Kolaudácia – všetko, čo potrebujete o nej vedieť

Kolaudácia – všetko, čo potrebujete o nej vedieť

14. 06. 2011
Zdieľať

Stavebné práce na vašom byte vrcholia, rovnako ako práce na ostatných bytoch vo vašom dome a na celej stavbe idú do záverečnej finálnej fázy. Čoraz častejšie sa skloňuje slovo „kolaudácia“...

Čo je kolaudácia

Je to proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie „do života“, rozhodne sa o tom, že stavbu je možné užívať. Prebieha po ukončení všetkých realizačných prác. Týmto procesom sa zabezpečuje ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a hlavne bezpečnosti a ochrany zdravia budúcich užívateľov, či požiarnej ochrany. Kolaudačné rozhodnutie je nevyhnutné pre začatie užívania každej realizovanej stavby alebo jej rekonštrukcie, prestavby, prístavby či nadstavby, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie.

Kedy môže prebehnúť kolaudácia

Stavba je pripravená na kolaudáciu vtedy, keď je už skoro hotová a chýbajú len drobnosti, ktoré je možné doplniť aj po nasťahovaní. Stavba musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, všetky okná a dvere, dokončené schodiská a balkóny so zábradliami, povrchové úpravy stien, podláh, stropov, inštalácie, dokončené sú všetky prípojky inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn) s meracími miestami a v kúpeľniach sú osadené zariaďovacie predmety (umývadlo, vaňa/sprcha, WC a pod.).


Ešte pred kolaudáciou podrobne skontrolujte všetky detaily, použité materiály a konštrukcie, aby vám stavebník vykonal prípadne opravy a dorábky.

Ešte pred kolaudáciou podrobne skontrolujte všetky detaily, použité materiály a konštrukcie, aby vám stavebník vykonal prípadne opravy a dorábky.

Ešte pred kolaudáciou podrobne skontrolujte všetky detaily, použité materiály a konštrukcie, aby vám stavebník vykonal prípadne opravy a dorábky, pretože po kolaudácii a prevzatí bytu sa môže stať, že si to budete musieť urobiť na vlastné náklady. Aj to sa stáva.

Kedy nie je potrebná kolaudácia

Stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť, ak ide o drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, aj keď bolo na ich zrealizovanie potrebné stavebné povolenie. Na garáž je potrebná kolaudácia vtedy, ak nepatrí do kategórie drobných stavieb. Naopak, potrebná je vždy, ak je stavba určená na bývanie alebo rekreáciu.


Ešte pred kolaudáciou podrobne skontrolujte všetky detaily, použité materiály a konštrukcie, aby vám stavebník vykonal prípadne opravy a dorábky

Ešte pred kolaudáciou podrobne skontrolujte všetky detaily, použité materiály a konštrukcie, aby vám stavebník vykonal prípadne opravy a dorábky

Ako prebieha kolaudačné konanie

Začína sa žiadosťou stavebníka o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade. K žiadosti musí doložiť všetky prílohy, ktoré požaduje stavebný úrad. K nim patrí:
• projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, ak sa počas stavby zmenila veľkosť alebo poloha niektorých projektovaných častí, alebo konštrukcií,
• zameranie skutočného osadenia stavby, ktoré vypracuje geodet po dokončení stavby a spolu s výkazom výmerom vyznačí pôvodný stav, zmeny a nový stav,
• kópia stavebného denníka, ktorý si viedla stavebná firma počas realizácie,
• revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti všetkých inštalácií, ktoré vyhotovujú dodávateľské firmy pred odovzdaním diela investorovi.

Ak ide o bytový dom, v ktorom sa nachádza váš nový byt, všetky bytové aj nebytové časti domu sa budú kolaudovať spoločne. Rieši to investor a stavebník, takže majitelia jednotlivých bytov nepotrebujú dokladovať revízne správy a certifikáty, pokiaľ po dohode so stavebníkom nezabezpečovali realizáciu niektorej z inštalácií sami. Pri byte nepotrebujete ani konečné porealizačné zameranie. Určite si však od stavebníka vypýtajte všetky návody na obsluhu zabudovaných zariadení (kotol, videovrátnik, rekuperácia, ovládanie vykurovania atď.)

Po doložení všetkých požadovaných dokladov stavebný úrad oznámi všetkým účastníkom konania (stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku), obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania, a to najmenej 10 dní pred ústnym konaním spojeným a miestnym zisťovaním. Vtedy priamo na stavbe a v jej okolí kolaudačná komisia skúma, či bola stavba zrealizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie a či boli dodržané všetky podmienky určené územným plánom, územným rozhodnutím a stavebným povolením. Prebehne zároveň aj ústne konanie, ktoré je poslednou príležitosťou pre všetkých účastníkov konania, aby vyjadrili svoje pripomienky.

 


Pri preberaní nového bytu si prezrite najmä foto: IKEA

Pri preberaní nového bytu si prezrite najmä foto: IKEA

 

Pri preberaní nového bytu si prezrite najmä:
• dlažbu na podlahe – skúste sa po nej prejsť, či niekde nepočuť dutý zvuk, čo by mohlo znamenať nekvalitné nalepenie dlažby, ktoré môže neskôr spôsobiť jej praskanie;
plávajúce podlahy – mali by plávať, čiže by mali mať dostatočný odstup od stien na okrajoch, ináč sa môže vyduť. Je ťažko to zisťovať, pretože tento detail je prekrytý lištou, no nech vám písomne vysvetlia, ako je vyriešený detail a aký odstup v mm je vytvorený na okrajoch. To neskôr pomôže pri riešení reklamácií a prípadnom súdnom spore;
• radiátory a kúrenie – či skutočne fungujú správne, najmä funkciu termostatických hlavíc, či nie je systém zanesený;
• praskliny na stenách – áno, môže ísť o prirodzené sadanie stavby, ale to si nechajte overiť statikom, ak nejakú zbadáte a zdá sa vám priveľká. Môže ísť o nekvalitný materiál omietky a tiež jej nevhodné nanesenie, v krajnom prípade aj o statickú poruchu;
• okná a dvere – všetky okná a dvere sa musia hladko otvárať a zatvárať, bez akýchkoľvek netesností. Nekvalitné osadenie môže časom spôsobiť neúplné zatváranie či prefukovanie;
• plesne – o zle realizovanej izolácii sa síce nedozviete už pri preberaní bytu, pretože plesne v týchto miestach vzniknú až pri užívaní a celkovom zvýšení vlhkosti v byte, neváhajte a nečakajte však s reklamáciou, mohli by ste prísť o nárok na opravu. (foto: IKEA)

Kolaudačné rozhodnutie

Po potvrdení všetkých skutočností, a pokiaľ sa nezistia väčšie nedostatky, vydá stavebný úrad v zákonnej lehote kolaudačné rozhodnutie. Presne v ňom pomenuje účel, na ktorý sa môže stavba využívať a podmienky, za ktorých je možné stavbu bezpečné užívať. V rozhodnutí sa uvedú aj pripomienky a zistené nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. Môže ho vydať len ten stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie.

Po získaní kolaudačného rozhodnutia musí investor ešte objekt pred jeho užívaním zaevidovať na obecnom úrade, kde mu pridelia súpisné číslo. Na základe kolaudačného rozhodnutia, prideleného súpisného čísla a geometrického plánu novostavby s výkazom výmerom investor požiada príslušný katastrálny úrad o pripísanie novostavby na parcelu, na ktorej je stavba postavená. Po zakreslení novostavby na parcelu si môže investor vyžiadať na katastrálnom úrade list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy s novými údajmi o stavbe.

Základná právna úprava zaoberajúca sa problematikou kolaudačného rozhodnutia ako dokladu k majetku je obsiahnutá v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo vyhláške 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Zodpovedná redaktorka: Kamila Ďuríková

TIP: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste | Pohodo.sk

Kategória: Legislatíva a financovanie Stavba a rekonštrukcia
Tagy: byt kolaudácia stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia