7 krokov k pripojeniu do plynárskej distribučnej siete

17. 05. 2019
Zdieľať

Kúpili ste rodinný dom alebo budete stavať a chcete sa pripojiť do distribučnej siete a odoberať zemný plyn? Pozrite si prehľad jednotlivých krokov, vďaka ktorému budete presne vedieť, ako pri plynofikácii postupovať.

1. Žiadosť o pripojenie

Žiadosť o pripojenie môžete spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., predložiť 3 spôsobmi: vyplníte elektronický online formulár na webstránke spoločnosti, odovzdáte žiadosť osobne v zákazníckych kanceláriách alebo ju zašlete poštou. Na základe predloženej žiadosti vám spoločnosť SPP – distribúcia zašle faktúru na úhradu poplatku za pripojenie, a to do 7 dní od prijatia úplnej žiadosti. Túto faktúru je potrebné uhradiť do 21 dní od jej vystavenia. Do 30 dní od pripísania poplatku na účet vám spoločnosť SPP – distribúcia zašle návrh zmluvy o pripojení v 2 exemplároch. V prípade zaslania online formulára vám bude návrh zmluvy o pripojení zaslaný na vašu e-mailovú adresu.

2. Zmluva o pripojení

V prípade, že s návrhom zmluvy súhlasíte, podpíšete oba exempláre návrhu zmluvy o pripojení a doručíte ich spoločnosti SPP – distribúcia najneskôr do 30 dní od ich doručenia, resp. prevzatia. SPP – distribúcia doručené exempláre zmluvy o pripojení následne podpíše a 1 podpísaný exemplár vám bez zbytočného odkladu zašle.

3. Projektová dokumentácia

Po uzavretí zmluvy o pripojení si v ďalšom kroku zabezpečíte vypracovanie projektovej dokumentácie pripojovacieho plynovodu (plynovej prípojky) a následne ju predložíte spoločnosti SPP – distribúcia na posúdenie, ktoré obvykle trvá do 30 dní od jej doručenia.

 

4. Realizácia výstavby

Po doručení vyjadrenia k projektovej dokumentácii pripojovacieho plynovodu si vyhľadáte zhotoviteľa, prostredníctvom ktorého zrealizujete výstavbu pripojovacieho plynovodu a odberného plynového zariadenia. Po ukončení výstavby požiadate spoločnosť SPP – distribúcia o kontrolu realizácie výstavby pripojovacieho plynovodu. Ak je výsledok kontroly vyhovujúci, odovzdáte spoločnosti kompletnú technicko-právnu dokumentáciu pripojovacieho plynovodu.

5. Zmluva o dodávke plynu

V ďalšom kroku si vyberiete dodávateľa plynu a uzatvoríte s ním zmluvu o dodávke plynu. Ideálne je urobiť tak aspoň 30 dní pred požadovaným začiatkom odberu plynu.

6. Žiadosť o realizáciu pripojenia

Následne spoločnosti SPP – distribúcia predložíte žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla, a to buď prostredníctvom online formulára na webstránke spoločnosti, osobne v zákazníckych kanceláriách spoločnosti, alebo poštou. SPP – distribúcia posúdi splnenie technických a obchodných podmienok pre pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete, a to najneskôr do 25 dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla.

7. Montáž meradla

Po kladnom posúdení splnenia technických a obchodných podmienok pre pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete vám SPP – distribúcia do 5 pracovných dní zabezpečí montáž meradla.

 

Na meranie spotreby plynu je určená domová regulačná zostava.

Skrinka má byť umiestnená v oplotení na hranici verejného priestranstva a súkromného pozemku žiadateľa.

Montáž meradla zabezpečí SPP – distribúcia do 5 pracovných dní.

Pred montážou meradla je potrebné splniť technické a obchodné podmienky na pripojenie.

Slovník základných plynárenských pojmov

Pripojovací plynovod(plynová prípojka)

Zariadenie určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na distribučný plynovod. Začína sa pripojením na distribučný plynovod a končí sa hlavným uzáverom plynu.

Odberné plynové zariadenie (OPZ)

Zariadenie určené na odber plynu v rodinnom dome. Ide o vonkajšie a vnútorné rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče.

Domová regulačná zostava/skrinka

Pozostáva z typizovanej skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu, meradla zemného plynu a ostatných montážnych komponentov. Skrinka býva umiestnená zvyčajne v oplotení na hranici verejného priestranstva a súkromného pozemku žiadateľa, je prístupná z verejného priestranstva.

Distribučný plynovod

Uličný rozvod plynu, ktorý slúži na distribúciu plynu.

Po splnení technických a obchodných podmienok pre pripojenie plynového zariadenia do distribučnej siete vám SPP – distribúcia do 5 pracovných dní zabezpečí montáž meradla.

TEXT SPP – DISTRIBÚCIA
FOTO isifa/Shutterstock
ZDROJ časopis Môj dom

Kategória: Energia
Tagy: zemný plyn
Zdieľať článok

Diskusia