Na čo treba myslieť pri stavbe chaty

Na čo treba myslieť pri stavbe chaty

05. 12. 2007
Zdieľať

Ak ste sa rozhodli tráviť svoj voľný čas na chate, jedným zo spôsobov, ako ju získať, je postaviť si ju. Či bude vaša chata stáť v rekreačnej oblasti, v lese, pri vodnej nádrži alebo v záhradkárskej osade, musí to byť predovšetkým na mieste, kde sú vytvorené legislatívne podmienky a kde to zákony a nariadenia dovoľujú. Ide o lokality, pre ktoré platia iné regulácie, ako pri výstavbe domu v zastavanej časti obce.

Ako postupovať

V prvom rade je potrebné zistiť, aké obmedzenia, nariadenia a zákonné normy platia pre oblasť, v ktorej ste sa rozhodli investovať do výstavby vášho oddychového centra. Prvým krokom je zistiť, pod ktorú obec katastrálne patrí príslušný pozemok a návšteva príslušného obecného úradu. Na obecnom úrade by ste mali dostať kompletnú informáciu o všetkých obmedzeniach a reguláciách v danej oblasti. Referent životného prostredia vám poskytne informácie, ktoré sa týkajú vybavenia stavebného povolenia.

Ak sú vaše zámery v súlade s nariadeniami a podmienkami úradov, môžete pristúpiť k vysporiadaniu pozemku. Vysporiadaný vzťah k pozemku – či už vlastnícky, alebo nájomný – je podmienkou na získanie stavebného povolenia. Vlastnícky vzťah sa preukazuje listom vlastníctva, nájomný vzťah okrem listu vlastníctva aj nájomnou zmluvou podpísanou v prítomnosti notára. Čas trvania nájomnej zmluvy sa musí zhodovať s dobou životnosti chaty.

Vybavujeme stavebné povolenie

Ďalšie kroky smerujú k vybaveniu stavebného povolenia. Na jeho vybavenie je potrebné:

 • zabezpečenie projektu stavby,
 • vyjadrenia k projektu na získanie stavebného povolenia od úradov a orgánov, ktorých zoznam vám poskytne príslušný stavebný úrad;
 • prerokovanie projektu s majiteľmi susedných pozemkov – tento bod môžeme prenechať stavebnému úradu, no pre rýchlosť a bezkonfliktnosť celého procesu je lepšie, ak sa s vašimi budúcimi susedmi o projekte porozprávate osobne a vysvetlíte si dopady novej stavby na okolie;
 • podanie žiadosti o stavebné povolenie.

Žiadosť o stavebné povolenie musí obsahovať:

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

 • meno, priezvisko a adresu stavebníka,
 • druh, účel a miesto stavby – tieto údaje obsahuje projekt na získanie stavebného povolenia,
 • predpokladaný termín dokončenia stavby,
 • parcelové čísla stavebného pozemku s uvedením vlastníckych práv – tieto údaje obsahuje list vlastníctva, ktorý bude prílohou žiadosti; ak je pozemok prenajatý, je potrebné doložiť aj nájomnú zmluvu,
 • meno, priezvisko a adresu projektanta,
 • údaj, či sa stavba realizuje dodávateľsky alebo svojpomocne,
 • základné údaje o stavbe – nájdete ich v projekte stavby,
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia sú potrebné tieto prílohy:

 • doklady, že stavebník má vlastnícky alebo iný vzťah k pozemku (v každom prípade treba predložiť list vlastníctva ku všetkým parcelám dotknutým stavbou alebo prípojkami);
 • projekt stavby na získanie stavebného povolenia v troch vyhotoveniach. Projektant, ktorý je oprávnený vykonávať takéto projekty, ovláda obsah projektu. Z toho dôvodu vám odporúčame, aby ste sa s projektantom dohodli na tom, že všetky potrebné vyjadrenia k projektu obstará on. Je totiž osobou zodpovednou za to, aby bol projekt vypracovaný bez akýchkoľvek ďalších pripomienok k nemu;
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce – sú to najmä vyjadrenia správcov sietí (ak vám ich vybaví projektant, sú súčasťou projektu), kominárov, hasičov, hygienikov, súhlas obce, súhlas príslušného ochranárskeho združenia (ak chcete stavať v ochrannej zóne) atď.;
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti;
 • kópia všeobecného záväzného nariadenia o schválení územného plánu rekreačnej zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje;
 • ak ide o stavbu realizovanú svojpomocne, je potrebné priložiť aj vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby o tom, že bude vykonávať odborné vedenie uskutočňovania stavby.


Na čo treba myslieť pri stavbe chaty

124246

V prípade hladkého priebehu stavebného konania stavebný úrad vydá stavebné povolenie, ktorého právoplatnosť vám potvrdí po uplynutí 14-dňovej lehoty. Počas tejto doby sa môžu účastníci konania proti stavebnému povoleniu odvolať. Súčasne s potvrdením právoplatnosti stavebného povolenia vám úrad vydá v jednom vyhotovení projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou bude už aj pečiatka stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu ste povinní mať na stavbe od začiatku do konca realizácie a nakoniec ju predložiť pri kolaudácii.

Mnohé rekreačné chaty boli v minulosti postavené „načierno“, t. j. bez stavebného povolenia. Ešte aj dnes badať snahy o takéto „silové“ riešenie záujmov, no čoraz viac občanov si uvedomuje etickú stránku a rešpektuje zákonné nariadenia a všeobecné požiadavky spoločnosti na ochranu životného prostredia. Vybavovanie na úradoch nie je pre každého príjemnou prechádzkou ružovým sadom, na túto prácu si však môžete najať odborníka, ktorý za vás vybaví formality, odborne vám pomôže už počas prípravy stavby a môže vám vykonať odborný stavebný dozor. Spokojnosť s dobre zrealizovaným zámerom, ktorý je v súlade s požiadavkami spoločnosti, vám bude príjemnou odmenou dlhé roky.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: chalupa chata legislatíva
Zdieľať článok

Diskusia