Meníme dodávateľa plynu

17. 09. 2013
Zdieľať

Zmena dodávateľa plynu vôbec nepredstavuje zložitý proces a nebude vás stáť ani cent. Poďte spolu s nami zistiť, ako postupovať tak, aby ste predišli prípadným peripetiám.

Čo by ste mali vedieť o zmene dodávateľa

1 Bez zmeny plynomeru

Pri zmene dodávateľa plynu sa nemení plynomer a naďalej zostávate zákazníkom súčasnej distribučnej spoločnosti, ktorá sa stará o váš plynomer, odpisovanie z neho a distribúciu plynu do vášho odberného miesta, ako aj o odstraňovanie prípadných porúch. V prípade akýchkoľvek problémov ju môžete tak ako doteraz priamo kontaktovať aj po zmene dodávateľa. Distribučné poplatky vám však po zmene dodávateľa bude fakturovať nový dodávateľ na jednej faktúre spolu s plynom a následne ich odvádzať v presne rovnakej výške príslušnej distribučnej spoločnosti. Po zmene dodávateľa budete dostávať faktúru od nového dodávateľa. Nerealizuje sa ani odpojenie a následné pripojenie, zmenu si jednoducho ani nevšimnete a je iba čisto administratívnym a virtuálnym procesom.    

2 Ako na to

Pri zmene dodávateľa je potrebné podať výpoveď súčasnému dodávateľovi a začať zmenový proces. Všetky tieto činnosti väčšinou vykoná nový dodávateľ. Klient s ním v prípade záujmu podpíše zmluvu o dodávke plynu, ktorej súčasťou je žiadosť o ukončenie zmluvy súčasnému dodávateľovi a splnomocnenie na zmenu dodávateľa. Keď sa podpísaná zmluva vrátane príloh doručí novému dodávateľovi, podá za klienta výpoveď u súčasného dodávateľa a začne zmenový proces – minimálne 21 dní pred začiatkom dodávky. Následne klient začne odoberať energiu od nového dodávateľa, ktorý mu pred začatím dodávky zašle predpokladané ročné náklady na základe jeho predpokladanej spotreby plynu a prvú zálohovú faktúru.


ecoTEC plus v kuchyni

ecoTEC plus v kuchyni
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

3 Kedy môžete meniť dodávateľa  

Domácnosti môžu zmeniť dodávateľa plynu každý mesiac, vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Výpovedná lehota súčasnému dodávateľovi je jeden mesiac, ak má so súčasným dodávateľom uzatvorenú zmluvu na dobu neurčitú (inak v zmysle obchodných podmienok u súčasného dodávateľa). V prípade záujmu o zmenu dodávateľa je potrebné doručiť podpísanú zmluvu novému dodávateľovi minimálne jeden deň pred uplynutím výpovednej lehoty. Ak sa napríklad v auguste 2013 rozhodnete pre zmenu dodávateľa plynu, najbližšia možná zmena dodávateľa bez sankcií je k 1. októbru 2013, pričom podpísaná zmluva musí byť novému dodávateľovi doručená najneskôr 31. augusta 2013.  

4 Koľko ušetríte

V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že dodávateľ môže zákazníkovi poskytnúť zľavu len z ceny za dodávku plynu. Na distribučné a prepravné poplatky, ktoré sú súčasťou výslednej ceny za plyn, nemá dosah. Práve nevedomosť verejnosti o tom, že dodávateľ dokáže poskytnúť zľavu iba z ceny za dodávku plynu, využívajú podomoví predajcovia, ktorí ľuďom často počítajú výslednú finančnú úsporu z celkovej sumy, teda ceny za dodávku, distribúciu a prepravu. Ak napríklad za spotrebovaný plyn bez distribúcie a prepravy platíte 1 000 € ročne a nový dodávateľ vám poskytuje zľavu 6 % z ceny komodity, zmena dodávateľa vám prinesie úsporu vo výške 60 € ročne. 


Meníme dodávateľa plynu

1253184
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

5 Ostražitosť nadovšetko

K rizikám, ktoré súvisia so zmenou dodávateľa, nepochybne patria aj už spomínané nekalé praktiky podomových predajcov. Je preto potrebné, aby ste si vždy overili totožnosť predajcu a tiež spoločnosť, ktorú zastupuje, na zákazníckej linke alebo webstránke danej spoločnosti. Ak ho o to požiadate, predajca je povinný preukázať sa identifikačným preukazom. Na podpis novej zmluvy si nechajte potrebný čas a nepodpisujte ju takpovediac „medzi dverami“. Dôležité je všímať si hlavne poplatky za predčasné ukončenie zmluvy alebo čas viazanosti, ktorý vás môže zbytočne pripraviť o možnosť zmeniť rozhodnutie. Ak ste podľahli lákavej ponuke obchodníka a chcete svoje rozhodnutie zmeniť, máte zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od podpisu bez akýchkoľvek sankcií alebo poplatkov.

Všímajte si ceny plynu 
Na porovnanie výhodnosti ponuky potenciálneho dodávateľa so súčasným stačí, ak porovnáte vašu súčasnú cenu za komoditu s cenou potenciálneho dodávateľa a vynásobíte ju spotrebou za dané obdobie. Všetky ostatné poplatky za distribúciu a prepravu komodity sú rovnaké u všetkých dodávateľov, sú účtované v zmysle platného cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a nemá zmysel ich porovnávať ani zahŕňať do ponuky na dodávku komodity.

6 Spoľahlivosť a doplnkové služby

Väčšina zákazníkov sa rozhodne zmeniť dodávateľa najmä pre lákavú ponuku, ktorá sľubuje nižšiu cenu. V skutočnosti však môže ísť o ročnú úsporu niekoľkých eur, ktorú môžete bez problémov dosiahnuť aj v prípade, že začnete efektívnejšie využívať energiu v domácnosti. Prax však nasvedčuje, že dôležitejšie ako zdanlivo nižšia cena sú skúsenosti, spoľahlivosť, dobré meno a doplnkové služby dodávateľov – napríklad vo forme bezplatného energetického poradenstva, dostupnej zákazníckej linky alebo siete kontaktných miest. 


Meníme dodávateľa plynu

1253183
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Nielen plyn, ale aj elektrina
Už niekoľko rokov môžu domácnosti a firmy meniť nielen dodávateľa plynu, ale aj elektriny. Je to jednoduchý a bezplatný proces, ktorý ovplyvnilo prijatie tretieho energetického balíka v septembri 2012. Jeho prijatím sa zmenil priebeh zmeny dodávateľa, a to najmä z časového hľadiska. Celkový proces zmeny dodávateľa musí po novom prebehnúť počas jednomesačnej výpovednej lehoty. Predtým zmena trvala šesť mesiacov. Zároveň sa posilnili práva odberateľov, ktorým sa predĺžil čas určený na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu z pôvodných sedem na štrnásť pracovných dní. 

Dodávateľ môže zákazníkovi poskytnúť zľavu len z ceny za dodávku a nie z celkovej ceny energie, ktorú zákazník zaplatí. Celková cena sa pritom skladá z časti za dodávku energie, ktorá predstavuje asi polovicu, a z ceny za distribúciu, systémové služby, prepravu a spotrebnej dane (domácnosti ju v súčasnosti neplatia).  

Kategória: Energia
Tagy: plyn vykurovanie zmena
Zdieľať článok

Diskusia