20. 06. 2006
Zdieľať

Výstavba z kusových stavív má u nás dávnu tradíciu. Vymurovaný dom má dlhú životnosť, vďaka ktorej môže slúžiť trom generáciám. Okrem toho sa s kusovými stavivami jednoducho manipuluje, a tak z nich možno stavať svojpomocne. Niet pochýb, že práve tieto dôvody vedú k neutíchajúcej obľube týchto materiálov.

Murovacie materiály prešli dlhým vývojom a dnešné domy sa stavajú najmä z pálených keramických a pórobetónových tvaroviek. Ďalšími významnými sú tvarovky z betónu vyľahčeného expandovaným ílom a organickým plnivom (napr. hoblinami).

Kým nie ste na stavbe


Chystáte sa stavať?

56765

Už vo fáze projektovej prípravy by ste mali vedieť, z čoho budete stavať. Vyhnete sa tak problémom s prispôsobením tvaroviek projektu. Samozrejme, že nemožno všetko prispôsobiť modulu tvarovky, avšak je dobré venovať pozornosť aspoň výške podlažia, šírke stien a umiestneniu otvorov. Najdôslednejší by mal byť projekt pri použití keramických tvaroviek, pretože sa ťažko opracovávajú. Výrobcovia, vedomí si tohto nedostatku, ponúkajú tehly s čiastkovou (polovičnou alebo tretinovou) výškou i šírkou, a tak ono prispôsobenie projektu tehle nie je až také bolestivé.

Pálené keramické tvarovky

Najpoužívanejším materiálom na výstavbu rodinných domov je stále pálená tehla, čo spôsobuje už spomínaný vzťah k tradičným materiálom a kvalita „preverená časom“. Veď ak sa z niečoho stavia viac ako tisíc rokov, nie je to náhoda. I keď dnešná dierovaná tehla má iné vlastnosti i vzhľad ako plná pálená tehla z čias našich starých otcov, jej podstata je rovnaká. Zmes z hliny, ílu a vody sa lisuje a „krája“ do žiadaného tvaru, suší a následne vypaľuje pri 900 – 1200 °C. Práve výpal dodáva tehle výnimočné vlastnosti, najmä vysokú pevnosť a dlhú životnosť.


Chystáte sa stavať?

56776

Jedným z najsledovanejších parametrov keramických tvaroviek je ich tepelný odpor, teda schopnosť neprepúšťať teplo. Označuje sa písmenom R a norma hovorí, že by mal byť minimálne 3,0 m2.K.W-1. Materiály ponúkané na slovenskom trhu obvykle pri určitých hrúbkach (okolo 44 cm) a použití tepelnoizolačnej malty i omietky tento parameter spĺňajú, ak sa však rozhodnete pre menšiu hrúbku, je potrebné stenu zatepliť. Iba tak sa vyhnete zbytočným nákladom na vykurovanie a v konečnom dôsledku ušetríte.

Dôležitým parametrom, ktorému sa venuje málo pozornosti, je akumulačná schopnosť materiálu. Keramická tehla, aj vďaka hrúbke potrebnej na dosiahnutie dostatočného tepelného odporu, dostatočne akumuluje teplo a udržiava tak v lete príjemný chlad a v zime interiér tak rýchlo nevychladne.


Chystáte sa stavať?

56753

Stabilnú klímu v interiéri zabezpečuje okrem tepelnej akumulácie aj prestup vodnej pary, teda schopnosť odvádzať nadbytočnú vlhkosť von, zároveň udržiavať dostatočnú vlhkosť v dome, a ak je vnútorné prostredie príliš suché, umožniť vlhkosti prestup z exteriéru. Odborne sa prestup pary nazýva difúzny odpor a materiály, ktoré dosahujú nízke hodnoty, sú z tohto pohľadu najlepšie. K takýmto materiálom patrí i tehla.

Nevýhodou keramických tvaroviek je ich komplikovaná opracovateľnosť, avšak tento handicap rieši komplexný stavebný systém, ktorý obsahuje polovičné či rohové formáty, nízke a rektifikačné tvarovky, preklady, vencové U-tvarovky, stropné nosníky a pod., vďaka ktorým je stavba „skladačkou“.


Chystáte sa stavať?

56780

Snaha o zdokonalenie tvaroviek priniesla na trh tvarovky so systémom pero + drážka (označované ako P+D), čo umožňuje spájať ich v styčných (zvislých) špárach nasucho. To prispieva k zníženiu nákladov na maltu (odborníci uvádzajú až 35 % úsporu malty), prácnosti, a tým aj časovej náročnosti stavby, a taktiež sa redukciou mokrých procesov znižuje celková stavebná vlhkosť v murive. Vzhľadom na to, že malta má i napriek jej vylepšeným tepelnoizovačným vlastnostiam horší tepelný odpor ako keramická tvarovka, systém P+D zlepšuje aj tepelnoizolačné vlastnosti výslednej steny.


Chystáte sa stavať?

56781

Pórobetónové tvarovky

Môžu byť v šedej alebo bielej farbe. Farebný rozdiel spôsobuje plnivo, ktorým je v prípade šedých elektrárenský popolček a v prípade bielych kremičitý piesok. Ďalšími zložkami pórobetónu sú cement, vápno, voda a prísady.

Zmiešaním piesku (alebo popolčeka), vody, cementu a vápna vzniká hmota, do ktorej sa pridáva prísada, napríklad hliníkový prášok. Tá podnecuje v hmote termickú reakciu, a tým i vznik pórov. Po čiastočnom zatuhnutí sa hmota krája. Výsledné tvárnice tvrdnú pôsobením horúcej pary v autoklávoch.


Chystáte sa stavať?

56755

Prednosťou pórobetónových tvaroviek sú ich veľmi dobré tepelnoizolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti a nízky difúzny odpor – všetko pri zachovaní štandardnej pevnosti. Isté problémy môžu nastať pri väčších požiadavkách na pevnosť, tie sa však pri výstavbe rodinných domov nepredpokladajú, veď so štandardnými tvárnicami možno vystavať až 5 podlaží.


Chystáte sa stavať?

56752

Murovanie z pórobetónových tvaroviek je naozaj jednoduché. Presný tvar umožňuje spájať tvarovky minimálnou, iba 1-3 mm vrstvou špeciálnej matly, ktorú možno v tomto prípade skôr nazvať lepiacim tmelom. V systéme P+D, rovnako ako v prípade keramických tvaroviek, sa tmel nanáša iba na ložnú (vodorovnú) špáru. Nízka hmotnosť a úchytky na stranách každej tvarovky zjednodušujú manipuláciu, a tak je pórobetón veľmi vhodný na stavbu svojpomocou. Na rozdiel od pálených tehál nie je úprava tvaru veľkosti či hĺbenie drážok do tvarovky problémom. Naopak, stačí vám na to ručná pílka. Odpad možno s úspechom použiť napríklad ako podlahový zásyp.

Pórobetón ľahko prijíma vlhkosť z okolia, čo zhoršuje jeho vlastnosti. Preto musí byť materiál v čase murovania vyzretý a suchý, čo možno zabezpečiť iba uskladnením pod strechou alebo v ochrannej fólii. Pretože v čerstvom murive sa ale nedá vyhnúť zvýšeniu vlhkosti, treba ho nechať pred omietaním niekoľko týždňov odpočívať.

Namiesto pórov expandovaný íl

I keď je pórobetón nepochybne najslávnejším ľahkým betónom používaným na výstavbu, nie je jediný.


Chystáte sa stavať?

56771

Keramické guličky, ktoré môžete poznať ako základný materiál na hydroponické pestovanie rastlín, majú vlastnosti, ktoré sa začali s úspechom využívať i v stavebníctve. Granulát sa vyrába z ílu, ktorý sa necháva vyhorieť pri vysokej teplote v rotačnej peci. Pri vysokej teplote vyhoria organické látky z ílu a zároveň dochádza k expanzii. Výsledné keramické granule majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti, vysokú pevnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom.

Granulát sa používa na tepelnoizolačné zásypy, filtračné vrstvy či ako podklad na zazelenené strechy. Z hľadiska murovacích materiálov je však najdôležitejšie ich použitie na výrobu ľahkých betónových tvaroviek. Tie majú, podobne ako keramické pálené tvarovky, dobré tepelnoizolačné vlastnosti nielen vďaka zloženiu hmoty, ale aj vďaka dierovaniu, ktoré prerušuje tok tepla.

Vlastnosti tvarovky z expandovaného ílu sú podobné ako vlastnosti iných moderných murovacích materiálov.

Štiepkocementové tvárnice

Viac sa od klasických ľahkých betónových tvárnic líšia štiepkocementové tvárnice.


Chystáte sa stavať?

56756

Vyrábajú sa z drevených triesok, cementu a prísad. Výsledná hmota na pohľad pripomína heraklit, ale vlastnosťami sa výrazne líši. Tvárnice vyrábané zo štiepkocementu tvoria v murive tzv. stratené debnenie. To znamená, že ich vnútro sa pri výstavbe zalieva betónom, prípadne vystužuje oceľou. Súčasťou jadra tvarovky je vrstva polystyrénu, ktorá výrazne zlepšuje jej tepelnoizolačné vlastnosti. Tvarovky sa dobre opracovávajú, a keďže sú pred zaliatím betónu ľahké, jednoducho sa s nimi manipuluje. Hoci drevo tvorí až 90 % hmotnosti tvárnic, cement a mineralizačné prísady zabezpečujú ich nehorľavosť. Výsledné steny, zložené z tvaroviek a betónu, sú zo stavebno-fyzikálneho hľadiska sendvičové, čo sa ukazuje na ich výborných tepelnoakumulačných, tepelnoizolačných a akustických vlastnostiach, nízkom difúznom odpore i vysokej pevnosti.

Iné typy murovacích materiálov

Okrem spomenutých najpoužívanejších kusových stavív poznáme mnoho výrobkov, ktoré sú ich modifikáciami.


Chystáte sa stavať?

56757

Klasickým materiálom na výstavbu je betón, ktorý je najlacnejší, avšak nemožno ho použiť na výstavbu obvodových stien bez zateplenia, čo zasa predražuje stavbu. I keď väčšina výrobcov hlása „vyskladanie“ celého domu z jedného materiálu, použitiu betónu sa zvyčajne nevyhnete. Pri kombinácii moderných tvaroviek a betónu, napríklad pri betónovaní výstužného venca, si však treba uvedomiť nevyhnutnosť zateplenia betónovej časti, aby stavba netrpela problémami tepelných mostov.

Použitie betónu stojí za úvahu i v prípade, ak ste sa rozhodli pre stavbu atypického domu s mnohými zakriveniami, prípadne so zakriveniami s malým polomerom.


Chystáte sa stavať?

56770

Ako si vybrať?

Kritérií pre výber je viac a všetky sú viac alebo menej dôležité. Konkrétna situácia môže kritériá zúžiť alebo rozšíriť, ale iba vy sa môžete rozhodnúť, ktoré z nevýhod nie sú pre stavbu či vás závažné, a naopak, ktoré výhody sa vám zdajú dôležité. Dnešný stavebník si má naozaj z čoho vybrať, najmä ak si uvedomíme, že sa musí rozhodnúť nielen medzi materiálmi, ale aj medzi výrobcami, nehovoriac o možnosti realizovať dom z montovaných prvkov.

Ak sa chcete vyhnúť sklamaniu, poraďte sa s projektantom vášho domu, obíďte čo najviac predajcov a nechajte si od každého vysvetliť výhody a nevýhody ich systému. Faktom je, že sa dozviete skôr iba výhody, pretože dnes, najmä keď je konkurencia taká veľká, vám o záporoch nikto hovoriť nebude. Práve preto je dôležité utvoriť si vlastný názor, a to nielen z informácií, ktoré dostanete, ale aj z informácií, ktoré „vycítite“.

Zbytočná je kvalitná tvarovka, keď…


Chystáte sa stavať?

56777

Výberom kvalitnej a plne vyhovujúcej tvarovky nezaručíte kvalitu stavby. Nenadarmo sa hovorí o nevyhnutnosti dodržať potrebné pracovné postupy, ale v praxi vidíme, že nie každý si tieto dobre mienené rady naozaj berie k srdcu. Možno to sčasti spôsobuje nezdravé sebavedomie laikov, ktorí sa cítia byť špecialistami. Zavinil to najmä fakt, že v minulosti staval svojpomocne takmer každý, a tak sa v povedomí ľudí postupne stala z tohto remesla profesia, so znalosťou ktorej sa každý už narodí. Z minulosti sme si priniesli i schopnosť kombinovať nesúrodé materiály a šetriť na všetkom, na čom sa podľa „odborného“ pocitu laického stavebníka dá. Napríklad na hrúbke malty v ložnej škáre či na jej rovnomernosti. Ak uvaríte večeru, ktorá sa nebude dať jesť, nemôžete sa sťažovať na ingredencie, ktoré ste pridali do jedla. Nikomu nemožno svojpomocnú výstavbu rodinného domu zakázať, naopak, je veľa krásnych a kvalitne postavených domov svojpomocne, avšak dodržanie všetkých technologických postupov je pre zachovanie kvality stavby nevyhnutné.

Avšak aj keď ste sa rozhodli nechať si dom postaviť realizačnou firmou, neznamená to, žiaľ, automaticky, že so stavbou nebudete mať problémy. Hoci by firmy mali realizovať stavbu profesionálne, konieckoncov za svoju prácu dostanú zaplatené, častokrát sa stáva, že aj v ich práci sa nájdu „prešľapy“.

Našťastie, nemožno hádzať všetky realizačné firmy do jedného vreca, a preto sa s rozhodnutím neunáhlite. Zaujímajte sa o stavby, ktoré realizovali, a ak je to možné, stretnite sa s ich majiteľmi. Nevyhnutný je taktiež kvalitný a spoľahlivý stavebný dozor a dobre postavené zmluvy. Iba tak môžete ušetriť čas, nervy i peniaze.

Kategória: Materiály
Tagy: murovacie materiály stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia