Stĺp vysokého napätia na pozemku

Stĺp vysokého napätia na pozemku

08. 06. 2007
Zdieľať

Dobrý deň. Kúpil som si pozemok, na ktorom je v jeho zadnej časti stĺp vysokého napätia. Pozemok je kompletne obstavaný, a teda jediná možná cesta k stĺpu v prípade servisu a podobne je cez môj pozemok. Aké povinnosti mi z tejto situácie vyplývajú? Ďakujem. S pozdravom Váš verný čitateľ Maťo F.

Ak je na vašom pozemku stĺp vysokého napätia, určitá časť pozemku sa nachádza v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia. Ochranné pásma sú podľa ustanovenia § 36 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov zriadené na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a ochrany majetku.

Ochranné pásmo nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča a táto vzdialenosť je:
a) 10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane pre vodiče bez izolácie; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
b) 4 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane pre vodiče so základnou izoláciou; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
c) 1 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane pre závesné káblové vedenie,
d) 15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane,
e) 20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane,
f) 25 m pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane,
g) 35 m nad 400 kV,
h) ochranné pásmo závesného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

Veľkosť ochranného pásma, ktoré sa vzťahuje na váš pozemok, si môžete preveriť u príslušného správcu elektrickej siete.

Podľa ustanovenia § 36 ods. 4 spomínaného zákona v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané:
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Pre vlastníka pozemku z ustanovenia § 36 ods. 6 vyplýva povinnosť umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad na základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.

Na otázku odpovedla advokátka Martina Beňová z Advokátskej kancelárie Blumentálska 8, Bratislava.
www.akbenova.sk

Kategória: Nezaradené
Tagy: poradna
Zdieľať článok

Diskusia