22. 06. 2005
Zdieľať

Podľa súčasných platných predpisov musia byť všetky budovy a k nim patriace pozemky odvodnené a musia byť z nich bezpečne odvedené aj všetky splašky. Znamená to vybudovať taký systém, ktorý odvedie všetky odpadové vody – kanalizáciu. Vnútorná kanalizácia vedie odpad hlavným zvodom od zariaďovacích predmetov von z budovy, kde sa napája cez kanalizačnú prípojku na verejnú kanalizáciu.

Na zriadenie kanalizačnej prípojky treba podať žiadosť o pripojenie príslušné vodárne a kanalizácie. Tie po ukončení montáže vnútornej kanalizácie zabezpečia na náklady vlastníka nehnuteľnosti realizáciu kanalizačnej prípojky. Musí sa uložiť v sklone min. 3 % smerom k verejnej kanalizácii a musí obsahovať aspoň jednu kanalizačnú šachtu vzdialenú minimálne 1 m od uličnej čiary.

Vnútorný rozvod kanalizácie

Začína pri jednotlivých zariaďovacích predmetoch a končí pri výstupe z budovy. Skladá sa z potrubí, ktoré si jednotlivo predstavíme.
Šikmé pripojovacie potrubie odvádza splaškovú vodu od zariaďovacieho predmetu najkratším smerom k odpadovému potrubiu. Potrubie sa ukladá väčšinou do steny v šikmých drážkach a zamurováva sa alebo sa vedie v podlahe prízemia. Vodorovná vzdialenosť medzi odpadovým potrubím a zariaďovacím predmetom nemá byť väčšia ako 3 m, ak je tým zariaďovacím predmetom WC, skracuje sa táto vzdialenosť na 1,5 m. Potrubie musí byť v sklone minimálne 3 %. Do odpadového potrubia sa šikmé potrubie pripojí šikmou odbočkou. Svetlosť potrubia sa volí podľa množstva a druhu pripojených zariaďovacích predmetov, ich prietoku a spotreby vody.
Aby zo zariaďovacích predmetov pripojených na kanalizáciu neunikal zápach, montujú sa medzi zariaďovacie predmety a potrubie zápachové uzávery. Vtoky do zápachových uzáverov chráni mriežka, aby sa zabránilo vnikaniu väčších predmetov.
Odpadové potrubie je zvislé potrubie, ktoré odvádza splaškové vody do nižšieho podlažia. Musí byť vyvedené 0,5 m nad strechu, kde je ukončené vetracou hlavicou. Tá potrubie vetrá a zabezpečuje, aby sa v ňom nehromadili plyny. V najnižšom podlaží budovy sa musí do každého odpadového potrubia vložiť rúra s čistiacim otvorom. Čistiace rúry včlenené do hlavného zvodu pri budovách bez podpivničenia musia byť umiestnené vo vybetónovanej nepriepustnej revíznej šachte s rozmermi min. 60 x 90 x 75 cm. Do šachty sa nesmú umiestniť nijaké iné zariadenia ani vedenia.
Ležaté potrubia tvoria rozvetvenú sieť a vychádzajú z odpadových potrubí alebo vpustí. Sú umiestnené v podzemnom podlaží pod stropom alebo, ak budova nie je podpivničená, pod objektom. Ležaté potrubie by po celej svojej dĺžke malo viesť rovno a v rovnakom spáde von z objektu. Mimo budovy sa kladie ležaté potrubie do nezámrznej hĺbky min. 90 cm. Svetlosť zvodu má byť o stupeň väčšia ako svetlosť odpadu, najmenej však 100 mm. Použije sa pätné prechodové koleno alebo prechodový kus s obyčajným pätným kolenom so zväčšeným priemerom zaradeným pod prechodom. Zvody vedené kotolňami a inými priestormi so zvýšenou teplotou sa tepelne izolujú, aby sa potrubie zmenami teplôt, a tým i vznikajúcimi dĺžkovými zmenami, neznehodnocovalo, neuvoľňovali sa spoje a splašky neprischýnali na stenách potrubia.

Ukladanie potrubia


  • Potrubie sa ukladá hrdlami proti toku splaškov.
  • Ak nie je podpivničená budova, ukladá sa zvodové potrubie do rýh, ktoré majú potrebný sklon.
  • Pri betónovaní základov treba dodržať stanovené otvory predpísané projektantom.
  • Ak má byť budova postavená na základovej oceľovobetónovej doske, ukladá sa potrubie do rýh vybetónovaných priamo v platni.
  • Pri rekonštrukcii je najvhodnejšie ponechať zariaďovacie predmety na svojom mieste (predovšetkým WC), aby nové prierazy pre odpadové potrubie nenarušili statiku budovy.

Materiál

Pripojovacie, odpadové a zvodové potrubia sa zostavujú z kameninových, liatinových, betónových a novodurových rúr. Potrubie sa zostavuje z priamych rúr a tvaroviek.
Najpoužívanejším materiálom pre ležaté zvody uložené v zemi je kamenina. Jednotlivé diely kameninového potrubia sa spájajú rovnobežnými drážkami. Kameninové rúry sú veľmi tvrdé, trvanlivé a lacné, ale krehké. Sú objemné, a tak sa nehodia sa na zvislé odpady.
Liatinové odpadové rúry a tvarovky sú vhodné na zvodové potrubie a hlavne tam, kde sa vyžaduje zaručená odolnosť a stálosť, napr. pri prechodoch základovými múrmi, pod podlahami a terénom zaťaženým autami. Vyrábajú sa vo väčších dĺžkach ako kameninové rúry.
Novodurové a plastové odpadové rúrky a tvarovky sa pre svoje výborné fyzikálne a chemické vlastnosti používajú najčastejšie na šikmé pripojovacie potrubie, ale aj na ostatné potrubia pri menej rozľahlých rozvodoch. Tieto rúry nehrdzavejú, majú hladké steny, ľahko sa opracovávajú, sú ľahké a lacné. Vhodné sú pre studené i teplé odpadové vody, ale nevydržia trvalé prúdenie horúcej vody. Pretože novodur a plast sú elektricky nevodivé, nemožno ich rozmrazovať elektrickým prúdom. Rozmrazujú sa teplým vzduchom, pieskom alebo vodou. Trvanlivosť rúr je prakticky neobmedzená. Tieto rúry sa spájajú hrdlovým spojom alebo lepením. Dobrý rúrový spoj s väčšími priemermi sa dosahuje hrdlovým spojom s tesniacim gumeným krúžkom.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: inštalácia kanalizácia materiál potrubie stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia