Druhy stavebných prác

21. 07. 2005
Zdieľať

Rekonštrukcie rozdeľujeme na čiastočné a na rozsiahle. Čiastočná rekonštrukcia bytu predstavuje výmenu príslušenstva – kuchynskej linky, zariaďovacích predmetov atď. Na tieto práce spravidla nadväzujú maliarske, dláždičské a obkladačské práce. Ukončenie týchto prác možno očakávať do troch až piatich dní.

Rozsiahlejšie úpravy sa dajú rozdeliť do troch skupín:

  • úpravy so zachovaním pôvodného dispozičného riešenia bez zásahu do nosných konštrukcií – výmena bytového jadra, niektorých konštrukčných prvkov, napr. vnútorných dverí, okien, podláh, povrchových úprav;
  • úpravy so zmenou dispozičného riešenia s náročnejšími stavebnými zásahmi – nevyhnutná je konzultácia s odborníkom;
  • úpravy so zmenou dispozičného riešenia a so zmenou plošného štandardu – horizontálne alebo vertikálne pričlenenie susediaceho bytu.

Pre rekonštrukcie sú charakteristické búracie práce v menšom, či väčšom rozsahu. Búracie práce sa musia vykonať v súlade s osobitnými predpismi z hľadiska bezpečnosti a hygieny práce. Pracovný postup na búranie musí zhotoviteľ vypracovať vopred. Sprievodným javom búracích prác je vznik odpadu, ktorý musí stavebník odviesť. Spôsob likvidácie odpadu vo veľkej miere ovplyvní trvanie prác. Je rozdiel, keď na zvislú dopravu vybúraného materiálu použijeme kryté žľaby či zatvorené sklzy, alebo ho odvážame po častiach.
V prípade zmeny dispozičného riešenia sa stretneme s vybúraním otvorov do nosných stien (napr. vytvorenie dverového otvoru), zamurovaním otvorov, vybúraním a posunutím priečok, vyrezaním otvorov v priečkach atď. Nové priečky sa dajú vyhotoviť buď tradične mokrým spôsobom (murované), alebo suchou cestou (montované priečky, ktoré sa realizujú bez technologických prestávok predlžujúcich trvanie prác). V mnohých prípadoch sa aplikuje suchá montáž, vyhotovia sa sadrokartonové priečky, ktoré sa pripevňujú na kostru. Dajú sa vytvoriť aj flexibilné skriňové priečky, ktorými vytvoríme úložný priestor.
V prípade veľkých konštrukčných výšok, ktoré sa vyskytujú najmä v starých bytových domoch, sa často vyhotovujú znížené stropy suchou montážou. Vzniknutý medzipriestor sa môže využiť na vedenie rozvodov.Úprava, resp. výmena bytového jadra patrí medzi najčastejšie činnosti pri rekonštrukciách bytových priestorov. Jadro z drevotriesky alebo umakartu sa demontuje, v niektorých prípadoch sa vybúra aj podkladová betónová mazanina. Nové jadro sa vymuruje z tvaroviek, alebo sa zmontuje napr. z impregnovaného sadrokartónu. Nevýhodou mokrého procesu je väčšia prácnosť, sekanie rozvodov, vyhotovenie omietok pod obklad, veľká hmotnosť, výhodou je bezproblémové zavesenie ťažších predmetov. Nevýhodou suchej montáže je kladenie výstužných profilov do miest zavesenia ťažších predmetov, výhodou je rýchlosť, rovný podklad pre obklady, minimálne zaťaženie nosných konštrukcií. Rozvody vody, kanalizácie a elektroinštalácie sa inštalujú do jednostranne opláštenej sadrokartonovej priečky, následne sa dokončí priečka. Po celej ploche jadra musí byť vyhotovená hydroizolácia. V prípade nerovného podkladu pre dlažbu treba vyhotoviť poter. Steny jadra sa obložia keramickým obkladom, strop sa vymaľuje. V niektorých prípadoch v bytovom jadre sa inštaluje podhľad s bodovým osvetlením (svietidlá musia byť vhodné do vlhkého prostredia).

Dôležitým predpokladom na rekonštrukciu bytu je kontrola, prípadne výmena inštalácií. Veľmi dôležité je posúdenie kapacity a opotrebenia všetkých rozvodov. Ak dôjde k výmene sanitárnej inštalácie, elektroinštalácie či ústredného kúrenia, stavebník je povinný už pred začatím prác získať súhlas príslušných inštitúcií a pri uvedení do užívania vykonať tlakové skúšky s revíznymi správami. Pri rekonštrukciách bytov v staršom bytovom fonde si správca vyžaduje umiestniť merací prístroj na verejne prístupné miesto. Do bytov nad rekonštruovaným bytom treba podľa možnosti zabezpečiť prívod vody provizórnym prepojením. Činnosti súvisiace s odpojením vody a elektriny sa spravidla vyhlasujú a oznamujú správcom objektu. Pri návrhu elektroinštalácie je potrebné rátať aj s dostatočnou rezervou pre možné napojenie budúcich neplánovaných elektrospotrebičov. Všetky inštalačné práce si vyžadujú priebežné čiastkové kontroly, treba pri nich vykonať skúšky tesnosti a funkčnosti rozvodov a zariadení.

Dokončovacie práce

Podkladové vrstvy podláh sa vyhotovujú mokrým, resp. suchým spôsobom. Na podklad zo sadrokartónu (suchý spôsob) sa dajú položiť všetky bežné podlahové krytiny. Pred položením dosiek treba izoláciou, tmelom alebo suchým podsypom vyrovnať betón, po položení dosiek sa dá hneď položiť nášľapná vrstva. Mokrý spôsob prestavujú liate podkladové podlahoviny. Pred položením finálnej úpravy musí byť podkladová vrstva pochôdzna.
Po vyhotovení finálnych povrchových úprav (omietkok a stierok, tapiet, obkladov) nasleduje realizácia nášľapných vrstiev podláh (laminátovými či drevenými parketami, kobercami, PVC, linoleami atď.). Pri podlahách treba dbať na rovnakú úroveň medzi susediacimi miestnosťami, rozdiel by mal byť max. 1 cm.
Kompletizácia stolárskych výrobkov sa zaraďuje ako posledná finálna dokončovacia práca.

Okná a dvere

Dvere v minulosti sa osadzovali prevažne do oceľových zárubní. Dnešným trendom je obloženie oceľových zárubní dreveným zárubňovým systémom (bez náročných stavebných úprav) a výmena dverového krídla.
Keď plánujeme výmenu okien, osadenie nových okien treba zaradiť pred vyhotovovaním povrchových úprav.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: byt rekonštrukcia stavebné práce
Zdieľať článok

Diskusia