Zaskliť či nezaskliť?

21. 07. 2005
Zdieľať

Ak práve stojíme pred otázkou, či zaskliť alebo nezaskliť lodžiu, musíme si uvedomiť, že každé z riešení na túto otázku má svoje výhody aj nevýhody. Ide o to, aby sme si uvedomili, čo je pre nás dôležitejšie, čo chceme realizáciou zasklenia dosiahnuť a čomu chceme predísť.

Architektonické aspekty zasklenia lodžií a balkónov

Z hľadiska architektonického pôsobenia priečelia je dôležité, aby aplikácia zasklenia lodžií a balkónov nezhoršovala architektonický výraz objektu, naopak, aby sa podieľala sa na jeho humanizácii a skultivovaní. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa na jednom bytovom dome, respektíve sekcii používal len jeden typ zasklievacieho systému. Ten by mal byť zodpovedne vybratý vlastníkmi bytov v úzkej spolupráci s odborníkom (stavebným inžinierom alebo architektom), ktorý sa zaoberá architektonickým riešením celej fasády. Touto spoluprácou možno vytvoriť naozaj zaujímavé a inšpirujúce riešenia.

Právne aspekty

Zasklievanie lodžií a balkónov patrí k stavebným úpravám, pri ktorých sa značne mení vonkajší vzhľad fasády bytového domu. Z tohto dôvodu nestačí len ohlásenie stavebnému úradu, ale vyžaduje sa aj stavebné povolenie.

Technické, materiálové a konštrukčné aspekty

Z technického hľadiska môžeme lodžiovú alebo balkónovú zasklenú stenu charakterizovať ako zasklený prvok rôzneho členenia s pevnými alebo otváracími časťami. Pôvodný balkón alebo lodžia sa pri zasklievaní v celku nezmenia, obklopia sa len zaskleným prvkom. Stena oddeľujúca balkón od príslušnej miestnosti, okná, parapety i roletové boxy zostávajú spravidla bez zmeny, avšak podlaha a strop lodžie sa môže v prípade potreby obložiť tepelnou a zvukovou izoláciou.

Energetické aspekty

Z energetického hľadiska má zasklená lodžia alebo balkón funkciu nárazového priestoru. Ten pôsobí ako kolektor, v ktorom sa hromadí teplo zo slnečného žiarenia. Značná časť tohto tepla sa potom môže odovzdať do interiéru. V letnom období je však nutné nárazový priestor chrániť pred nežiaducim prehriatím, čomu môžeme predchádzať zabudovaním ovládateľného tieniaceho zariadenia. Tak pri oknách, ako aj pri zasklení lodžií a balkónov sa ako najúčinnejšie javia vonkajšie tieniace zariadenia.
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že zasklené balkóny a lodžie ako pasívne solárne systémy prispievajú k úsporám energie. Uskutočnené merania ukazujú, že ich aplikáciou sa dá v ideálnom prípade ušetriť až 15 % energie. Výška percenta však závisí od kvality zasklenia, pričom najväčšie úspory energie sa dosahujú pri použití tepelnoizolačného zasklenia. Jednoduché zasklenie slúži skôr ako ochrana pred poveternostnými vplyvmi a hlukom. Na spotrebu energie má veľký vplyv aj otváranie dverí medzi balkónom a obytným prostredím. Tie by mali byť trvalo otvorené len ak je na balkóne väčšia teplota ako v interiéri. V noci by mali zostať dvere zatvorené a počas vykurovacieho obdobia by sa mali otvárať len na vetranie.

Ekonomické hľadisko

Investície zasklenia balkónov a lodžií závisia od tvaru, kvality zasklenia a rámov a od detailov ich pripojenia na fasádu. Čím je zasklená plocha väčšia, tým zložitejšia je jej realizácia a s ňou sa priamo úmerne zvyšujú aj náklady. Najnižšie sú náklady na zasklenie lodžií, naopak najvyššie sú pri vykonzolovaných balkónoch. Vysoké investície sú aj pri použití tepelnoizolačného zasklenia a, naopak, cenovo výhodnejšie riešenie je zasklenie jednoduchým bezpečnostným sklom. Nezanedbateľný vplyv na cenu má aj typ rámu. Platí, že rámové systémy zasklenia sú drahšie ako bezrámové. No a v konečnom dôsledku závisí výsledná cena aj od konkrétneho zasklievacieho systému a od firmy, ktorá montáž zasklenia realizuje.

Z funkčného hľadiska sú primárne funkcie zasklenej steny lodžie a balkónu rovnaké ako pri okne. To znamená, že zabezpečujú insoláciu a denné osvetlenie, prirodzené vetranie, únik pred požiarom alebo iným nebezpečenstvom a ,samozrejme, bezprostredné vizuálne prepojenie interiéru s exteriérom. Okrem toho musí zasklená stena spĺňať tepelnotechnické, akustické, hydrodynamické požiadavky a v neposlednom rade aj požiadavky na mechanickú odolnosť.

Kategória: Okná
Tagy: balkón lodžia zasklievanie
Zdieľať článok

Diskusia