Kozliatka, otvorte mi vrátka…

Kozliatka, otvorte mi vrátka…

18. 09. 2009
Zdieľať

Dnešná domácnosť sa, bohužiaľ, nezaobíde bez ochrany proti nepozvaným hosťom. Témou číslo jeden sú predovšetkým vchodové dvere a okná. Ich zabezpečenie pomocou zámkov a sofistikovaných systémov môže nielen odradiť zlodejov, ale môže aj poskytnúť ochranu proti požiaru, proti stúpajúcej vode, a zabezpečiť komfort zvukotesností či obmedzenia prievanu. V súčasnosti sú v ponuke už také inteligentné bezpečnostné systémy, že ak sami neotvoríme, len ťažko sa nepozvaný hosť dostane dovnútra.

Základom ochrany našich obydlí proti zlodejom sú dobre zabezpečené vstupné dvere. Ich kvalita z hľadiska ochrany sa špecifikuje prostredníctvom bezpečnostných tried podľa noriem STN P ENV 1627-1630. Čím vyššie číslo, tým lepšia ochrana. V kategórii jeden (BT1) a dva (BT2) sú obyčajné vstupné dvere bez akejkoľvek zvláštnej výbavy. Dostatočnú mieru ochrany zabezpečujú už kategórie tri (BT3) a štyri (BT4), ktoré vyžaduje väčšina poisťovní. Triedy päť (BT5) a šesť (BT6) sa už využívajú skôr vo firmách s vysokými nárokmi na odolnosť voči vlámaniu (trezorové miestnosti a pod.). Nedostatočná odolnosť dverí je veľakrát dôsledkom veľmi slabého zabezpečenia pred nepozvanými hosťami. Zlodeji tak môžu vniknúť do bytu či domu veľmi rýchlo, potichu a v mnohých prípadoch môžu kradnúť aj počas spánku majiteľov. Ťažko prekonateľnou prekážkou sa tak stávajú najmä špeciálne dvere. Tvorí ich sústava pancierovania, kotviacich prvkov, kovania, kvalitných zámkov, ale aj optimálne zvolenej zárubne.


Kozliatka, otvorte mi vrátka…

218181

Repasované dvere

V mnohých prípadoch možno zabezpečiť dvere obyčajným repasovaním pôvodných. Využiť sa môžu aj klasické masívne drevené dvere. Ak použijeme moderné dvere, starší dom či byt stráca na svojej architektonickej hodnote. Dobrou správou však je, že práve tu sa ponúka možnosť vybaviť pôvodné dvere ochrannými prvkami, ktoré sú v súlade s požiadavkami poisťovní. Môže ísť pritom aj o dvojkrídlové typy dverí. Základom prestavby býva opancierovanie vnútornej strany oceľovým plechom s hrúbkou minimálne jeden milimeter. Tento plech sa upevňuje pomocou skrutiek do hlavných konštrukčných prvkov dverového skeletu. Tak sa zamedzí prerazeniu prekopnutím či prerezaním dverí. Ďalším krokom je montáž výsuvných prvkov po obvode dverí, na jednokrídlovom type najčastejšie zhruba v piatich bodoch. Výsuvné tŕne sú často vo dvojiciach či trojiciach, výsledkom je potom až dvadsaťbodové zabezpečenie. Základom je však kvalitný zámok s ochranou voči odvŕtaniu, rozlomeniu a prípadne s odolnosťou aj voči ďalším spôsobom prekonania.

 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Dvere podľa vlastných požiadaviek

Bezpečnostné dvere vyrábané presne podľa požiadaviek zákazníka majú výhodu vo variabilite systémov a dokonalom začlenení ochranných prvkov do konštrukcie dverí. Najčastejšie sa stretávame s tzv. sendvičovou technológiou, keď oceľové časti zabezpečujú bezpečnosť a funkčnosť systému. Ďalšou požiadavkou je izolácia zabezpečujúca tepelný a hlukový komfort a nakoniec ide aj o dizajn z dreva či iných materiálov, vrátane čalúnenia. Súčasťou bezpečnostných dverí bývajú špeciálne zárubne, ktoré nadväzujú aj na vysúvacie prvky zamykania. Ich upevnenie do dverného otvoru zabraňuje vyrazeniu celých dverí aj s rámom. V prípade týchto dverí je certifikovaná nielen bezpečnostná trieda, ale napríklad aj odolnosť proti požiaru či schopnosť zabrániť vniknutiu vody alebo dymu. Veľkou výhodou je aj možnosť zhotovenia dokonalých replík starých dverí,  s takmer neviditeľne implantovanými bezpečnostnými prvkami.
 


Kozliatka, otvorte mi vrátka…

218173


Kozliatka, otvorte mi vrátka…

218179

Výhodou dverí NEXT je v tomto smere možnosť použiť na každú stranu dverí celkom rozdielny dizajn, materiál alebo farbu. (foto: NEXT) Dvere s bezpečnostným viacbodovým zámkom Secury Automatik – zaistia sa už po pribuchnutí bez zamykania (foto: Gu Secury)

 

Ochrana majetku

 

Zabezpečenie našich obydlí by malo tvoriť komplex viacerých prvkov ochrany. Od bezpečnostných dverí s kvalitnými zámkami cez ochranu okien v podobe kvalitného kovania, bezpečnostných fólií, prípadne aj mreží, až po elektronické systémy s alarmom, napojeným na pulty centrálnej ochrany vybavené kamerovým systémom. Ale samozrejme je aj dôležité rátať aj s prekonaním všetkých týchto prekážok a preto sa vždy odporúča poistiť si svoj majetok v dobre zvolenej poisťovni.
 

Aktuálne informácie a rady od odborníka: Peter Koporec, generálny riaditeľ SHERLOCK, s .r .o. , výrobca certifikovaných bezpečnostných protipožiarnych dverí, odolných proti vlámaniu
Najčastejšie sa zlodeji vlámu do bytu cez dvere, a preto je najúčinnejšie zabezpečiť si byt certifikovanými bezpečnostnými protipožiarnymi dverami, so skúškou odolnosti proti vlámaniu.  Ale POZOR, nedajte sa zlákať podozrivo lacnými bezpečnostnými dverami bez platného certifikátu odolnosti proti vlámaniu! Názov bezpečnostne dvere ešte nemusí znamenať, že dvere sú v skutočnosti odolné proti vlámaniu, táto ich vlastnosť sa musí preukázať v akreditovaných skúšobniach.

– Zistite si, či sú bezpečnostné dvere naozaj odolné proti vlámaniu
Žiadajte predložiť certifikát odolnosti proti vlámaniu podľa platnej európskej normy EN 1627. Pri bezpečnostných dverách, ktoré boli skúšané podľa tejto normy, si môžete byť istí, že boli skúšané profesionálnymi skúšobnými komisármi, ktorí vopred poznali ich skladbu a možné „slabé miesta“, miesta, cez ktoré sa vlamači najčastejšie dostanú dnu. Práve  tieto miesta boli v skúšobniach  preverované na rôzne statické a dynamické zaťaženie a tiež na pokusy o  vlámanie. Nenechajte sa nachytať na rôzne cudzojazyčné „doklady“.

– Vyberajte uvážlivo a porovnávajte odolnosť bezpečnostných dverí proti vlámaniu
Počet uzamykacích bodov nie je rozhodujúci údaj, dokonca niektoré zle umiestnené uzamykacie body môžu bezpečnosť a funkčnosť dverí znižovať. Napríklad uzamykacie body do podlahy môžu spôsobovať problémy,,keď sa otvor v podlahe zanesie drobnými nečistotami. V dôsledku toho sa pri uzamykaní dvere môžu časom zasekávať.
Najdôležitejší údaj je bezpečnostná trieda dverí, podložená platným certifikátom. Čím vyššia bezpečnostná trieda, tým sú dvere odolnejšie proti vlámaniu a na ich prekonanie je potrebné zložitejšie náradie, dlhší čas a viac skúseností páchateľa. Dôležitá je dômyselná konštrukcia dverí ako celku. My odporúčame všetkým čitateľom minimálne.tretiu. bezpečnostnú triedu.
Veľmi dôležité je aj to, čo je skryté vo vnútornej konštrukcii dverí, ako napríklad zvárané vnútorné oceľové výstuhy, vnútorná izolačná výplň dverí, zváraný vnútorný rozvorový mechanizmus, či vnútorné zosilnenia miest, na ktoré sa najčastejšie útočí.

– Bezpečnostné dvere musia byť bezpečné aj pri používaní a mali by byť vhodné na osadenie v stavbe (v byte)
Požiadajte predajcu o predloženie certifikátu zhody vydaného autorizovanou osobou (t. j. oprávnenou skúšobňou) alebo o vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody. Povinnosť mať takýto certifikát alebo vyhlásenie o zhode ukladá každému výrobcovi alebo dovozcovi zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Len ak Vám predajca predloží certifikát ako dôkaz, že uvedené vlastnostisú overené, môžete si byť istí, že výrobok, ktorý ste si zakúpili, je skutočne vhodný na osadenie v stavbe, spĺňa zákonom predpísané podmienky a jeho používaním by nemalo dôjsť k žiadnemu ohrozeniu Vášho zdravia, zdravia vašich blízkych alebo ohrozeniu Vášho majetku. Teda výrobok možno označiť ako bezpečný. V zákone č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa sa zakotvuje, že na trhu možno ponúkať alebo predávať len bezpečné výrobky, vrátane stavebných prvkov v súlade s uvedeným stavebným zákonom. Seriózny predajca Vám poskytne certifikát zhody v slovenskom, resp. českom jazyku alebo, ak testovanie prebehlo v zahraničí, v pôvodnom jazyku skúšobne s overeným prekladom. Neuspokojte sa s predložením certifikátu v jazyku, ktorému nerozumiete. Iba ak máte certifikát vo svojom materinskom jazyku, alebo v jazyku, ktorý dobre ovládate, môžete si byť istí, že zloženie výrobku je preverené, zodpovedá požiadavkám noriem a  z hľadiska svojho zloženia a prevádzky nie je nebezpečné pre spotrebiteľa.

– Bezpečnostné dvere do bytu by mali byť aj protipožiarne
V bytových domoch najčastejšie vznikajú požiare v kuchyni pri varení alebo na chodbách pri fajčení, alebo aj v pivnici, vo výťahu a na schodisku. Až 50 % úmrtí pri požiaroch nastáva práve v bytoch a domoch. Práve preto je potrebné mať vstupné bezpečnostné dvere do bytu aj protipožiarne, aby sme uchránili svoj život a život svojich blízkych proti ohňu a dymu. Vyžiadajte si certifikát preukázania zhody stavebného výrobku. Ak ide o dvere s požiarnou odolnosťou, certifikát obsahuje hodnoty vyjadrujúce požiarnu odolnosť. Napr. 30-minútová požiarna odolnosť bude vyjadrená ako: EI2 30-CO D3, EW 30 CO D3. Táto vlastnosť dverí sa uvádza aj na výrobnom štítku dverí, ktorý musí byť pevne uchytený na výrobku. Väčšinou sa nachádza na bočnej, pántovej strane dverí.

– Výberom bezpečnostných dverí zverujete vybranej firme do rúk svoju bezpečnosť, aj bezpečnosť svojej rodiny
Treba si dávať dobrý pozor na výber firmy, ktorá vám bude bezpečnostné dvere dodávať a montovať. Veď vám nakoniec odovzdá kľúče od vašej novej bezpečnosti.  Na Slovensku sa však objavuje čoraz viac firiem, ktoré lákajú spotrebiteľov na podozrivo nízke ceny dverí a ich montáže. Tieto firmy a ich produkty však často nespĺňajú ani zákonom stanovené požiadavky.

– Preverte si firmu a pracovníkov, ktorí Vám prídu dvere montovať
Všetky firmy, ktoré predávajú a montujú dvere s mechanickým zámkom s viac ako trojbodovým uzamykacím mechanizmom, musia mať zo zákona licenciu na prevádzkovanie technickej služby, ktorú vydáva príslušné Krajské riaditeľstvo Policajného zboru. Táto licencia, okrem iného, garantuje občanovi, že zamestnanci danej firmy sú bezúhonní a spoľahliví. Nechajte si túto licenciu ukázať vopred. Nenaleťte podomovým obchodníkom, vyberte si spoľahlivú a overenú firmu.
Ak si teda chcete byť skutočne istí firmou a jej zamestnancami, žiadajte predloženie licencie na prevádzkovanie technickej služby.

 

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom.

 

Kategória: Dvere, brány Stavba a rekonštrukcia
Tagy: bezpečnostné dvere stavba zámok
Zdieľať článok

Diskusia