Elektrické vykurovanie

19. 07. 2005
Zdieľať

Princípom elektrického vykurovania je premena elektrickej energie na tepelnú, čo nastane pri prechode elektrického prúdu vhodným vodičom, v ktorom sa vytvára odporové teplo. Ak je primárnym zdrojom na vykurovanie budovy elektrická energia vyrobená v klasickej tepelnej elektrárni, spätná premena elektriny na teplo je málo efektívna. Z tohto dôvodu pri využití elektriny na vykurovanie platia špecifické podmienky.

Základnou podmienkou efektívneho využitia elektrickej energie na vykurovanie je odber v čase nízkeho zaťaženia elektrizačného systému, ktorým je nočný čas v dĺžke ôsmich hodín. To vyžaduje aplikáciu vykurovacích sústav umožňujúcich akumuláciu vyrobeného tepla. Akumulované teplo sa môže následne využívať v dennom čase na vykurovanie budov sústavami riadenými automatickou reguláciou. Druhou podmienkou elektrického vykurovania je minimalizácia tepelných strát, a to už pri návrhu nových budov alebo pri dodatočnom zateplení existujúcich objektov. Objekty vybavené elektrickým vykurovaním musia z tepelnotechnického hľadiska vyhovovať STN 73 0540-2.
Primárnym ukazovateľom elektrického vykurovania je denný čas odberu elektrickej energie. Čas odberu sa priamo odráža v použitej skladbe vykurovaných sústav a v prevádzkových nákladoch. Z týchto aspektov sa elektrické vykurovanie delí na tri typy:

  • 1. Priamoohrevné elektrické vykurovanie je charakterizované odberom elektrickej energie časovo totožným s dodávkou tepla do vykurovanej miestnosti. Do tejto kategórie sa zaraďujú nielen miestne konvekčné, sálavé a teplovzdušné vykurovacie systémy, ale aj sálavé sústavy využívajúce káblové vodiče.
  • 2. Elektrické akumulačné vykurovanie sa vyznačuje odberom elektrickej energie na akumuláciu tepla (nabíjanie) do vhodnej hmoty (tuhá látka alebo tekutina) v nočnom čase, keď platí výhodná cena elektrického prúdu. Akumulované teplo možno potom v dennom čase využiť jedným z týchto spôsobov:

    • lokálnym vykurovaním elektrickými akumulačnými vykurovacími telesami inštalovanými v príslušných miestnostiach,
    • ústredným akumulačným systémom teplovodného vykurovania, využívajúcim akumuláciu tepla do vody; pri tomto riešení je zdrojom tepla zvyčajne akumulačná nádrž vybavená elektrickým odporovým vykurovacím telesom.
  • 3. Zmiešané elektrické vykurovanie je kombináciou akumulačnej a priamoohrevnej sústavy. Akumulačná sústava umožňuje odber len v čase minimálneho nočného zaťaženia. Priamoohrevná sústava odoberá elektrický prúd na priame vykurovanie počas dňa.

Jednotlivým skupinám elektrického vykurovania zodpovedajú rozdielne sadzby za elektrickú energiu:

  • BP sadzba pre úplne elektrifikované domácnosti vybavené priamoohrevným vykurovaním má dve zložky: stály mesačný plat závislý od veľkosti ističa a cenu za odber 1 kW v nízkej tarife (20 hodín denne) a vo vysokej tarife (4 hodiny denne).
  • BV sadzba pre domácnosti s elektrickým akumulačným vykurovaním a elektrickou prípravou teplej vody zahŕňa: – stály mesačný plat závislý od počtu obytných miestností, cenu za odber 1 kW v nízkej tarife (8 hodín denne) a vysokej tarife (16 hodín denne).
  • BH sadzba pre domácnosti s elektrickým hybridným vykurovaním a elektrickou prípravou teplej vody je tvorená rovnako ako BV sadzba pre domácnosti vybavené elektrickým akumulačným vykurovaním. Za hybridnú sa považuje sústava, ktorá má výkon rozdelený v pomere 77 % na akumulačné vykurovanie a 33 % na priame vykurovanie.

V miestach, kde na vykurovanie nie je dostatočne dimenzovaný elektrický rozvod a chýba aj rozvod zemného plynu, treba zvoliť iný druh vykurovania.

Kategória: Energia
Tagy: akumulačné vykurovacie telesá elektrina teplo vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia