiálu – použitie trvanlivých drevín na stavby alebo jej časti, ktoré sú vystavené dlhodobo v exteriéri. Na vonkajšie fasády, pergoly, detské ihriská a podobne je vhodné použiť dreviny obsahujúce okrem základných polysacharidov a lignínu aj relatívne veľký podiel extraktívnych látok (t. j. trieslovín, chinónov, flavonoidov, terpenoidov atď.). Tieto látky pomáhajú drevu lepšie odolať hnilobe, drevokaznému hmyzu alebo emisiám. Z tuzemských drevín sem patria napríklad smrekovec (červený smrek), agát, dub alebo borovica. 

•   K dreveným materiálom s perspektívou patrí tzv. modifikované drevo, teda upravené či už chemicky (acetylované drevo), alebo termicky (thermo drevo). 


Prečo si postaviť dom z dreva

1232930
ForDom s. r. o.


Prečo si postaviť dom z dreva

1232929
ForDom s. r. o.

•   Konštrukčná ochrana dreva – ide o ochranu prirodzenej trvanlivosti dreva. Použité metódy nezaťažia životné prostredie. Drevo ďalej ostáva zdravotne neškodné. Hlavnou zásadou konštrukčnej ochrany je zaistiť trvale nízku vlhkosť dreva, a to v rozpätí od 6 do 15 %. V dreve sa nevytvoria podmienky na vznik a rast drevokazných húb, plesní ani požerkovú aktivitu lariev drevokazného hmyzu. 

Zároveň je dôležité vyriešiť konštrukčné spoje a väzby tak, aby sa v nich nehromadila vlhkosť, nevznikal vodný kondenzát (difúzne otvorené konštrukcie) a aby bolo minimalizované šírenie požiaru. Takisto je dôležitá izolácia od zdrojov akejkoľvek vody (spodnej, zrážkovej, kapilárnej, prevádzkovej, kondenzačnej), ako aj zaistenie požadovanej vstupnej vlhkosti. Vstupná a expozičná vlhkosť sa majú čo najviac približovať, napríklad pri krovoch je to 10 až 16 %, pri vonkajších obkladoch 12 % a pri vnútorných podlahách 8 %.

•   Chemická ochrana drevených stavieb – patrí k osobitným druhom ochrany, keď sa do dreva aplikujú vhodné certifikované chemické ochranné látky (fungicídy, insekticídy, retardéry). Osobitnou časťou chemickej ochrany dreva je ochrana proti poveternostným vplyvom (UV žiarenie, vlhkosť). V poslednom čase sa ako najefektívnejšie javia difúzne otvorené, pružné, nízkomolekulové náterové látky. 

•   Statické posúdenie drevenej konštrukcie – ide o schopnosť drevenej stavby odolať zaťaženiu spôsobeného vlastnou tiažou, náhodným prírodným zaťaženiam (sneh, vietor), náhodným zaťaženiam osobami a zariadeniami alebo mimoriadnym zaťaženiam (seizmologické oblasti). Statické posúdenie je nevyhnutné nielen z pohľadu legislatívy (súčasť projektovej dokumentácie na udelenie stavebného povolenia), ale aj z pohľadu poskytovania záruk na použitý materiál.


Prečo si postaviť dom z dreva

1232925
Drevodom Orava

Drevo ako stavebný materiál

 Pozitíva:

 •  nízka výrobná energetická náročnosť
 •  nízka energetická náročnosť pri výstavbe a montáži z dôvodu nízkej hmotnosti prvkov
 •  nízka energetická náročnosť pri prevádzke stavieb na báze dreva (spotreba energie na vykurovanie)
 •  záporná bilancia energie pri likvidácii
 •  dlhodobá viazanosť skleníkového plynu CO2 v dreve
 •  záporná bilancia CO2 v celoživotnom cykle budovy
 •  prírodný charakter materiálu
 •  trvalo obnoviteľná a recyklovateľná surovina
 •  zanedbateľný dosah na prostredie pri likvidácií
 •  nízky obsah škodlivých látok a častíc
 •  priaznivý estetický a psychologický vplyv na užívateľa
 •  ďalšie priaznivé fyzikálne vlastnosti (regulácia vlhkosti, nízka tepelná prijímavosť)

Negatíva:

 •  Akustické vlastnosti dreva – drevené konštrukcie bez potrebných úprav dosahujú horšie zvukovoizolačné vlastnosti ako napríklad silikátové konštrukcie. Drevo ako také pritom vykazuje vynikajúce akustické vlastnosti (pohltivosť zvukových vĺn, hustota, vnútorná členitosť atď.). Pri použití správnej skladby zvukovoizolačné vlastnosti drevenej konštrukcie prevýšia vlastnosti silikátových tvárnic.
 •  Zásady ochrany drevených stavieb – drevo je prírodný materiál, zložený z troch základných organických polymérov: celulózy, hemicelulózy a lignínu. Tieto organické zložky sú náchylné na poškodenie abiotickými vplyvmi (UV žiarenie, oheň, voda, kyslík, emisie) a biologickými škodcami (drevokazné huby a hmyz).
Tieto slabé stránky sa dajú všetky minimalizovať.


Prečo si postaviť dom z dreva

1232928
Wolf

Požiarna ochrana a životnosť drevostavby

Tak ako pri ostatných stavbách, aj pri drevostavbe projektant požiarnej ochrany na základe postupov uvádzaných vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z. určuje požadovanú požiarnu odolnosť stavieb podľa významu stavebnej konštrukcie v súlade s projektovými normami, predovšetkým STN 92 0201 – 1/2.

Na základe projektu PBS (požiarna bezpečnosť stavby) sa okrem iných požiadaviek musí preukázať aj stanovená požiarna odolnosť už navrhnutých konštrukčných dielcov (väzník, nosník, stĺp a podobne) a zostáv (stena, priečka, strop, strecha atď.).

Na Slovensku bola vydaná STN EN 1990: 2004 spoločne s národnou prílohou STN EN 1990/NA vydanou v októbri 2004 a je platná ako základná norma na Slovensku.

Projektovanie drevostavieb na Slovensku je v súčasnosti z hľadiska požiarnej bezpečnosti na začiatku cesty, ktorá je navyše dosť zarúbaná. Tento stav sa však má v blízkej budúcnosti vďaka novelizácii vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. zmeniť. Všeobecne pri samotnom projektovaní požiarnej bezpečnosti drevostavby všetko závisí od jej dispozičného riešenia stavby a konkrétneho účelu. 

Popri všetkých výhodách i nevýhodách dreva ako stavebného materiálu existujú aj na Slovensku až tisícky príkladov, že fyzická životnosť drevených stavieb presiahla niekoľko sto rokov. Samozrejme, pri dodržaní zásad správneho projektovania a konštrukčnej ochrany.


Realizácia rodinného domu v Limbachu

Realizácia rodinného domu v Limbachu
Atrium


Realizácia rodinného domu v Limbachu

Realizácia rodinného domu v Limbachu
Atrium

Konštrukčné systémy drevených stavieb

Existujú tieto konštrukčné systémy:

•   Prefabrikovaný panelový konštrukčný systém – jednotlivé konštrukčné prvky – panely (obvodové, stropné, strešné, štítové, priečkové) – vopred sa pripravujú vo výrobnej hale a následne sa po dopravení na miesto stavby zmontujú. Tento systém pochádza zo Škandinávie a je obľúbený v Nemecku a Rakúsku.

•   Stĺpikový konštrukčný systém – nosný stĺpikový systém (60 × 120/140 mm) sa realizuje priamo na stavbe. Následne sa stuží a vyplní izoláciami a pohľadovými materiálmi. Ide o systém, ktorého pôvod treba hľadať v Severnej Amerike, kde je veľmi rozšírený pod názvom „two by four“.

•   Zrubový konštrukčný systém – je pokračovateľom ľudovej architektúry na Slovensku. Obvodové steny stavieb sa tvoria z opracovaných kmeňov stromov vo forme hranolov, vankúšov, guľatiny. Styky sa realizujú tesárskymi spojmi. Delia sa na pravé zrubové konštrukcie a falošné zrubové konštrukcie (sendvičová konštrukcia z vonkajšej strany opláštená opracovaným rezivom v tvare zrubu). Dnes sa často realizujú tzv. kanadské zruby s ponechaným záhlavím.

•   Novodobé zrubové konštrukcie – ich základným prvkom je masívne alebo lepené strojovo profilované drevo. Prvky môžu byť dĺžkovo nenadstavované alebo dĺžkovo nadstavované. Spĺňajú vyššie tepelnotechnické požiadavky užívateľov ako klasické zruby. Tesnenie vodorovných škár je vyriešené rôznym typom profilu.

•   Skeletový konštrukčný systém – priestorový nosný systém tvorený zo zvislých a vodorovných drevených prvkov. Výplne obvodových stien i priečok sú nenosné. Výplne môžu byť celosklené, respektíve izolačné.

•  Konštrukčný systém z panelov z masívneho dreva – nosný systém tvoria veľkoplošné viacvrstvové dosky, ktoré vzniknú zlepením troch vrstiev dreva.


Prečo si postaviť dom z dreva

1232924
thinkstock.com

Pasívne a nízkoenergetické drevostavby – investícia do budúcnosti

Vzhľadom na potrebu znižovania energie sa postupne do legislatív všetkých vyspelých krajín dostáva povinná certifikácia budov. Možno očakávať, že kritériá energetických auditov budov sa budú každoročne sprísňovať, tak ako v susednom Rakúsku. Takisto možno očakávať, že sa v čoraz väčšej miere bude presadzovať tzv. ekologické zdaňovanie.

Nízkoenergetické, pasívne či nulové budovy si získavajú a budú získavať čoraz viac priaznivcov, pretože nemožno prehliadať skutočnosť, že užívateľ v takýchto budovách platí za energiu 10-krát menej.


Graf spotreby energie priemernej domácnosti v štandardnej stavbe

Graf spotreby energie priemernej domácnosti v štandardnej stavbe

Drevené stavby sú veľmi vhodné na tento typ výstavby budov, pretože bez ohľadu na použitú konštrukciu (stĺpikovú, panelovú a podobne) sa dajú vhodne vypĺňať potrebnou tepelnou izoláciou. 

Takisto možno realizovať prídavné izolácie z exteriérovej strany, respektíve do sústavy roštov v strešnej či stenovej konštrukcii. Navyše, tieto stavebné systémy možno jednoducho modifikovať prostredníctvom prefabrikovaných drevených konštrukčných prvkov, ako sú napríklad I-nosníky alebo škatuľové drevené nosníky.

Drevené stavebné systémy možno do veľkej miery prefabrikovať, a tým zrýchliť výstavbu rodinných domov na neuveriteľné 3 až 4 mesiace.

Drevo svojimi prirodzenými a estetickými vlastnosťami prispieva k celkovej pohode užívateľov drevostavieb.


Stĺpikový konštrukčný systém sa realizuje priamo na stavbe. Následne sa stuží a vyplní izoláciami a pohľadovými materiálmi.

Stĺpikový konštrukčný systém sa realizuje priamo na stavbe. Následne sa stuží a vyplní izoláciami a pohľadovými materiálmi.
thinkstock.com

Kategória: Stavba
Tagy: drevo drevostavba materiál pasívny dom rodinný dom stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia