02. 11. 2009
Zdieľať

Vykurovacia sústava pozostáva zo zdroja tepla, z potrubného rozvodu s armatúrami, z riadiaceho systému s prvkami merania i regulácie a z koncových vykurovacích telies. Každá zložka tohto systému plní svoju presne stanovenú funkciu, a to s jediným cieľom – dosiahnuť rovnovážny teplotný stav v interiéri.


Malé zdroje tepla

225605

Ústredné vykurovanie, pri ktorom je jeden zdroj tepla – a to kotol – je v našich domácnostiach najrozšírenejšie. Najčastejšie ide o kotly s výkonom od 50 do 70 KW, ktoré spaľujú tuhé, kvapalné alebo plynné palivá. Tieto kotly sú nazývané malými zdrojmi tepla. V rodinných domoch a bytoch sa zvyčajne kombinujú aj s prípravou teplej úžitkovej vody. V zdroji tepla sa mení energia z paliva na teplo, ktoré sa odovzdáva teplonosnej látke, napríklad vode. Prostredníctvom potrubného rozvodu sa toto médium ďalej distribuuje do vykurovacích telies.


Malé zdroje tepla

225608

Výber kotla

Pri výbere nového kotla je dôležité zvoliť správny typ so zodpovedajúcim výkonom pre danú sústavu. Ak by bol výkon malý, systém nedokáže dostatočne vykúriť celý interiér. Ak by bol výkon zbytočne veľký, kotol sa bude príliš často vypínať, čo by mohlo spôsobiť nadmerné opotrebenie súčiastok. Pred spustením nového kotla do prevádzky je nutné presné nastavenie a vyregulovanie systému. Kotly sa vyrábajú buď závesné, alebo stacionárne. Závesné sa často označujú aj ako nástenné kotly a možno ich osadiť na voľne prístupnú stenu v ktorejkoľvek miestnosti interiéru. Sú určené výhradne na spaľovanie plynných palív a navrhujú sa len pre vodné vykurovacie sústavy a na ohrev teplej vody. Stacionárne kotly sa umiestňujú vo vyhradenom priestore. Často sú osadené na základný podstavec a pripojené na odvod spalín do komínového telesa. Stacionárne kotly sú určené pre teplovodné vykurovacie sústavy väčších dispozičných priestorov a na prípravu teplej vody. Môžu spaľovať všetky druhy palív.


Malé zdroje tepla

225611

Kotly na tuhé palivá môžu spaľovať čierne a hnedé uhlie, koks, kusové drevo, drevené brikety a štiepky alebo pelety. Výhodou je nižšia obstarávacia cena, nevýhodou požiadavka na skladovací priestor pre kurivo, v minulosti aj namáhavá a prácna obsluha. Elektrické kotly majú obvykle trojfázové elektrické vedenie. Ich inštaláciu a prevádzku musí schváliť príslušný dodávateľ elektrickej energie, ktorý posúdi, či je v danej lokalite k dispozícii dostatočná elektrická kapacita. Elektrické vykurovanie je oproti vykurovaniu tuhým palivom a zemným plynom, finančne náročnejšie, ponúka však jednoduchú obsluhu a nehlučnosť prevádzky. Kotly na plynné palivo môžu spaľovať zemný plyn, propán-bután a bioplyn a patria k najpoužívanejším kotlom. Môžu byť klasické alebo kondenzačné. Kondenzačné kotle patria vďaka svojej vysokej efektivite k vyhľadávaným produktom. Ich normovaný stupeň účinnosti je až 105 %, pretože dokážu zužitkovať aj odpadové teplo. Z ekologického hľadiska sa niektoré druhy kondenzačných kotlov označujú dokonca ako neutrálne, pretože majú minimálny vplyv na životné prostredie (minimálne hodnoty emisných látok, ktoré voľne unikajú do ovzdušia). Kondenzačné plynové kotly sa vo všeobecnosti vyznačujú vysokou účinnosťou, stále sa zmenšujúcimi rozmermi a príťažlivým dizajnom. Významným trendom pri konštruovaní je aj dôraz na nehlučnosť prevádzky a čo najnižšia hmotnosť jednotlivých modelov.
 


Malé zdroje tepla

225603

Regulácia kotla

Vyspelé regulačné systémy regulujú teplotu v miestnostiach a riadia činnosť kotla. Prioritne zabezpečujú registráciu informácií na správnu koordináciu jednotlivých článkov vykurovacej sústavy. Aj pri náhlych a prudkých vonkajších poklesoch teploty sú schopné udržať v interiéri konštantnú teplotu. Hlavnou úlohou regulátorov je optimalizácia činnosti kotla s čo najmenšou možnou spotrebou paliva. K starším typom kotlov možno takisto dodatočne inštalovať regulátor, v novších typoch sú regulátory zabudované v ich vnútri. Dajú sa ovádať aj diaľkovými ovládačmi. V rámci vysokej účinnosti kúrenia odporúčajú odborníci tiež inštaláciu termostatických ventilov, ktoré cez časové spínače zabezpečia individuálne nadstavenie teploty v miestnostiach. Takýmto presným nastavením môžete usporiť až 20 % celkovej energie vynaloženej na vykurovanie. Vďaka správnej regulácii zvýšite hospodárnosť celej vykurovacej sústavy a navyše získate vysoký užívateľský komfort.

Vykurovacie rozvody


Malé zdroje tepla

225610

Bezprostredný vplyv na spotrebu tepla majú aj rozvody. Správna izolácia významne ovplyvňuje znižovanie tepelných strát pri transporte teplonosnej látky. Stanovenie hrúbky a určenie počtu vrstiev zateplenia potrubia je úloha pre projektanta, pretože sa pre každé prostredie posudzuje individuálne. Samotnú montáž izolácií treba realizovať len v suchom stave. Ak sa zatepľujú staršie rozvody, treba ich najskôr odmastiť, zbaviť prípadnej hrdze a všetkých nečistôt. Často používaným izolantom sú minerálne vláknité materiály, ktoré sa chránia kovovým alebo plastovým plášťom uchyteným antikorovými páskami. Plášť býva zväčša z pozinkovaného alebo hliníkového plechu, príp. z plastovej fólie. Styky musia byť dilatované, aby umožňovali pohyb potrubia. Aj tesnosť a umiestnenie spojov sú dôležité. Pri zhotovení sa dbá predovšetkým na to, aby v stykoch nevznikli tepelné mosty. Vhodnou príležitosťou na kontrolu, skvalitnenie a modernizáciu vykurovacích rozvodov je plánovaná výmena kotla.


Malé zdroje tepla

225607

Údržba vykurovacej sústavy

Kotol v bežnej domácnosti pracuje počas jednej vykurovacej sezóny okolo 1 500 hodín v permanentnej prevádzke. Ak očakávate od kotla efektívnu a spoľahlivú prevádzku, je pravidelná údržba bezpodmienečne nutná, pretože aj pri prevádzke kotla platí, že pravidelná údržba šetrí náklady. Vďaka malému úsiliu môžete získať maximálne ekonomické a efektívne využitie celej vykurovacej sústavy. Navyše, zminimalizujete pravdepodobnosť vzniku porúch vo vykurovacej sezóne. Ak nechcete prísť pri novom kotle o dvoj- a viacročnú záruku, ste povinný zrealizovať prvú servisnú prehliadku už po roku od jeho zakúpenia. Následne treba bežnú údržbu realizovať minimálne jedenkrát ročne. Dôležité je vyčistenie kotla od vodného kameňa. Vodný kameň bráni prirodzenému prestupu tepla a znižuje účinnosť kotla. Rovnako dôležité je odstránenie vodného kameňa z guľových kohútov a ich premazanie. Pri pravidelnom servise sa čistia horáky, nastavuje zapaľovanie a kontrolujú všetky ovládacie a zabezpečovacie prvky kotla. Vykonávajú sa skúšky tesnosti rozvodov vody a plynu, ktoré sú nutné najmä z bezpečnostného hľadiska. Odvzdušňovanie kotla prebieha automaticky. Pri odvzdušňovaní vykurovacích telies nezabudnite vypnúť obehové čerpadlo, aby sa systém nezaplnil vzduchom. Pravidelné prehliadky a servis si môžete objednať vo viacerých špecializovaných firmách. Orientujte sa však na spoločnosti s dobrými referenciami, ktoré disponujú renomovanými odborníkmi a rýchlou dostupnosťou k náhradným dielom.
 

Od prvého januára tohto roku je v platnosti zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov. Okrem iného, ukladá majiteľom kotlov povinnosť pravidelných kontrol vo svojich domácnostiach. Oprávnená osoba – špecialista vyhotoví po realizácii kontroly správu o výsledku kontroly s návrhom odporúčaní na odstránenie prípadných porúch. Intervaly pravidelných kontrol sú individuálne. Závisia od druhu a výkonu kotla, druhu spaľovaného paliva, kategórie budovy a viacerých ďalších faktorov. Kotol starší ako 15 rokov podlieha aj špeciálnej kontrole a celá vykurovacia sústava sa navyše musí podrobiť komplexnej kontrole.
Kategória: Energia Stavba a rekonštrukcia Technológie
Tagy: malé zdroje tepla vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia