Ako nepredražiť rekonštrukciu

Ako nepredražiť rekonštrukciu

16. 10. 2012
Zdieľať

Je všeobecne známe, že rekonštrukcie existujúcich rodinných domov predstavujú proces neporovnateľne náročnejší, ako je výstavba nových domov. No ešte náročnejšie budú, ak prestavbou chcete dosiahnuť nadštandardne vysokú energetickú úspornosť stavby. Ak nechcete skĺznuť do priemerného katalógového dizajnu, čaká vás v prvom rade výber architekta, ktorý dá vášmu staršiemu domu okrem nových stavebnofyzikálnych vlastností aj celkom novú tvár. Ak váš starší dom nesie konkrétne charakteristické znaky miestnej či regionálnej architektúry a vy ich chcete zachovať aj v novom dizajne, bude musieť k tejto úlohe pristupovať mimoriadne citlivo.

Keď rekonštrukcia, tak do pasívneho štandardu

Pojem energeticky úsporné domy sa v povedomí slovenskej odbornej aj laickej verejnosti trochu pomaly, ale neodvratne presúva z oblasti vedeckej fantastiky do oblasti reality. Vďaka rozumným investorom, čoraz skúsenejším staviteľom, ale predovšetkým vďaka progresívnym architektom a projektantom rastie aj počet energeticky pasívnych rodinných domov (EPD). Navrhujú ich certifikovaní architekti, ich projekty vyhotovujú certifikovaní projektanti a stavajú ich slovenské firmy s certifikátom vystaveným Passivhaus Institutom v nemeckom Darmstadte alebo Inštitútom pre energeticky pasívne domy v Bratislave. Tie investorom zaručujú, že ich vlastníci naozaj projektujú a stavajú domy so stavebnofyzikálnymi vlastnosťami EPD. Nájsť ich nie je problém, ak viete na sociálnej sieti vyhľadávať správnym textovým zadaním. Seriózne firmy na svojich stránkach uverejňujú informácie o svojej odbornej spôsobilosti a vo fotogalériách umožňujú záujemcom nahliadnuť do svojich referenčných stavieb.
Ako však zistíte, či stavebná firma dokáže podľa projektovej dokumentácie prestavbu staršieho rodinného domu do energeticky úsporného, respektíve pasívneho štandardu skutočne realizovať?
 

Úloha projektanta

Prvoradou úlohou projektanta rekonštrukcie bude uložiť pod novú fasádu všetko, čo dom ochráni (najmä pred vodou vzlínajúcou z terénu pod základmi a vodou prenikajúcou cez konštrukciu a strechu). Okrem toho musí naprojektovať všetky izolácie tak, aby dosiahli čo najvyššie hodnoty vzduchotesnosti a zabránili úniku tepla z interiéru a zároveň prieniku chladného aj horúceho vzduchu z exteriéru do interiéru. Takisto musí navrhnúť vhodný typ konštrukcie na inštaláciu tepelnej izolácie a parozábran či parobŕzd. Napokon musíte vybrať stavebnú firmu, ktorá rekonštrukciu zvládne v dohodnutom termíne a za prijateľnú cenu.

Ako nepredražiť rekonštrukciu

Ako nepredražiť rekonštrukciu
isifa.com

Nespoliehajte sa na dobré slovo

Laické výberové konanie nesie riziko, že podľahnete dobre nacvičenému verbálnemu presviedčaniu šéfa partie „skúsených“ remeselníkov. Mnohí investori podľahnú na prvý pohľad mimoriadne výhodnej cenovej ponuke, samozrejme, bez DPH. Nemenej lákavý je určite aj sľub o ukončení prác v termíne, ktorý by nijaká renomovaná firma zrejme nedokázala dodržať. Ako si však overíte, či firma skutočne dokáže zrekonštruovať starší dom do energeticky úsporného štandardu?
Rozhodne sa vyhýbajte výberu na základe odporúčaní susedov z ulice, prípadne známeho: „Na susednej ulici som si na stavbe všimol šikovných chlapov…“ alebo „… aha, v tomto inzertnom časopise je zaujímavá ponuka!“ Mnohé z týchto firiem zväčša pracujú na základe objednávok rôznych dohadzovačov, spočiatku s vysokým nasadením, no postupne aj s novými a vyššími nárokmi na stavebný materiál, náradie a nástroje. Len náhodou by ste medzi nimi našli skutočne odborne zdatných remeselníkov, nehovoriac o problematickom dokazovaní spôsobilosti na rekonštrukciu domov do energeticky úsporného štandardu. Prinajmenšom stratíte čas neplodnými dialógmi v duchu: „Nebojte sa, pán domáci, my sme už zateplili desiatky domov, zvládneme aj ten váš.“
Svoju pozornosť by ste mali zamerať na také firmy, ktoré vám bez váhania poskytnú na nahliadnutie uvedené certifikáty aj kontakty na svojich klientov, ktorí už v rekonštruovaných domoch s úsporným energetickým režimom bývajú. V európskych krajinách je bežné, že klienti zvažujú a hodnotia viaceré kritériá, kým s firmou uzavrú obchodnú zmluvu. Toto na Slovensku ešte nie je bežný spôsob preverovania stavebných firiem, a práve preto ešte stále možno nájsť na stavebnom trhu množstvo stavebných skupiniek pracujúcich systémom „dnes tu, zajtra tam, pozajtra inde“.
 
Vo väčšine krajín Európy je vyžiadanie si referencií celkom bežný spôsob, ako si overiť dobré meno spoločnosti a spokojnosť ďalších klientov s jej prácou. 
 
Renomovaní architekti, projektanti a stavitelia ponúknu novým investorom kontakty svojich spokojných klientov aj sami. Ich služby síce nebývajú lacné, no v tomto prípade si musíte uvedomiť preferencie: buď zaplatíte viac za profesionálne vyhotovenú rekonštrukciu, alebo (aj napriek ponuke o 30 či 40 % nižších nákladov) zaplatíte napokon za nanajvýš pochybný výsledok rovnakú, a pravdepodobne dokonca vyššiu cenu. Vylúčiť sa nedajú ani neskoršie dlhotrvajúce reklamačné opravy diela.


Ako nepredražiť rekonštrukciu

Ako nepredražiť rekonštrukciu
Hülsta

Povedz, ako bývaš – ja si vyberiem

O definitívnom výbere dodávateľa rekonštrukcie by ste teda mali rozhodovať aj po konzultáciách s investormi obývajúcimi rekonštruované domy. Ak v nich prežili aspoň jeden cyklus jarného a jesenného vetrania, letného chladenia a zimného vykurovania interiéru, podajú vám relevantné informácie o funkčnosti technických zariadení inštalovaných v dome, o energetických úsporách dosiahnutých tepelnými izoláciami a montážou špeciálnych okien a dverí, ktoré sú určené pre EPD.
Nemali by ste vynechať ani technické parametre zrekonštruovaného domu, ktoré sú stanovené v projektovej dokumentácii, a hodnoty dosiahnuté na základe reálnej spotreby energie. Záznamy o spotrebovanej energii ukážu, či teoretické výpočty zodpovedajú skutočnosti. Najdôležitejšími v súvislosti s kvalitou vyhotovenia tepelnej izolácie sú najmä merania v oblasti stykov základov a konštrukcie strechy s obvodovými stenami domu, ako aj okien a dverí s ostením. Okrem testu neprievzdušnosti (blower door test) vás pochybností o kvalitne vyhotovenej vzduchotesnej obalovej konštrukcii domu zbaví aj zimné meranie termovíznou kamerou. Pozor: ak dodávateľ rekonštrukcie nie je ochotný pristúpiť na tieto merania vlastností rekonštruovanej stavby, buď nemá istotu, či rekonštrukciu v energeticky úspornom štandarde zvládne, alebo si je istý, že to nedokáže.
 
V prítomnosti projektanta si môžete overiť, ako staviteľ mieni realizovať izoláciu základov domu; keďže ide o konkrétne odborné postupy, mali by ste aspoň všeobecne ovládať problematiku hydroizolácie a tepelnej izolácie stavby. Ak na konzultáciu projektant prísť nemôže, bude prospešné, ak vám aspoň v hrubých črtách vysvetlí postup a zmysel rozhodujúcich prác. V priebehu konzultácie získate prehľad o odbornej spôsobilosti staviteľa a aj bez odborného vzdelania zistíte, či staviteľ pochopil, čo od neho očakávate, a či verí vlastným schopnostiam.
Konzultácia s dodávateľom rekonštrukcie je dôležitá na zistenie jeho odbornej spôsobilosti, ale dôležitý je aj váš osobný dojem – ak si so staviteľom od začiatku porozumiete aj ľudsky, je nanajvýš pravdepodobné, že v priebehu rekonštrukcie nedôjde ku komplikáciám ani konfliktom.

Ako nepredražiť rekonštrukciu

Ako nepredražiť rekonštrukciu
isifa.com

Dôveruj, ale dozoruj

Ak ste si vybrali toho pravého dodávateľa a podpísali s ním dodaciu zmluvu, keď máte výkaz výmer aj finančný rozpočet a tiež časový harmonogram prác, zostáva už len získať poctivý a nekompromisný stavebný dozor. Vyťaženosť stavebných inžinierov s okrúhlou pečiatkou je aj v čase prebiehajúcej ekonomickej krízy pomerne veľká. Ako teda získať stavebný dozor, ktorý počas rekonštrukcie vášho postaršieho rodinného domu nebude kontrolovať iné stavby?
V prvom rade nepodľahnite ponuke staviteľa využiť služby jeho „práve voľného“ známeho, nedajbože, rodinného príslušníka. Stavebný dozor musí zastupovať stavebníka, nie staviteľa. Dobrý stavebný dozor bude dohliadať na dodržiavanie všetkých podmienok rekonštrukcie: kontrolovať rozpočet a výdavky, sledovať dodržiavanie postupu a spôsobu rekonštrukcie podľa projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia schváleného stavebným úradom sledovať dodržiavanie časového harmonogramu. Okrem toho by mal kontrolovať najmä tie časti rekonštrukcie, ktoré po dokončení prác zostanú skryté alebo nedostupné, ako aj odstránenie prípadných chýb či nedokončených prác. Mal by tiež povoľovať realizáciu špecifických prác a za istých okolností (nesprávne technologické postupy, nedodržanie stavebných noriem stanovených pre rekonštrukciu alebo pri použití nevyhovujúcich stavebných materiálov) môže rekonštrukciu aj pozastaviť. Stavebný dozor má aj množstvo ďalších povinností, podstatné však je, že dozerá na kvalitu rekonštrukčných prác, použitých stavebných materiálov a na účelné vynakladanie vašich financií. V konečnom dôsledku je aj účastníkom kolaudačného konania. Je to anjel strážny obnovy vášho rodinného domu, preto jeho výberu venujte zvýšenú pozornosť a opäť dbajte na získanie referencií.
 

Bývajte zdravo a úsporne

Žijeme časy častých a radikálnych zmien, z ktorých sa nás, bežných spotrebiteľov, najviac dotýkajú zmeny cien produktov a služieb. Najcitlivejšie vnímame zvyšovanie cien potravín, nájomného a energie – produktov každodennej spotreby. Kým ceny potravín a nájomného ovplyvniť sami nedokážeme, spotrebu energie môžeme zmeniť pomerne výrazne. Rekonštrukcie do energeticky úsporného, až pasívneho štandardu sú riešením pre tisícky domácností v rodinných aj bytových domoch, pre školy a internáty, administratívne aj hospodárske budovy, skrátka pre všetky staršie stavby s nadmernou spotrebou energie. A keďže najcitlivejšie na zmeny cien reagujú individuálni investori, mali by si uvedomiť, že primárnym cieľom rekonštrukcie nemá byť len kozmetická úprava domu, výmena okien a dverí, vykurovacieho systému… Rekonštrukciou rodinného či bytového domu by ste mali dosiahnuť predovšetkým skvalitnenie bývania zohľadňujúce zdravie jeho obyvateľov a zníženie spotreby energie minimálne o 70 %. 
Za dosiahnutie tohto cieľa stoja všetky úskalia.
 

Odkedy dokedy a za koľko

Rekonštrukcia staršieho domu sa od novostavby líši okrem stavebných postupov aj rozpočtom a časovým harmonogramom. Kým v prípade novostavby poznáte z výkazu výmer typ, parametre, vlastnosti aj množstvo použitých materiálov (±5 %) celkom presne, v priebehu rekonštrukcie sa môže zmeniť druh materiálov a odchýlka v množstve môže byť aj 20 %. Kým čas novostavby možno vypočítať pomerne presne aj s ohľadom na zmeny počasia v danom období, presne vypočítať čas rekonštrukcie je ťažšie. Nepredvídateľné negatívne „objavy“ v základoch, nosných a strešných konštrukciách, ale aj odlišné stavebné postupy pri aplikácii neraz netradičných stavebných a izolačných materiálov môžu zapríčiniť významný časový sklz rekonštrukčných prác. Pri takýchto prácach treba komplikácie predpokladať vždy, preto by mala byť kontrola časového harmonogramu investorom aj dodávateľom častejšia. Ak sa dodávateľ zdráha časový harmonogram predložiť, zvyšuje sa pravdepodobnosť nedodržania termínov dohotovenia rekonštrukcie, ale hrozia aj konflikty – a tie stavebnému procesu nepomôžu.

 

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: domu rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia